Zapraszamy do udziału w IV edycji wojewódzkiego konkursu krasomówczego „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

Obrazek wyróżniający - biblioteka

Zapraszamy do udziału w IV edycji wojewódzkiego konkursu krasomówczego
„Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

 

Organizator:

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku,
ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok, tel. 85 653 43 78

Cele:

 • promowanie czytania książek o regionie;
 • pogłębianie wiedzy o małej ojczyźnie;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych i umiejętności literackich;
 • zachęcanie do podejmowania twórczych działań;
 • umożliwienie uczniom prezentacji umiejętności literackich.

 

Regulamin konkursu:

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie treści i słowna prezentacja podania, legendy lub klechdy o Podlasiu.
 • Maksymalny czas wystąpienia – 7 minut.
 • Ocenie podlegać będą:
  • kompozycja wypowiedzi;
  • dykcja, poprawne i wyraźne mówienie;
  • bogate i zróżnicowane słownictwo;
  • przestrzeganie określonego czasu.
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów.
 • Dostarczenie karty zgłoszenia przez nauczyciela oznacza wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych – imienia i nazwiska. Dane będą przechowywane do 14.12.2018 r. do wypisania podziękowań.

 

Termin i miejsce konkursu:

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28,
  15-795 Białystok do dnia 9.11.2018 r.
 • Konkurs odbędzie się dnia 27.11.2018 r. (wtorek) , o godz. 9.00 w dolnej świetlicy

Kontakt:

 • Osoba do kontaktu w przypadku pytań dotyczących konkursu:
  Alina Borowska tel.: 85 653 43 78, wew. 21.

 

 

 Karta zgłoszenia

Wojewódzki konkurs krasomówczy „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia
z babcinej szuflady” 
 
1.  Tytuł prezentowanego podania, legendy, klechdy:
2.  Imię i nazwisko ucznia:
3.  Klasa:
4.  Nazwa szkoły:
5.  Ulica: Numer:
6.  Kod pocztowy: Miejscowość:
7.  Nauczyciel/opiekun:
8.  Tel. kontaktowy do szkoły:

Załącznik:Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”, tj. imienia i nazwiska, klasy przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, klasy, szkoły i wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 14 grudnia 2018 r., zaś na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunek) do 31 sierpnia 2024;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………….                      ………………………………………

miejscowość, data                                                 podpis rodzica lub prawnego opiekuna