System Oceniania z Wychowania Fizycznego

Obrazek wyróżniający - system oceniania

System Oceniania z Wychowania Fizycznego

w Szkole Podstawowej nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w kl. VI

w roku szkolnym 2018/2019

Opracowali:

Katarzyna Wensław

Małgorzata Rajchemba

Bożena Laskowska

Marcin Puciłowski

Mirosław Wierzbicki

Krzysztof Kardel

Piotr Podleśny

 

 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany na podstawieUstawy z dnia 7 września 1991roku, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku wsprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Statutu oraz Wewnętrznego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku i jest zgodny z podstawą programową przedmiotu wychowanie fizyczne, autorskim „Programem nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VI szkoły podstawowej, wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. – autor Stanisław Żołyński oraz „Programem szkolenia sportowego w koszykówce” – PZKOSZ

 

Cele kształcenia i wychowania z wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego:

Ø  Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport;

Ø  Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej;

Ø  Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.

 

 

 

Zasady oceniania

 

Ø  Przy ustaleniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Ø  Oceniając uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych  posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

Ø  Oceniając uczniów klas sportowych umiejętności z piłki koszykowej nauczyciel może oceniać  w trakcie gier kontrolnych, rozgrywek szkolnych oraz meczy turniejowych.

Ø  Ocena semestralna/roczna z wychowania fizycznego jest  wypadkową ocen z poszczególnych obszarów oceniania , zarówno z zajęć lekcyjnych, jak i zajęć do wyboru – fakultatywnych.

Ø  Ocenianiu podlegają wszystkie obszary w zakresie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej

Ø  Przy ustalaniu oceny nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia oraz aktywność i systematyczność .

Ø  Uczeń ma prawo do poprawy oceny śródrocznej i końcoworocznej w przypadku gdy nie zgadza się z wystawioną propozycją oceny.  Na prośbę zainteresowanego ucznia lub rodzica nauczyciel informuję o możliwości i sposobie poprawy oceny. Wyznacza sprawdziany, które uczeń musi powtórzyć i informuje o terminie poprawy. W przypadku uzyskania gorszych rezultatów uczniowi nie zmienia się wystawionej oceny. Gdy uczeń poprawi wyznaczone sprawdziany otrzymuję ocenę wyższą o jeden stopień.

Ø  Uczeń jest informowany o uzyskanych ocenach na bieżąco orazmożliwości jednorazowej ich poprawy.

 

 

 

 

 

Obszary oceniania

 

 

Obszar oceniania Przedmiot oceny Uwagi o ocenianiu
Postawa ucznia, systematyczność

i  aktywność na rzecz  kultury fizycznej

-systematyczność udziału w zajęciach

– postawa wobec przedmiotu

– wywiązywanie się z postawionych zadań

-aktywność i zaangażowanie

– przygotowanie do zajęć ( odpowiedni strój)

– udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych

– działalność na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ustalonych zasad i reguł

– udział w zajęciach poza szkolnych

 

Dotyczy zajęć lekcyjnych i zajęć fakultatywnych
Poziom umiejętności ruchowych i sprawności ucznia – postęp w opanowaniu umiejętności utylitarnych, rekreacyjnych.

– ocena sprawności fizycznej, cech motorycznych wymienionych w podstawie programowej wychowania fizycznego na danym etapie kształcenia

Dotyczy tylko zajęć lekcyjnych
Wiadomości z zakresu edukacji fizycznej – stosowanie  zasady zdrowego stylu życia  na co dzień

– znajomość  podstawowych  przepisów gier rekreacyjnych i zespołowych

– wiadomości odnoszące się do zdrowia, rozwoju, fizycznego, psychicznego, społecznego i sprawności

Dotyczy tylko zajęć lekcyjnych
Rozwój fizyczny, wydolność organizmu – umiejętność  wykonania  pomiaru  wysokości i ciężaru ciała oraz umiejętność interpretacji wyniku

– umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach

– udział w  teście Coopera

– sprawność fizyczna mierzona prostym testem, np. Indeks Zuchory

 

Obszar ten nie podlega ocenie wyrażonej stopniem. Ocena rozwoju fizycznego, wydolność organizmu stanowi wyłącznie informację dla ucznia, rodzica i nauczyciela

 

 

 

 

 

 

Przedmiot oceny

Obszar oceniania Liczba ocen
Postawa ucznia wobec wychowania fizycznego i zasad zdrowego stylu życia: – zaangażowanie w lekcję

Systematyczność:

– aktywność na lekcji

– brak stroju

 

Aktywność na rzecz kultury fizycznej szkoły

– udział w zawodach sportowych

 

 

 

– pomoc w organizacji zawodów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich

–  inna działalność na rzecz sportu szkolnego

( np .gazetka szkolna )

 

Aktywność na rzecz kultury fizycznej

– udział w zajęciach klubu sportowego

1 raz w I i II półroczu

 

 

 

na bieżąco (3plusy –ocena bardzo dobra)

2 minusy w półroczu ,kolejny następny brak stroju  ocena niedostateczna

 

1 ocena za każdorazowy udział – bardzo dobra, za miejsca punktowane – celująca

każdorazowo ocena bardzo dobra lub celująca

1 ocena w semestrze

 

 

 

 

 

1 ocena w semestrze

Sprawność ucznia

-Diagnoza sprawności ucznia

 

 

 

 

 

 

Postęp w opanowaniu umiejętności i sprawności

 

 2 razy w roku szkolnym( na początku i na końcu roku szkolnego, wyłącznie pozytywna  i z obniżonymi wymaganiami w stosunku do uczniów o niskiej sprawności) jako informacja o poziomie sprawności dla uczniów i rodziców.

 

w  drugim półroczu jeśli uczeń uzyska lepszy wynik o jedną oceną otrzymuję ocenę bardzo dobrą, zaś dwie -celująca

Umiejętności  ruchowe:

Sprawdziany umiejętności ruchowych

 

 

2-3 razy w okresie (w zależności od liczby realizowanych dyscyplin sportowych)

 

 

 Wiadomości :

umiejętność wykorzystania poznanych wiadomości w trakcie zajęć i w życiu codziennym

 

 

Na bieżąco ( 5 plusów ocena bardzo dobra)

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Rodzic może jednorazowo na okres 7dni zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z powodu niedyspozycji zdrowotnej.
 2. Dłuższe niż 7 dni zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
 3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujący całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.
 5. 5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie tej opinii. Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwwskazań lekarskich dostarcza odpowiednie zaświadczenie do nauczyciela wychowania fizycznego i będzie wykonywał ćwiczenia dostosowane do własnych możliwości.
 6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego okresu lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły (w sekretariacie) do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza.
 9. Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.

10.O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 2. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.

 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów

oceniania w kl. VI

 

OBSZAR 1. Postawa ucznia, systematyczność i aktywność na rzecz kultury fizycznej na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach

– jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zawsze strój)

– wkłada bardzo duży wysiłek w wykonywanie zadania

– powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i starannie

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku i w życiu

– chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

– jest zaangażowany w działalność sportową szkoły

– chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

– chętnie reprezentuje szkołę w rozrywkach sportowych

– zawsze przestrzega ustalonych reguł i zasad postępowania

– doskonale potrafi współpracować na boisku i poza nim

– jest odpowiedzialny za zdrowie własne i innych – nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa

– właściwie pełni rolę zawodnika, sędziego i kibica

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach jest aktywny i zaangażowana

– jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się trzykrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– staranie i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku

– dość regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na zajęciach

– z reguły jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się pięciokrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– dość często jest nieobecny na zajęciach

– potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych

– w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy nieregularnie

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach

– bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć

– często jest nieobecny na zajęciach

– powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale

– nie szanuje powierzonego mu sprzętu sportowego

– nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności

– regularnie nie jest przygotowany do zajęć

– bardzo często opuszcza zajęcia

– powierzone mu zadanie wykonuje bardzo niestarannie, okazując lekceważący stosunek do tego ,co robi

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykonuje i nie chce wykonywać żadnych powierzonychmu zadań

– wykazuje skrajnie lekceważący stosunek do przedmiotu

– do zajęć nigdy nie jest przygotowany

-samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia

 

 

 

 

OBSZAR 2. Poziom umiejętności ruchowych, sprawności ucznia

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wkłada duży wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– potrafi prawidłowo opisać własną postawę ciała

– stosuje prawidłowo technikę w grze: kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym i dolnym

– w większości osiąga wysokie wyniki  z testów sprawnościowych : bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– wykonuje bezbłędnie przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego

– inicjuje i organizuje dowolną zabawę lub grę ruchową

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– opisuje ogólnie własną postawę ciała

– stosuje w grze w miarę poprawnie: kozłowanie piłki prawą i lewą w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym

– w większości osiąga bardzo dobre wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje w miarę prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– z drobnymi błędami wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych

– z pomocą nauczyciela omawia własną postawę ciała

– stosuje w grze tylko niektóre elementy techniczne z gier sportowych

– w większości osiąga dobre  wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 3 kg z ustawienia tyłem

– w miarę swoich możliwości uczestniczy w niektórych grach rekreacyjnych

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– przewrotu w przód wykonuje z błędami

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych

– nie potrafi opisać własnej postawy ciała

– nie potrafi lub nie chce zastosować prawidłowej techniki gry w grach sportowych lub rekreacyjnych

– w większości osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– nie potrafi zorganizować dowolnej zabawy ruchowej

– podejmuje próby wykonania przewrotu w przód

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych i rekreacyjnych

– w czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę

–  osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań na zajęciach

– nie podchodzi do ćwiczeń i pokazuje swoim zachowaniem , że nie zależy mu na opanowaniu żadnych umiejętności ruchowych

– nie przystępuje do testów sprawnościowych

– nie uczestniczy w zajęciach

 

 

OBSZAR 3. Wiadomości z zakresu edukacji fizycznej

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

-wymienia zasady czystej gry w sporcie oraz wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, dyskotek

-zna i stosuje przepisy gier i zabaw sportowych

-zna nazwiska wybitnych polskich sportowców

-omawia prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

– doskonale zna ,omawia  i umie zastosować zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– doskonale zna ,omawia i stosuje zasady aktywnego wypoczynku

– doskonale zna i zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– doskonale zna, omawia i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

 -wymienia zasady bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych, dyskotek

-zna i stosuje podstawowe przepisy gier i zabaw sportowych

-podaje niektóre nazwiska  wybitnych polskich sportowców

– zna prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

-bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– bardzo dobrze zna i omawia zasady aktywnego wypoczynku

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady higieny osobistej

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

-wymienia niektóre zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

-zna i umie zastosować, niektóre przepisy gier i zabaw sportowych

-zna ogólne zasady zachowania się w roli zawodnika i kibica sportowego

– zna  zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– zna  zasady aktywnego wypoczynku

– zna , stosuje zasady higieny osobistej, ale zdarza mu się o nich zapomnieć

– częściowo zna i stosuje zasady poruszania się po drogach , jako pieszy, rowerzysta, itd.

 

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

-potrafi z pomocą nauczyciela wymienić  zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

–  słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych, ale stara się je stosować,

-potrafi wymienić zasad zachowania się w roli zawodnika

– częściowo zna zasady aktywnego wypoczynku

– zna , ale nie zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– częściowo zna zasady poruszania się po drogach jako pieszy, rowerzysta, itd.

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– potrafi z pomocą nauczyciela wymienić, niektóre podstawowe zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

– bardzo słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych i nie potrafi ich zastosować

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić zasady aktywnego wypoczynku

– słabo zna i rzadko stosuje zasady higieny osobistej

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy i częściowo rowerzysta.

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

z uporem i premedytacją nie udziela odpowiedzi na żadne z zadawanych mu pytań

nie chce przyswoić żadnych wiadomości dotyczących wychowania fizycznego

-lekceważy wszelkie próby nawiązania z nim rozmowy na omawiany temat

-bardzo słabo zna zasady higieny osobistej i ich nie stosuje.

– z duża pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy

 

 

 

 

System Oceniania z Wychowania Fizycznego

w Szkole Podstawowej nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w kl. IV-V i VII-VIII

(zgodny z nową podstawą programową)

W roku szkolnym 2018/2019

 

Opracowali:

Katarzyna Wensław

Małgorzata Rajchemba

Bożena Laskowska

Marcin Puciłowski

Mirosław Wierzbicki

Krzysztof Kardel

PiotrPodleśny

 

 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany na podstawieUstawy z dnia 7 września 1991roku, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku wsprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Statutu oraz Wewnętrznego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku i jest zgodny z podstawą programową przedmiotu wychowanie fizyczne, autorskim „Programem nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej, wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. – autor Stanisław Żołyński oraz „Programem szkolenia sportowego w koszykówce” – PZKOSZ

 

Cele kształcenia i wychowania z wychowania fizycznego:

Ø  Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport;

Ø  Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej;

Ø  Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.

 

 

 

Zasady oceniania

 

Ø  Przy ustaleniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Ø  Oceniając uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych  posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

Ø  Oceniając uczniów klas sportowych umiejętności z piłki koszykowej nauczyciel może oceniać  w trakcie gier kontrolnych, rozgrywek szkolnych oraz meczy turniejowych.

Ø  Ocena semestralna/roczna z wychowania fizycznego jest  wypadkową ocen z poszczególnych obszarów oceniania , zarówno z zajęć lekcyjnych, jak i zajęć do wyboru – fakultatywnych.

Ø  Ocenianiu podlegają wszystkie obszary w zakresie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej

Ø  Przy ustalaniu oceny nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia oraz aktywność i systematyczność .

Ø  Uczeń ma prawo do poprawy oceny śródrocznej i końcoworocznej w przypadku gdy nie zgadza się z wystawioną propozycją oceny.  Na prośbę zainteresowanego ucznia lub rodzica nauczyciel informuję o możliwości i sposobie poprawy oceny. Wyznacza sprawdziany, które uczeń musi powtórzyć i informuje o terminie poprawy. W przypadku uzyskania gorszych rezultatów uczniowi nie zmienia się wystawionej oceny. Gdy uczeń poprawi wyznaczone sprawdziany otrzymuję ocenę wyższą o jeden stopień.

Ø  Uczeń jest informowany o uzyskanych ocenach na bieżąco orazmożliwości jednorazowej ich poprawy.

 

 

 

 

 

Obszary oceniania

 

Obszar oceniania Przedmiot oceny Uwagi o ocenianiu
Postawa ucznia, zaangażowanie,

zachowanie,

kompetencje

społeczne

-systematyczność udziału w zajęciach

– postawa wobec przedmiotu

– wywiązywanie się z postawionych zadań

-aktywność i zaangażowanie

– przygotowanie do zajęć ( odpowiedni strój)

– udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych

– działalność na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ustalonych zasad i reguł

– udział w zajęciach poza szkolnych

-aktywność i zaangażowanie

-kultura słowa

-właściwe relacje z innymi

– współpraca w grupie

-troska o innych, szczególnie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dotyczy zajęć lekcyjnych i zajęć fakultatywnych
Umiejętności ruchowei sprawności ucznia – postęp w opanowaniu umiejętności utylitarnych, rekreacyjnych.

– ocena sprawności fizycznej, cech motorycznych wymienionych w podstawie programowej wychowania fizycznego na danym etapie kształcenia

Dotyczy tylko zajęć lekcyjnych
Wiadomości z zakresu edukacji

zdrowotnej i

fizycznej

– stosowanie  zasady zdrowego stylu życia  na co dzień

– znajomość  podstawowych  przepisów gier rekreacyjnych i zespołowych

– podstawowe przepisy drogowe

– wiadomości odnoszące się do zdrowia, rozwoju, fizycznego, psychicznego, społecznego i sprawności

-podstawowe wiadomości z olimpizmu

-znajomość nazwisk zasłużonych polskich sportowców

Dotyczy tylko zajęć lekcyjnych
Wydolność organizmu,

rozwój

fizyczny

– umiejętność  wykonania  pomiaru  wysokości i ciężaru ciała oraz umiejętność interpretacji wyniku

– umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach

– udział w  teście Coopera

– sprawność fizyczna mierzona prostym testem, np. Indeks Zuchory

 

Obszar ten nie podlega ocenie wyrażonej stopniem. Ocena rozwoju fizycznego, wydolność organizmu stanowi wyłącznie informację dla ucznia, rodzica i nauczyciela

 

 

Przedmiot oceny

Obszar oceniania Liczba ocen
Postawa ucznia wobec wychowania fizycznego i zasad zdrowego stylu życia: – zaangażowanie w lekcję

Systematyczność:

– aktywność na lekcji

– brak stroju

 

Aktywność na rzecz kultury fizycznej szkoły

– udział w zawodach sportowy

 

 

 

– pomoc w organizacji zawodów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich

–  inna działalność na rzecz sportu szkolnego

( np .gazetka szkolna )

 

Aktywność na rzecz kultury fizycznej

– udział w zajęciach klubu sportowego

1 raz w I i II półroczu

 

 

 

na bieżąco (3plusy –ocena bardzo dobra)

2 minusy w półroczu ,kolejny następny brak stroju  ocena niedostateczna

 

1 ocena za każdorazowy udział – bardzo dobra, za miejsca punktowane – celująca

każdorazowo ocena bardzo dobra lub celująca

1 ocena w semestrze

 

 

 

 

 

1 ocena w semestrze

Sprawność ucznia

-diagnoza sprawności ucznia

 

 

 

 

 

Postęp w opanowaniu umiejętności i sprawności

 

 2 razy w roku szkolnym( na początku i na końcu roku szkolnego,wyłącznie pozytywna  i z obniżonymi wymaganiami w stosunku do uczniów o niskiej sprawności jako informacja o poziomie sprawności dla ucznia i rodziców.

w  drugim półroczu jeśli uczeń uzyska lepszy wynik o jedną oceną otrzymuję ocenę bardzo dobrą, zaś dwie -celująca

Umiejętności  ruchowe:

Sprawdziany umiejętności ruchowych

 

 

2-3 razy w okresie (w zależności od liczby realizowanych dyscyplin sportowych)

 

 

 Wiadomości :

umiejętność wykorzystania poznanych wiadomości w trakcie zajęć i w życiu codziennym

 

 

Na bieżąco ( 5 plusów ocena bardzo dobra)

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Rodzic może jednorazowo na okres 7dni zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z powodu niedyspozycji zdrowotnej.
 2. Dłuższe niż 7 dni zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
 3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujący całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.
 5. 5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie tej opinii. Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwwskazań lekarskich dostarcza odpowiednie zaświadczenie do nauczyciela wychowania fizycznego i będzie wykonywał ćwiczenia dostosowane do własnych możliwości.
 6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego okresu lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły (w sekretariacie) do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza.
 9. Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.

10.O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 2. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.

 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów

oceniania w kl. IV -V

 

OBSZAR 1. Postawa ucznia, zaangażowanie,zachowanie,kompetencje społecznena zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach

– jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zawsze strój)

– wkłada bardzo duży wysiłek w wykonywanie zadania

– powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i starannie

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku i w życiu

– chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

– jest zaangażowany w działalność sportową szkoły

– chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

– chętnie reprezentuje szkołę w rozrywkach sportowych

– zawsze przestrzega ustalonych reguł i zasad postępowania

– prezentuje postawę godną do naśladowania: jest koleżeński, życzliwy, odznacz się wysoką kulturą osobistą

– doskonale potrafi współpracować na boisku i poza nim, stosuje zasadę „czystej gry”

– jest odpowiedzialny za zdrowie własne i innych – nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa

– właściwie pełni rolę zawodnika, sędziego i kibica

– doskonale współpracuje grupie, szanuje poglądy i wysiłki innych ,wykazuje asertywność i empatię

-motywuje  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach jest aktywny i zaangażowana

– jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się trzykrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– staranie i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku

– dość regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

– jest koleżeński i kulturalny wobec innych

– stara się stosować zasadę „czystej gry”

– jest odpowiedzialny za zdrowie własne i– nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa

– stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– współpracuje grupie, szanuje poglądy i wysiłki innych ,wykazuje asertywność i empatię

– stara się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na zajęciach

– z reguły jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się pięciokrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– dość często jest nieobecny na zajęciach

– potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych

– w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy nieregularnie

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

-zdarzają mu się przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– stara się współpracować w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– stara się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach

– bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć

– często jest nieobecny na zajęciach

– powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale

– nie szanuje powierzonego mu sprzętu sportowego

– nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

-zdarzają mu się częste przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– nie stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– nie stara się współpracować w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– nie się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności

– regularnie nie jest przygotowany do zajęć

– bardzo często opuszcza zajęcia

– powierzone mu zadanie wykonuje bardzo niestarannie, okazując lekceważący stosunek do tego ,co robi

– bardzo często zdarzają mu się przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– zachowuje się niewłaściwie jako zawodnik, sędzia i kibic.

– nie współpracuje w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– nie zależy mu na innych , także z różnymi potrzebami

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykonuje i nie chce wykonywać żadnych powierzonychmu zadań

– wykazuje skrajnie lekceważący stosunek do przedmiotu

– do zajęć nigdy nie jest przygotowany

-samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia

– nagminnie łamie zasady współżycia społecznego

– jest bardzo agresywny i wrogo nastawiony do innych

– używa bardzo wulgarnego języka

-z premedytacja dezorganizuje pracę na zajęciach

 

OBSZAR 2. Umiejętności ruchowe i sprawność ucznia

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wkłada duży wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– potrafi prawidłowo opisać własną postawę ciała

– stosuje prawidłowo technikę w grze: kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym i dolnym

– w większości osiąga wysokie wyniki  z testów sprawnościowych : bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– wykonuje bezbłędnie przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego

– inicjuje i organizuje dowolną zabawę lub grę ruchową

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– opisuje ogólnie własną postawę ciała

– stosuje w grze w miarę poprawnie: kozłowanie piłki prawą i lewą w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym

– w większości osiąga bardzo dobre wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje w miarę prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– z drobnymi błędami wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych

– z pomocą nauczyciela omawia własną postawę ciała

– stosuje w grze tylko niektóre elementy techniczne z gier sportowych

– w większości osiąga dobre  wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 3 kg z ustawienia tyłem

– w miarę swoich możliwości uczestniczy w niektórych grach rekreacyjnych

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– przewrotu w przód wykonuje z błędami

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych

– nie potrafi opisać własnej postawy ciała

– nie potrafi lub nie chce zastosować prawidłowej techniki gry w grach sportowych lub rekreacyjnych

– w większości osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– nie potrafi zorganizować dowolnej zabawy ruchowej

– podejmuje próby wykonania przewrotu w przód

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych i rekreacyjnych

– w czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę

–  osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań na zajęciach

– nie podchodzi do ćwiczeń i pokazuje swoim zachowaniem , że nie zależy mu na opanowaniu żadnych umiejętności ruchowych

– nie przystępuje do testów sprawnościowych

– nie uczestniczy w zajęciach

 

OBSZAR 3. Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej i fizycznej

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

-wymienia zasady czystej gry w sporcie oraz wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej

-bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– potrafi dokładnie opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, dyskotek

-zna i stosuje przepisy gier i zabaw sportowych

-zna nazwiska wybitnych polskich sportowców

-omawia prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

– doskonale zna ,omawia  i umie zastosować zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– doskonale zna ,omawia i stosuje zasady aktywnego wypoczynku

– doskonale zna i zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– doskonale zna, omawia i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

-zna regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić sięo pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

 -wymienia zasady bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych, dyskotek

– potrafi opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna i stosuje podstawowe przepisy gier i zabaw sportowych

-podaje niektóre nazwiska  wybitnych polskich sportowców

– zna prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

-bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– bardzo dobrze zna i omawia zasady aktywnego wypoczynku

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady higieny osobistej

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

-zna regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić sięo pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– wyjaśnia ogólnie co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

-wymienia niektóre zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

– potrafi krótko opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna i umie zastosować, niektóre przepisy gier i zabaw sportowych

-zna ogólne zasady zachowania się w roli zawodnika i kibica sportowego

– zna  zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– zna  zasady aktywnego wypoczynku

– zna , stosuje zasady higieny osobistej, ale zdarza mu się o nich zapomnieć

– częściowo zna i stosuje zasady poruszania się po drogach , jako pieszy, rowerzysta, itd.

-zna pobieżnie regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– nie potrafi do końca wyjaśnić co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

-potrafi z pomocą nauczyciela wymienić  zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

–  słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych, ale stara się je stosować,

-potrafi wymienić zasad zachowania się w roli zawodnika

– częściowo zna zasady aktywnego wypoczynku

– zna , ale nie zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– częściowo zna zasady poruszania się po drogach jako pieszy, rowerzysta, itd.

– popełnia błędy przy opisywaniu piramidy żywienia i aktywności fizycznej

– słabo zna  regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– nie potrafi  wyjaśnić co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– potrafi z pomocą nauczyciela wymienić, niektóre podstawowe zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

– bardzo słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych i nie potrafi ich zastosować

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić zasady aktywnego wypoczynku

– słabo zna i rzadko stosuje zasady higieny osobistej

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy i częściowo rowerzysta.

-niezależny mu na przyswajaniu nowych wiadomości

-nie zna żadnych regulaminów

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

z uporem i premedytacją nie udziela odpowiedzi na żadne z zadawanych mu pytań

nie chce przyswoić żadnych wiadomości dotyczących wychowania fizycznego

-lekceważy wszelkie próby nawiązania z nim rozmowy na omawiany temat

-bardzo słabo zna zasady higieny osobistej i ich nie stosuje.

– z duża pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów

oceniania w kl. VII – VIII

 

OBSZAR 1. Postawa ucznia, zaangażowanie,zachowanie,kompetencje społecznena zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach

– jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zawsze strój)

– wkłada bardzo duży wysiłek w wykonywanie zadania

– powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i starannie

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku i w życiu

– chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

– jest zaangażowany w działalność sportową szkoły

– chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

– chętnie reprezentuje szkołę w rozrywkach sportowych

– zawsze przestrzega ustalonych reguł i zasad postępowania

– prezentuje postawę godną do naśladowania: jest koleżeński, życzliwy, odznacz się wysoką kulturą osobistą

– doskonale potrafi współpracować na boisku i poza nim, stosuje zasadę „czystej gry”

– jest odpowiedzialny za zdrowie własne i innych – nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa

– właściwie pełni rolę zawodnika, sędziego i kibica

– doskonale współpracuje grupie, szanuje poglądy i wysiłki innych ,wykazuje asertywność i empatię

-motywuje  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach jest aktywny i zaangażowana

– jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się trzykrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– staranie i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku

– dość regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

– jest koleżeński i kulturalny wobec innych

– stara się stosować zasadę „czystej gry”

– jest odpowiedzialny za zdrowie własne i– nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa

– stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– współpracuje grupie, szanuje poglądy i wysiłki innych ,wykazuje asertywność i empatię

– stara się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na zajęciach

– z reguły jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się pięciokrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– dość często jest nieobecny na zajęciach

– potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych

– w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy nieregularnie

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

-zdarzają mu się przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– stara się współpracować w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– stara się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach

– bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć

– często jest nieobecny na zajęciach

– powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale

– nie szanuje powierzonego mu sprzętu sportowego

– nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

-zdarzają mu się częste przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– nie stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– nie stara się współpracować w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– nie się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności

– regularnie nie jest przygotowany do zajęć

– bardzo często opuszcza zajęcia

– powierzone mu zadanie wykonuje bardzo niestarannie, okazując lekceważący stosunek do tego ,co robi

– bardzo często zdarzają mu się przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– zachowuje się niewłaściwie jako  zawodnik, sędzia i kibic.

– nie współpracuje w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– nie zależy mu na innych , także z różnymi potrzebami

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykonuje i nie chce wykonywać żadnych powierzonychmu zadań

– wykazuje skrajnie lekceważący stosunek do przedmiotu

– do zajęć nigdy nie jest przygotowany

-samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia

– nagminnie łamie zasady współżycia społecznego

– jest bardzo agresywny i wrogo nastawiony do innych

– używa bardzo wulgarnego języka

-z premedytacja dezorganizuje pracę na zajęciach

 

OBSZAR 2. Umiejętności ruchowe  i sprawność ucznia

 

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wkłada duży wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– potrafi prawidłowo opisać własną postawę ciała

– stosuje prawidłowo technikę w grze: kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym i dolnym

– w większości osiąga wysokie wyniki  z testów sprawnościowych : bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– wykonuje bezbłędnie przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, przerzut bokiem, stanie na rękach

– inicjuje i organizuje dowolną zabawę lub grę ruchową

-uczestniczy w wybranej formie aktywności fizycznej pochodzącej spoza Europy

-potrafi zaplanować i wykonać dowolny układ gimnastyczny

– planuje i przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności fizycznej,

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– opisuje ogólnie własną postawę ciała

– stosuje w grze w miarę poprawnie: kozłowanie piłki prawą i lewą w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym

– w większości osiąga bardzo dobre wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje w miarę prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– z drobnymi błędami wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego, przerzut bokiem, stanie na rękach

-uczestniczy w wybranej formie aktywności fizycznej pochodzącej spoza Europy

-potrafi zaplanować i wykonać dowolny układ gimnastyczny ,nawet jeśli popełnia małe błędy

– planuje i przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności fizycznej,

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych

– z pomocą nauczyciela omawia własną postawę ciała

– stosuje w grze tylko niektóre elementy techniczne z gier sportowych

– w większości osiąga dobre  wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 3 kg z ustawienia tyłem

– w miarę swoich możliwości uczestniczy w niektórych grach rekreacyjnych

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– przewrotu w przód, przerzut bokiem, stanie na rękach wykonuje z błędami

-stara się zaplanować i wykonać dowolny układ gimnastyczny ,nawet jeśli popełnia małe błędy

–  przeprowadza prostą rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności fizycznej,

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych

– nie potrafi opisać własnej postawy ciała

– nie potrafi lub nie chce zastosować prawidłowej techniki gry w grach sportowych lub rekreacyjnych

– w większości osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– nie potrafi zorganizować dowolnej zabawy ruchowej

– podejmuje próby wykonania przewrotu w przód, przerzutu bokiem, stania na rękach

-nie planuje i  nie wykonuje dowolnego układu gimnastycznego

-nie potrafi  przeprowadzić prostej rozgrzewki w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych i rekreacyjnych

– w czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę

–  osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– niezależny mu na opanowaniu żadnych nowych umiejętności

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań na zajęciach

– nie podchodzi do ćwiczeń i pokazuje swoim zachowaniem , że nie zależy mu na opanowaniu żadnych umiejętności ruchowych

– nie przystępuje do testów sprawnościowych

– lekceważy wszystkie próby zachęcenia go do podjęcia jakiejkolwiek aktywności na zajęciach.

 

OBSZAR 3. Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej i fizycznej

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

-wymienia zasady czystej gry w sporcie oraz wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej

-bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– potrafi dokładnie opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, dyskotek

-zna i stosuje przepisy gier i zabaw sportowych

-zna nazwiska wybitnych polskich sportowców

-omawia prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

– doskonale zna ,omawia  i umie zastosować zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– doskonale zna ,omawia i stosuje zasady aktywnego wypoczynku

– doskonale zna i zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– doskonale zna, omawia i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

-zna regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić sięo pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

 -wymienia zasady bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych, dyskotek

– potrafi opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna i stosuje podstawowe przepisy gier i zabaw sportowych

-podaje niektóre nazwiska  wybitnych polskich sportowców

– zna prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

-bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– bardzo dobrze zna i omawia zasady aktywnego wypoczynku

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady higieny osobistej

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

-zna regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić sięo pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– wyjaśnia ogólnie co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

-wymienia niektóre zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

– potrafi krótko opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna i umie zastosować, niektóre przepisy gier i zabaw sportowych

-zna ogólne zasady zachowania się w roli zawodnika i kibica sportowego

– zna  zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– zna  zasady aktywnego wypoczynku

– zna , stosuje zasady higieny osobistej, ale zdarza mu się o nich zapomnieć

– częściowo zna i stosuje zasady poruszania się po drogach , jako pieszy, rowerzysta,

-zna pobieżnie regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– nie potrafi do końca wyjaśnić co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

-potrafi z pomocą nauczyciela wymienić  zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

–  słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych, ale stara się je stosować,

-potrafi wymienić zasad zachowania się w roli zawodnika

– częściowo zna zasady aktywnego wypoczynku

– zna , ale nie zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– częściowo zna zasady poruszania się po drogach jako pieszy, rowerzysta, itd.

– popełnia błędy przy opisywaniu piramidy żywienia i aktywności fizycznej

– słabo zna  regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– nie potrafi  wyjaśnić co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– potrafi z pomocą nauczyciela wymienić, niektóre podstawowe zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

– bardzo słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych i nie potrafi ich zastosować

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić zasady aktywnego wypoczynku

– słabo zna i rzadko stosuje zasady higieny osobistej

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy i częściowo rowerzysta.

-niezależny mu na przyswajaniu nowych wiadomości

-nie zna żadnych regulaminów

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

z uporem i premedytacją nie udziela odpowiedzi na żadne z zadawanych mu pytań

nie chce przyswoić żadnych wiadomości dotyczących wychowania fizycznego

-lekceważy wszelkie próby nawiązania z nim rozmowy na omawiany temat

-bardzo słabo zna zasady higieny osobistej i ich nie stosuje.

– z duża pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy