Przedmiotowy plan pracy biblioteki szkolnej na rok szkolny 2018/19

Skład zespołu nauczycieli bibliotekarzy:

 • mgr Alina Borowska – lider zespołu
 • mgr Małgorzata Jabłońska
 • mgr Marta Szczygielska

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 47 im. J. K. Branickiego
w Białymstoku na rok szkolny 2018/19

 • Cel ogólny: Rozwijanie kultury czytelniczej uczniów oraz przygotowanie uczniów do samokształcenia
  w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe:

 • przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji i materiałów za pomocą narzędzi i źródeł informacji;
 • kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
  z różnych źródeł oraz korzystania z technologii informacyjnej;
 • uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury;
 • poszerzanie wiadomości na temat praw dziecka;
 • inspirowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły i biblioteki;
 • przybliżanie sylwetki patrona szkoły społeczności szkolnej i pozaszkolnej;
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi bibliotekami.

PRACA PEDAGOGICZNA Z CZYTELNIKIEM

 1. Udostępnianie zbiorów wypożyczalni i czytelni.
 2. Rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo w wyborach czytelniczych.
 3. Wdrażanie do pracy z książką i z innymi rodzajami dokumentów.
 4. Działalność informacyjna w czytelni.
 5. Działalność Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w czytelni.
 6. Propagowanie książek i piśmiennictwa poprzez organizacje wystaw oraz spotkań z pisarzami.
 7. Współpraca z Książnicą Podlaską Filią nr 9 i innymi szkołami.
 8. Poznawanie preferencji czytelniczych uczniów.
 9. Przeprowadzanie konkursów i akcji czytelniczych m. in.:
 • IV edycji Wojewódzkiego konkursu krasomówczego „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”,
 • cyklicznego, miejskiego konkursu „Życie i twórczość H.Ch. Andersena”;
 • szkolnych obchodów 8 Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom;
 • XX edycji Tygodnia z Książką i Mediami,
 •  Udział aktywu bibliotecznego w spotkaniach z pisarzami w ramach Podlaskich Spotkań z Pisarzami,
 • Udział w Konkursie „Tysiąc powodów by czytać”,
 • Udział w akcji dla bibliotek „Mirabelka-kiełkująca historia w 100licy”,
 • Międzynarodowy Dzień Kropki  – Święto Kreatywności  i Współpracy,
 • Przygotowanie uczniów do  różnorodnych konkursów bibliotecznych wg ofert.
 1.  Rozwijanie zainteresowań uczniów literaturą popularnonaukową.
 2.  Reklamowanie nowości wydawniczych.
 3.  Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat.
 4.  Pomoc uczniom w doborze literatury.
 5.  Organizowanie wystaw dotyczących tradycji narodowej.
 6.  Wdrażanie autorskich programów i innowacji:
 • Alina Borowska, Taisa Jakubowska, Jerzy Jaszczuk „Edukacja czytelnicza. I etap kształcenia. Program nauczania w szkole podstawowej”;
 • Alina Borowska „Edukacja czytelnicza i medialna. Program nauczania w szkole podstawowej”,
 • Jerzy Jaszczuk „Program współpracy nauczycieli bibliotekarzy z radą pedagogiczną w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej”;
 • Alina Borowska, Taisa Jakubowska, Jerzy Jaszczuk „Program wychowawczy aktywu bibliotecznego”,
 • Alina Borowska, Małgorzata Jabłońska, Marta Szczygielska- innowacja pedagogiczna „Czytamy inaczej”.
 1.  Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej w klasach 0 – VIII
 2.  Prowadzenie zajęć: z aktywem bibliotecznym, łącznikami klasowymi, wspomagających pracę biblioteki, doskonalenia głośnego czytania,  Scrabble.
 3. Bądź życzliwy dla innych”- zbiórka książek dla biblioteki szkolnej oraz innym placówkom działającym na rzecz dzieci: ”Książka pod choinkę”- I semestr.; Książka na wakacje”- II semestr.

Alina Borowska