XII Edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Anioły, aniołki, aniołeczki”

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47
IM.ANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. PALMOWA 28

Ogłasza XII Edycję Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem:
„Anioły, aniołki, aniołeczki”

 

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz twórczych postaw dzieci,
 • zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział:
  1. Uczniowie klas 0 – III, uczęszczający do świetlic szkolnych,
  2.  Dzieci uczęszczające do przedszkoli.
 • Technika prac – dowolna, forma prac: przestrzenna lub płaska (formatu A-4).
 • Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dn.7.12.2018 r.
 • Każda praca powinna posiadać dołączony opis: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna.
 • Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

 • Prace plastyczne oceniane będą w dwóch kategoriach:
  1. uczniowie klas 0 – III,
  2. przedszkolaki.
 • Komisja konkursowa, przy ocenie, będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność oraz estetykę wykonania prac.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10.12.2018 r.
 • Dodatkowych informacji udzielają wychowawczynie świetlicy:
  Paulina Romaniuk, Ewa Stankiewicz, Izabela Zahorska-Wicher pod numerem telefonu:
  (85) 653-43-78 wew.17

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ PIĘKNE NAGRODY!!!

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Wszyscy rodzice / opiekunowie prawni uczestników oraz opiekunowie zobowiązani są do podpisania zgody oraz klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO (GPDR), stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

 

Załączniki:
Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu „Anioły, aniołki, aniołeczki”, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody
w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego – iod@sp47bialystok.pl
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko, klasa) będą przechowywane przez okres do
  7 stycznia 2019r., zaś wizerunek do 31 sierpnia 2023;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

 

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji konkursu „Anioły, aniołki, aniołeczki”, tj. imienia i nazwiska, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego
w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań) w siedzibie szkoły.

Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody
w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego – iod@sp47bialystok.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) będą przechowywane przez okres do 7 stycznia 2019 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dyplomu i nie będzie miało wpływu na udział dziecka w konkursie.