Wymagania edukacyjne – PLASTYKA kl. 6

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!”. Klasa VI. Rok szkolny 2017/2018

Numer
i temat lekcji
Liczba godzin Treści nauczania

Wymagania

Odniesienia

do podstawy

programowej

podstawowe ponadpodstawowe

Uczeń:

1. Jakie formy twórczości nas otaczają?

1

– tradycyjne i nowoczesne dziedziny sztuki – wymienia tradycyjne i nowoczesne formy twórczości – wskazuje różnice między tradycyjnymi a współczesnymi dziedzinami sztuki

– wypowiada się na temat roli sztuki

3.1

2., 3. i 4.

Grafika artystyczna (warsztatowa). Poznajemy rodzaje druku.

Wykonujemy odbitkę w technice druku wypukłego.

Dzieła sztyuki pod lupą-porównujemy dzieła grafiki artystycznej.

3

– terminy: rylec, matryca, druk wklęsły, druk wypukły

– grafika jako dyscyplina plastyczna

– rodzaje grafiki

– charakterystyka grafiki artystycznej (warsztatowej)

– narzędzia stosowane w grafice

– nazwy prac graficznych w zależności od materiału matrycy

– analiza i porównanie dzieł grafiki artystycznej

– wyjaśnia, czym się charakteryzuje grafika jako dziedzina twórczości

– podaje dwa podstawowe rodzaje grafiki

– wymienia narzędzia stosowane w grafice artystycznej

– wykonuje prostą odbitkę w technice druku wypukłego

– tłumaczy, co to jest matryca

– opisuje kolejne etapy pracy nad tworzeniem odbitki graficznej

– wyjaśnia, co to jest druk wypukły i wklęsły

– omawia technikę druku wklęsłego i wypukłego

– wyjaśnia, co to jest akwaforta

– wykonuje matrycę do druku wklęsłego i wypukłego

– wymienia środki wyrazu plastycznego stosowane w grafice artystycznej

– wykorzystuje w działaniach plastycznych technikę druku wklęsłego i wypukłego

przedstawia etapy pracy nad akwafortą

podaje rodzaje grafiki ze względu na użytą matrycę

– opisuje dzieło grafiki artystycznej na podstawie wybranej reprodukcji

– porównuje etapy pracy nad dwoma wybranymi rodzajami grafiki

zestawia ze sobą dwa dzieła grafiki warsztatowej

– wykonuje dodatkowe zadanie plastyczne

2.1

3.2

5. i 6.

Grafika użytkowa (stosowana). Projektujemy znak plastyczny.

Projektujemy ekslibris.

2

– terminy: znak plastyczny, liternictwo, logo, billboard, ekslibris

– charakterystyka grafiki użytkowej (stosowanej)

– różnorodność form grafiki użytkowej: plakat, grafika reklamowa,

– wymienia cechy grafiki użytkowej i jej rodzaje

– podaje przykłady grafiki użytkowej z najbliższego otoczenia

– samodzielnie organizuje swój warsztat pracy

– wyjaśnia terminy: znak plastyczny, liternictwo, ekslibris

– określa, czym zajmują się poszczególne rodzaje grafiki: grafika reklamowa, książkowa, precyzyjna i plakat

– wyjaśnia terminy: logo, billboard

– omawia funkcję znaku plastycznego w życiu codziennym

– tłumaczy, czemu służy grafika użytkowa

– rozróżnia formy grafiki użytkowej

– wskazuje różnicę między grafiką warsztatową a użytkową

przedstawia wybrane przykłady grafiki reklamowej

1.2

2.1

2.2

precyzyjna, książkowa, komputerowa

– rola plakatu w sztuce

– analiza i porównanie dzieł grafiki użytkowej

– wykonuje wybrane prace z zakresu grafiki użytkowej określa rolę plakatu w życiu codziennym

– w ciekawy sposób projektuje i wykonuje pracę graficzną na zadany temat

– wyraża własną opinię na temat analizowanej pracy graficznej

– porównuje dwa różne przykłady grafiki użytkowej

– wykonuje pracę graficzną z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych

7., 8. i 9.

Rzeźba jako dziedzina sztuki. Poznajemy rodzaje rzeźby.

Wykonujemy płaskorzeźbę.

3

– terminy: relief, polichromia, medalierstwo, asamblaż

– rzeźba jako dziedzina sztuki

– rodzaje rzeźby: rzeźba wolno stojąca (w tym pomnik, posąg, rzeźba parkowa), rzeźba związana z architekturą (w tym płaskorzeźba), medal i moneta, asamblaż

– analiza i porównanie dzieł rzeźbiarskich

– opisuje cechy rzeźby jako dziedziny sztuki

– podaje rodzaje rzeźby

– wymienia materiały i narzędzia wykorzystywane w rzeźbiarstwie

– tłumaczy, czym się charakteryzuje rzeźba jako dziedzina sztuki

– podaje przykłady rzeźb znajdujących się w najbliższej okolicy

– wyjaśnia termin relief

– wykonuje płaskorzeźbę (medal)

– omawia cechy różnych rodzajów rzeźb na podstawie wybranych przykładów

– wykonuje z plasteliny projekt rzeźby o złożonej formie i zróżnicowanej fakturze

– tłumaczy, czym się różni rzeźba od płaskorzeźby

– wyszukuje informacje dotyczące wybranych rzeźb w najbliższej okolicy

– wyjaśnia, co to jest medalierstwo

– charakteryzuje rzeźbę wolno stojącą na przykładzie „Pięknej Madonny” z Krużlowej

– wyraża własną opinię na temat analizowanej pracy rzeźbiarskiej

– omawia i porównuje rzeźby „Apollo i Dafne” Gianlorenza Berniniego i „Postać półleżąca” Henry’ego Moore’a

– realizuje dodatkowe zadanie plastyczne

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

10., 11. i 12.

Specyfika i rola architektury jako dziedziny sztuki.

Wymieniamy rodzaje architektury ze względu na jej funkcje.

Wykonujemy rysunek przedstawiający dom mieszkalny

3

– terminy: architekt, urbanista, zabytek, konserwator zabytków

– specyfika i rola architektury jako dziedziny sztuki

– podział architektury pod względem funkcji

– określa, czym się zajmuje architektura

– podaje przykłady architektury o różnym przeznaczeniu występujące w najbliższej okolicy

– wykonuje rysunek przedstawiający dom mieszkalny

– wymienia rodzaje architektury ze względu na jej funkcje

– opisuje wybrany zabytkowy obiekt w najbliższej okolicy

– określa funkcję budowli na podstawie wskazanej reprodukcji

– rysuje dom mieszkalny z zastosowaniem różnych rodzajów perspektywy zbieżnej

– ocenia zaplanowanie przestrzeni w

2.2

3.1

3.2

na: mieszkaniową, sakralną, użyteczności publicznej, przemysłową

– zasady dobrej architektury oraz funkcjonalne i estetyczne planowanie przestrzeni

– analiza i porównanie dzieł architektury

– wyjaśnia terminy: architekt, urbanista, zabytek, konserwator zabytków

– podaje przykłady zabytkowych obiektów znajdujących się w najbliższej okolicy

– wskazuje w swojej miejscowości przykłady funkcjonalnie i estetycznie zaplanowanej przestrzeni

pobliżu swojego miejsca zamieszkania pod względem funkcjonalności i estetyki

omawia zasady właściwego projektowania obiektów architektonicznych i planowania przestrzeni pod względem ich funkcjonalności

– porównuje pracę architekta i urbanisty

– analizuje związki między funkcją a formą obiektów architektonicznych

zestawia dwa różne dzieła architektury

– uzasadnia własną opinię na temat analizowanego dzieła architektonicznego

13. i 14.

Na tropie architektury.

Projektujemy szkołę przyszłości.

2

– wykorzystanie w praktyce poznanych terminów dotyczących architektury

– analiza i porównanie arcydzieł architektury światowej i polskiej

– z pomocą innych uczniów lub nauczyciela określa formę i funkcje oglądanej budowli

– układa z koleżankami i kolegami puzzle przedstawiające zabytek architektoniczny

– buduje z grupą szkołę przyszłości

– samodzielnie określa formę i funkcje oglądanej budowli

– uzasadnia własną opinię na temat analizowanego dzieła architektonicznego

– twórczo pracuje przy projekcie i wykonaniu szkoły przyszłości

1.2

3.2

15., 16. i 17.

Wzornictwo przemysłowe i rzemiosło artystyczne.

Określamy, czym jest wzornictwo przemysłowe i rzemiosło artystyczne.

Rysujemy przedmioty codziennego użytku.

3

– specyfika i rola wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego

– estetyka i funkcjonalność przedmiotów

– różnice między wzornictwem przemysłowym a rzemiosłem artystycznym

– wyjaśnia termin funkcjonalność przedmiotów

– rysuje przedmioty codziennego użytku

– określa, czym jest wzornictwo przemysłowe i rzemiosło artystyczne

– wymienia wytwory wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego spotykane na co dzień

– dokonuje porównania między wzornictwem przemysłowym a rzemiosłem artystycznym

– projektuje przedmioty z uwzględnieniem ich funkcjonalności i estetyki

– analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego pod kątem ich funkcjonalności oraz estetyki

– wyraża własną opinię na temat analizowanego wytworu wzornictwa przemysłowego lub rzemiosła

2.2

– analiza i porównanie wytworów wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego artystycznego

– wyjaśnia rolę mody we wzornictwie przemysłowym

– tłumaczy związek między estetyką a funkcjonalnością przedmiotu

– porównuje przedmioty o tym samym przeznaczeniu pod kątem ich funkcjonalności i estetyki

18., 19. i 20.

Sztuka ludowa- poznajemy przykłady dyscyplin plastycznych.

Kolaż- wykonujemy pracę inspirowaną twórczością ludową.

3

– terminy: pieta, świątek, skansen

– cechy sztuki ludowej

– różnorodność przejawów sztuki ludowej: malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne, architektura

– podaje przykłady dyscyplin plastycznych, w ramach których powstają dzieła sztuki ludowej

– wykonuje prace inspirowane twórczością ludową (obraz, kolaż, wycinanki)

– opisuje charakterystyczne cechy sztuki ludowej

– wymienia przykłady wytworów sztuki ludowej

– wyjaśnia terminy: pieta, skansen

– określa cechy piety i świątka na podstawie fotografii rzeźby ludowego twórcy

– omawia wybrane przykłady wytworów sztuki ludowej pod kątem ich formy i użytego materiału

– wykonuje pracę na zadany temat w określonej technice

– opisuje wnętrze izby wiejskiej i prezentowane w niej wyroby ludowych

rzemieślników

– wyraża własną opinię na temat omawianego dzieła sztuki ludowej

– analizuje środki wyrazu plastycznego zastosowane w dwóch różnych dziełach sztuki ludowej

– wymienia i opisuje charakterystyczne elementy sztuki ludowej swojego regionu

– twórczo wykorzystuje elementy sztuki ludowej w działaniach plastycznych

1.1

2.1

3.1

21. i 22.

Fotografia – prawo autorskie a fotografia.

Opisujemy podstawowe zasady kadrowania przy robieniu zdjęć.

2

– terminy: fotografik, sepia, fotomontaż, fotokolaż

– prawo autorskie a fotografia

– zasady robienia dobrego zdjęcia

– funkcje i cechy techniki fotograficznej

– wymienia narzędzia wykorzystywane w fotografii dawniej i dziś

– opisuje podstawowe zasady kadrowania przy robieniu zdjęć

– poprawnie posługuje się terminami: fotografia użytkowa, fotografia artystyczna

– podejmuje próbę przetworzenia zdjęcia za pomocą programu komputerowego

– wskazuje podobieństwa między techniką malarską a fotograficzną

– omawia elementy dzieła sztuki (kompozycja, światłocień) w wybranych fotografiach artystycznych

– tworzy ciekawy fotomontaż

– na podstawie wykonanej pracy charakteryzuje sposób tworzenia fotomontażu i fotokolażu

1.2

2.1

2.2

3.1

Wykonujemy fotokolaż.

2

– narzędzia fotograficzne

– komputerowe programy do obróbki zdjęć

– tworzy fotokolaż – analizuje fotomontaż damy z łasiczką pod kątem efektów uzyskanych dzięki

zastosowaniu techniki fotomontażu

– podaje przykłady wykorzystania fotografii w życiu codziennym i sztuce

– twórczo interpretuje temat zadanej pracy plastycznej

23. i 24.

Film – poznajemy podstawy dobrego filmowania.

Wykonujemy plakat filmowy.

2

– terminy: film komercyjny, film artystyczny, film animowany, film 3D, spot reklamowy, wideoklip

– narzędzia filmowe

– środki plastyczne w filmie i sposób ich wykorzystania do kształtowania dzieła filmowego

– podstawy dobrego filmowania

– możliwości deformacji rzeczywistości za pomocą efektów cyfrowych

– wie, czym się różni film artystyczny od filmu komercyjnego

– wymienia niektóre gatunki filmowe

– podaje typowe narzędzia filmowe

– dostrzega wpływ perspektywy, światła, kolorystyki na atmosferę filmu

– podejmuje próbę wykonania plakatu filmowego

– dokonuje podziału gatunków filmowych

– określa gatunki filmowe w przedstawianych fragmentach filmów

– na przykładach prezentowanych fragmentów omawia wpływ poznanych elementów plastycznych na atmosferę filmu

– analizuje wybrane fragmenty filmowe pod kątem efektów uzyskanych dzięki zastosowaniu odpowiednich środków plastycznych

– podejmuje próby kręcenia etiudy filmowej z wykorzystaniem efektów cyfrowych kamery wideo

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

25. i 26.

Instalacja – poznajemy przykłady materiałów wykorzystywanych w instalacji.

Wykonujemy instalację na zadany temat z wykorzystaniem przygotowanych materiałów.

2

– terminy: instalacja, wideoinstalacja

– materiały wykorzystywane w instalacjach

– tłumaczy, czym jest instalacja

– podaje przykłady materiałów wykorzystywanych w instalacji

– podejmuje próbę wykonania instalacji na zadany temat z wykorzystaniem przygotowanych materiałów

– analizuje przykłady różnych instalacji pod kątem wykorzystanych materiałów i uzyskanych efektów

– twórczo stosuje w działaniach plastycznych wiedzę na temat instalacji

2.1

3.1

27.

Czym jest happening?

1

– termin happening

– sposoby przeprowadzenia happeningu

– tłumaczy, czym jest happening

– podaje przykład happeningu

– uczestniczy w klasowym happeningu

– samodzielnie, za pomocą internetu, zbiera informacje na temat przeprowadzonych w Polsce i na świecie happeningów

– prezentuje na forum klasy założenia wybranych happeningów

– tworzy scenariusz klasowego happeningu i czynnie w nim uczestniczy

1.2

2.1

2.2

3.1

28. i 29.

Poznaj swój region!

Poznajemy zabytki swojego regionu.

2

– zasady zachowania się w muzeum

– najsłynniejsze muzea, galerie, zabytki w Polsce

– sztuka w naszym regionie

– wycieczka do wybranego muzeum, dowolnej galerii lub zabytku znajdującego się w najbliższej okolicy lub obejrzenie filmu o wybranym zabytku polskim

– wymienia zabytki swojego regionu

– podaje nazwy placówek kulturalnych w swoim regionie

– umie odpowiednio zachować się w muzeum

– wymienia najsłynniejsze polskie zabytki i muzea

– podaje nazwisko artysty działającego w najbliższej okolicy i charakteryzuje jego twórczość

– sporządza mapę artystyczną okolic swojej szkoły

1.1

30.

Utrwalenie wiadomości z całego roku – gra dydaktyczna.

1

– rozegranie gry dydaktycznej, wykorzystującej treści przyswojone w klasie szóstej i w klasach młodszych – bierze udział w grze dydaktycznej, wykazując się opanowaniem materiału nauczania w zakresie podstawowym – tworzy bądź twórczo uczestniczy w grze dydaktycznej, wykazując się opanowaniem materiału nauczania z plastyki w stopniu rozszerzonym

1.1

3.1

3.2