Wymagania edukacyjne – TECHNIKA klasa 6

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne – Zajęcia techniczne – klasa 6

Temat Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Rzuty

prostokątne

• posługuje się terminami: rzutowanie prostokątne, rzutnia, rzut główny, rzut boczny, rzut z góry

• rozróżnia poszczególne rzuty: główny, boczny i z góry

• stosuje odpowiednie linie do zaznaczania konturów rzutowanych brył

• wykonuje rzutowanie prostych brył geometrycznych, posługując się układem osi

• rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty prostokątne określonych brył

• wyjaśnia, na czym polega rzutowanie prostokątne

• omawia etapy i zasady rzutowania

• zachowuje odpowiednią kolejność działań podczas wykonywania rzutów prostokątnych

• starannie wykonuje rysunki

Rzuty aksonometryczne • posługuje się terminami: rzutowanie aksonometryczne, izometria, dimetria ukośna i prostokątna

• wymienia nazwy rodzajów rzutów aksonometrycznych

• omawia kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach aksonometrycznych

• odróżnia rzuty izometryczne od rzutów w dimetrii ukośnej

• uzupełnia rysunki brył w izometrii
i dimetrii ukośnej

• wykonuje rzuty izometryczne
i dimetryczne ukośne brył

• przedstawia wskazane przedmioty
w izometrii i dimetrii ukośnej

• kreśli rzuty aksonometryczne bryły
na podstawie jej rzutów prostokątnych

• określa, na czym polega rzutowanie aksonometryczne

• omawia kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach aksonometrycznych

• wskazuje różnicę pomiędzy rzutami izometrycznymi
a dimetrycznymi

Wymiarowanie rysunków technicznych • nazywa elementy zwymiarowanego rysunku technicznego

• zapisuje liczby wymiarowe zgodnie
z zasadami

• prawidłowo stosuje linie, znaki i liczby wymiarowe

• wymiaruje rysunki brył

• rysuje i wymiaruje wskazany przedmiot

• omawia sposoby wymiarowania rysunku technicznego

• wykonuje rysunki starannie
i zgodnie z zasadami wymiarowania

To takie proste! – Kieszonka na karty biblioteczne • właściwie organizuje miejsce pracy

• wymienia kolejność działań (operacji technologicznych)

• prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru

• wykonuje pracę według przyjętych założeń

• dba o porządek i bezpieczeństwo
w miejscu pracy

• szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

·  właściwie sporządza dokumentację techniczną

• posługuje się narzędziami
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

• wykonuje pracę w sposób twórczy

• formułuje ocenę gotowej pracy

Na osiedlu • rozpoznaje obiekty na planie osiedla

• określa, jakie obiekty i instytucje powinny znaleźć się na osiedlu

• wymienia nazwy instalacji osiedlowych

• projektuje idealne osiedle

• omawia funkcjonalność osiedla

• przyporządkowuje urządzenia
do instalacji, których są częścią

• planuje działania prowadzące
do udoskonalenia osiedla mieszkaniowego

• określa, jakimi symbolami oznacza się poszczególne obiekty osiedlowe

Dom bez tajemnic • wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje

• określa typ zabudowy przeważający
w okolicy jego miejsca zamieszkania

• podaje nazwy zawodów związanych
z budową domu

• omawia kolejne etapy budowy domu

• wymienia nazwy elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych

• wskazuje wady i zalety poszczególnych rodzajów budynków mieszkalnych

• tłumaczy konieczność stosowania jednolitej zabudowy

• określa, czym zajmują się osoby pracujące w zawodach związanych
z budową domu

• podaje znaczenie elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych

W pokoju nastolatka • omawia, jakie funkcje pełni pokój nastolatka

• dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu

• rysuje plan własnego pokoju

• projektuje wnętrze pokoju swoich marzeń

• tworzy kosztorys wyposażenia pokoju

nastolatka

• wymienia zasady funkcjonalnego urządzania pokoju

• wyróżnia w pokoju strefy do nauki, wypoczynku i zabawy

• wykazuje się pomysłowością
i starannością, projektując wnętrze pokoju swoich marzeń

To takie proste! – Makieta pokoju nastolatka • właściwie organizuje miejsce pracy

• wymienia kolejność działań (operacji technologicznych)

• prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru

• wykonuje pracę według przyjętych założeń

• dba o porządek i bezpieczeństwo
w miejscu pracy

• szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

 

• posługuje się narzędziami
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa• wykonuje pracę w sposób twórczy• formułuje ocenę gotowej pracy
Instalacje
w mieszkaniu
• posługuje się terminami: instalacja, elektrownia, tablica rozdzielcza, bezpieczniki

• określa funkcje instalacji występujących w budynku

• wymienia nazwy poszczególnych elementów instalacji

• omawia rodzaje elektrowni i tłumaczy, co jest w nich źródłem zasilania

• nazywa elementy obwodów elektrycznych

• buduje obwód elektryczny według schematu

• omawia zasady działania różnych instalacji w budynku mieszkalnym

• opisuje, jak podłączone są poszczególne instalacje w domu

• uzasadnia potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z naturalnych źródeł

• rozróżnia symbole poszczególnych elementów obwodów elektrycznych

Opłaty domowe • wymienia instalacje znajdujące się
w domu• rozpoznaje rodzaje liczników• prawidłowo odczytuje wskazania liczników

• przeprowadza pomiary zużycia prądu, wody i gazu w określonym czasie

• wskazuje miejsca w domu,
w których znajdują się liczniki wchodzące w skład poszczególnych instalacji• podaje praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia prądu, gazu
i wody• oblicza koszt zużycia poszczególnych zasobów
Domowe urządzenia elektryczne • określa funkcje urządzeń domowych

• odczytuje ze zrozumieniem instrukcje obsługi wybranych sprzętów gospodarstwa domowego

• omawia budowę wybranych urządzeń AGD

• wymienia zagrożenia związane
z nieodpowiednią eksploatacją sprzętu gospodarstwa domowego

• rozpoznaje oznaczenia umieszczane na artykułach gospodarstwa domowego, określające ich klasę energetyczną

• odnajduje w instrukcji obsługi potrzebne informacje

• przedstawia reguły korzystania
z karty gwarancyjnej

• wyjaśnia zasady działania wskazanych urządzeń

• wyjaśnia pojęcie klasy energetycznej sprzętu

Nowoczesny sprzęt na co dzień • posługuje się terminem: sprzęt audio-
-wideo• określa zastosowanie urządzeń audio-     -wideo w domu• przedstawia budowę poszczególnych sprzętów audiowizualnych
• omawia zasady bezpiecznej obsługi wybranych urządzeń

• wymienia nazwy zawodów związanych z obróbką dźwięku
i wyjaśnia, czym zajmują się wykonujące je osoby

• wykazuje się znajomością nowych technologii stosowanych
w produkcji urządzeń audio-wideo

To umiem! – Podsumowanie rozdziału IV • nazywa instalacje zasilające poszczególne urządzenia

• przyporządkowuje urządzenia do poszczególnych instalacji

• wyjaśnia, do czego służy określony sprzęt audio-wideo

• omawia zastosowanie instalacji znajdujących się na terenie osiedla
i w pojedynczych budynkach
Żyj aktywnie • posługuje się terminem: aktywność fizyczna

• wymienia przykłady działań zaliczanych do dużej i umiarkowanej aktywności fizycznej

• wyjaśnia, jaki wpływ na organizm człowieka ma aktywność fizyczna

• opracowuje poradnik, w którym zachęca rówieśników do aktywności fizycznej

• podaje przykłady aktywności fizycznej odpowiedniej dla osób
w jego wieku• omawia wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka• formułuje sposoby na zachowanie zdrowia
Zdrowie na talerzu • posługuje się terminami: składniki odżywcze, piramida zdrowego żywienia

• wymienia nazwy produktów dostarczających odpowiednich składników odżywczych

• określa wartość odżywczą wybranych produktów na podstawie informacji zamieszczonych na opakowaniach

• przedstawia zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego żywienia

• ustala, które produkty powinny być podstawą diety

• układa menu, zachowując wytyczne dotyczące wartości kalorycznej

• omawia wpływ wysiłku fizycznego
na funkcjonowanie człowieka

• odczytuje z opakowań produktów spożywczych informacje o ich kaloryczności

• określa znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka

• omawia zawartość piramidy zdrowego żywienia

• układa menu o określonej wartości kalorycznej z zachowaniem zasad racjonalnego żywienia

• oblicza czas trwania danej aktywności fizycznej, konieczny do zużytkowania kilokalorii zawartych w określonym produkcie spożywczym

Sprawdź, co jesz • wyjaśnia, czym różni się żywność przetworzona od nieprzetworzonej

• wymienia nazwy substancji dodawanych do żywności i omawia, jak są one oznaczone

• odczytuje z opakowań produktów informacje o dodatkach chemicznych

• wskazuje zdrowsze zamienniki produktów zawierających dodatki chemiczne

• omawia pojęcie żywności ekologicznej

Jak przygotować zdrowy posiłek? • wymienia urządzenia elektryczne służące do przygotowywania posiłków

• omawia etapy obróbki wstępnej żywności

• podaje nazwy metod obróbki cieplnej żywności

• przedstawia sposoby konserwacji żywności

• odróżnia żywność przetworzoną
od nieprzetworzonej• charakteryzuje sposoby konserwacji żywności

 

  • Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości w pełni spełniają zakres wymagań ponadpodstawowych i stosuje je w działaniach praktycznych, wzorowo organizuje miejsce pracy, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami w czasie działań praktycznych.
  • Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres wymagań podstawowych i stosuje je w działaniach praktycznych, organizuje miejsce pracy, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami w czasie działań praktycznych.
  • Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres wymagań podstawowych, lecz nie zawsze potrafi samodzielnie zastosować je w działaniach praktycznych, jest umiarkowanie aktywny na zajęciach lekcyjnych.
  • Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają w połowie zakres wymagań podstawowych, wymaga stałej kontroli nauczyciela przy wykonywaniu zadań praktycznych, jest mało aktywny na zajęciach lekcyjnych.
  • Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, którego wiadomości obejmują przynajmniej treści najłatwiejsze, niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności praktycznych, wymaga stałej kontroli nauczyciela przy wykonywaniu zadań praktycznych, jest nieaktywny na zajęciach lekcyjnych, często nieprzygotowany do lekcji.
  • Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej.

 

Opracowanie – Wojciech Szymoniak