Regulamin miejskiego konkursu literacko-plastycznego „CV-bohatera niepodległościowego”

konkurs lit-plast

Regulamin miejskiego

konkursu literacko – plastycznego

„CV- bohatera niepodległościowego”

 

Główne założenia konkursu:

 • napisanie CV – bohatera niepodległościowego zawierającego ciekawostki z jego życia;
 • wykonanie dowolną techniką portretu, który będzie znajdował się obok informacji biograficznych w CV.

 

Cele Konkursu:

 • upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • zachęcenie młodzieży do wnikliwego zapoznania się z biografiami osób związanych z niepodległością, żyjących w latach 20 XX wieku,
 • pogłębienie wiedzy historycznej,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach,
 • propagowanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i literackich.

 

 • 1 Warunki uczestnictwa
 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu miasta Białegostoku.
 • Uczestnicy przygotowują prace literacko – plastyczne w formacie A3. Tematem pracy jest stworzenie CV postaci związanej z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z wizerunkiem.
 • Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów oraz do ich prezentowania na forum szkoły i w Internecie.
 • Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 • 2 Termin i warunki dostarczenia prac
 • Prace należy przesłać do Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28, w terminie do 31 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace są zgłaszane do Konkursu przez nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko autora, klasę, adres i telefon placówki. Do pracy musi być dołączona zgoda rodzica lub opiekuna na przetwarzanie danych i publikowanie prac na stronie organizatorów oraz ich prezentowania na forum szkoły wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 • Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 • Prace przechodzą na własność Organizatorów i nie będą zwracane.

 

 • 3 Zasady przyznawania nagród
 • Komisja powołana przez Organizatorów Konkursu, do dnia 9 listopada 2018 r., wyłoni zwycięskie prace w dwóch kategoriach:

I kategoria:   klasy IV – VI

II kategoria:  klasy VII –  VIII

 • Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatorów Konkursu https://sp47.bialystok.pl/ .
 • Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych dzieci zostaną poinformowane o wynikach Konkursu telefonicznie.
 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r., o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku,
 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w holu szkoły.

 

Kontakt:                                                         

Szkoła Podstawowa Nr 47

 1. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
  ul. Palmowa 28
  15-795 Białystok

telefon: 85 653 43 78
telefon/fax: 85 653 19 81

 

 

 

 

Załącznik:

 

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną

(dla rodziców / opiekunów prawnych)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu „CV – bohatera niepodległościowego”, tj. imienia i nazwiska, klasy przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska i wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „CV – bohatera niepodległościowego” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795 (mail: iod@sp47.bialystok.pl);
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 1 grudnia 2018 r., zaś na stronie internetowej szkoły do 31 sierpnia 2024;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

 

*niepotrzebne skreślić

 

………………………………………….                      ………………………………………………………….

miejscowość, data                                                 podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

konkurs lit-plast