Wymagania edukacyjne – TECHNIKA – klasa 5

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne – Technika – klasa 5

Temat Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Wszystko o papierze ·  rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady

·  racjonalnie gospodaruje materiałami papierniczymi

·  wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie

·  podaje nazwy surowców wykorzystywanych do produkcji papieru

·  omawia proces produkcji papieru

·  wyszukuje ekologiczne ciekawostki dotyczące recyklingowego wykorzystywania papieru

To takie proste!

– kieszonka na karty biblioteczne

·  planuje pracę i czynności technologiczne

·  prawidłowo organizuje stanowisko pracy

·  wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

·  wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

·  właściwie dobiera materiały i ich zamienniki

·  sprawnie posługuje się narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem

·  dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·  przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy

·  formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·  samodzielnie wykonuje zaplanowany wytwór techniczny

·  rozwija zainteresowania techniczne

Od włókna do ubrania ·  omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych

·  podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych z włókien naturalnych i sztucznych

·  rozróżnia materiały włókiennicze – podaje zalety i wady

·  wyjaśnia znaczenie symboli umieszczanych na metkach odzieżowych

·  stosuje odpowiednie metody konserwacji ubrań

·  podaje zastosowanie przyborów krawieckich

·  ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·  określa pochodzenie włókien

·  wymienia nazwy ściegów krawieckich i wykonuje ich próbki

To takie proste!

– Pokrowiec na telefon

·  planuje pracę i czynności technologiczne

·  prawidłowo organizuje stanowisko pracy

·  wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

·  wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

·  właściwie dobiera materiały i przybory krawieckie

·  sprawnie posługuje się przyborami krawieckimi zgodnie z ich przeznaczeniem

·  wymienia właściwości zamienników materiałów włókienniczych

·  dba o prządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·  przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy

·  formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·  samodzielnie wykonuje zaplanowany wytwór techniczny

·  rozwija zainteresowania techniczne

Cenny surowiec – drewno ·  rozróżnia rodzaje materiałów drewnopochodnych

·  określa właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych

·  stosuje odpowiednie metody konserwacji

·  podaje nazwy i zastosowania narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych

 

·  omawia budowę pnia drzewa

·  opisuje proces przetwarzania drewna

·  wymienia nazwy gatunków drzew liściastych i iglastych

To takie proste!

– Pudełko ze szpatułek

·  planuje kolejność i czas realizacji wytworu

·  prawidłowo organizuje miejsce pracy

·  sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej

·  racjonalnie gospodaruje różnymi materiałami

·  dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·  samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością i dokładnością

·  montuje poszczególne elementy w całość

·  ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·  formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·  przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego

·  wykonuje pracę w sposób twórczy

Wokół metali ·  bada właściwości metali

·  omawia zastosowanie różnych metali

·  rozpoznaje materiały konstrukcyjne

·  charakteryzuje materiały konstrukcyjne z metali

·  podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki metali

·  wyszukuje w Internecie informacje o zastosowaniu metali – śledzi postęp technologiczny

·  dobiera narzędzia do obróbki metali

·  sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej

·  dba o porządek i bezpieczeństwo na stanowisku pracy

·  racjonalnie gospodaruje materiałami, dobiera zamienniki

·  wyjaśnia na czym polega recykling wyrobów metalowych

·  określa, w jaki sposób otrzymywane są metale
To takie proste!

– Gwiazda z drucika

·  planuje kolejność i czas realizacji wytworu

·  prawidłowo organizuje miejsce pracy

·  sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej

·  racjonalnie gospodaruje różnymi materiałami

·  dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·  samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością i dokładnością

·  montuje poszczególne elementy w całość

·  ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·  wykonuje pracę w sposób twórczy

·  formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·  przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego

Świat tworzyw sztucznych ·  rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych

·  charakteryzuje różne rodzaje tworzyw sztucznych

·  określa właściwości tworzyw sztucznych, omawia ich zalety i wady

·  podaje nazwy i dobiera zastosowanie narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych

·  stosuje odpowiednie metody konserwacji

·  omawia sposób otrzymywania tworzyw sztucznych

·  wymienia sposoby łączenia tworzyw sztucznych

To takie proste!

– Ekologiczny stworek

·  planuje kolejność i czas realizacji wytworu

·  prawidłowo organizuje miejsce pracy

·  sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej

·  racjonalnie gospodaruje różnymi materiałami

·  dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·  samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością i dokładnością

·  montuje poszczególne elementy w całość

·  segreguje i wykorzystuje materiały odpadowe do wykonania prac wytwórczych

·  ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·  wykonuje pracę w sposób twórczy

·  formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·  przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego

Kompozyty – materiały przyszłości ·  śledzi postęp techniczny

·  wymienia technologie kompozytów i ich rodzaje

·  komunikuje się językiem technicznym

·  określa zalety i wady materiałów kompozytowych

·  wymienia metody konserwacji kompozytów

·  ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·  wyszukuje w Internecie informacje na temat współczesnych materiałów kompozytowych, ciekawostki oraz nowe wynalazki techniczne

·  klasyfikuje materiały kompozytowe

·  rozpoznaje osiągnięcia techniczne, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego

Powtórzenie wiadomości o materiałach ·  rozpoznaje materiały i ich rodzaje

·  wymienia właściwości różnych materiałów

·  podaje przykłady zastosowania różnych materiałów

To umiem! – Podsumowanie ·  wskazuje narzędzia przydatne do obróbki metali

·  określa pochodzenie i zastosowanie materiałów

·  podaje przykłady wyrobów z różnych materiałów

·  nazywa elementy budowy pnia drzewa oraz składniki materiałów włókienniczych
Jak powstaje rysunek techniczny? ·  klasyfikuje rodzaje rysunków

·  czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe

·  posługuje się narzędziami do rysunku technicznego

·  wykonuje proste szkica techniczne

·  omawia zastosowanie rysunku technicznego w życiu codziennym

·  wyjaśnia zastosowanie różnych rodzajów rysunków

Pismo techniczne ·  wyjaśnia zastosowanie pisma technicznego ·  odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry

·  określa wysokość i szerokość znaków pisma technicznego

·  stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów

·  dba o estetykę tekstów zapisanych pismem technicznym

Elementy rysunku technicznego ·  wykonuje rysunek w podanej podziałce

·  rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe

·  omawia zastosowanie poszczególnych linii

·  rysuje i prawidłowo uzupełnia tabliczkę rysunkową

 

·  oblicza wielkość formatów rysunkowych w odniesieniu do formatu A4

·  określa format zeszytu przedmiotowego

Szkice techniczne ·  uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice techniczne

·  wyznacza osie symetrii narysowanych figur

·  wykonuje szkic techniczny przedmiotu z zachowaniem właściwej kolejności działań

·  omawia kolejne etapy szkicowania
To umiem! – Podsumowanie ·  poprawnie wykonuje szkic techniczny ·  stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów
Zdrowie na talerzu ·  podaje wartość odżywczą wybranych produktów na podstawie informacji z ich opakowań ·  interpretuje piramidę zdrowego żywienia

·  wymienia produkty dostarczające określonych składników odżywczych

·  charakteryzuje podstawowe grupy składników pokarmowych

·  określa znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka

·  ustala, które produkty powinny być podstawą diety nastolatków

Sprawdź, co jesz ·  odczytuje z opakowań produktów informacje o dodatkach chemicznych

 

·  opisuje i ocenia wpływ techniki na odżywianie

·  odróżnia żywność przetworzoną od nieprzetworzonej

·  wskazuje zdrowsze zamienniki produktów zawierających dodatki chemiczne

To umiem!

– podsumowanie

·  odróżnia żywność przetworzoną od nieprzetworzonej

·  charakteryzuje sposoby konserwacji żywności

 

·  wyjaśnia terminy: składniki odżywcze, zapotrzebowanie energetyczne, zdrowe odżywianie

·  przyporządkowuje nazwy produktów do odpowiednich składników odżywczych

·  przestawia zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego żywienia

·  wymienia nazwy substancji dodawanych do żywności

 

  • Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości w pełni spełniają zakres wymagań ponadpodstawowych i stosuje je w działaniach praktycznych, wzorowo organizuje miejsce pracy, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami w czasie działań praktycznych.
  • Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres wymagań podstawowych i stosuje je w działaniach praktycznych, organizuje miejsce pracy, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami w czasie działań praktycznych.
  • Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres wymagań podstawowych, lecz nie zawsze potrafi samodzielnie zastosować je w działaniach praktycznych, jest umiarkowanie aktywny na zajęciach lekcyjnych.
  • Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają w połowie zakres wymagań podstawowych, wymaga stałej kontroli nauczyciela przy wykonywaniu zadań praktycznych, jest mało aktywny na zajęciach lekcyjnych.
  • Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, którego wiadomości obejmują przynajmniej treści najłatwiejsze, niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności praktycznych, wymaga stałej kontroli nauczyciela przy wykonywaniu zadań praktycznych, jest nieaktywny na zajęciach lekcyjnych, często nieprzygotowany do lekcji.
  • Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej.

 

Opracowanie – Wojciech Szymoniak