Miejski konkurs plastyczno-literacki pt. „Jedzmy owoce i warzywa”.

Miejski konkurs plastyczny: pt. "Jesienne skarby"

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok
tel. 85 653 43 78 fax 85 653 19 81
sp47bial@interia.pl

Miejski konkurs plastyczno-literacki pt. „Jedzmy owoce i warzywa.” dla uczniów klas 1-5 miasta Białegostoku.

Regulamin konkursu :

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-5 szkół podstawowych miasta Białegostoku.
 2. Konkurs trwać będzie od 19.11.2018r. do 7.12.2018r.

Cele:

 1. Zachęcanie dzieci do poszerzania wiedzy na temat uwzględniania w codziennej diecie owoców i warzyw.
 2. Rozwijanie u dzieci zdolności manualnych i wyobraźni plastycznej.
 3. Promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie i literacko, stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym polu.
 4. Zainteresowanie uczniów poezją.
 5. Rozwijanie aktywności twórczej wśród uczniów.

Warunki konkursu:

Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach:

1. Klasy 1-2

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej promującej zdrowe odżywianie, w tym codzienne spożywanie warzyw i owoców.
 2. Praca może być wykonana dowolną techniką płaską, w formacie nie większym niż A3.
 3. Praca powinna być opisana na odwrocie pismem drukowanym (imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie wyników konkursu (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).

2. Klasy 3-5

 1. Zadaniem uczestników kl.3-5 będzie ułożenie wiersza o zdrowym odżywianiu, w tym o spożywaniu warzyw i owoców.
 2. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu, napisane ręcznie lub na komputerze, dotąd niepublikowane w Internecie, książkach, czasopismach. Mogą być wzbogacone ilustracją.
 3. Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.
 4. Treść wiersza zgodna z tematem.
 5. Prace powinny być opisane na odwrocie pismem drukowanym (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie wyników konkursu (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).
 6. Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami nie będą oceniane.

Wszystkie prace konkursowe należy składać do Szkoły Podstawowej nr. 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku ul. Palmowa 28 w terminie od 19.11.2018r. do 7.12.2018r. do sali nr 5.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.12.2018r.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody.
Zdobywcy nagród i wyróżnieni uczniowie zostaną powiadomieni telefonicznie.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy: Anna Tomczyk, Elżbieta Ławreszuk

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu „Jedzmy owoce i warzywa”, tj. imienia i nazwiska, wieku, klasy przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, klasy, szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Jedzmy owoce i warzywa” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r., zaś na stronie internetowej szkoły do 31 sierpnia 2024;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………                      ………………………………………

miejscowość, data                                                 podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji konkursu „Jedzmy owoce i warzywa”, tj. imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań oraz kontaktu) w siedzibie szkoły.

Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego – iod@sp47.bialystok.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dyplomu i nie będzie miało wpływu na udział dziecka w konkursie.

 

………………………………………….                      ………………………………………

miejscowość, data                                                 podpis nauczyciela