Przedmiotowy system oceniania – PLASTYKA

Obrazek wyróżniający - system oceniania

System oceniania z plastyki

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć oraz pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów (przygotowanie do lekcji sprawdzane jest na początku lekcji. Uczeń otrzymuje minus gdy jest nieprzygotowany do lekcji. Minusy przeliczane są na ocenę niedostateczną),
 • przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami,
 • efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne,
 • zachowywanie porządku w miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu,
 • udział w konkursach plastycznych,
 • wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych,
 • przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł,
 • zeszyt przedmiotowy,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe (za odrobienie pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę albo „+”, za nieodrobienie pracy wstawiany jest „-”. Minusy przeliczane są na ocenę niedostateczną.)

Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność pracy z tematem lekcji,
 • poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych,
 • trafność doboru środków artystycznego wyrazu,
 • umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,
 • pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
 • stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań,
 • oryginalność realizacji danego tematu o
 • estetyka pracy (to kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje).

Nauczyciel uzasadnia ocenę słownie w obecności klasy- informuje ucznia, co wykonał dobrze, a nad czym powinien jeszcze popracować.

 • Informowanie rodziców następuje w czasie ustalonych konsultacji, dni otwartych.
 • Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych ale nie jest średnią arytmetyczną.
 • Obowiązuje skala ocen zgodna ze Szkolnym Systemem Oceniania.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który:

 • uczęszcza na zajęcia,
 • przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności wymienione w programie nauczania,
 • rozwiązuje (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:

 • uczęszcza na zajęcia,
 • opanował w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),
 • samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • poprawnie posługuje się różnymi przyborami i narzędziami pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • dobrze zna poprzednie wymagania,
 • stosuje w praktyce elementy zdobytej wiedzy teoretycznej,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych),
 • samodzielne rozwiązuje zadania teoretyczne,
 • odpowiednio posługuje się przyborami i narzędziami,
 • wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności
 • wykorzystuje je w działaniach plastycznych,
 • bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy,
 • z powodzeniem stosuje wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną,
 • chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań),
 • uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • doskonale opanował treści programu klasy piątej,
 • przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. kolekcjonuje reprodukcje i książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, uczęszcza do galerii, muzeów itp.,
 • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
 • osiąga sukcesy w konkursach plastycznych,
 • wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią.