Przedmiotowy system oceniania – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE kl. 8

Obrazek wyróżniający - system oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r., Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a także Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, SSO.

 • Nauczanie wiedzy o społeczeństwie odbywa się na podstawie „Programu nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej” autorstwa Barbary Furman, zgodnie z obowiązującą podstawą programową.
 • Program realizowany jest w klasie 8 – 2 godz./tyg.
 • Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie ma na celu:
 • kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
 • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
 • umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność i zaangażowanie w praktyce.
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z wiedzy o społeczeństwie w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
 • Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole.
 • W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
 • prace pisemne:
 • sprawdziany (klasówki), obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • kartkówkidotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane,
 • praca i aktywność na lekcji, nauczyciel stosuje również znaki „+” i „-” jako sposób oceny pracy ucznia: zebranie trzech znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą, zebranie trzech znaków „-”daje ocenę niedostateczną.
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • wyniki pracy grupowej,
 • prace długoterminowe, projekty, referaty, prezentacje multimedialne, plakaty, wywiady środowiskowe,
 • aktywność pozalekcyjna, osiągnięcia w konkursach, akcjach charytatywnych.
 • Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).
 • Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika papierowego i elektronicznego.
 • Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne praceswoich dzieci:
 • bezpośrednio po sprawdzeniu pracy pisemnej (prace przekazane przez uczniów do wglądu),
 • na najbliższym po sprawdzianie dyżurze, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu,
 • na zebraniach ogólnych,
 • w czasie dni otwartych.
 • Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych, poprzez:
 • informację ustną,
 • wpisy do zeszytu przedmiotowego,
 • wpisy do dziennika papierowego i elektronicznego.
 • Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną:
 • oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasywskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do uzupełnienia braków.
 • wszystkie oceny ze sprawdzianów uzasadniane są przez nauczyciela ustnie lub pisemnie w formie dołączonego komentarza, w którym są wskazane:
 • opanowane umiejętności,
 • częściowo opanowane umiejętności
 • nie opanowane umiejętności,
 • sposoby zniwelowania zaistniałych braków.
 • Informacja ta przekazywana jest rodzicom przez uczniów w postaci metryczki do testu lub ustnie na spotkaniach indywidualnych.
 • W ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym w klasach IV- VIII obowiązuje następująca skala ocen i ich skróty:
 • 6– celujący /cel/
 • 5– bardzo dobry /bdb/
 • 4– dobry /db/
 • 3– dostateczny /dst/
 • 2– dopuszczający /dop/
 • 1– niedostateczny /ndst/
 • W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „ –” przy ocenie.
 • Dopuszcza się stosowanie skrótu w dzienniku: np. – nieprzygotowany, nb. – nieobecny.
 • Brak uczniowskiego wyposażenia(np. zeszytu, podręcznika, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.
 • Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia ucznia.
 • Obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:
 • nauczyciel ustala termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • sprawdzian poprzedza powtórzeniei utrwalenie wiadomości,
 • sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną, a kartkówka do 20 minut,
 • uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania,
 • nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie, ocenę i recenzję sprawdzianu,
 • nauczyciel omawia i poprawia błędy uczniów na sprawdzianie wspólnie z uczniami na zajęciach edukacyjnych, a ocenę wpisuje do dziennika papierowego i elektronicznego,
 • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościamizawartymi na sprawdzianie w formie ustalonej z nauczycielem,
 • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem do tygodnia od powrotu do szkoły, gdy powodem był dłuższy pobyt w szpitalu do dwóch tygodnie od powrotu do szkoły,
 • uczeń może poprawić raz każdą ocenę z prac pisemnych: ze sprawdzianów i kartkówek z trzech tematów,
 • poprawa powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodniod oddania i omówienia pracy w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem,
 • ocena otrzymana za poprawianą pracę pisemną wpisana jest jako kolejna do dziennika, do wystawienia oceny na semestr obie są równorzędne,
 • uczeń nie może poprawiać ocen z kartkówek z jednego tematu lekcji, odpowiedzi ustnych oraz z innych form oceniania ucznia,
 • prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 • Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
 • poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny
 • 30%-49% – dopuszczający
 • 50%-74% – dostateczny
 • 75%-89% – dobry
 • 90%- 95% – bardzo dobry
 • 96%-100% – celujący.
 • Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
 • poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów- niedostateczny
 • 20%-39%- dopuszczający
 • 40%-54%- dostateczny
 • 55%-70%- dobry
 • 71%- 90%- bardzo dobry
 • 91%-100%- celujący.
 • Nie ocenia się ucznia:
 • w klasach IV- VIII w pierwszych trzech tygodniach września,
 • do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (min. tygodniowej),
 • w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez negatywnych skutków. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym wpisując datę zaistnienia zdarzenia. Za każde takie zgłoszenie otrzymuje minus, z tym, że każdy kolejny minus przybiera postać oceny niedostatecznej. Jeżeli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania lub braku pracy domowej, zaś nauczyciel to sprawdzi – uczeń automatycznie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań– ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi:
 • stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych,
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
 • osiąga sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych,
 • stopień bardzo dobryotrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 • stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej przedmiotu,
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 • stopień dostatecznyotrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • stopień dopuszczającyotrzymuje uczeń, który:
 • ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;
 • stopień niedostatecznyotrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych),
 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 • Należy dostosować wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo do:
 • wydłużonego czasu pracy,
 • obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych,
 • mniejszej ilości zadań,
 • indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy,
 • dostosowania warunków i form pracy podczas pisania prac pisemnych,
 • innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych.
 • Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych w danej klasie.
 • Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów.
 • Ocena semestralna wynika z ocen bieżących, ale nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 • Oceny klasyfikacyjne z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących.
 • W klasach integracyjnych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego, współorganizującego kształcenie integracyjne.
 • Szkolne wyniki klasyfikacji (śródrocznej i rocznej) zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

Opracował zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie SP 47 w Białymstoku, wrzesień 2018.