Wymagania edukacyjne – PLASTYKA kl. 4

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Plastyka | Plastyka | Klasa 4 Szkoła podstawowa 4–7
Autor: Beata Mikulik
1 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Rozkład materiału z dwustopniowym planem wynikowym dla klasy 4
Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej
PP Pojęcia
i terminy
Środki
i materiały
dydaktyczne
Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
Zaproszenie do sztuki
1. O wyobraźni,
naśladowaniu
rzeczywistości
i zabawie. Artyści
malują to, co
lubią. / „Ludzie,
rośliny i zwierzęta
w ogrodzie
sztuki”
I.1
I.6
II.1
II.2
II.6
• sztuka, piękno,
wyobraźnia
• plastyka
• artysta
• obrazy (dzieło malarskie,
wyobrażenie
przedmiotu)
• rzeźby
• budowle
• przedmioty użytkowe
(pojęcie podane
w sposób opisowy)
• autoportret, portret
• realizm (pojęcie
podane w sposób
opisowy)
• podręcznik:
O podręczniku,
s. 4–5,
1. Zaproszenie
do sztuki, s. 6–8
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł
• pogadanka
• praca z tekstem
• prezentacja
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne:
rysunkowa, barwna
kompozycja
pastelami suchymi
z elementami kolażu
• (praca indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów
• orientacyjne określanie znaczenia sztuki
dla człowieka, znajomość wybranych
tematów dzieł sztuk, dziedzin plastyki
i znaczenia wyobraźni w tworzeniu
• tworzenie barwnej, uproszczonej
kompozycji plastycznej na dowolny
temat o małej ilości elementów,
niewielkiej oryginalności, stosowanie
prostych form do uzupełnienia pracy
kolażem
• określanie znaczenia sztuki dla artysty,
znajomość roli artysty, różnorodnych
tematów dzieł sztuki, dziedzin plastyki,
określanie znaczenia wyobraźni
w tworzeniu, wskazywanie i opisywanie
dzieł opartych na odtwarzaniu
rzeczywistości oraz grze wyobraźni
• tworzenie wieloelementowej
kompozycji na dowolny temat,
kreatywność, pomysłowość w ujęciu
tematu, kompozycji, stosowaniu
ciekawych zestawień kolorów,
wzbogacanie pracy poprzez stosowanie
ciekawych form plastycznych
wykonanych techniką kolażu
• tworzenie oryginalnego autoportretu
O kresce i o rysowaniu
2. Jak pracuje
artysta? / „Wśród
gałązek, krzewów
i pajęczyn”
I.1
I.5
II.1
• wyobraźnia,
wyobrażenie
• obraz (dzieło
malarskie)
• malarz
• rysunek
• kreska
• podręcznik:
2. Bogactwo natury
a narzędzia sztuki,
s. 10–11
• pogadanka
• prezentacja
i omówienie
reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• wskazywanie prostych rzeczy w naturze
przypominających kreskę
• określanie związku używanego narzędzia
z różnorodnością uzyskiwanych
kresek w rysunku na podstawie
własnej twórczości i wybranego dzieła
plastycznego
• znajomość wielu różnych rzeczy
przypominających kreskę
w naturze
• określanie wpływu używanego narzędzia
na tworzenie różnorodnych kresek
w rysunku, określanie charakteru kresek
we własnych pracach i opisywanie
ich w różnych poznanych dziełach
plastycznych
* Numery treści nauczania w podstawie programowej
*