Wymagania edukacyjne – PLASTYKA kl. 7

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
1 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Rozkład materiału z dwustopniowym planem wynikowym dla klasy 7
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
1. W świecie
kontrastów
i podobieństw –
powtórzenie
i przypomnienie
pojęć języka
plastyki
dotyczących
kreski, barwy,
plamy, faktury,
kompozycji. /
„Kolorowa
dżungla”
I.2
I.3
I.5
II.1
II.6
• kreska
• barwy ciepłe
• barwy zimne
• barwy podstawowe
• barwy pochodne
• barwy dopełniające
• powidok, kontrast,
łamanie barw
• względność barw
• gama kolorystyczna
(wąska, szeroka)
• plama barwna
• faktura
• walor barwy
• zasada równowagi
w kompozycji
• kompozycja
dynamiczna
• kompozycja rytmiczna
• kompozycja otwarta
• kompozycja
zamknięta
• podręcznik:
O podręczniku,
s. 4–5;
2.–3. Język sztuki,
czyli plastyczne
środki wyrazu,
s. 6–12 (część
rozdziału z wyłączeniem
zagadnień
dotyczących modelunku
światłocieniowego
i perspektywy)
• karta pracy:
Sprawdź swoją
wiedzę. Plastyczne
środki wyrazu
• reprodukcje dzieł
z podręcznika
i wybranych
źródeł, w których
dominującymi
środkami wyrazu
artystycznego są
barwy, faktura,
obrazy mają
zróżnicowane
kompozycje
• pogadanka
• praca z tekstem
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne (akwarela
z elementami
kolażu)
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa)
• znajomość oznaczeń dotyczących
bezpiecznego i celowego posługiwania
się materiałami plastycznymi
• znajomość elementów prawa
autorskiego, głównie w zakresie
korzystania z materiału ilustracyjnego
znajdującego się m.in w internecie
• znajomość i rozumienie podstawowych
pojęć dotyczących barw, plamy barwnej,
faktury, kompozycji, wskazywanie ich
na wybranym prostym przykładzie
• rozumienie i znajomość podstawowych
zasad kompozycji, wskazywanie
niektórych zasad i rodzajów kompozycji
w wybranych charakterystycznych
przykładach dzieł
• tworzenie prostej barwnej kompozycji
na zadany temat, obrazującej własności
barwy, różnice faktury, dążenie
do uzyskania równowagi kompozycyjnej
• posługiwanie się techniką akwareli
i kolażu w tworzonej pracy plastycznej
• znajomość oznaczeń związanych
z bezpiecznym posługiwaniem się
materiałami plastycznymi jako środkami
chemicznymi, umiejętność określania
ograniczeń w stosowaniu niektórych
materiałów na podstawie oznaczeń
i ostrzeżeń na opakowaniach
• znajomość elementów prawa
autorskiego, głównie w zakresie
korzystania z materiału ilustracyjnego
znajdującego się m.in. w internecie
oraz dotyczącego własności
intelektualnej
• umiejętność wskazywania barw
o określonych własnościach, układów
plam, zróżnicowanej faktury, rodzajów
kompozycji, zasady równowagi
w dziełach artystów i we własnej pracy
plastycznej (samodzielne analizowanie)
• rozumienie i znajomość podstawowych
zasad kompozycji, ich znaczenia
w dziełach malarskich, umiejętność
omówienia ich na zróżnicowanych
przykładach
• tworzenie oryginalnej, złożonej
kompozycji plastycznej obrazującej
omawiane zagadnienia, ciekawie
interpretującej temat, wykorzystującej
różnorodne możliwości techniki
akwareli i kolażu
* Numery treści nauczania w podstawie programowej
*
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
2 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
2. Ciekawie
rozmieszczone
trójwymiarowe
przedmioty,
bliskie i oddalone
– powtórzenie
o światłocieniu,
przestrzeni
w obrazie
i kompozycji. /
„Jabłko. Jabłoń.
Sad”. „Zwierzęta
z sześcianów”
I.2
I.4
I.5
I.6
II.1
II.6
• walor
• stopniowanie waloru
• modelunek
światłocieniowy,
światłocień
• cieniowanie
• perspektywa linearna
(perspektywa centralna,
ukośna, tzw. żabia,
z lotu ptaka)
• perspektywa malarska
• perspektywa
powietrzna
• zasada równowagi
w kompozycji
• kompozycja rytmiczna
• kompozycja
symetryczna
• kompozycja statyczna
• kompozycja
dynamiczna
• kompozycja otwarta
• kompozycja
zamknięta
• podręcznik:
1.–2. Język sztuki,
czyli plastyczne
środki wyrazu,
s. 6–12 (część
o światłocieniu,
perspektywie
i kompozycji,
s. 10–12)
• reprodukcje dzieł
z podręcznika
i wybranych
źródeł, w których
zastosowane są
różne rodzaje
perspektywy,
światłocień
i cieniowanie,
przykłady
różnych układów
kompozycyjnych
w dziełach
malarskich
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• praca z tekstem
• ćwiczenie
plastyczne:
malarstwo akwarelą,
szkice ołówkiem
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
zbiorowa)
• orientacyjna znajomość, rozumienie
i określanie podstawowych rodzajów
i zasad perspektywy zbieżnej,
powietrznej, malarskiej oraz rozumienie
pojęcia waloru, cieniowania i modelunku
światłocieniowego
• wskazywanie perspektywy zbieżnej,
powietrznej i malarskiej w wybranym,
prostym przykładzie
• orientacyjna znajomość i rozumienie
podstawowych zasad kompozycji
plastycznych
• zastosowanie elementów perspektywy
powietrznej, malarskiej i wybranego
rodzaju kompozycji we własnej pracy
plastycznej
• tworzenie prostych kompozycji
ukazujących przestrzenność świata –
nawiązanie do perspektywy malarskiej
i zbieżnej, stosowanie elementów
światłocienia i cieniowania
• znajomość zasad perspektywy zbieżnej,
powietrznej i malarskiej, wskazywanie
różnych rodzajów perspektywy oraz
sposobów ukazywania przestrzenności
przedmiotów i przestrzeni
w kompozycjach malarskich artystów
różnych epok
• rozumienie i znajomość podstawowych
zasad kompozycji, ich znaczenia
w dziełach malarskich, umiejętność
omówienia ich na przykładach
• świadome korzystanie z zasad perspektywy
i światłocienia, uzyskiwanie równowagi
w kompozycji oraz stosowanie różnych
rodzajów kompozycji we własnych
oryginalnych pracach plastycznych
• świadome i celowe tworzenie oryginalnych
kompozycji, w których będzie
ukazywana przestrzeń, z wykorzystaniem
poznanych wiadomości o perspektywie
malarskiej, powietrznej i zbieżnej,
światłocieniu i cieniowaniu
3. Wszyscy
artyści rysują.
O dziedzinach
plastyki. Zabawa
plastyczna –
rozmowa między
artystami różnych
dziedzin sztuki:
o wyższości…
I.1
I.5
I.6
II.1
III.8
• natura
• kultura
• sztuka
• plastyka
• sztuki przedstawiające
• sztuki nieprzedstawiające
• sztuki wizualne
• malarstwo
• grafika
• podręcznik:
3. Podział sztuk
plastycznych,
s. 13–14
• reprodukcje dzieł
(cały podręcznik)
i reprodukcje dzieł
różnych dziedzin
plastyki z wybranych
źródeł
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie – zabawa
plastyczna
• dyskusja
• ćwiczenie
plastyczne: szkic
rysunkowy czarnobiały
lub kolorowy
• określanie różnic między naturą, kulturą
i sztuką
• orientacyjna znajomość podziału sztuk
plastycznych na sztuki przedstawiające,
nieprzedstawiające, wizualne
• orientacyjne określanie znaczenia
rysunku, szkicu, pomysłu w pracy
artystów różnych dziedzin sztuki
• dokładne określanie różnic między
naturą, kulturą, sztuką
• bardzo dobra znajomość zakresu
i podziału sztuk plastycznych na sztuki
przedstawiające, nieprzedstawiające,
wizualne
• określanie różnorodnego znaczenia
rysunku jako sposobu określania ogólnej
koncepcji, szkicu pomysłu dzieła
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
3 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
• rysunek
• rzeźba
• architektura
• rzemiosło artystyczne
• wzornictwo
przemysłowe
• zdjęcia artystów
przy pracy
i najbardziej
charakterystycznych
narzędzi
artystycznych
• podsumowanie,
omówienie prac
(praca indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• orientacyjne określanie zakresu
dziedzin sztuk plastycznych oraz ich
cech charakterystycznych, niektórych
stosowanych środków wyrazu
artystycznego, technik, sposobu pracy,
narzędzi artystycznych określonej
dziedziny sztuki
• prosty, krótki opis niektórych dzieł
różnych dziedzin sztuki
• uczestniczenie w dyskusji
• tworzenie prostego szkicu
przedstawiającego artystę określonej
dziedziny sztuki przy pracy
• precyzyjne określanie zakresu
dziedzin sztuk plastycznych oraz ich
zasadniczych, ważnych, specyficznych
cech charakterystycznych oraz
środków wyrazu stosowanych przez
artystów określonej dziedziny sztuki,
sposobu pracy i ważnych narzędzi kilku
różniących się od siebie technik
• ciekawe rozbudowane opisywanie dzieł
plastycznych wykonanych w ramach
poznanych dziedzin sztuki
• aktywne uczestniczenie w rozmowie,
dyskusji o wartości, walorach
określonych dziedzin plastyki;
przedstawianie upodobań plastycznych,
zainteresowań sztuką
• tworzenie oryginalnego, ciekawego,
zaskakującego komiksowego rysunku
ukazującego artystę określonej
dziedziny sztuki przy pracy
4. Sposoby interpretacji
świata
w dziele sztuki
– podobieństwo,
wyraz, uproszczenie.
Jak pokazywać
świat
– prawdziwie,
z uczuciem czy
bez szczegółów?
/
„Pejzaże i pogoda”
I.1
I.3
I.5
II.1
II.2
II.6
• realizm
• ekspresja, deformacja
• synteza formy
• pejzaż
• harmonia
• nastrój
• faktura
• wąska, szeroka gama
kolorystyczna
• barwy kontrastowe,
dopełniające
• kreska
• podręcznik:
4. Realizm, ekspresja
i synteza, s. 16–19
• karta pracy: Sposoby
przedstawiania
w sztuce. Realizm,
ekspresja i synteza
• reprodukcje dzieł
z podręcznika
i wybranych źródeł,
w których widoczne
są realistyczne,
ekspresyjne i syntetyczne
ujęcia świata
• pogadanka
• prezentacja reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• praca z tekstem
• ćwiczenie plastyczne
(szkice plakatówką,
suchymi pastelami
i markerem)
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• orientacyjne określanie realistycznego,
ekspresyjnego, syntetycznego sposobu
przedstawiania świata w dziełach sztuki,
wskazywanie niektórych środków
plastycznych stosowanych w celu
uzyskania określonej interpretacji świata
w dziele sztuki
• dokonywanie prostych porównań
omawianych sposobów interpretacji
świata w dziełach sztuki
• tworzenie prostych, zróżnicowanych
kompozycji pejzażowych, różnymi
technikami na zadany temat, w których
będą widoczne różne sposoby
interpretowania świata w dziełach sztuki
• precyzyjne określanie realistycznego,
ekspresyjnego, syntetycznego sposobu
przedstawiania świata w dziełach
sztuki, wskazywanie znaczenia wielu,
różnorodnych środków plastycznych
stosowanych w celu uzyskania
określonej interpretacji świata w dziele
sztuki
• porównywanie omawianych sposobów
interpretacji świata w dziełach sztuki –
określanie stosowanych środków
plastycznych, formy, nastroju,
kompozycji dzieł
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
4 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
• tworzenie ciekawych, oryginalnych,
zróżnicowanych kompozycji
pejzażowych, technikami dobranymi
do sposobu interpretacji świata
na zadany temat, w których będzie
widoczne realistyczne, ekspresyjne,
syntetyczne obrazowanie, świadome
celowe stosowanie odpowiednich
środków artystycznych i kompozycji
do uzyskania realizmu, ekspresji
i deformacji, syntezy formy
O interpretacji świata w dziełach sztuki
5. Beztrosko,
z pasją, z rozwagą
i w zadumie. /
„Widok przez
promienie słońca”,
„Kolorowe
tancerki”,
„Noc
z tańczącymi
gwiazdami”,
„Krajobraz ze
stożków, walców
i kul”
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
II.2
II.6
III.5
• sztuka nowoczesna
• impresjonizm
• barwy czyste,
barwy podstawowe
i pochodne
• barwy dopełniające,
powidok
• plama barwna, plama
barwna z konturem
• faktura
• ekspresja, obrazy
ekspresyjne
• kompozycja
dynamiczna, otwarta,
zamknięta
• synteza formy
• światłocień
• podręcznik:
5. Beztrosko,
z rozwagą
i w zadumie, s. 20–26
• reprodukcje
różnorodnych dzieł
impresjonistów
i postimpresjonistów,
m.in.
Claude’a Moneta,
Auguste’a Renoira,
Edgara Degasa,
Vincenta van Gogha,
Paula Cézanne’a,
Paula Gauguina
z podręcznika
i wybranych źródeł
• model koła barw
(podręcznik s. 7)
• dodatkowo zdjęcia
współczesnych
dworców
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• ćwiczenie
• praca tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne:
malarstwo farbami
plakatowymi
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
zbiorowa)
• orientacyjne określanie cech,
impresjonizmu jako kierunku
w sztuce (metody malowania obrazów,
kolorystyki, tematyki), początku sztuki
nowoczesnej
• orientacyjna znajomość związku
impresjonizmu z odkryciami końca
XIX wieku
• tworzenie prostej kompozycji malarskiej,
w której zastosowana jest kolorystyka
i metoda malarska nawiązująca
do obrazów impresjonistów
• orientacyjna znajomość cech malarstwa,
różnorodności postimpresjonizmu,
wpływu na sztukę
• orientacyjne określanie cech, tendencji
w rzeźbie końca XIX wieku na podstawie
cech wybranych rzeźb Auguste’a Rodina
• określanie cech impresjonizmu jako
kierunku w sztuce, rozpoznawanie
w dziełach metody malowania, stosowanej
jasnej kolorystyki uzależnionej
od światła, kompozycji, kadrowania,
tematyki z życia codziennego
• znajomość wagi, znaczenia impresjonizmu
jako początku sztuki nowoczesnej
• znajomość wpływu odkryć z zakresu
optyki i wynalezienia fotografii na
rozwój i formę dzieł tego kierunku
• tworzenie, oryginalnej kompozycji
malarskiej, w której jest odpowiednio
zastosowana impresjonistyczna metoda
malowania obrazów, jasna kolorystyka
kadrowanie kompozycji
• dobra znajomość różnorodności,
precyzyjne określanie cech malarstwa
postimpresjonizmu, różnorodnego
znaczenia, wpływu na sztukę początku
XX wieku
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
5 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
• symbol, obrazy
symboliczne
• scena rodzajowa,
pejzaż, portret,
wnętrze, warstwa
natura
• zdjęcia rzeźb
Auguste’a Rodina
• znajomość i prosty opis wybranego
obrazu postimpresjonizmu
• tworzenie kompozycji barwnej inspirowanej
twórczością postimpresjonistów
na wybrany temat techniką pasteli
olejnych lub suchych
• określanie cech (forma, faktura,
tematyka, kompozycja), tendencji
w rzeźbie końca XIX wieku na podstawie
cech rzeźb Auguste’a Rodina
• dobra znajomość i opisywanie wybranych
obrazów postimpresjonizmu, porównywanie
różnorodności formy dzieł
• tworzenie oryginalnej, ciekawie
zakomponowanej kompozycji
barwnej inspirowanej twórczością
postimpresjonistów na wybrany temat
techniką pasteli olejnych lub suchych,
stosowanie przemyślanej kolorystyki,
wykorzystywanie możliwości techniki
6. Prawda
i przesłanie,
symbol
i metafora. /
„Dokąd porwano
królewnę?”,
„Lalki”, czyli dwa
obrazy życia
w dziele”,
„Osoba
jako symbol
uczuć, zjawisk
i żywiołów”
I.1
I.2
I.3
I.4
I.6
II.2
III.4
III.6
• styl
• styl artysty
• symbol
• metafora
• ekspresja
• malarstwo
• kreska
• szeroka gama
kolorystyczna
• kompozycja
• podręcznik:
6. Styl artysty
– wpływy
i uwarunkowania,
s. 29–32
• reprodukcje
dzieł Stanisława
Wyspiańskiego,
Jacka Malczewskiego,
Witolda
Wojtkiewicza
z podręcznika
i wybranych źródeł
• przykłady innych
dzieł symbolicznych
okresu modernizmu
z wybranych źródeł
• pogadanka
• prezentacja reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• praca z tekstem
• ćwiczenie plastyczne:
praca suchymi
pastelami
• podsumowanie,
omówienie prac
(praca indywidualna,
zbiorowa)
• orientacyjna znajomość pojęcia stylu
epoki, stylu kraju i stylu artysty
• orientacyjne określanie znaczenia,
niektórych cech misji, przesłania
twórczości artysty w okresie
modernizmu na podstawie wybranych
cech malarstwa, niektórych informacji
na temat obrazów S. Wyspiańskiego,
J. Malczewskiego, W. Wojtkiewicza
• tworzenie prostej kompozycji
barwnej pastelami suchymi, w której
przedstawiony jest prosty symbol,
prosty obraz w alegoryczny sposób
ukazujący, emocje, ważne pojęcia
• dobra znajomość i precyzyjne określanie
pojęcia stylu kraju i stylu artysty
• określanie znaczenia, misji przesłania
twórczości artysty w okresie
modernizmu na podstawie cech
malarstwa, sylwetek i wybranych
obrazów S. Wyspiańskiego,
J. Malczewskiego, W. Wojtkiewicza
• tworzenie przemyślanej, oryginalnej
kompozycji barwnej pastelami
suchymi, w której wykorzystywane są
różne, ciekawie zestawione symbole;
obraz ma przesłanie, przekazywane
są ważne treści, emocje za pomocą
innych obrazów, którym można
nadać symboliczny wymiar i można je
różnorodnie zinterpretować
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
6 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
Inspirujący świat sztuki nowoczesnej
7. „Dzikie kolory”,
głębia przeżyć.
Po co i dlaczego
zmieniamy kolory,
kształty, kompozycję?
/ „Drzewo
i człowiek widziane
przez fowistę
i ekspresjonistę”
I.1
I.2
I.3
I.5
II.2
II.6
III.5
• fowizm
• ekspresja
• ekspresjonizm
• deformacja
• plama barwna,
• kontur
• szeroka gama
barw, kontrasty
kolorystyczne
• kompozycja
dynamiczna
• faktura
• synteza formy
• podręcznik:
7. Odważne interpretacje
– malarstwo,
s. 33–37
• reprodukcje
wybranych
obrazów fowistów
i ekspresjonistów
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne:
malarstwo plakatówką
lub farbami
akrylowymi
• podsumowanie
i omówienie prac
(praca indywidualna,
zbiorowa)
• wyrywkowe określanie cech fowizmu
i ekspresjonizmu na podstawie
orientacyjnej znajomości pojęć ekspresji,
deformacji, syntezy formy
• orientacyjne określanie znaczenia
kolorystyki plam, faktury, znaczenia
konturów, kompozycji w obrazach
fowistów i ekspresjonistów
• określanie wyrazu, nastroju dzieł
fowistów i ekspresjonistów,
dokonywanie prostych porównań
• tworzenie dwóch prostych kompozycji
nawiązujących do fowizmu
i ekspresjonizmu w celu porównania
i wydobycia cech kierunków
• precyzyjne określanie cech fowizmu
i ekspresjonizmu na podstawie dokładnej
znajomości pojęć ekspresji, deformacji,
syntezy formy i sposobów stosowania
ich w obrazach tych kierunków
• dokładne określanie znaczenia
kolorystyki plam, faktury, znaczenia
konturów, dynamicznej kompozycji
• określanie wyrazu, nastroju, dzieł
fowistów i ekspresjonistów na podstawie
sposobu stosowania środków
artystycznego wyrazu, formy dzieł
i porównywania założeń tych kierunków
• tworzenie dwóch oryginalnych
kompozycji nawiązujących do fowizmu
i ekspresjonizmu, posługiwanie się
odpowiednimi środkami artystycznego
wyrazu, w celu wydobycia
i uzmysłowienia cech obu kierunków
i porównania formy i wymowy dzieł
8. Nowe
spojrzenie
na przestrzeń
i formę
przedmiotów.
Kolaż – ulubiona
technika
kubistów. Gdy
plamy stają
się tematem
obrazów.
/„Martwa naura
I.1
I.2
I.4
I.6
II.1
II.6
III.5
• kubizm
• przestrzeń
kubistyczna
• geometryzacja form
• abstrakcja,
abstrakcjonizm
spontaniczny
i geometryczny
• kompozycja
dynamiczna
• kompozycja statyczna
• podręcznik:
8. Malarskie rewolucje,
s. 38–41
• karta pracy: Gatunki
malarskie
• reprodukcje dzieł
kubistów Pabla
Picassa, Georgesa
Braque’a oraz Paula
Cézanne’a
(do porównania)
z podręcznika i wybranych
źródeł
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie (malarstwo
plakatówką
i kolaż)
• ćwiczenie plastyczne
• prezentacja
i omówienie prac
(praca indywidualna,
zbiorowa)
• orientacyjne określanie cech kubizmu
na podstawie formy wybranego obrazu,
wskazywanie uproszczeń kształtów
• orientacyjna znajomość inspiracji
prowadzących do powstania kubizmu
• orientacyjna znajomość niektórych dzieł
Pabla Picassa
• orientacyjne określanie cech dwóch
rodzajów abstrakcji, próby porównania
• dobra znajomość i określanie cech
kubizmu, uproszczenia natury do form
geometrycznych, analizowania przestrzeni
• znajomość inspiracji, źródeł powstania
kubizmu w twórczości Paula Cézanne’a,
porównywanie jej ze zdobyczami kubizmu
• znajomość sylwetki Pabla Picassa,
różnorodności i przemian jego
twórczości, istotnych dzieł
• precyzyjne określanie cech abstrakcji
spontanicznej i geometrycznej,
porównywanie cech, kolorystyki,
dynamiki form
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
7 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
z instrumentem
muzycznym” lub
„Co nam w duszy
gra? – mój obraz
abstrakcyjny”
• unizm
• wąska gama barw,
tonacja
• reprodukcje
dzieł różnych
form abstrakcji
z podręcznika
i wybranych źródeł
• tworzenie prostej kompozycji malowanej
plakatówkami o uproszczonych,
geometrycznych kształtach nawiązujących
do kubizmu, wykorzystywanie
kolażu w pracy
• tworzenie prostych kompozycji
abstrakcyjnych gorących lub zimnych
• znajomość abstrakcyjnych dzieł
wybranych polskich artystów; określanie
cech unizmu
• tworzenie kompozycji oryginalnej
kompozycji w duchu kubizmu,
geometryzacja kształtów
przedstawianych przedmiotów,
obserwacja przedmiotów jednocześnie
z kilku stron, sprawne posługiwanie
techniką malarstwa plakatówkami
i świadome zastosowanie kolażu
w kompozycji
• tworzenie dwóch różnych kompozycji
abstrakcyjnych zimnej i gorącej,
ciekawych pod względem plastycznych
rozwiązań
9. Niezwykłe
proporcje
i zestawienia
przedmiotów.
/ „Baśniowy,
nierealny sen”
I.1
I.2
I.3
I.5
I.6
II.2
II.6
III.4
III.5
• surrealizm
(nadrealizm)
• perspektywa linearna
• realizm
• światłocień
• gładka faktura
• podręcznik:
9. Nierealny realizm,
czyli obrazy o dziwnej
treści,
s. 42–44
• reprodukcje dzieł
surrealistycznych
z podręcznika
i wybranych źródeł
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• praca z tekstem
• ćwiczenie
plastyczne
• podsumowanie,
prezentacja prac
(praca indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• orientacyjne określanie cech surrealizmu
• znajomość wybranego dzieła Salvadora
Dali
• tworzenie kompozycji surrealistycznych
poprzez zaskakujące zestawienie
i zmianę proporcji przedmiotów
• precyzyjne określanie cech surrealizmu,
sposobu malowania, rodzaju
perspektywy, faktury obrazów,
zaskakującego zestawiania przedmiotów
• dobra znajomość i interpretowanie
wybranych dzieł Salvadora Dali
• tworzenie oryginalnej zaskakującej
kompozycji surrealistycznej
10. Piękno
prostych form. /
„Moja rzeźba
kubistyczna”,
„Moja rzeźba
organiczna”
I.1
I.2
I.5
I.6
II.3
II.6
• rzeźba kubistyczna
• rzeźba organiczna
• rzeźba ekspresyjna
• konstruktywizm
• synteza formy
• ekspresja (wyraz)
• podręcznik:
10. Rzeźba – od
interpretacji do
kreacji, s. 45–48
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• praca z tekstem
• ćwiczenie (szkice)
• orientacyjne określanie cech
rzeźby kubistycznej, organicznej,
konstruktywizmu w rzeźbie, określanie
formy i sposobu interpretowania natury
lub odejścia od niej, dokonywanie
prostych porównań
• precyzyjne określanie cech rzeźby kubistycznej,
stosowanych form, sposobu
interpretowania i deformacji natury,
związków z kubistycznym malarstwem
• precyzyjne określanie kształtu,
syntezy formy i sposobu jej osiągania,
interpretowania natury w rzeźbie
organicznej
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
8 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
III.4
III.5
III.7
• deformacja formy
• faktura w rzeźbie
• światłocień
• nastrój
• zdjęcia wybranych
rzeźb kubistycznych
i organicznych
z podręcznika
i wybranych źródeł
• zdjęcia rzeźb
Xawerego
Dunikowskiego
z podręcznika
i wybranych źródeł
• ćwiczenie plastyczne:
rzeźba z papierowych
pudełek
lub plasteliny /
modeliny / gliny
• podsumowanie
i omówienie
ćwiczeń (praca
indywidualna,
zbiorowa)
• znajomość wybranej rzeźby Xawerego
Dunikowskiego
• tworzenie szkicu, prostego planu rzeźby
• tworzenie prostej rzeźby nawiązującej
do rzeźby kubistycznej lub organicznej
• precyzyjne określanie założeń
konstruktywizmu i wynikającej z nich
formy rzeźby
• porównywanie formy, cech rzeźb
kubistycznych, organicznych,
konstruktywistycznych
• tworzenie przemyślanej rysunkowej
koncepcji wstępnej rzeźby
• znajomość sylwetki i cech charakterystycznych
rzeźb Xawerego Dunikowskiego
• tworzenie przemyślanej, oryginalnej
przestrzennej kompozycji rzeźbiarskiej
nawiązującej swoją formą do rzeźb
kubistycznych lub organicznych
11. Przyczyny
i formy przemian
w architekturze
I połowy
XX wieku. Projekt
stacji kosmicznej
lotniska, centrum
handlowego,
szkoły przyszłości
lub projekt
willi wtopionej
w krajobraz
I.1
I.2
I.5
II.3
III.5
III.6
• architektura
• budownictwo
• urbanistyka
• forma budowli
• funkcje budowli
• bryła budowli
• kompleks, zespół
architektoniczny
• konstrukcja
• styl architektoniczny
• gaudizm
• funkcjonalizm
• architektura
organiczna
• podręcznik:
12. Nie tylko wyobraźnia
– oblicza
architektury,
s. 49–52
• karta pracy: Architektura
– planowanie
przestrzeni
• zdjęcia charakterystycznych
budowli
od końca XIX wieku
do połowy XX wieku
z podręcznika
i wybranych źródeł
• zdjęcia budowli
Antonio Gaudiego
z podręcznika
i wybranych źródeł
• pogadanka
• prezentacja zdjęć
• rozmowa nauczająca
• praca z tekstem
• ćwiczenie
plastyczne
• podsumowanie,
omówienie ćwiczeń
(praca indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• orientacyjne określanie cech form
budowli i niektórych przyczyn
przemian w architekturze od końca XIX
do połowy XX wieku
• określanie niektórych związków
architektury z innymi dziedzinami
sztuki, inspirowaniem się stylami
w historii
• orientacyjne określanie pojęć funkcja,
forma budowli
• orientacyjna znajomość związku
rozwoju miast z rozwojem
architektury,
• orientacyjne określanie pojęcia
urbanistyka
• orientacyjna znajomość niektórych cech
budowli Antonio Gaudiego
• dokładne określanie cech form budowli,
czerpania z tradycji oraz przyczyn
przemian w architekturze od końca
XIX do połowy XX wieku związanych
m.in. z rozwojem przemysłu,
rozwojem miast, przemianami
cywilizacyjnymi, stosowaniem
nowych materiałów
• określanie związków architektury
z innymi dziedzinami sztuki, rzeźbą
i malarstwem, inspirowaniem się stylami
w historii
• definiowanie pojęć funkcja, forma
budowli, określanie związku funkcji
i formy budowli,
• dobra znajomość pojęcia urbanistyka
i określanie jej związków z architekturą
• znajomość i określanie cech stylu
architektonicznego, funkcjonalizmu
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
9 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
• tworzenie prostego projektu
współczesnej budowli o funkcji
charakterystycznej dla współczesności
lub wyobrażenia sobie przyszłej formy
budowli
• projektowanie willi, domu mieszkalnego
wkomponowanego w otoczenie,
krajobraz
• znajomość sylwetki i cech budowli
Antonio Gaudiego ich specyficznego
charakteru
• tworzenie oryginalnego projektu
współczesnej budowli o funkcji
charakterystycznej dla współczesności
lub wyobrażenia sobie przyszłej
formy budowli, zauważanie
związku formy i funkcji budowli
• projektowanie willi, domu mieszkalnego
o ciekawej, oryginalnej formie,
wkomponowanego w otoczenie,
krajobraz
Współczesny świat sztuki
12. Szukamy
sensu i głębokich
treści sztuki
współczesnej. /
„Działanie, ruch,
taniec i abstrakcja
– wspólny obraz”,
„Opakowanie
owocowego
jogurtu” lub
„Moje pasje,
zainteresowania,
mój świat
– projekt
asamblażu”
I.1
I.2
I.3
I.5
I.6
II.1
II.6
III.4
III.5
• abstrakcjonizm
• informel
• malarstwo gestu
• ekspresjonizm
abstrakcyjny
• dripping
• neofiguracja
• deformacja
• ekspresja
• tendencja zerowa
• op-art
• pop-art
• ready-mades
• hiperrealizm
• asamlaż
• podręcznik:
13. Nowe wymiary
malarstwa, s. 53–58
14. Awangarda,
bunt i prowokacja,
s. 58–60
• reprodukcje
dzieł informel,
neofiguracji,
tendencji zerowej,
op-artu, pop-artu,
hiperrealizmu,
asamblaży
i ready-madnes
podręcznika
i wybranych źródeł
• słownik ortograficzny
lub słownik
języka polskiego
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca,
dyskusja
• ćwiczenie plastyczne:
praca plakatówkami
wykonana
techniką drippingu
lub rysunek flamastrami
/ kredkami
ołówkowymi
• podsumowanie,
prezentacja prac
(praca zbiorowa,
indywidualna lub
grupowa)
• orientacyjna znajomość niektórych
cech dzieł reprezentujących informel,
neofigurację, tendencję zerową, op-art,
pop-art, hiperrealizm, konceptualizm
• orientacyjne określanie znaczenia,
wymowy dzieł omawianych kierunków
w sztuce XX wieku
• znajomość wybranego dzieła Jacksona
Pollocka, Francisa Bacona, Marka Rothko
• tworzenie kompozycji malarskiej
techniką drippingu
• projektowanie prostego opakowania
nawiązującego do pop-artu
• projektowanie prostego asamblażu
związanego z własnymi zainteresowaniami
• bardzo dobra znajomość, określanie
wielu cech dzieł reprezentujących
informel, neofigurację, tendencję
zerową, op-art, pop-art, hiperrealizm,
konceptualizm
• określanie wieloznaczności, znaczenia,
wymowy dzieł i omawianych kierunków
sztuki XX wieku
• znajomość sylwetek, specyfiki
twórczości i wybranych dzieł Jacksona
Pollocka, Francisa Bacona, Marka Rothko
• tworzenie ciekawej, bogatej kompozycji
malarskiej techniką drippingu
• projektowanie oryginalnego opakowania
nawiązującego do pop-artu
• projektowanie ciekawego, złożonego
asamblażu związanego z własnymi
zainteresowaniami i pasjami
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
10 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
13. „Moje dzieło
land art, mój
emballage”
lub „Pozdrowienia
z … – moje dzieło
sztuki publicznej”,
„Obraz z liter
i słów”
I.1
I.2
I.3
III.4
III.5
• konceptualizm
• happening
• performance
• environment
• instalacje
• rzeźba
• land art
• emballage
• sztuka publiczna
• podręcznik:
15. Koncept, akcja,
instalacja, s. 61–64
• reprodukcje dzieł
konceptualizmu,
zdjęć happeningów,
performaców,
instalacji, emballage,
dzieł sztuki
publicznej, land
art z podręcznika
i wybranych źródeł
• reprodukcja dzieł
Christo, Césara
• dowolny słownik
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• ćwiczenie: emballage
• rozmowa nauczająca
• praca z tekstem
ćwiczenie plastyczne;
praca pastelami
olejnymi z możliwością
dodania kolażu
• podsumowanie,
prezentacja
i omówienie prac
(prace indywidualna,
zbiorowa, grupowa)
• orientacyjna znajomość i wyrywkowe
określanie cech różnych współczesnych
dzieł – (asamblaż)
• znajomość wybranego dzieła
Władysława Hasiora
• tworzenie emballage nawiązującego do
dzieł Christo
• znajomość dzieł Romana Opałki
• tworzenie barwnego projektu dzieła
land artu z elementami kolażu
• tworzenie projektu dzieła sztuki
publicznej z wykorzystaniem kolażu
• tworzenie obrazu, w którym
wykorzystany jest rytm znaków, liter,
słów
• bardzo dobra znajomość i określanie
różnorodnych cech różnych rodzajów
dzieł współczesnych – (asamblaż)
• znajomość wybranych dzieł, specyfiki
twórczości i wymowy dzieł Władysława
Hasiora
• tworzenie pomysłowych, zaskakujących
emballage nawiązujących do twórczości
Christo
• znajomość wybranego dzieła, specyfiki
twórczości i wymowy dzieł Romana
Opałki
• tworzenie barwnego, ciekawego projektu
dzieła land artu z elementami kolażu
• tworzenie oryginalnego barwnego
projektu sztuki publicznej z wykorzystaniem
przemyślanego kolażu
• tworzenie oryginalnej kompozycji,
w której w przemyślany i zaskakujący
sposób wykorzystany jest rym znaków,
liter, słów
14. Projekt
asamblażu lub
instalacji –
przeciw przemocy
i wykluczeniu
I.1
I.2
I.6
II.3
II.5
III.4
III.5
• obraz (dzieło
malarskie)
• awangarda
• asamblaż
• instalacja
• forma przestrzenna
• podręcznik:
14. Awangarda,
bunt i prowokacja;
15. Koncept, akcja
i instalacja, s. 58–64
• reprodukcje współczesnych
dzieł
o tradycyjnej i awangardowej
formie
z podręcznika
i wybranych źródeł
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa
nauczająca,
dyskusja
• ćwiczenie
plastyczne:
projekt rysunkowy
asamblażu lub
instalacji
• orientacyjna znajomość pojęcia
awangardy i próby porównywania
charakteru sztuki awangardowej i sztuki
współczesnej o tradycyjnej formie
• próba określania w rozmowie
i dyskusji walorów dzieł o tradycyjnej
i awangardowej formie
• tworzenie projektu asamblażu
lub instalacji przeciw przemocy
i wykluczeniu, próba łączenia,
rozmieszczania przedmiotów i form
w przestrzeni w celu przekazania treści
• bardzo dobra znajomość pojęcia
awangardy w sztuce i dokonywanie
różnorodnych porównań charakteru
i formy sztuki awangardowej i sztuki
współczesnej o tradycyjnej formie
• określanie w rozmowie i zajmowanie
stanowiska w dyskusji na temat
przesłania walorów, znaczenia dzieł
o tradycyjnej i awangardowej formie
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
11 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
• cienkopisem /
kolorowymi
flamastrami /
kredkami
ołówkowymi
• praca z tekstem
• podsumowanie
i omówienie
projektów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• tworzenie projektu oryginalnego
asamblażu lub instalacji przeciw
przemocy i wykluczeniu, odpowiednie,
zaskakujące łączenie przedmiotów,
rozmieszczanie form w przestrzeni
w celu przedstawienia treści
społecznych, zaplanowanie ewentualnej
realizacji projektu w warunkach
szkolnych
15. Happening
i performance,
akcja plastyczna,
environment –
czyli jesteśmy
w środku dzieła
sztuki. / „Ochrona
ginących
gatunków”
I.1
I.2
I.3
II.5
III.4
III.5
• happening
• performance
• akcja plastyczna
• environment
• instalacja
• podręcznik:
15. Koncept, akcja,
instalacja, s. 61–64
• dokumentacja
fotograficzna
zdjęcia wybranych
happeningów,
performance’ów,
instalacji, dzieł
land artu, sztuki
publicznej
• zdjęcia dzieł Christo,
Césara
• zdjęcia zwierząt
zagrożonych
wyginięciem,
albumy
przyrodnicze
• pogadanka
• prezentacja materiału
ilustracyjnego
• ćwiczenie plastyczne:
tworzenie scenariusza
i elementów
plastycznych
wybranego działania
plastycznego różnymi
technikami
• prezentacja planu,
projektu wybranego
działania kluczowych
elementów lub
przeprowadzenie
krótkiej akcji
plastycznej,
happeningu lub
performance’u
(praca indywidualna,
zbiorowa, grupowa)
• orientacyjne określanie niektórych
cech, specyfiki działań plastycznych
trwających w czasie
• orientacyjne określanie i próby
porównywania dzieł land artu i sztuki
publicznej
• porównywanie niektórych cech dwóch
wybranych działań
• tworzenie planu, prostego scenariusza
happeningu, performance’u, environmentu
o tematyce ekologicznej związanej
z ratowaniem ginących gatunków
zwierząt
• przeprowadzenie krótkiego działania
plastycznego
• dokładna znajomość i określanie
cech, specyfiki działań plastycznych
trwających w czasie
• dokładne określanie cech, sposobu
realizacji, specyfiki, miejsc umieszczania
dzieł land artu i sztuki publicznej
• porównywanie cech kilku
działań plastycznych
przebiegających w określonym
czasie, podporządkowania ich
zasadom kompozycji plastycznej,
wykorzystywania światła, dźwięku,
zmienności działania
• tworzenie przemyślanego planu,
ciekawego scenariusza happeningu,
performance’u z elementami body art,
environmentu o tematyce ekologicznej
związanej z ratowaniem ginących
gatunków zwierząt
• przeprowadzenie krótkiego, ciekawego,
zaskakującego działania plastycznego
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
12 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
16. Tworzymy
zaskakujące
obiekty
sztuki, czyli
o pięknie starego
przedmiotu
połączonego
z obrazem
I.1
I.2
I.3
I.5
II.3
II.6
III.4
III.5
• obraz (dzieło
malarskie)
• ikona
• synteza, uproszczenie
formy
• happening
• obiekt sztuki
• rzeźba
• tkanina
• abakany
• instalacja
• environment
• podręcznik:
16. Sztuka polska
światowego
formatu, s. 65–70
• karta pracy: Sztuka
wokół nas
• reprodukcje dzieł
malarskich, zdjęcia
rzeźb, instalacji,
environmentów,
abakanów
polskich artystów
2. poł. XX wieku
z podręcznika
i wybranych źródeł
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji i zdjęć
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne:
malarstwo
plakatówkami lub
akrylami połączone
z wybranym przedmiotem
• podsumowanie
i omówienie prac
(praca indywidualna,
zbiorowe)
• orientacyjna znajomość niektórych dzieł
artystów polskich 2. poł. XX wieku
• określanie niektórych cech twórczości
Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza
Kantora, Adama Myjaka, Magdaleny
Abakanowicz, Leona Tarasewicza
• tworzenie obiektu sztuki z połączenia
przedmiotu i obrazu
• bardzo dobra znajomość różnych
charakterystycznych dzieł artystów
polskich 2. poł. XX wieku
• określanie wielu cech, różnorodności,
specyfiki twórczości Jerzego
Nowosielskiego, Tadeusza Kantora,
Adama Myjaka, Magdaleny
Abakanowicz, Leona Tarasewicza
• tworzenie oryginalnego obiektu sztuki
z połączenia przedmiotu i obrazu
o ciekawej kompozycji, formie
i przekazie
17. Wycieczka.
Rysujemy
z natury.
Co jest ważniejsze
– obserwacja
rzeczywistości,
interpretowanie
świata
po swojemu
czy też inspirowanie
się naturą?
I.1
I.2
I.3
I.5
I.6
II.1
II.6
III.4
• obserwacja
• interpretacja
• inspiracja
• wyobraźnia
• realizm
• ekspresja
• deformacja
• szkic
• kompozycja
• kolorystyka
• proporcje
• podręcznik:
4. Realizm, ekspresja
i synteza, s. 16–19;
7. Odważne
interpretacje –
malarstwo, s. 34–37
• reprodukcje
wybranych dzieł
realistycznych
i ekspresyjnych
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne:
praca malarska
plakatówkami lub
pastelami olejnymi
z natury
• prezentacja
i omówienie prac
(praca indywidualna,
zbiorowa)
• orientacyjne określanie różnic między
sposobem nawiązywania i odchodzenia
od przedstawiania rzeczywistości
• szkicowanie, komponowanie pracy
• tworzenie uproszczonej kompozycji
barwnej wynikającej z wiernego
obserwowania rzeczywistości lub
wybranego sposobu nawiązania do niej
• określanie znaczenia natury w twórczości
artystów i omawianie różnic między
sposobem nawiązywania i odchodzenia
od przedstawiania rzeczywistości
• szkicowanie, komponowanie, tworzenie
zamysłu pracy
• tworzenie ciekawej, przemyślanej
kompozycji barwnej będącej wynikiem
wiernego obserwowania rzeczywistości
lub wybranego sposobu nawiązywania
do niej
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
13 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
Media w sztuce, sztuka w mediach
18. O historii
fotografii
i jej rodzajach.
Przekaz
idei i myśli
w fotografii –
oryginalne zdjęcie
kreacyjne. Światło
w fotografii. /
„Możliwe
i niemożliwe”
(fotomontaż)
I.1
I.2
I.5
I.6
II.2
II.6
III.5
• fotografia, fotografia
cyfrowa
• plan fotograficzny
• kadr, kompozycja
kadru (symetryczna,
asymetryczna),
światło, faktura
• fotografia
dokumentalna
• fotografia kreacyjna
(artystyczna)
• fotografia reklamowa
• podręcznik:
17. Fotografia,
s. 72–76
• karta pracy:
Fotografia / temat,
ujęcie, kadrowanie
• cyfrowy aparat
fotograficzny,
statyw, reflektorek,
lampka biurowa
• wybrane elementy
do zaaranżowania
fotografii kreacyjnej,
np. parasol,
kapelusz, owoce,
świecznik, materiały
do stworzenia tła
• pogadanka
• rozmowa nauczająca
• prezentacja zdjęć
i reprodukcji
• praca z tekstem
• ćwiczenie
• ćwiczenie plastyczne:
fotografia cyfrowa,
fotomontaż
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• orientacyjne określanie specyfiki
fotografii jako dziedziny sztuki
• orientacyjne określanie rodzajów
fotografii
• rozpoznawanie i orientacyjne określanie
rodzajów kompozycji oraz środków
wyrazu w fotografii
• komponowanie prostej fotografii
kreacyjnej, próba przekazania
zamierzonej treści
• tworzenie prostego fotomontażu
z niewielkiej ilości elementów
• dokładne określanie specyfiki fotografii
jako dziedziny sztuki, jej historii
i związków z malarstwem
• określanie zakresu, formy i tematyki
fotografii dokumentalnej, kreacyjnej
reklamowej
• rozpoznawanie i dokładne określanie
rodzajów kompozycji i znaczenia światła,
faktury oraz innych środków wyrazu
w fotografii
• tworzenie oryginalnej kompozycji kreacyjnej
zestawionej z nietypowych materiałów
i przekazującej zamierzone treści
• tworzenie oryginalnego wieloelementowego
fotomontażu
19. Nastrój
przedstawienia –
postać teatralna,
dekoracje,
rekwizyty
i światło
na scenie. /
„Opuszczona
i podniesiona
kurtyna”
(projekt kurtyny
teatralnej)
I.1
II.4
II.5
III.4
III.5
• teatr
• scena teatralna,
kurtyna teatralna
• aktor, kostium
teatralny, lalka,
marionetka
• scenografia, dekoracje
teatralne, światło
• podręcznik:
18. Teatr, s. 77–80
• zdjęcia przedstawiające
scenografię
i kostiumy teatralne
z wybranych źródeł
• wybrane zdjęcia
kurtyn teatralnych
z XIX i XX wieku,
np. kurtyna Henryka
Siemiradzkiego
dla Teatru Słowackiego,
projekt kurtyny
Stanisława Wyspiańskiego,
kurtyna Marii
• pogadanka
• praca z tekstem
• prezentacja
zdjęć
• rozmowa
nauczająca
• ćwiczenie plastyczne:
kompozycje
techniką mieszaną
(pastele olejne,
malarstwo plakatówkami,
kolaż
z gazet)
• orientacyjna znajomość specyfiki
teatru, elementów z historii teatru
europejskiego
• orientacyjne określanie niektórych,
wybranych elementów wpływających
na kształt przedstawienia i jego oprawę
plastyczną
• orientacyjne określanie znaczenia
kurtyny teatralnej i wykorzystywanie
wiedzy podczas wykonywania prostej
kurtyny teatralnej
• prosty opis wyglądu sceny, aktorów,
światła na scenie, kurtyn teatralnych
na podstawie fotografii teatralnych
i zdjęć kurtyn
• dokładne określanie specyfiki teatru,
istotnych elementów z historii teatru
europejskiego
• dokładne określanie istotnych elementów
wpływających na kształt przedstawienia
i jego oprawę plastyczną
• określanie rzeczywistego, umownego
i symbolicznego znaczenia kurtyny
teatralnej i wykorzystywanie wiedzy
podczas wykonania oryginalnej kompozycji
przedstawiającej opuszczoną
lub podniesioną kurtynę ściśle związaną
ze specyfiką teatru i przedstawienia
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
14 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
Jaremy dla Teatru
Cricot 2 oraz kurtyna
Sarah Crowner (według
Marii Jaremy)
• wybrane programy
teatralne
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• szczegółowe opisywanie wyglądu sceny,
dekoracji, aktorów, światła na scenie,
kurtyn teatralnych na podstawie zdjęć
teatralnych i fotografii kurtyn
20. Nastrój i światło
w teatrze.
Postać teatralna –
kostium, maska,
kukiełka, marionetka.
Rekwizyty
zmieniające bieg
wydarzeń
I.1
II.4
II.5
III.4
III.5
• scena teatralna
• scenograf, scenografia
• kostium teatralny,
rekwizyt
• różne rodzaje teatru
(np. aktora, lalkowy,
plastyczny)
• różne rodzaje postaci
teatralnych (aktor,
kukła, marionetka)
• performance
• akcja plastyczna
• podręcznik:
19.–20. Teatr
plastyczny,
performance,
s. 80–82
• karta pracy: Teatr
plastyczny –
przestrzeń, forma,
światło, ruch
• zdjęcia z wybranych
przedstawień teatru
dramatycznego
i plastycznego
• zdjęcia różnych
postaci teatralnych
– aktorów, kukiełek
marionetek
• zdjęcia teatralnych
scenografii,
kostiumów
lub projektów
• lampki biurowe,
reflektorki z kolorowymi
światłami
• dowolny aparat
cyfrowy
• pogadanka
• praca z tekstem
• prezentacja zdjęć
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne:
kompozycja
suchymi pastelami,
akwarelami z konturem
cienkopisem
lub kolorowa wydrapywanka
w czarnym
tuszu
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• orientacyjna znajomość różnych
rodzajów teatru, określanie wybranych
różnic i podobieństw między nimi
• orientacyjna znajomość symbolicznego
znaczenia postaci, rekwizytów
i scenografii w wybranym rodzaju
przedstawienia teatralnego
• orientacyjna znajomość i określanie
zadań twórców w zakresie oprawy
plastycznej przedstawienia teatralnego
• orientacyjne określenie cech teatru
plastycznego
• prosty opis znaczenia światła i obrazu
w teatrze plastycznym
• tworzenie wybraną techniką prostej
kompozycji przedstawiającej scenę
teatralną, scenografię, postaci i światła
na scenie
• dobra znajomość różnych rodzajów
teatru, określanie istotnych różnic
i podobieństw między nimi
• dobra znajomość symbolicznego
znaczenia postaci, rekwizytów
i scenografii w różnych rodzajach
przedstawień teatralnych
• dobra znajomość i określanie zadań
twórców przedstawienia teatralnego
w zakresie oprawy plastycznej
przedstawienia
• dokładne określanie cech teatru
plastycznego
• wnikliwe opisywanie znaczenia światła
i obrazu oraz podporządkowania
ich zasadom kompozycji w teatrze
plastycznym
• tworzenie wybraną techniką oryginalnej
kompozycji przedstawiającej scenę
teatralną, scenografię, postaci i światła
na scenie
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
15 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
21. Szkolny happening,
akcja
plastyczna lub
performance
o treściach ekologicznych.
/ „Życie
w krajobrazie
z odpadów –
miasto, rośliny,
zwierzęta”
lub „Ochrona
ginących
gatunków”
I.1
II.4
II.5
III.4
III.5
• happening
• performance
• teatr plastyczny
• akcja plastyczna
• scenografia, kostium,
rekwizyty
• podręcznik:
19. –20. Teatr plastyczny,
performance,
s. 80–82
• zdjęcia przedstawiające
wybrane happeningi,
performance,
akcje plastyczne
• materiały o wystawie
twórczego
recyclingu „Najlepsze
przetwory”, Warszawa,
Królikarnia,
październik 2013
• duże lustro
• aparat fotograficzny
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji i zdjęć
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne:
tworzenie rekwizytów
i form przestrzennych,
makijaży
do wybranego działania
plastycznego
• prezentacja
ćwiczenia
• omówienie sposobu
realizacji ćwiczeń
i podsumowanie
(praca indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• orientacyjna znajomość cech
teatru plastycznego, happeningu
i performance’u oraz zauważanie
niektórych różnic między nimi
a tradycyjnymi przedstawieniami
w teatrze dramatycznym
• orientacyjne określanie znaczenia czasu
i przestrzeni, nielogiczności przebiegu
zdarzeń w działaniach parateatralnych
• tworzenie prostego pomysłu przebiegu
i elementów akcji plastycznej
lub performance’u o charakterze
ekologicznym
• wykonywanie na twarzy lub odkrytych
częściach ciała prostego makijażu nawiązującego
do działania ekologicznego
• dobra znajomość cech teatru plastycznego,
happeningu i performance’u oraz
zauważanie istotnych różnic między
nimi a tradycyjnymi przedstawieniami
w teatrze dramatycznym (udział widzów
i przypadkowych przechodniów, działania
twórców na własnym ciele, oddzielenie
widzów od sceny)
• dokładne określanie znaczenia czasu
i przestrzeni, nielogiczności przebiegu
zdarzeń w działaniach parateatralnych
• tworzenie oryginalnej przemyślanej akcji
plastycznej lub performance’u o charakterze
ekologicznym, tworzenie rekwizytów
i scenariusza przebiegu wydarzenia
• wykonywanie na twarzy i odkrytych
częściach ciała oryginalnego makijażu
związanego z działaniem ekologicznym
22. Film – twórcy
i środki wyrazu. /
„Daleko i blisko –
różne plany
filmowe.
Znaczenie otoczenia,
znaczenie
postaci” (szkic)
I.1
I.6
II.5
III.4
III.5
• kino nieme i film
dźwiękowy
• reżyser
• scenarzysta,
scenariusz,
fabuła
• operator, kadr, ruch
kamery
• scena filmowa
• plan filmowy
• montaż, montażysta
• podręcznik:
21. Film – twórcy
i środki wyrazu,
s. 83–85
• wybrane zdjęcia
filmowe, krótki
fragment wybranego
filmu
• Andrzej Wajda,
Rysunki z całego
życia, Warszawa 2011
• duża pusta rama
obrazu lub rama
zrobiona z papieru
• pogadanka
• prezentacja zdjęć
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne: szkic
pastelami olejnymi
lub suchymi
• omówienie prac
(praca indywidualna,
zbiorowa)
• orientacyjne określanie specyfiki
i złożonego charakteru dzieła filmowego
• rozpoznawanie wybranych twórców
dzieła filmowego i orientacyjne
określanie znaczenia ich pracy
w tworzeniu filmu
• orientacyjne określanie środków wyrazu
artystycznego związanych z dziełem
filmowym
• orientacyjna znajomość znaczenia
ruchu kamery dla tworzonego planu
filmowego i tworzenia kompozycji
ilustrującej dwa różne plany filmowe
• dokładne określanie specyfiki,
złożonego charakteru dzieła filmowego,
elementów historii kina związanych
z przejściem od kina niemego
do dźwiękowego
• rozpoznawanie istotnych twórców
dzieła filmowego i określanie znaczenia
ich pracy w tworzeniu filmu
• określanie ważnych, charakterystycznych
środków wyrazu artystycznego
związanych z dziełem filmowym
• dobra znajomość znaczenia ruchu
kamery dla tworzonego planu
filmowego i tworzenia oryginalnej
kompozycji ilustrującej dwa różne plany
filmowe
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
16 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
23. Rodzaje filmu,
film animowany.
Wymyślamy
postacie i uczymy
je poruszania się
w wymyślonym
świecie
I.1
I.2
I.6
II.5
III.4
III.5
• film fabularny, dokumentalny,
oświatowy,
animowany
• animacja
• reżyser
• film długometrażowy
• film krótkometrażowy
• zdjęcie filmowe
• animacja poklatkowa
• podręcznik:
22. Rodzaje filmu,
film animowany,
s. 86–88
• wybrane kadry
z różnych rodzajów
filmu z różnych
źródeł
• cyfrowy aparat
fotograficzny
• pogadanka,
rozmowa nauczająca
• prezentacja zdjęć,
filmu
• ćwiczenie
• ćwiczenie plastyczne:
kompozycja
tła i wykonywanie
postaci do animacji
wybraną techniką
rysunkową lub
malarską
• prezentacja i omówienie
prac uczniów
(praca indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• orientacyjna znajomość różnych rodzajów
planu filmowego i tworzenie prostej
kompozycji barwnej ilustrującej dwa
różne plany filmowe
• orientacyjna znajomość specyfiki
i złożoności dzieła filmowego
• orientacyjna znajomość i określanie
różnych rodzajów filmów i dokonywanie
prostych porównań ich specyfiki
• orientacyjne rozpoznawanie specyfiki
tworzenia filmu animowanego, pojęcia:
animacja, animacja poklatkowa
• tworzenie prostej postaci oraz tła
(scenografii) do rysunkowego filmu
animowanego
• tworzenie zdjęć do animacji
poklatkowej
• dobra znajomość specyfiki i złożoności
dzieła filmowego
• dobra znajomość i określanie różnych
rodzajów filmów oraz porównywanie
ich charakterystycznych cech i specyfiki
• dobra znajomość specyfiki tworzenia
filmu animowanego, pojęcia: animacja,
animacja poklatkowa
• tworzenie oryginalnej postaci
rysunkowej do filmu animowanego
oraz ciekawego tła, świata, scenografii,
w której się ona pojawi
• tworzenie zdjęć i zmontowanie prostej
animacji poklatkowej
24. Komputer
jako narzędzie
artystyczne.
Grafika
komputerowa.
Multimedialna
prezentacja
o regionie. /
„Abstrakcja”
(grafika
komputerowa)
I.1
I.2
I.3
I.5
I.6
II.6
III.4
III.5
III.8
• multimedia, multimedialny,
prezentacja
multimedialna
• realizacje interaktywne
• instalacje
multimedialne
• realizacje interaktywne
• grafika komputerowa,
grafika wektorowa,
grafika rastrowa
• podręcznik:
23. Komputer jako
narzędzie artystyczne,
s. 89–91;
24. Grafika komputerowa,
s. 92–94
• przykłady dzieł multimedialnych
i realizacji
interaktywnych
z wybranych źródeł
(fragmenty)
• pogadanka
• prezentacja
zdjęć i materiału
ilustracyjnego
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne:
prezentacje multimedialne
o regionie
lub historii szkoły /
abstrakcyjne grafiki
komputerowe
• orientacyjne określanie specyfiki
prezentacji i sztuki multimedialnej,
grafiki komputerowej
• orientacyjne określanie specyfiki,
cech prezentacji interaktywnych
• orientacyjne określanie sposobu
odbioru interaktywnych instalacji
multimedialnych
• orientacyjna znajomość sposobu
tworzenia i zastosowania grafiki
komputerowej
• orientacyjne określanie różnic miedzy
grafiką rastrową a wektorową
• orientacyjne określanie wyglądu
i wykorzystywania dzieł grafiki 2D i 3D
• dokładna znajomość specyfiki
prezentacji i sztuki multimedialnej,
określanie elementów składowych
• dokładne określanie specyfiki, cech
prezentacji interaktywnych
• określanie sposobu odbioru instalacji
multimedialnych, zauważanie różnic
w stosunku do odbioru tradycyjnych
dzieł sztuki
• dobra znajomość sposobu tworzenia
i zastosowania grafiki komputerowej
• dobra znajomość i dokładne określanie
różnic, zastosowania grafiki rastrowej
i wektorowej
• dobra znajomość, określanie wyglądu
i sposobów wykorzystywania dzieł
grafiki 2D i 3D, określanie związków
grafiki z innymi dziedzinami sztuki
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
17 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
• grafika 2D
• grafika 3D
• albumy, foldery
o regionie, okolicy,
historii i tradycjach
regionalnych
• kronika szkoły
• przykłady grafik
komputerowych
• komputer z oprogramowaniem
do wykonania
prezentacji i dostępem
do internetu
i oprogramowaniem
graficznym
• drukarka kolorowa
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• tworzenie podczas pracy zespołowej
uproszczonej, bardzo krótkiej prezentacji
multimedialnej o najbliższej okolicy,
zabytkach, tradycjach, wykorzystywanie
jednego lub dwóch wybranych elementów
składowych prezentacji
• tworzenie podczas pracy zespołowej
uproszczonej, bardzo krótkiej
prezentacji multimedialnej
• wykonywanie uproszczonej grafiki
komputerowej za pomocą dostępnego
programu
• tworzenie dłuższej, przemyślanej
prezentacji multimedialnej o najbliższej
okolicy, zabytkach i tradycjach, praca
zespołowa z wykorzystywaniem
wszystkich elementów składowych
w prezentacji (obrazy np. fotograficzne,
tekst, muzyka)
• tworzenie dłuższej, przemyślanej
prezentacji multimedialnej o najbliższej
okolicy, zabytkach i tradycjach, praca
zespołowa z wykorzystywaniem
wszystkich elementów składowych
w prezentacji (obrazy np. fotograficzne,
tekst, muzyka)
• wykonywanie ciekawej pod względem
formy plastycznej, złożonej grafiki
komputerowej za pomocą dostępnego
programu
Sztuka i rynek
25. Grafika
użytkowa, plakat.
Projekt słupa
ogłoszeniowego
albo tablicy
z plakatem
zapraszającym
na film lub
koncert
I.1
I.2
I.3
I.5
I.6
II.4
III.4
III.5
• grafika użytkowa
• grafika warsztatowa
• druk
• reklama
• plakat
• typografia, liternictwo
• znak plastyczny, złożony
znak plastyczny
• reprodukowanie,
powielanie, nakład
• podręcznik:
25. Plakat i grafika
użytkowa, s. 96–99
• karta pracy: Grafika
użytkowa
• wybrane zdjęcia
plakatów, okładek
książkowych
ilustracji, banknotów,
znaczków
pocztowych
i innych dzieł grafiki
użytkowej (lub
eksponaty)
• pogadanka
• prezentacja reprodukcji
i eksponatów
• praca z tekstem
• ćwiczenie plastyczne:
plakat, słup,
tablica techniką
mieszaną
• prezentacja i omówienie
prac uczniów
(praca indywidualna,
grupowa zbiorowa)
• orientacyjne określanie cech, form
i zastosowania grafiki użytkowej w życiu
codziennym
• orientacyjne określanie znaczenia znaku
plastycznego i liternictwa w różnych
formach grafiki użytkowej
• orientacyjne określanie znaczenia
typografii w grafice użytkowej
• orientacyjne określanie podobieństw
i różnic między tradycyjną grafiką
artystyczną a grafiką użytkową
• tworzenie prostego słupa
ogłoszeniowego albo tablicy z ubogim
w formie graficznej plakatem
dotyczącym koncertu lub filmu
• dokładne określanie cech, form
i zastosowania grafiki użytkowej w życiu
codziennym
• znajomość i określanie znaczenia znaku
plastycznego i liternictwa w różnych
formach grafiki użytkowej
• określanie znaczenia typografii w grafice
użytkowej
• określanie wielu istotnych różnic
i podobieństw między tradycyjną grafiką
artystyczną a grafiką użytkową
• tworzenie oryginalnego słupa
ogłoszeniowego lub tablicy z ciekawym
plakatem dotyczącym koncertu lub
filmu; użycie nietypowej formy
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
18 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
• wybrany materiał
ilustracyjny
z podręcznika
i innych źródeł
graficznej i odpowiednie połączenie
znaku plastycznego i tekstu
26. Rynek sztuki.
Prawo autorskie.
Katalog wystawy,
zaproszenie
na wernisaż
i informacja
prasowa
o wystawie
I.1
I.2
I.3
I.5
I.6
II.4
III.5
III.8
• prawo autorskie
• dzieła sztuki, dobra
kulturowe, dobra
intelektualne
• oryginał
• kopia
• replika
• reprodukcja
• plagiat
• pastisz
• podręcznik:
26. Rynek sztuki.
prawo autorskie,
s. 100–102
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł
• reprodukcje dzieł
Leonarda da Vinci,
Vincenta van Gogha,
Pabla Picassa
• komputer z dostępem
do internetu
i z dostępnym
oprogramowaniem
graficznym
• pogadanka
• praca z tekstem
• ćwiczenie
• prezentacja reprodukcji,
plakatów,
katalogów wystaw
i rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne:
kompozycje
katalogów, zaproszeń,
informacji
prasowych wykonane
tradycyjnymi
technikami lub na
komputerze
• podsumowanie
i omówienie prac
(praca indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• orientacyjne określanie znaczenia dzieł
sztuki, dóbr kultury i ich wartości
• orientacyjne określanie znaczenia prawa
autorskiego
• orientacyjne określanie prawa własności
utworów tworzonych przez wielu
twórców
• orientacyjne określanie sposobów
naruszania prawa autorskiego
• tworzenie prostego zaproszenia,
informacji prasowej i katalogu
promującego wystawę znanego artysty
• określanie znaczenia dzieł sztuki, dóbr
kultury i ich wartości dla społeczeństwa,
galerii, domów aukcyjnych,
kolekcjonerów
• określanie znaczenia prawa autorskiego
oraz warunków publikowania utworów
• określanie prawa własności utworów
tworzonych przez wielu twórców
• określanie różnych sposobów naruszania
prawa autorskiego
• tworzenie ciekawego, oryginalnego
zaproszenia, informacji prasowej,
katalogu promującego wystawę znanego
artysty
Estetyka i funkcjonalność otoczenia
27. Architektura
współczesna.
Ukryć czy
pokazać funkcję?
Porównanie
architektury
i rzeźby. /
I.1
I.2
I.5
II.3
II.6
III.4
III.5
• architektura
współczesna
• urbanistyka
• architekt
• wyobraźnia
• projekt architektoniczny
• podręcznik:
27.–28. Architektura
współczesna,
s. 104–112
• karta pracy:
Architektura /
forma i funkcja
• pogadanka
• prezentacja
materiału
ilustracyjnego
• praca tekstem
• dyskusja
• orientacyjne określanie znaczenia
wyobraźni, materiałów, znaczenia
komputera w projektowaniu budowli
i pracy architekta
• określanie wybranych form i prostych
cech kompozycji współczesnych
budowli na przykładzie znanej budowli
• określanie różnorodnego znaczenia
wyobraźni, możliwości wykorzystania
nowoczesnych materiałów, projektowania
komputerowego w projektowaniu
współczesnych budowli
• określanie różnorodności i bogactwa
form architektury współczesnej
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
19 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
„Budowla jak
abstrakcyjna
rzeźba”,
„Budowla jak
ażurowa forma
przestrzenna
i rusztowanie”.
• kompozycja, statyka,
dynamika, proporcje,
kierunki, kontrasty
• budowla, bryła
budowli
• zespół, kompleks
architektoniczny
• elementy
budowli, detale
architektoniczne
• forma budowli
• funkcja budowli
• funkcjonalność
budowli
• rzeźba abstrakcyjna
• forma przestrzenna
• zdjęcia współczesnych
budowli
i rzeźb abstrakcyjnych
o zróżnicowanej
formie z podręcznika
i wybranych
źródeł
• ćwiczenie plastyczne:
projekty rysunkowe
i modele brył
architektonicznych
• podsumowanie
i omówienie prac
(praca indywidualna
i / lub grupowa,
zbiorowa)
• dokonywanie prostych porównań
rzeźb współczesnych i budowli
architektonicznych pod względem
różnic nieużytkowego i użytkowego
charakteru dzieł, formy oraz funkcji,
funkcjonalności budowli; operowanie
częścią poznanych pojęć podczas
porównań
• uczestniczenie w dyskusji o zbieżności
zewnętrznej formy rzeźby i architektury
• tworzenie uproszczonego,
schematycznego projektu i / lub
modelu bryły współczesnej budowli
nawiązującej do zwartej bryły
rzeźbiarskiej albo ażurowej formy
przestrzennej
• znajomość i ciekawe, precyzyjne
opisywanie kompozycji oraz proporcji,
kontrastów kierunków i form brył
i kompleksów architektonicznych
znanych współczesnych obiektów
architektonicznych
• porównywanie różnorodnych cech
współczesnych budowli architektonicznych
i współczesnych rzeźb abstrakcyjnych
pod względem
• różnic użytkowego i nieużytkowego
charakteru dzieł, formy, konstrukcji,
cech kompozycji, proporcji, funkcji,
funkcjonalności budowli; swobodne
operowanie poznanymi pojęciami
podczas dokonywania porównań
• aktywne uczestniczenie w dyskusji
o zbieżności zewnętrznej formy rzeźby
i architektury, znajdowanie ciekawych
przykładów, wskazywanie związków
i określanie ich przyczyn
• tworzenie ciekawego projektu
i / lub modelu bryły współczesnej
budowli nawiązującej do zwartej bryły
rzeźbiarskiej albo ażurowej formy
przestrzennej
28. Wnętrze.
Jak mieszkano
dawniej, jak
mieszkamy dziś
– co się zmienia?
Dlaczego igloo
nie powstanie
na równiku?
(dyskusja). /
I.1
I.2
I.3
I.4
II.3
III.6
• estetyka
• estetyka otoczenia
• architektura wnętrz
• architekt wnętrz
• dizajn, dizajner
• wzornictwo
przemysłowe
• rzemiosło artystyczne
• wyposażenie wnętrz
• podręcznik:
29.–30. Wnętrze –
estetyka i funkcjonalność,
s. 113–117
• karta pracy: Światło
i kolor we wnętrzu
• pogadanka
• prezentacja materiału
ilustracyjnego
• rozmowa, dyskusja
• praca z tekstem
• orientacyjne określanie znaczenia
estetyki otoczenia, w tym estetyki
wnętrz, przestrzeni i mieszkania,
wypoczynku i rekreacji jako najbliższej
przestrzeni życia człowieka
• rozumienie znaczenia niektórych
czynników determinujących formę
mieszkań (czynniki cywilizacyjne,
• określanie i rozumienie znaczenia
estetyki w życiu codziennym, w tym
estetyki wnętrz, przestrzeni i mieszkania,
wypoczynku i rekreacji jako najbliższej
przestrzeni życia człowieka
• rozumienie wpływu wielu różnorodnych
czynników determinujących formę
mieszkań (czynniki cywilizacyjne,
klimatyczne, społeczne); wskazywanie
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
20 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
Projekt wymarzonego
pokoju – ja
i moje zainteresowania.
Pokój,
w którym spotyka
się cała rodzina.
Taras, balkon,
ogród – miejsce
odpoczynku
• minimalizm
• funkcja
• funkcjonalność
• ergonomia
• ergonomiczny
• ekologia
• kompozycja,
kolorystyka wnętrza
• styl wnętrza
• perspektywa
zbieżna, perspektywa
aksonometryczna
• architektura
zieleni, architektura
krajobrazu
• zdjęcia zróżnicowanych
wnętrz i reprodukcje
obrazów
przedstawiających
dawne wnętrza
z wybranych źródeł
• zdjęcia wnętrz
z podręcznika
• zdjęcia ogrodów,
balkonów, tarasów
z wybranych źródeł
• ćwiczenie plastyczne:
projekt wnętrza
kredkami ołówkowymi
lub kredkami
akwarelowymi
z konturem cienkopisem
albo kolorowymi
flamastrami
• podsumowanie
i omówienie prac
(praca indywidualna
lub grupowa,
zbiorowa)
klimatyczne); próba wskazywania ich
w rozmowie i dyskusji
• rozumienie w podstawowym zakresie
znaczenia funkcji, funkcjonalności,
ergonomicznego charakteru
pomieszczeń, przestrzeni, mebli,
sprzętów dla zaspokajania potrzeb
użytkowników, próba wydzielania stref
we wnętrzu
• orientacyjne określanie znaczenia
i wykorzystywanie niektórych środków
plastycznych w projektowaniu wnętrza
• rozumienie znaczenia ekologii
we współczesnym wzornictwie
przemysłowym związanym z wystrojem
wnętrz
• tworzenie uproszczonego projektu
pokoju, przestrzeni przeznaczonej
do odpoczynku (balkon, taras,
ogród), próba zastosowania zasad
funkcjonalizmu i wybranych zasad
dotyczących kompozycji, kolorystyki,
stylistyki
ciekawych przykładów w rozmowie
i dyskusji
• rozumienie różnorodnego
znaczenia funkcji, funkcjonalności,
ergonomicznego charakteru
pomieszczeń, przestrzeni, mebli,
sprzętów dla zaspokajania potrzeb
użytkowników, wydzielanie stref
i traktów komunikacyjnych we wnętrzu
• określanie istotnego znaczenia
i wykorzystywanie różnych środków
plastycznych dla uzyskania harmonijnej
formy wnętrza
• rozumienie zasadniczego znaczenia
ekologii we współczesnym wzornictwie
przemysłowym związanym z wystrojem
wnętrz
• tworzenie ciekawego, przemyślanego
projektu pokoju, przestrzeni
przeznaczonej do odpoczynku
(balkon, taras, ogród), konsekwentne
zastosowanie zasad funkcjonalizmu
i zasad dotyczących kompozycji,
kolorystyki, stylistyki
29. Powtórzenie
wiadomości: język
plastyki, środki
artystycznego
wyrazu, którymi
posługujemy się,
tworząc różne
kompozycje
plastyczne.
I.1
I.2
I.3
I.5
II.1
II.4
• kreska
• barwa, barwy czyste
i złamane, ciepłe
i zimne, dopełniające,
zjawisko powidoku,
względność barw
• plama barwna
• gama kolorystyczna
szeroka, wąska,
tonacja, akcenty
kolorystyczne
• reprodukcje
z podręcznika
do kl. 7 ilustrujące
zagadnienia
powtórzeniowe
• reprodukcje
z podręczników
do kl. 4, 5, 6
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie:
wykonywanie
planszy gry różnymi
technikami, prostych
szkiców lub
prezentacji
• ogólna znajomość powtarzanych
zagadnień dotyczących tworzenia
i odbioru dzieła, jego elementów,
środków artystycznego wyrazu, pojęć
języka plastyki związanych z wiedzą
o kresce, barwie, zasadach kompozycji,
światłocieniu i perspektywie
• pobieżne powtarzanie i zauważanie
zagadnień w charakterystycznych
dziełach
• dobra znajomość powtarzanych
zagadnień dotyczących tworzenia
i odbioru dzieła, jego elementów,
środków artystycznego wyrazu, pojęć
języka plastyki związanych z wiedzą
o kresce, barwie, zasadach kompozycji,
światłocieniu i perspektywie
• pełne, dokładne utrwalenie zagadnień
powtórzeniowych i zauważanie
poznanych środków artystycznych
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
21 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
Quiz, pytania,
gra planszowa
lub kolorowe
prezentacje
• faktura
• walor
• światłocień
• cieniowanie,
modelunek
• kompozycja statyczna,
dynamiczna, otwarta,
zamknięta, rytmiczna,
symetryczna
• układ rzędowy,
pasowy, kulisowy,
plany obrazu
• perspektywa linearna,
malarska, powietrzna,
• architektura wnętrz
• dizajn, dizajner
• architektura zieleni
• wzornictwo
przemysłowe
• rzemiosło artystyczne
• funkcja
• funkcjonalny
• ergonomia,
ergonomiczny
• reprodukcje z innych
źródeł
• karta pracy:
Sprawdź swoją
wiedzę. Plastyczny
warsztat pracy
• podsumowanie
omawianych
zagadnień (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• tworzenie uproszczonej pod względem
graficznym planszy do gry
• tworzenie prostej prezentacji ilustrującej
wybrane pojęcie
w znanych dziełach o zróżnicowanej
formie i charakterze
• tworzenie ciekawej pod względem
graficznym planszy do gry
• tworzenie prostych prezentacji, bardzo
trafnie ilustrujących pojęcia
30. Powtórzenie
wiadomości:
dziedziny
sztuki, rodzaje
tradycyjnych
i współczesnych
dzieł, tematy
w plastyce,
instytucje kultury.
I.1
I.2
I.4
I.6
II.1
II.4
• malarstwo
• grafika
• rzeźba
• rysunek
• architektura
• rzemiosło artystyczne
• wzornictwo
przemysłowe
• portret
• pejzaż
• reprodukcje
z podręcznika
do kl. 7 ilustrujące
zagadnienia
powtórzeniowe
• reprodukcje
podręczników
do klasy 4, 5, 6
• reprodukcje z innych
źródeł
• pogadanka
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie: wykonywanie
planszy gry
różnymi technikami,
prostych szkiców
lub prezentacji
• podsumowanie
• ogólna znajomość powtarzanych
zagadnień dotyczących tradycyjnych
dziedzin sztuki, tematów dzieł
plastycznych oraz nowych dzieł sztuki,
instytucji kultury
• pobieżne powtarzanie i zauważanie
zagadnień w wybranych dziełach
i materiale ilustracyjnym
• tworzenie uproszczonej pod względem
graficznym planszy do gry
• dobra znajomość powtarzanych
zagadnień dotyczących tradycyjnych
dziedzin sztuki, tematów dzieł
plastycznych oraz nowych dzieł sztuki,
instytucji kultury
• pełne, dokładne utrwalenie zagadnień
powtórzeniowych i zauważanie cech
poznanych dziedzin sztuki, tematów
dzieł, nowych dzieł, instytucji kultury
Plastyka | Plastyka | Klasa 7 Szkoła podstawowa 4–7
AUTOR: Beata Mikulik
22 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
pp Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
Quiz, pytania
lub gra planszowa
lub kolorowe
prezentacje
• martwa natura
• scena rodzajowa
• abstrakcja
• happening
• performance
• asamblaż
• emballage
• environment
• muzeum
• skansen
• galeria
• wystawa
• wernisaż
• plakat
• billboard
• katalog
• fotografia
• teatr
• film
• multimedia
• prawo autorskie
• oryginał
• plagiat
• karta pracy: Warszat
i dzieło artysty
• tworzenie prostej prezentacji
w orientacyjny sposób ilustrującej
wybrane pojęcie
• tworzenie ciekawej pod względem
graficznym planszy do gry
• tworzenie prezentacji trafnie ilustrującej
wybrane pojęcie