Miejski Konkurs Plastyczny „Polska moja Ojczyzna”

Obrazek wyróżniający - konkurs

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
im. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO
15-795 BIAŁYSTOK
Tel. 85 653 43 78 sp47bial@interia.pl

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
„Polska moja Ojczyzna”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni dziecka i jego kreatywności,
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego,
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych,
 • Uczczenie Rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno naszej Ojczyzny.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest dzieci uczęszczających do zerówek szkolnych i przedszkolnych oraz uczniów klas I – IV szkoły podstawowej.
 2. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba prac z jednej placówki.
 3. W konkursie wezmą udział tylko indywidualne prace wykonane: samodzielnie przez dzieci, techniką dowolną, w formacie A4 lub A3.
 4. Prosimy, aby na odwrocie każdej pracy umieścić czytelnie:
  • imię i nazwisko ucznia, wiek dziecka i klasę,
  • nazwę, adres i telefon placówki, do której uczęszcza,
  • imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia, adres email lub telefon.
 5. Termin nadsyłania prac: do 29 października 2018 r.
 6. Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą mailową lub telefonicznie.
 7. Organizator przewiduje: wykonawcom zwycięskich i wyróżnionych prac dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na uroczystym apelu w dniu 9 listopada 2018 r.
 8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Organizatorzy: Anna Bogusz, Małgorzata Kuźmicka, Barbara Panasko

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu „Polska moja Ojczyzna”, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Opowiadamy polskie legendy” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego – iod@sp47bialystok.pl
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko, klasa) będą przechowywane przez okres do 30 listopada 2018r., zaś wizerunek do 31 sierpnia 2023;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji konkursu „Polska moja Ojczyzna”, tj. imienia i nazwiska, adresu email lub/i telefonu, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań oraz kontaktu) w siedzibie szkoły.

Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego – iod@sp47bialystok.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) będą przechowywane przez okres do 30 listopada 2018r.;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dyplomu i nie będzie miało wpływu na udział dziecka w konkursie.