Informacje na temat konkursów przedmiotowych

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Uwaga rodzice uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych!

 1. Prace konkursowe są udostępniane do wglądu wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz jego rodzicom lub prawnym opiekunom.
 2. Prace konkursowe ze stopnia szkolnego są udostępniane do wglądu w terminie 2 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia rejonowego.
 3. Udostępnienie pracy na stopniu szkolnym organizuje przewodniczący komisji szkolnej, a na stopniu rejonowym i wojewódzkim – przewodniczący komisji wojewódzkiej.
  Przewodniczący komisji na stopniu szkolnych:

  • p. Katarzyna Smolej – j. polski
  • p. Lidia Droździewicz – matematyka
  • p. Ewa Oszmiańska – j. angielski
  • p. Katarzyna Kruglicz –j. rosyjski
  • p. Ewa Sakowicz – biologia
  • p. Marta Orzechowska – fizyka
  • p. Ewa Waszkiewicz – chemia
  • p. Anna Dzieszko – historia
  • p. Anita Duda – informatyka
  • p. Irena Kamińska – geografia
 4. Przewodniczący komisji decyduje o miejscu, terminie i czasie udostępnienia pracy do wglądu.
 5. Prace konkursowe nie są kserowane. Osoba, której udostępniono pracę do wglądu, może sporządzać z niej notatki oraz fotokopie.
 6. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika konkursu mają prawo złożyć odwołanie od wyników konkursu po każdym stopniu.
 7. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie, wskazując zadania, których ocena jest kwestionowana.
 8. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane. Odpowiedź na odwołanie od wyniku jest udzielana pocztą na adres wskazany w odwołaniu.
  Stosuje się następujący tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od wyników stopnia szkolnego:

  1. Odwołanie od wyników stopnia szkolnego wnosi się do dyrektora szkoły, w której uczy się uczestnik konkursu, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ogłoszenia listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia rejonowego.
  2. Dyrektor szkoły, do którego wpłynęło odwołanie, powołuje szkolną komisję odwoławczą, która rozpatruje odwołanie w terminie 2 dni.
  3. Dyrektor szkoły informuje wnoszącego odwołanie o wyniku jego rozpatrzenia.
  4. Rozstrzygnięcie szkolnej komisji odwoławczej wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.