Wymagania edukacyjne – PLASTYKA kl. 5

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z plastyki kl. V

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć oraz pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów (przygotowanie do lekcji sprawdzane jest na początku lekcji. Uczeń otrzymuje minus gdy jest nieprzygotowany do lekcji. Minusy przeliczane są na ocenę niedostateczną),
 • przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami,
 • efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne,
 • zachowywanie porządku w miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu,
 • udział w konkursach plastycznych,
 • wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych,
 • przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł,
 • zeszyt przedmiotowy,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe (za odrobienie pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę albo „+”, za nieodrobienie pracy wstawiany jest „-”. Minusy przeliczane są na ocenę niedostateczną.)

Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność pracy z tematem lekcji,
 • poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych,
 • trafność doboru środków artystycznego wyrazu,
 • umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,
 • pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
 • stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań,
 • oryginalność realizacji danego tematu o
 • estetyka pracy (to kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje).

Nauczyciel uzasadnia ocenę słownie w obecności klasy- informuje ucznia, co wykonał dobrze, a nad czym powinien jeszcze popracować.

 • Informowanie rodziców następuje w czasie ustalonych konsultacji, dni otwartych.
 • Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych ale nie jest średnią arytmetyczną.
 • Obowiązuje skala ocen zgodna ze Szkolnym Systemem Oceniania.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który:

 • uczęszcza na zajęcia,
 • przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności wymienione w programie nauczania,
 • rozwiązuje (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:

 • uczęszcza na zajęcia,
 • opanował w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),
 • samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • poprawnie posługuje się różnymi przyborami i narzędziami pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • dobrze zna poprzednie wymagania,
 • stosuje w praktyce elementy zdobytej wiedzy teoretycznej,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych),
 • samodzielne rozwiązuje zadania teoretyczne,
 • odpowiednio posługuje się przyborami i narzędziami,
 • wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności
 • wykorzystuje je w działaniach plastycznych,
 • bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy,
 • z powodzeniem stosuje wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną,
 • chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań),
 • uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • doskonale opanował treści programu klasy piątej,
 • przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. kolekcjonuje reprodukcje i książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, uczęszcza do galerii, muzeów itp.,
 • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
 • osiąga sukcesy w konkursach plastycznych,
 • wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią.

 

Wymagania edukacyjne

Wymagania konieczne

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dopuszczającą.

Z pomocą nauczyciela uczeń:

×           wymienia placówki działające na rzecz kultury,

×           tłumaczy zasady zachowania się w muzeum,

×           wskazuje zabytki znajdujące się w regionie,

×           podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych,

×           wyjaśnia, kogo możemy nazywać twórcą ludowym,

×           opisuje tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą,

×           nazywa elementy dzieła plastycznego (linia, punkt, kontur, plama, walor barwa, światłocień, technika, faktura, kształt, kompozycja, perspektywa),

×           wskazuje podstawowe środki wyrazu plastycznego znajdujące się w najbliższym otoczeniu i je opisuje,

×           wyjaśnia znaczenie niektórych z omówionych na lekcji terminów plastycznych,

×           wymienia nazwy niektórych z poznanych dziedzin sztuki (np. rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka użytkowa, sztuka ludowa oraz współczesne formy: fotografika, film, instalacja, asamblaż, happening, performance),

×           rozróżnia dzieła należące do poszczególnych dziedzin twórczości artystycznej (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne itd.),

×           tłumaczy, czym zajmują się rysownik, malarz, grafik, rzeźbiarz i architekt,

×           wskazuje różnice między rysunkiem a malarstwem,

×           uzyskuje barwy pochodne, wykorzystując barwy podstawowe,

×           wymienia podstawowe elementy warsztatu fotograficznego,

×           nazywa niektóre gatunki filmowe,

×           wskazuje środki przekazu należące do nowych mediów,

×           wskazuje podstawowe narzędzia pracy plastyka i wykorzystuje je w minimalnym stopniu w swoich działaniach,

×           podejmuje próby zastosowania elementów teorii w ćwiczeniach praktycznych,

×           wykonuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,

×           utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,

×           stara się przestrzegać zasad BHP podczas działań na lekcji.

 

Wymagania podstawowe

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dostateczną.

Uczeń:

×           określa rolę elementów plastycznych w swoim najbliższym otoczeniu,

×           wskazuje miejsca w swoim regionie, w których można obejrzeć dzieła plastyczne,

×           wymienia najsłynniejsze polskie zabytki oraz zabytki znajdujące się w regionie,

×           podaje przykłady dziedzin sztuki uprawianych przez twórców ludowych oraz wykorzystywanych przez tych artystów technik plastycznych,

×           wyjaśnia znaczenie wybranych tradycji i symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą,

×           opisuje elementy dzieła plastycznego,

×           tłumaczy znaczenie omówionych na lekcji terminów plastycznych,

×           wymienia poznane podczas lekcji dziedziny sztuki,

×           omawia poznane techniki malarskie, nazywając wykorzystywane w nich narzędzia i podłoża,

×           wyjaśnia najważniejsze podziały barw,

×           wskazuje elementy i układy tworzące daną kompozycję,

×           przygotowuje ilustrację z zastosowaniem danego rodzaju kompozycji,

×           rozpoznaje rodzaj kompozycji wykorzystanej w wybranych dziełach przedstawionych na reprodukcjach,

×           wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranej perspektywy,

×           podaje najważniejsze cechy wybranych perspektyw malarskich,

×           tłumaczy, czym różni się technika druku wypukłego od techniki druku wklęsłego,

×           wymienia poszczególne rodzaje rzeźby,

×           dokonuje podziału architektury ze względu na jej funkcje,

×           wskazuje wytwory wzornictwa przemysłowego w najbliższym otoczeniu,

×           projektuje przedmioty codziennego użytku,

×           wyjaśnia, czym różni się fotografia artystyczna od fotografii użytkowej,

×           określa różnice między dziełami kina artystycznego a filmami komercyjnymi,

×           omawia funkcję nowych mediów w sztuce,

×           rozpoznaje narzędzia pomocne w pracy rysownika, malarza, rzeźbiarza, grafika, fotografika i filmowca,

×           omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w poszczególnych technikach plastycznych,

×           przedstawia obiekty na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego,

×           stosuje w działaniach artystycznych różne narzędzia i podłoża,

×           dostrzega wpływ faktury użytego podłoża na efekt końcowy działań plastycznych,

×           prowadzi zeszyt przedmiotowy,

×           uczestniczy w dyskusjach o prezentowanych obiektach po zachęcie ze strony nauczyciela,

×           stosuje się do zasad organizacji pracy,

×           przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,

×           aktywnie pracuje w grupie,

×           utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,

×           przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych.

Wymagania rozszerzające

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dobrą.

Uczeń:

×           określa rolę elementów plastycznych w swoim najbliższym otoczeniu,

×           podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych,

×           wymienia najsłynniejsze polskie zabytki i dzieła sztuki oraz zabytki znajdujące się w regionie,

×           analizuje wybrane dzieła sztuki, stosując wiedzę zdobytą podczas lekcji,

×           wskazuje najbliższy skansen,

×           wyjaśnia, czym są pieta i świątek, oraz określa ich cechy na podstawie fotografii,

×           omawia wybrane tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą,

×           charakteryzuje poszczególne dziedziny sztuki,

×           opisuje wybrane środki wyrazu plastycznego i przyporządkowuje je do określonej grupy elementów tworzących dzieło,

×           wymienia cechy poszczególnych rodzajów kompozycji,

×           określa sposób przedstawiania przestrzeni oraz rodzaje faktury zastosowane w dziele zaprezentowanym na oglądanej reprodukcji,

×           rozpoznaje, jakimi narzędziami posłużył się twórca dzieła poznawanego w postaci reprodukcji,

×           wyjaśnia, jak stosować sztalugi, matrycę i dłuto,

×           tłumaczy znaczenie poznanych terminów plastycznych, uzupełniając swoje definicje przykładami dzieł sztuki,

×           omawia wpływ barw ciepłych i zimnych na samopoczucie człowieka,

×           rozróżnia rodzaje malarstwa ze względu na przedstawianą tematykę (portret, pejzaż, martwa natura, malarstwo historyczne, rodzajowe itd.),

×           charakteryzuje prace graficzne, zwracając szczególną uwagę na materiał użyty do wykonania matrycy,

×           wskazuje różnice pomiędzy rzeźbą tradycyjną a kompozycją przestrzenną,

×           porównuje wzornictwo przemysłowe z rzemiosłem artystycznym,

×           wymienia podobieństwa między techniką malarską a techniką fotograficzną,

×           nazywa środki wyrazu artystycznego wykorzystywane w filmie (perspektywa, światło, kolor) oraz określa ich wpływ na atmosferę dzieła,

×           wymienia cechy charakterystyczne sztuki nowych mediów,

×           stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych,

×           używa waloru w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy,

×           wyjaśnia, w jaki sposób ukazać światłocień na rysunku,

×           dobiera narzędzia i podłoża w zależności od charakteru i tematu wykonywanej pracy plastycznej,

×           posługuje się właściwie przyborami i narzędziami plastycznymi,

×           porównuje środki wyrazu plastycznego zastosowane w dwóch wybranych dziełach malarskich zaprezentowanych na reprodukcjach,

×           wykorzystuje dany rodzaj kompozycji oraz wybraną technikę plastyczną podczas tworzenia ilustracji,

×           omawia wybrany obraz pod kątem zastosowanego rodzaju kompozycji,

×           tłumaczy, na czym polega perspektywa przedstawiona na obrazie,

×           dobiera rodzaj perspektywy do tematu wykonywanej pracy, wykorzystując w praktyce wiedzę teoretyczną,

×           realizuje proste projekty w dziedzinie sztuki użytkowej,

×           wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym,

×           określa rolę środków wyrazu, które zastosował w pracy plastycznej,

×           prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy,

×           zachowuje koncentrację podczas lekcji,

×           uczestniczy aktywnie w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów,

×           organizuje poprawnie swoje miejsce pracy oraz przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,

×           efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą,

×           utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,

×           przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

 

Wymagania dopełniające

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę bardzo dobrą.

Uczeń:

×           dyskutuje na temat roli sztuki w życiu człowieka,

×           wymienia nazwiska najwybitniejszych artystów polskich i zagranicznych (malarzy, rzeźbiarzy, architektów),

×           zdobywa z różnych źródeł (internet, lokalna prasa, dostępne książki) informacje na temat artystów tworzących w regionie,

×           wymienia placówki kultury znajdujące się w rodzinnej miejscowości lub najbliższej okolicy oraz wyjaśnia, czym się one zajmują,

×           omawia rolę muzeów w procesie edukacji społeczeństwa,

×           wykazuje sie rozległą wiedzą na temat polskich zabytków,

×           rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury,

×           określa funkcje wybranych dzieł oraz wskazuje cechy wyróżniające je spośród innych tekstów kultury z danej epoki,

×           posługuje się w swoich wypowiedziach podstawowymi terminami z poszczególnych dziedzin sztuki,

×           bierze aktywny udział w dyskusji dotyczącej podobieństw i różnic między poszczególnymi dziedzinami sztuki,

×           porównuje wybrane dzieła plastyczne pod kątem użytych w nich środków wyrazu plastycznego,

×           omawia wybrane przykłady wytworów sztuki ludowej pod względem ich formy i użytego materiału,

×           opisuje (w oparciu o przekazy ludowe) tradycje podtrzymywane w swoim regionie,

×           wylicza różnice między malarstwem realistycznym a malarstwem abstrakcyjnym,

×           określa cechy rzeźb należących do różnych rodzajów na podstawie wybranych przykładów,

×           opowiada o wybranej zabytkowej budowli i charakteryzuje jej funkcje,

×           analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego pod kątem ich funkcjonalności i estetyki,

×           omawia elementy dzieła plastycznego (kompozycja, światłocień, perspektywa, barwa) widoczne na wybranych fotografiach,

×           określa gatunek filmu na podstawie zaprezentowanego fragmentu,

×           świadomie korzysta z narzędzi sztuki nowych mediów (programy graficzne itp.) w swojej działalności twórczej,

×           przestrzega praw autorskich,

×           potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną we własnej twórczości,

×           operuje sprawnie wybraną techniką plastyczną,

×           wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem,

×           wybiera technikę odpowiednią dla najlepszego wyrażenia tematu i analizuje ją pod kątem uzyskanych efektów plastycznych,

×           tworzy prace, ujawniając bogatą wyobraźnię i zręcznie wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne środki plastyczne oraz fakturę podłoża,

×           realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, stosując m.in. narzędzia i wytwory multimedialne,

×           posługuje się biegle poszczególnymi środkami wyrazu plastycznego,

×           stosuje plamy walorowe w celu ukazania w rysunku światłocienia na przedmiotach,

×           dokonuje ekspresji uczuć i nastrojów w pracy plastycznej za pomocą odpowiednio dobranych środków plastycznych,

×           wykorzystuje umiejętnie różne rodzaje perspektywy w celu ukazania przestrzeni na płaszczyźnie,

×           analizuje własną pracę pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego,

×           bierze udział w konkursach plastycznych przeprowadzanych na terenie szkoły lub poza nią,

×           prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie,

×           jest aktywny podczas lekcji, z zaangażowaniem dyskutuje o prezentowanych obiektach,

×           organizuje swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,

×           efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą,

×           utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu,

×           przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

 

Wymagania wykraczające

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę celującą.

Uczeń:

×           wykazuje szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi,

×           uzasadnia swoje upodobania estetyczne,

×           ciekawie opowiada o zabytkach swojego regionu,

×           gromadzi dodatkowe wiadomości związane z plastyką,

×           kolekcjonuje reprodukcje dzieł plastycznych i książki o sztuce,

×           wykazuje znajomość literatury przedmiotu wykraczającą poza materiał omawiany na lekcjach,

×           orientuje się w wydarzeniach plastycznych odbywających się w kraju i na świecie (wystawy, konkursy, biennale),

×           uczęszcza do galerii, muzeów itp.,

×           wymienia nazwiska wybitnych artystów działających w jego miejscowości lub regionie,

×           ocenia znaczenie twórczości wybranego artysty i jego zasługi dla środowiska lokalnego, regionu, kraju, świata,

×           posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści wymienione w programie nauczania,

×           bierze czynny udział w zajęciach plastycznych,

×           analizuje prezentowane obiekty pod kątem ich treści, formy i emocjonalnego oddziaływania,

×           wykonuje prace dodatkowe będące uzupełnieniem treści poznanych na lekcji (opracowuje referaty traktujące o zagadnieniach poruszanych w literaturze przedmiotu, wykonuje pomoce dydaktyczne itp.),

×           wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną w pozalekcyjnych działaniach plastycznych (np. należy do szkolnego koła zainteresowań),

×           aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły (gazetki szkolne, dekoracje okolicznościowe) i regionu,

×           zdobywa nagrody na konkursach plastycznych,

×           wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy (nowatorska forma, wzbogacona materiałem ilustracyjnym i teoretycznym),

×           przygotowuje się systematycznie do zajęć,

×           utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy, zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu,

×           przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.