Komunikat w sprawie sposobów dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

  • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  • posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  • przewlekle chory lub niesprawny czasowo
  • posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
  • który w roku szkolnym 2018/2019 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną
  • któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Formy i warunki dostosowania dostępne są w poniższym komunikacie dyrektora CKE.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 [PDF]
Źródło: cke.gov.pl