Wymagania edukacyjne – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl. 8

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa

w klasie 8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

 

Nr lekcji Temat Podstawa programowa Zagadnienia – materiał nauczania Oczekiwanie wiadomości i umiejętności
Uczeń:
Kategoria celów Poziom wymagań
1 Edukacja dla bezpieczeństwa – nowy przedmiot, nowe spojrzenie na własną aktywność osobistą i społeczną I.1, II.1 – główne obszary tematyczne realizowane w ramach edukacji dla bezpieczeństwa

– struktura nauczania przedmiotu

– ocenianie przedmiotowe (PSO)

– podręcznik

– metody, formy i środki dydaktyczne

– zainteresowania i uzdolnienia w obrębie przedmiotu

– źródła wiedzy pozapodręcznikowej

 

– wymienia przesłanki przemawiające za realizacją przedmiotu

– wymienia główne obszary tematyczne w ramach przedmiotu

– wymienia główne metody pracy rekomendowane w obrębie przedmiotu

– przedstawia zasady oceniania z przedmiotu

– wskazuje najpopularniejsze źródła wiedzy pozapodręcznikowej

– wylicza przykłady form rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień korelujących z problematyką przedmiotu

– przedstawia konstrukcję i omawia ogólną zawartość podręcznika do nauki przedmiotu

A

 

 

A

 

 

A

 

 

B

 

B

 

 

A, F

 

 

 

C

 

PP

 

 

PP

 

 

PP

 

 

P

 

PP

 

 

P

 

 

 

P

2 Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo I.1 – definicja bezpieczeństwa – bezpieczeństwo jako stan i jako proces

– rodzaje bezpieczeństwa

– podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa

– podmioty odpowiadające za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli

– definiuje bezpieczeństwo

– wymienia rodzaje bezpieczeństwa

– wymienia rodzaje i dziedziny bezpieczeństwa państwa

– definiuje pojęcia ochrony i obrony narodowej

– wymienia podmioty odpowiadające za bezpieczeństwo kraju i jego obywateli

A

A

 

A

 

A, F

 

A

P

P

 

P

 

PP

 

P

3 Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych I.2, I.3 – znaczenie geopolitycznych uwarunkowań położenia Polski i kształtowaniu jej bezpieczeństwa w ciągu dziejów i obecnie

– filary współczesnego bezpieczeństwa Polski

– polska aktywność na arenie międzynarodowej w zakresie zachowania bezpieczeństwa (relacje wielostronne, regionalne i dwustronne)

– wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

– opisuje geopolityczne położenie Polski

– omawia wybrane aspekty tego położenia dla bezpieczeństwa narodowego

– omawia historyczną ewolucję modelu bezpieczeństwa Polski

– opisuje rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski

– wymienia przykłady polskiej aktywności na rzecz zachowania bezpieczeństwa (w ONZ, OBWE, NATO)

– wymienia wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie

B

 

B

 

 

D, F

 

B

 

 

 

A

 

 

 

A

P

 

P

 

 

PP

 

P

 

 

 

PP

 

 

 

P

4 Źródła zagrożeń II.1, III.6.a – rodzaje zagrożeń (naturalne, spowodowane działalnością człowieka oraz społeczne)

– postępowanie zapobiegawcze

– podmioty działające na rzecz zwalczania skutków zagrożeń

– system ratownictwa w Polsce

– numery alarmowe, Europejki Numer Alarmowy

– wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń

– dokonuje podziału zagrożeń ze względu na źródło ich pochodzenia

– omawia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom

– wymienia podmioty działające na rzecz zwalczania skutków zagrożeń i tworzące system ratownictwa w Polsce

– wymienia numery alarmowe w Polsce i przypisuje je odpowiednim służbom

– poszczególnym podmiotom ratowniczym przypisuje odpowiednie zadania

A

 

B

 

 

B

 

A

 

 

 

A

 

 

B

P

 

P

 

 

P

 

P

 

 

 

P

 

 

PP

5 Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie II.2 – system wykrywania skażeń i alarmowania

– środki alarmowe i sygnały alarmowe

– rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych i sposoby ich ogłaszania

– zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu lub usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego

– przeciwdziałanie panice

– charakteryzuje działanie i zadania systemu wykrywania skażeń i alarmowania

– wymienia środki alarmowe podstawowe i zastępcze

– rozróżnia sygnały alarmowe

– wymienia rodzaje komunikatów ostrzegawczych

– omawia sposób ogłaszania i odwołania alarmów

– opisuje sposób zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub wydaniu komunikatu ostrzegawczego

– wymienia sposoby przeciwdziałania panice

B

 

 

A

 

C

A

 

B

 

B

 

 

 

A

PP

 

 

P

 

P

P

 

P

 

P

 

 

 

P

6 Ewakuacja II.3, II.4 – definicja ewakuacji

– stopnie ewakuacji

– rodzaje ewakuacji (planowa, doraźna, samoewakuacja)

– zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku

– wybrane znaki ewakuacyjne i informacyjne

– szkolna instrukcja ewakuacji

– ewakuacja z terenów zagrożonych

– zasady zaopatrzenia w wodę i żywność w czasie ewakuacji

– ewakuacja zwierząt

– wyjaśnia termin „ewakuacja” i omawia jej znaczenie

– rozróżnia rodzaje i stopnie ewakuacji

– opisuje sposób zachowania się podczas ewakuacji z budynku

– rozpoznaje znaki ewakuacyjne i informacyjne

– zna szkolną instrukcję ewakuacji

– omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych

– opisuje sposób zaopatrywania w wodę i żywność podczas ewakuacji

– uzasadnia znaczenie przeciwdziałania panice i podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych

B

 

B

 

B

 

A

 

A

 

B

 

 

B

 

 

B, C

P

 

PP

 

P

 

P

 

P

 

P

 

 

PP

 

 

PP

7 Zagrożenia pożarowe II.3, II.5 – przyczyny pożarów

– zasady postępowania podczas pożaru

– podręczny sprzęt gaśniczy i zasady jego rozmieszczania w budynkach

– obsługa gaśnic i hydrantów wewnętrznych

– gaszenie odzieży płonącej na człowieku oraz zarzewia ognia

– wybrane znaki ochrony przeciwpożarowej

– wymienia główne przyczyny pożarów

– opisuje zasady postępowania po dostrzeżeniu pożaru

– omawia przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie np. w szkole

– opisuje sposób obsługi gaśnic i hydrantu wewnętrznego

– rozpoznaje znaki ochrony przeciwpożarowej

– wyjaśnia, jak gasić zarzewie ognia i odzież płonącą na człowieku

A

 

B

 

B, C

 

 

 

B, C

 

B

 

B, C

P

 

P

 

P

 

 

 

P

 

P

 

PP

8 Zagrożenia powodziowe II.3, II.4, II.5 – przyczyny powodzi

– ochrona przeciwpowodziowa w Polsce

– pogotowie przeciwpowodziowe i alarm powodziowy

– zasady zachowania się podczas powodzi i po opadnięciu wód powodziowych

– zapasy na wypadek powodzi

– wymienia główne przyczyny powodzi

– wymienia zadania państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

– wyjaśnia, jak należy się zachowywać w czasie powodzi

– opisuje zasady postępowania po opadnięciu wód powodziowych

– planuje niezbędne zapasy, które powinien zgromadzić dla swojej rodziny, aby przetrwać kilka dni w sytuacji kryzysowej

– uzasadnia bezwzględny nakaz stosowania się do poleceń służb ratowniczych i sanitarnych w czasie powodzi

A

 

A

 

 

B

 

 

B

 

 

B, F

 

 

 

 

B, E

P

 

P

 

 

P

 

 

PP

 

 

P

 

 

 

 

P

9 Ekstremalne warunki pogodowe II.5 – charakterystyka zagrożenia i zasady postępowania podczas:

·  intensywnych opadów śniegu

·  ekstremalnie niskich temperatur

·  upałów

·  wichur

·  gwałtownych burz

– wymienia pogodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa człowieka

– opisuje praktyczne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom podczas intensywnych opadów śniegu oraz ekstremalnie niskich temperatur

– omawia sposoby ochrony przed niszczącymi skutkami upałów, wichury i gwałtownych burz

A

 

 

B

 

 

 

 

 

B, F

P

 

 

P

 

 

 

 

 

P

10 Wypadki i katastrofy komunikacyjne. Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych II.5 – przyczyny wypadków komunikacyjnych i zagrożenia towarzyszące tym wypadkom

– postępowanie ratownicze na miejscu wypadku komunikacyjnego

– oznaczenia pojazdów przewożących niebezpieczne substancje (tablice ADR)

– postępowanie po uwolnieniu się niebezpiecznych substancji chemicznych

– wymienia główne przyczyny wypadków komunikacyjnych

– opisuje zagrożenia towarzyszące tym wypadkom

– wymienia czynności, które należy wykonać, aby ocenić sytuację na miejscu zdarzenia, i stosuje tę wiedzę w praktyce

– omawia sposoby zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanym, ratownikowi, osobom postronnym i w miejscu zdarzenia

– omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu zdarzenia (wypadek komunikacyjny)

– opisuje zasady kodowania informacji na tablicach ADR

– opisuje zasady zachowania się po uwolnieniu substancji toksycznych

A

 

B

 

A

 

 

 

B

 

 

 

 

 

B

 

 

 

B, F

 

B, E

P

 

PP

 

P

 

 

 

P

 

 

 

 

 

P

 

 

 

PP

 

P

11 Zagrożenia terrorystyczne II.5 – przyczyny współczesnego terroryzmu

– najczęstsze formy aktów terroru

– zasady zachowania się podczas ataku terrorystycznego lub bezpośrednio po nim:

·  strzelanina

·  sytuacja zakładnicza

·  atak bombowy

·  atak gazowy

·  podejrzana przesyłka

– omawia genezę i formy współczesnych aktów terroru

– opisuje zasady zachowania się na wypadek:

·  strzelaniny

·  znalezienia się w sytuacji zakładniczej

·  ataku bombowego

·  ataku gazowego

·  otrzymania podejrzanej przesyłki

– rozumie konieczność powiadamiania służb porządkowych (policji, straży miejskiej) o podejrzanie zachowujących się osobach lub podejrzanych przedmiotach zauważonych w miejscach publicznych

B

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

PP

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

12 Powtórzenie materiału z zakresu bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 – powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych

– usystematyzowanie zdobytych wiadomości

– przygotowanie uczniów do zaplanowanej formy kontroli wiedzy i umiejętności (prezentacja form i zakresu oraz narzędzi dydaktycznych przewidzianych do realizacji)

– łączy logicznie poszczególne zagadnienia w ciąg przyczynowo-skutkowy

– dostrzega słabe i mocne strony proponowanych rozwiązań

– proponuje własne – alternatywne – rozwiązania

– sprawnie operuje poznanym słownictwem

– trafnie argumentuje

– sprawnie realizuje inscenizowane działania ratownicze

– dysponuje wiedzą pozapodręcznikową

– rozwija swoje zainteresowania w zakresie przedmiotu

B

 

 

C, D

 

D F

 

B

 

D, E

C, E

 

 

D

 

D, F

 

PP

 

 

PP

 

P

 

PP

 

P

P

 

 

PP

 

PP

13 Próbna ewakuacja II.2, II.3, II.4, II.5 – ewakuacja realizowana na podstawie szkolnej instrukcji ewakuacji, przy wykorzystaniu obowiązujących procedur, sygnałów i dróg ewakuacji; realizowana w obecności obserwatora z ramienia PSP (lub organu prowadzącego szkołę)

– omówienie istotnych elementów zachowania uczniów i personelu szkoły

– zna ogólne zasady postępowania po ogłoszeniu ewakuacji

– rozpoznaje znaki ewakuacyjne, informacyjne i ochrony przeciwpożarowej

– zna treść szkolnej instrukcji ewakuacji

– prawidłowo wykonuje nakazane czynności

– wykazuje troskę o bezpieczeństwo własne i innych osób

– zachowuje spokój i opanowanie

A

 

 

B

 

 

B

 

C

 

D, E

 

 

E

P

 

 

P

 

 

PP

 

P

 

PP

 

 

P

14 Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy III.1, III.3, III.5 – pierwsza pomoc – definicja i zakres

– obowiązek (prawny i moralny) udzielania pierwszej pomocy

– podstawy anatomii i fizjologii człowieka:

·  układ oddechowy

·  układ krążenia

·  układ nerwowy

– stan nagłego zagrożenia zdrowotnego

– przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia

– wyjaśnia termin „pierwsza pomoc”

– określa prawny i moralny obowiązek niesienia pomocy poszkodowanym

– wyjaśnia rolę układów: krążenia, nerwowego, oddechowego w utrzymaniu podstawowych funkcji życiowych

– wyjaśnia pojęcie „stan nagłego zagrożenia zdrowotnego”

– opisuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia

– wyjaśnia znaczenie czasu podczas udzielania pierwszej pomocy

B

 

B, E

 

 

B

 

 

 

 

B

 

 

B

 

 

 

B

PP

 

P

 

 

P

 

 

 

 

PP

 

 

P

 

 

 

P

15–16 Postępowanie w miejscu zdarzenia III.1, III.2, III.3, III.4, III.6, III.7 – bezpieczeństwo:

·  świadka

·  ratownika

·  poszkodowanych

·  miejsca zdarzenia

– środki ochrony osobistej dla ratownika

– bezpieczne zdejmowanie rękawiczek jednorazowych

– wzywanie profesjonalnej pomocy, adekwatnie do zaistniałego zdarzenia – numery alarmowe, treść komunikatu

– aplikacje telefoniczne przydatne w ratownictwie

– transport poszkodowanych

– wymienia czynności, które na miejscu zdarzenia należy podjąć w trosce o bezpieczeństwo: świadka, ratownika, poszkodowanych, miejsca zdarzenia i pozostałych osób

– wskazuje sposób zabezpieczenia się ratownika w kontakcie z poszkodowanym

– demonstruje bezpieczny sposób zdejmowania rękawiczek jednorazowych

– poprawnie konstruuje komunikat wzywający pomoc fachową

– podaje numery alarmowe

– podaje przykład aplikacji na telefon pomocnej w udzielaniu pierwszej pomocy

– opisuje wybrane sposoby transportu osób przytomnych i nieprzytomnych

A

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

C

 

 

C, E

 

 

A

A

 

 

B

P

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

P

 

 

P

 

 

P

PP

 

 

PP

17–18 Pomoc osobie nieprzytomnej III.8, III.9 – łańcuch przeżycia

– rola świadka zdarzenia

– nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

– ocena:

·  bezpieczeństwa miejsca zdarzenia

·  przytomności poszkodowanego

·  stanu poszkodowanego (schemat ABC)

– przyczyny i objawy utraty przytomności

– udrażnianie dróg oddechowych ocena oddechu

– pozycja bezpieczna

– ochrona termiczna i kontrolowanie stanu poszkodowanego

– pierwsza pomoc w przypadku omdlenia

– wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”

– opisuje ogniwa łańcucha przeżycia

– ocenia bezpieczeństwo miejsca wypadku

– ocenia stan świadomości poszkodowanego

– wymienia objawy utraty przytomności

– ocenia stan poszkodowanego wg schematu ABC

– udrażnia drogi oddechowe (rękoczynem czoło–żuchwa)

– wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej

– sprawdza, czy poszkodowany oddycha

– układa poszkodowanego nieprzytomnego, ale oddychającego, w pozycji bezpiecznej

– zapewnia poszkodowanemu ochronę termiczną

– umiejętnie stosuje folię NRC

– wyjaśnia, kiedy można zastosować odwrócony schemat CAB

– wymienia główne przyczyny omdlenia

– charakteryzuje objawy zwiastujące omdlenie

– udziela pierwszej pomocy w przypadku omdlenia

B

 

B

 

C, E

 

C, E

 

A

 

C, E

 

C, E

 

B, C

 

 

 

C, E

 

C, E

 

 

 

C

 

C, E

B, C

 

 

A

 

B

 

C, E

P

 

PP

 

P

 

P

 

P

 

P

 

P

 

P

 

 

 

P

 

P

 

 

 

P

 

P

PP

 

 

PP

 

PP

 

PP

19–20 Resuscytacja krążeniowo-
-oddechowa
III.1, III.10 – definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej

– przyczyny i typowe objawy NZK

– podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i niemowląt (algorytm)

– obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) z zaznaczeniem potrzeby wczesnego użycia urządzenia podczas RKO

– definiuje pojęcie „resuscytacja krążeniowo-oddechowa”

– opisuje znaczenie RKO w akcji ratowniczej

– wymienia warunki i czynniki zapewniające realizację RKO na wysokim poziomie skuteczności

– omawia algorytm ratowniczy RKO u dorosłych i dzieci

– wykonuje pełen cykl RKO na manekinie dorosłego i niemowlęcia (samodzielnie i w parze)

– stosuje środki ochrony osobistej podczas wykonywania RKO

– opisuje działanie i obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego

– przedstawia zalety zastosowania AED w akcji ratowniczej

A

 

B, E

 

A

 

 

 

B

 

C

 

 

 

C

 

 

B, E

 

 

B, E

 

PP

 

PP

 

P

 

 

 

P

 

P

 

 

 

P

 

 

P

 

 

PP

21 Apteczka pierwszej pomocy III.12 – rodzaje apteczek pierwszej pomocy (wygląd, zawartość, rozmieszczenie)

– wyposażenie apteczki pierwszej pomocy (podstawy prawne, przeznaczenie):

·  samochodowej

·  domowej

·  turystycznej

– zastępcze i doraźnie improwizowane materiały opatrunkowe

– omawia przeznaczenie i podstawowe typy apteczek pierwszej pomocy

– wylicza przedmioty wchodzące w skład apteczki pierwszej pomocy:

·  samochodowej

·  turystycznej

·  domowej

– opisuje zasady doboru i przechowywania składników apteczki pierwszej pomocy

– proponuje improwizowane środki opatrunkowe, zależnie od rodzaju zranienia

B

 

 

A, B

 

 

 

 

 

B

 

 

B, C, F

 

PP

 

 

P

 

 

 

 

 

PP

 

 

PP

22 Tamowanie krwotoków III.13.a, III.13.b, III.13.c, III.13.d, III.13.e – rodzaje ran i krwotoków

– środki ochrony indywidualnej w kontakcie z płynami ustrojowymi

– zakładanie opatrunku osłaniającego i uciskowego w obrębie kończyn

– praktyczne sposoby opatrywania ran w zależności od miejsca zranienia

– wyjaśnia pojęcia: rana, krwotok, opatrunek uciskowy, opatrunek osłaniający

– wykonuje w obrębie kończyny opatrunki uciskowe i osłaniające

– wymienia rodzaje krwotoków i charakteryzuje je

– stosuje rękawiczki ochronne podczas opatrywania ran

– bezpiecznie zdejmuje rękawiczki ochronne

– wykonuje opatrunek zależnie od miejsca zranienia (inne niż kończyna)

– demonstruje sposób tamowania krwotoku z nosa

A

 

 

C, E

 

 

A, B

 

C, E

 

C

 

C, F

 

 

C

P

 

 

P

 

 

P

 

P

 

P

 

PP

 

 

PP

23 Złamania i zwichnięcia III.13.f, III.13.g, III.13.h – typowe objawy urazów kości i stawów oraz ich rodzaje

– opatrywanie złamań, skręceń i zwichnięć

– sposoby unieruchamiania kończyn

– zastosowanie chusty trójkątnej

– postępowanie ratownicze w przypadku urazów kręgosłupa

– zapobieganie urazom przy pracy, w sporcie i podczas rekreacji

– wyjaśnia pojęcia: złamanie, zwichnięcie, skręcenie

– zna i stosuje zasady doraźnego unieruchomienia kości i stawów

– zakłada temblak

– omawia pryncypialne zasady postępowania w przypadku podejrzenia urazów kręgosłupa

– opisuje najczęstsze okoliczności urazów kręgosłupa

– podaje przykłady zapobiegania urazom w domu, w pracy, podczas rekreacji i w sporcie

B

 

B, E

 

 

C, E

B

 

 

 

B

 

 

B, F

 

PP

 

P

 

 

P

P

 

 

 

PP

 

 

PP

24 Oparzenia i odmrożenia III.14 – oparzenia termiczne i chemiczne – okoliczności, objawy, pierwsza pomoc

– udar słoneczny i udar cieplny – objawy, pierwsza pomoc

– wychłodzenie i odmrożenie – przyczyny, pierwsza pomoc

– zapobieganie oparzeniom (środowisko domowe, małe dzieci)

– wyjaśnia pojęcia: oparzenie, udar słoneczny, udar cieplny, odmrożenie, wychłodzenie

– omawia zasady postępowania ratowniczego w przypadkach:

·  oparzeń termicznych

·  oparzeń środkami chemicznymi

·  wychłodzenia organizmu i odmrożeń

– demonstruje sposób schładzania oparzonej kończyny

– proponuje skuteczne sposoby zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci

A

 

 

B, C

 

 

 

 

 

 

C, F

 

 

 

D, F

P

 

 

P

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

PP

25–26 Inne groźne przypadki III.1, III.2, III.3, III.5.a, III.5.b, III.11 – pierwsza pomoc w przypadku:

·  zadławienia

·  zawału serca

·  udaru mózgu

·  napadu padaczkowego

·  ciała obcego w oku

·  zatrucia

·  tonięcia

·  porażenia prądem

·  ukąszenia

·  użądlenia

– zapobieganie zadławieniom u dzieci

– omawia objawy oraz sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadkach:

·  zadławienia

§ omawia schemat postępowania w przypadku zadławienia

§ wykonuje na manekinie rękoczyny ratunkowe w przypadku zadławienia

§ wymienia przykłady działań zapobiegających zadławieniu u małych dzieci

·  zawału serca

·  udaru mózgu

·  napadu padaczkowego

·  ciała obcego w oku

·  zatrucia

·  tonięcia

·  porażenia prądem

·  ukąszenia

·  użądlenia

– omawia sposoby zapewnienia bezpieczeństwa ratownika w wymienionych wypadkach

B, E

 

 

B, F

B, F

 

 

 

B, E

 

 

 

B, E

 

 

 

B, F

B, F

B, F

B, F

 

 

 

 

 

B, F

B, E

P

 

 

P

P

 

 

 

PP

 

 

 

PP

 

 

 

PP

PP

P

PP

 

 

 

 

 

PP

P

27 Powtórzenie materiału z zakresu pierwszej pomocy III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14 – powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych

– usystematyzowanie zdobytych wiadomości

– przygotowanie uczniów do zaplanowanej formy kontroli wiedzy i umiejętności (prezentacja form i zakresu oraz narzędzi dydaktycznych przewidzianych do realizacji)

– łączy poszczególne zagadnienia w ciąg przyczynowo-skutkowy

– dostrzega słabe i mocne strony proponowanych rozwiązań

– proponuje własne – alternatywne – rozwiązania

– sprawnie operuje poznanym słownictwem

– trafnie argumentuje

– sprawnie realizuje działania ratownicze

– dysponuje wiedzą pozapodręcznikową

– rozwija swoje zainteresowania w zakresie przedmiotu

B

 

 

C, D

 

D, F

 

B

 

D, E

C, E

 

D

 

D, F

PP

 

 

PP

 

P

 

PP

 

P

P

 

PP

 

PP

28–29 Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia IV.1, IV.2, IV.3, IV.5, IV.6 – definicja zdrowia i jego rodzaje

– czynniki mające wpływ na zdrowie – zależne i niezależne od człowieka

– zachowania prozdrowotne oraz krótko- i długoterminowe konsekwencje ich zaniedbania

– zachowania ryzykowne i ich konsekwencje

– wyznaczniki i parametry stanu organizmu

– źródła informacji o świadczeniach i usługach medycznych oraz o zdrowiu

– indywidualny plan troski o zdrowie

– definiuje zdrowie

– wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym a społecznym

– wymienia czynniki mające wpływ na zdrowie i różnicuje je na takie, które są niezależne od człowieka, i takie, na które ma on całkowity wpływ

– wymienia zachowania prozdrowotne

– wymienia zachowania szkodliwe dla zdrowia (ryzykowne) i wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków

– opisuje przewidywane skutki zachowań korzystnych i niekorzystnych dla zdrowia, zarówno te krótko-, jak i długofalowe

– określa rzetelne źródła informacji o zdrowiu oraz świadczeniach i usługach medycznych

– wymienia wyznaczniki stanu ludzkiego organizmu i opisuje sposoby ich kontrolowania

– analizuje i ocenia własne zachowania i możliwości związane ze zdrowiem

– proponuje indywidualny plan żywieniowy, treningowy, program aktywnego wypoczynku oraz inne, istotne działania, sprzyjające jego prawidłowemu funkcjonowaniu w środowisku przyrodniczym i społecznym

A

B

 

 

 

A

 

 

 

 

A, E

 

A

 

 

 

 

B, E

 

 

 

 

B, F

 

 

 

A, C, F

 

 

B, E

 

 

B, E

 

PP

PP

 

 

 

PP

 

 

 

 

P

 

P

 

 

 

 

PP

 

 

 

 

P

 

 

 

P

 

 

P

 

 

PP

 

30 Choroby cywilizacyjne IV.1, IV.2, IV.5, IV.6, IV.7 – podział i przykłady chorób cywilizacyjnych

– przyczyny chorób cywilizacyjnych

– wpływ stresu na zdrowie człowieka i sposoby walki z nim

– profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz ich dotkliwe skutki społeczne

– wybrane problemy zdrowia psychicznego (depresja, anoreksja, uzależnienia behawioralne)

– wymienia główne choroby cywilizacyjne

– wymienia główne przyczyny chorób cywilizacyjnych

– wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie

– proponuje zestaw działań łagodzących skutki stresu

– omawia objawy depresji, anoreksji i uzależnień behawioralnych

– proponuje sposoby zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

A

 

A, B

 

B

 

D

 

B

 

 

D

PP

 

PP

 

P

 

P

 

PP

 

 

PP

31–32 Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie IV.4, IV.6, IV.7 – komunikacja werbalna i niewerbalna

– elementy komunikacji niewerbalnej

– strefy dystansu komunikacyjnego

– zasady aktywnego słuchania

– zakłócenia w komunikacji

– bariery komunikacyjne

– asertywność:

–  techniki asertywnego odmawiania

–  obrona własnych granic

– negocjacje

– omawia znaczenie prawidłowej komunikacji interpersonalnej

– wyjaśnia znaczenie terminów „komunikacja werbalna” i „komunikacja niewerbalna”

– wymienia i świadomie wykorzystuje elementy komunikacji niewerbalnej

– charakteryzuje strefy dystansu komunikacyjnego

– wymienia zasady aktywnego słuchania

– wymienia najczęstsze zakłócenia w komunikacji interpersonalnej oraz bariery komunikacyjne

– wymienia zasady asertywności

– buduje komunikaty asertywne

– odmawia stanowczo i z zachowaniem wysokiej kultury

– proponuje rozwiązania spornych kwestii zgodnie z zasadami negocjacji

B, E

 

 

B

 

 

A, C, F

 

 

B

 

A

 

A

 

 

 

A

C, F

C, F

 

 

B, E

P

 

 

P

 

 

PP

 

 

PP

 

P

 

P

 

 

 

P

P

P

 

 

PP

33 Powtórzenie materiału z zakresu profilaktyki zdrowotnej

 

IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7 – powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych

– usystematyzowanie zdobytych wiadomości

– przygotowanie uczniów do zaplanowanej formy kontroli wiedzy i umiejętności (prezentacja form i zakresu oraz narzędzi dydaktycznych przewidzianych do realizacji)

– łączy logicznie poszczególne zagadnienia w ciąg przyczynowo-skutkowy

– dostrzega słabe i mocne strony proponowanych rozwiązań

– proponuje własne – alternatywne – rozwiązania

– sprawnie operuje poznanym słownictwem

– trafnie argumentuje

– dysponuje wiedzą pozapodręcznikową

– rozwija swoje zainteresowania w zakresie przedmiotu

B

 

 

C, D

 

D, F

 

B

 

D, E

D

 

D, F

PP

 

 

PP

 

P

 

PP

 

P

PP

 

PP

 

Kategorie celów3

  • Poziom I – wiadomości
  1. Zapamiętywanie wiadomości (dyspozycja ucznia do przypominania sobie określonych nazw, terminów, praw, faktów i zasad)
  2. Zrozumienie wiadomości (uczeń przedstawia poznane wiadomości według własnego schematu rozumowania, potrafi je systematyzować)
  • Poziom II – umiejętności
  1. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych (umiejętność praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości według najczęściej występujących algorytmów zachowań)
  2. Stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (świadczy o opanowaniu przez

ucznia wiedzy z poziomów A i B oraz umiejętności z poziomu C, a także o swobodnym, syntetycznym stosowaniu posiadanych zasobów kompetencji do rozwiązywania skomplikowanych trudności)

  • Poziom III – postawy
  1. Stosunek do społeczeństwa (chęć współpracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, więzi społecznych, przestrzeganie zasad współżycia i norm społecznych)
  2. Potrzeby i aspiracje (świadomość potrzeby zdobywania wiedzy, rozwijanie własnych ainteresowań,

uzdolnień)

Wymagania:

P – bardzo łatwe

PP – trudne, złożone