Wymagania edukacyjne – JĘZYK POLSKI kl. 4

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Słowa z uśmiechem

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Klasa IV

TREŚCI NAUCZANIA – KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE I OGÓLNE

Temat lekcji.Lektura i inne teksty kultury,

nauka o języku

Wymagania
konieczne(ocena: dopuszczający) podstawowe(ocena: dostateczny) rozszerzone(ocena: dobry) dopełniające(ocena: bardzo dobry) ponadprogramowe(ocena: celujący)
UCZEŃ
Rozdział I  Przygody dnia codziennego
„Do zobaczenia, wakacje… Wracamy do szkoły!”. René Goscinny, Jean‑Jacques Sempé, Nowe przygody Mikołajka (fragment)
 • wymienia postacie z opowiadania
 • czyta ze zrozumieniem informacje o autorze oraz ilustratorze tekstu
 • formułuje obietnicę w formie zdania pojedynczego

 

 • zna pojęcie bohater
 • podaje nazwisko autora oraz  nazwisko ilustratora tekstu
 • formułuje obietnicę w formie wypowiedzenia złożonego

 

 • wyjaśnia pojęcie bohater
 • podaje dodatkowe informacje o autorze tekstu
 • formułuje rady

 

 • wskazuje głównego bohatera i określa jego rolę
 • wyjaśnia rolę autora tekstu oraz rolę ilustratora
 • formułuje rady, dbając o jednolitość stylistyczną wypowiedzi
 • używa we właściwym kontekście słowa kreatywny

 

 • opisuje przedmioty, proponując twórcze i nietypowe podejście do ich funkcji
Bohaterowie twoich lektur przedstawiają się – rady dla mówiących
 • wypisuje formy powitania z tekstu
 • przedstawia się, podając podstawowe informacje o sobie
 • cytuje słowa prezentacji z tekstu
 • przedstawia się w kilku zdaniach, podając bardziej szczegółowe informacje o sobie
 • dopasowuje formy powitania i przedstawiania się do różnych sytuacji komunikacyjnych
 • opowiada o swoich zainteresowaniach
 • omawia zasady grzeczności obowiązujące w sytuacji powitania i przedstawiania się
 • przedstawia się w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej

 

 • objaśnia funkcję komunikacji niewerbalnej w sytuacji powitania
 • omawia sposoby powitania i przedstawiania się w różnych kręgach kulturowych
A, be, ce … uczę się. Zabawa literami. Alfabet
 • zna kolejne litery alfabetu
 • układa wyrazy w kolejności alfabetycznej przy niewielkim wsparciu nauczyciela

 

 • wymienia bezbłędnie kolejne litery alfabetu
 • układa samodzielnie wyrazy w kolejności alfabetycznej

 

 • wymienia dwuznaki stosowane w polskim piśmie
 • wykorzystuje znajomość alfabetu do zadań praktycznych

 

 • układa teksty ułatwiające zapamiętanie alfabetu
 • używa ze zrozumieniem terminów pierwodruk, autograf, rękopis
 • posługuje się związkiem frazeologicznym być alfą i omegą we właściwym kontekście
 • swobodnie i twórczo wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat alfabetu w różnych sytuacjach problemowych
Aby odróżnić literę od głoski, wystarczy choć trochę znać język polski. Głoska a litera
 • zna pojęcia głoskalitera
 • dzieli wyrazy o prostej budowie na litery i głoski

 

 • wymienia różnice między głoską a literą
 • dzieli wyrazy z dwuznakami na litery i głoski
 • podaje przykłady wyrazów z dwuznakami
 • dzieli wyrazy ze spółgłoskami miękkimi i zmiękczonymi na litery i głoski
 • podaje przykłady wyrazów o różnej liczbie liter i głosek
 • analizuje wpływ pojedynczych głosek na znaczenie słów

 

 • swobodnie i twórczo wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat liter i głosek w różnych sytuacjach problemowych
Nasze fonetyczne troski… Samogłoski i spółgłoski
 • wie, że głoski dzielą się na samogłoski i spółgłoski
 • wymienia wszystkie samogłoski w języku polskim, odróżnia samogłoski od spółgłosek
 • objaśnia różnicę w wymowie spółgłosek i samogłosek

 

 • objaśnia funkcję samogłosek w tworzeniu wyrazów

 

 • kreatywnie wykorzystuje wiedzę na temat samogłosek i spółgłosek w tworzeniu gier i zabaw językowych
„Co się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń?” Joanna Kulmowa, Marzenia
 • zna pojęcie wers
 • określa swój stosunek do szkoły
 • opowiada w kilku zdaniach o swoich marzeniach

 

 • objaśnia pojęcie wers
 • określa stosunek osoby mówiącej do szkoły
 • opowiada, o czym można marzyć w szkole
 • cytuje wersy wiersza
 • wymienia przyczyny niechęci osoby mówiącej do szkoły
 • cytuje fragmenty wiersza na temat wyglądu i zachowania marzeń z wiersza
 • porównuje układ zapisu wiersza i prozy, wymienia różnice
 • objaśnia fragmenty tekstu o przenośnym znaczeniu
 • opisuje marzenie w sposób metaforyczny

 

 • analizuje tekst na poziomie metaforycznym
„Pierwsza pomoc w szkolnych wypadkach”. Słownik ortograficzny
 • korzysta ze słownika ortograficznego w celu poprawnego zapisu wyrazów

 

 • analizuje budowę słownika ortograficznego

 

 • analizuje sposób zapisu haseł w słowniku ortograficznym

 

 • analizuje sposób zapisu skrótów oraz innych informacji w słowniku
 • korzysta ze słownika internetowego
 • sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym, korzystając swobodnie ze skrótów, odsyłaczy i innych informacji
„Dzieci listy piszą… zabawne potyczki z epistolografią”. List – rady dla piszącychGrzegorz Kasdepke, List (fragment)
 • prezentuje bohaterów opowiadania
 • czyta ze zrozumieniem rady dla piszących list tradycyjny i e-mail
 • pisze krótki, komunikatywny list tradycyjny oraz e-mail na dowolny temat

 

 • opowiada krótko o najważniejszych zdarzeniach z opowiadania
 • omawia rady dla piszących list tradycyjny
 • pisze poprawny kompozycyjnie list tradycyjny oraz e-mail na zadany temat
 • wymienia powody wzmożonej korespondencji listownej i e-mailowej
 • omawia rady dla piszących e-mail
 • pisze list tradycyjny oraz     e-mail na zadany temat, uwzględnia wymogi formy wypowiedzi
 • wyjaśnia przyczyny zachowania bohaterów
 • omawia zasady grzeczności stosowane w korespondencji
 • wskazuje różnice między listem tradycyjnym

i e-mailem

 • pisze poprawne językowo, kompozycyjnie i stylistycznie listy w formie tradycyjnej i elektronicznej

 

 • pisze poprawne językowo i konstrukcyjnie listy tradycyjne i elektroniczne cechujące się nietypowym, oryginalnym podejściem do tematu
I kłopoty sprawić może, lecz ćwiczenie ci pomoże.  O różnych funkcjach głoski i
 • wie, że i jest samogłoską, może tworzyć wyrazy, podaje przykłady tej funkcji

 

 • wie, że i zmiękcza spółgłoski, podaje przykłady tej funkcji

 

 • objaśnia, kiedy i oznacza samogłoskę, a kiedy jest znakiem miękkości, podaje przykłady tych funkcji

 

 • podaje przykłady, kiedy oznacza samogłoskę, a jednocześnie jest znakiem miękkości

 

 • formułuje twórcze uwagi i przemyślane wskazówki ułatwiające innym uczniom zapamiętanie funkcji głoski i
Pa-lu-szek i głów-ka to szkol-na wy-mów-ka. O sylabach
 • zna pojęcie sylaba
 • dzieli wyrazy na sylaby

 

 

 • objaśnia pojęcie sylaba
 • wie, że ośrodkiem sylaby jest samogłoska

 

 • zna zasady przenoszenia wyrazów do następnej linii

 

 • poprawnie przenosi wyrazy do następnej linii, dzieląc je na sylaby
 • swobodnie i twórczo wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat podziału wyrazów na sylaby w różnych sytuacjach problemowych
„Igrzyska ortograficzne”. Pisownia wyrazów z rz
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni rz w podanym zestawie ortogramów
 • zna reguły pisowni rz
 • stara się stosować reguły pisowni rz w podanym zestawie ortogramów

 

 • poprawnie zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni rz w podanym zestawie ortogramów

 

 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni rz
„Co by tu jeszcze zrobić, koledzy, co by tu zrobić?”. Czasownik i jego znaczenia
 • wymienia pytania, na które odpowiada czasownik
 • wie, że czasownik jest odmienną częścią mowy

 

 • rozpoznaje czasownik wśród innych części mowy
 • rozpoznaje i tworzy formy liczby pojedynczej i mnogiej czasownika
 • rozpoznaje i tworzy formę czasu przeszłego czasownika

 

 • wie, że czasownik nazywa czynności i stany
 • rozpoznaje i tworzy formę osoby czasownika
 • odmienia czasownik przez osoby

 

 

 • odróżnia czynności od stanów
 • stosuje poprawne formy gramatyczne czasownika
 • stosuje świadomie formy czasu przeszłego i teraźniejszego czasownika w opowiadaniu

 

 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę oraz  umiejętności językowe dotyczące znaczenia i odmiany czasowników
„O ekscentrykach przy okazji bezokolicznika”. Formy osobowe i nieosobowe czasownika
 • wie, że czasownik występuje w formie osobowej i nieosobowej
 • podaje przykłady bezokoliczników

 

 • rozróżnia czasowniki w formie osobowej i nieosobowej
 • wie, że wymawiane tak samo zakończenia ‑źć, ‑ść są zapisywane w różny sposób

 

 • przekształca formę osobową czasownika na bezokolicznik i odwrotnie
 • zna i stosuje zasady pisowni –źć, –ść, –ąć w zakończeniach bezokolicznika
 • dopasowuje czasowniki w bezokoliczniku do wybranych frazeologizmów
 • poprawnie zapisuje zakończenia bezokolicznika

 

 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę oraz  umiejętności językowe dotyczące osobowych i nieosobowych form czasowników
„Kłopotliwa wizyta z myszą w tle”. Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka (fragment)
 • wymienia zapamiętanych bohaterów
 • opowiada krótko o głównym zdarzeniu w tekście
 • omawia zdarzenia przedstawione na ilustracjach

 

 

 • wymienia wszystkich bohaterów tekstu
 • zna pojęcie zdarzenie
 • nadaje tytuły rysunkom

 

 

 

 

 

 • określa rolę poszczególnych bohaterów w przygotowaniach do wizyty
 • objaśnia pojęcie zdarzenie
 • nadaje tytuły wszystkim rysunkom

 

 • wyjaśnia przyczyny zdenerwowania państwa Żaków
 • objaśnia, w jaki sposób wybrane zdarzenie z tekstu wpłynęło na zmianę sytuacji bohaterów
 • nadaje jednorodne stylistycznie tytuły wszystkim rysunkom
 • tworzy oryginalny pod względem treści i formy poradnik tematyczny
Napisać plan ramowy? Z Pippi to frajda nie z tej ziemi! Plan ramowy – rady dla piszącychAstrid Lindgren, Pippi Pończoszanka (fragment)
 • czyta uważnie tekst
 • zna pojęcie opis
 • dopasowuje większość tytułów do odpowiadających fragmentów tekstu
 • przy wsparciu nauczyciela skraca większość wypowiedzi
 • czyta rady dla piszących plan ramowy
 • zapisuje plan ramowy odtwórczy uwzględniający większość zdarzeń
 • formułuje pytania do tekstu
 • objaśnia pojęcie opis
 • dopasowuje wszystkie tytuły do odpowiadających im fragmentów tekstu
 • samodzielnie skraca większość wypowiedzi
 • zapisuje plan ramowy odtwórczy uwzględniający wszystkie zdarzenia

 

 • cytuje fragmenty tekstu
 • wyszukuje elementy opisu w tekście
 • porządkuje większość podanych zdarzeń zgodnie z chronologią
 • samodzielnie skraca wszystkie wypowiedzi
 • zapisuje plan w formie wypowiedzeń bez czasownika

 

 • ocenia prawdziwość twierdzeń dotyczących tekstu
 • opisuje elementy wyglądu bohaterki
 • porządkuje wszystkie podane zdarzenia zgodnie z chronologią
 • tworzy jednolite językowo wypowiedzi w różnych formach

 

 • opisuje bohaterkę, wykorzystując informacje spoza tekstu, stosując funkcjonalnie różnorodne środki językowe
„Dobry żart tynfa wart”. Pisownia wyrazów z ż
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni ż w podanym zestawie ortogramów

 

 • zna reguły pisowni ż
 • stara się stosować reguły pisowni ż w podanym zestawie ortogramów

 

 

 • poprawnie zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni ż w podanym zestawie ortogramów
 • poprawnie zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni ż
 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni ż

 

Kto ma pilota, ten ma władzę. Maciej Wojtyszko, Bolek i Lolek. Straszne skutki oglądania telewizji (fragment) – rady dla czytających
 • czyta tekst w sposób umożliwiający zrozumienie treści
 • wyszukuje wypowiedzi bohaterów tekstu
 • formułuje krótką wypowiedź wyrażającą prośbę
 • wypowiada się na temat swoich doświadczeń związanych z oglądaniem telewizji
 • czyta poprawnie tekst, wyznacza granice zdań
 • czyta poprawnie wypowiedzi bohaterów tekstu, oddając ich uczucia i emocje
 • formułuje kulturalną wypowiedź wyrażającą prośbę
 • wypowiada się na temat zasad oglądania telewizji w swoim domu

 

 • czyta płynnie tekst, zwraca uwagę na znaki interpunkcyjne, podkreśla głosem ważne słowa
 • porównuje wypowiedzi bohaterów i narratora
 • formułuje wypowiedź wyrażającą prośbę i podaje jej uzasadnienie
 • ocenia, jak oglądanie telewizji wpłynęło na zachowanie bohaterów opowiadania
 • czyta tekst, stosuje odpowiednie tempo i intonację w zależności od treści
 • objaśnia pojęcie dialog i omawia sposób jego zapisu w tekście
 • dobiera przemyślane argumenty uzasadniające prośbę
 • objaśnia komizm sytuacji przedstawionej w opowiadaniu
 • twórczo wykorzystuje w swoich pracach i projektach informacje wyszukane w sieci
„Tańczę, śpiewam i maluję, czyli jak się relaksuję”. Czas teraźniejszy czasowników
 • zna pojęcie czas teraźniejszy czasownika
 • używa nie z czasownikami w przeczeniach

 

 • wyszukuje i wskazuje czasowniki w czasie teraźniejszym
 • zna regułę pisowni nie z czasownikami

 

 

 • odmienia według wzoru czasowniki w czasie teraźniejszym przez osoby i liczby
 • stara się stosować reguły pisowni nie z czasownikami

 

 • zapisuje poprawne formy gramatyczne czasowników w czasie teraźniejszym
 • zapisuje poprawnie nie z czasownikami

 

 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat czasu teraźniejszego  czasowników
 • poprawnie używa w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych trudnych form czasowników w czasie teraźniejszym
„Nie dajmy się zaczarować telewizorom”. Stanisław Grochowiak, Telewizor
 • wyszukuje w tekście fragmenty dotyczące wyobraźni
 • wypowiada się na temat wyobraźni na podstawie własnych doświadczeń
 • prezentuje w krótkiej wypowiedzi  ulubiony program telewizyjny
 • cytuje fragmenty wiersza dotyczący wyobraźni
 • wyszukuje w tekście konkretne rzeczy, ukazane w nietypowym kontekście
 • prezentuje ulubiony program, uzasadnia wybór
 • podaje synonimy rzeczownika wyobraźnia
 • wymienia filmy przywołane w wierszu, nadaje im tytuły
 • wymienia korzyści i zagrożenia wynikające z oglądania telewizji

 

 • wyjaśnia znaczenie słowa wyobraźnia
 • wybiera tezę najtrafniej oddającą sens wiersza
 • omawia w kontekście wiersza zagrożenia związane z oglądaniem telewizji

 

 • wyraża własny punkt widzenia na temat programów telewizyjnych, trafnie dobierając argumenty na poparcie swojego stanowiska
„Wehikułem czasu w…”. Czas przeszły czasowników
 • zna pojęcie czas przeszły czasownika
 • wie, że czasowniki w czasie przeszłym występują w różnych rodzajach
 • wyszukuje i wskazuje czasowniki w czasie przeszłym
 • wie, że czasowniki w czasie przeszłym odmieniają się przez osoby, liczby i rodzaje

 

 • odmienia czasowniki przez rodzaje
 • zapisuje poprawnie nie z czasownikami
 • funkcjonalnie używa form czasu przeszłego w tekście
 • przekształca wypowiedzenia, stosując odpowiednie formy rodzaju czasownika
 • wykorzystuje twórczo i funkcjonalnie posiadaną wiedzę na temat czasu przeszłego czasowników
 • poprawnie używa w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych trudnych form czasowników w czasie przeszłym
„Tajemnica goni tajemnicę”. Liliana Bardijewska, Dom ośmiu tajemnic (fragment)
 • wymienia kolejne zdarzenia z tekstu
 • zna pojęcie narrator
 • wypowiada się na temat sposobu rozwiązywania sporów
 • opowiada o zdarzeniach z tekstu
 • objaśnia pojęcie narrator
 • zna pojęcie argument

 

 • określa precyzyjnie miejsca zdarzeń
 • objaśnia pojęcie narracja
 • objaśnia funkcję argumentu w wypowiedzi
 • wykorzystuje informacje z przypisów w opowiadaniu o zdarzeniach
 • analizuje wiedzę narratora o zdarzeniach i bohaterze
 • formułuje wypowiedź zawierającą argumenty odwołujące się do doświadczenia ucznia
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone pośrednio (ukryte) na temat stanu i uczuć bohatera
 • wyraża własny punkt widzenia na temat sposobu rozwiązywania sporów, trafnie dobierając argumenty na poparcie swojego stanowiska
„Czy wróżka prawdę ci powie?”. Czas przyszły czasowników
 • zna pojęcie czas przyszły czasownika
 • tworzy formy czasu przyszłego czasowników

 

 • wyszukuje i wskazuje czasowniki w czasie przyszłym
 • wie, że czas przyszły ma formę prostą i formę złożoną
 • zapisuje poprawnie nie z czasownikami

 

 • odmienia przez osoby i liczby czasowniki w czasie przyszłym w formie prostej i złożonej
 • wie, że czasownik może mieć tylko jedną z form czasu przyszłego: prostą lub złożoną
 • odmienia czasowniki w czasie przyszłym przez rodzaje
 • stosuje poprawne formy gramatyczne czasowników w czasie przyszłym

 

 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat czasu przyszłego czasowników
„Zobaczyć ducha”. Anna Onichimowska, Duch starej kamienicy (fragment)
 • podaje najistotniejsze informacje o głównym bohaterze
 • określa czas i miejsce zdarzeń
 • wyodrębnia zdarzenia
 • zna pojęcie świat przedstawiony
 • przedstawia głównego bohatera
 • wymienia na podstawie definicji elementy świata przedstawionego

 

 • wyjaśnia, na czym polega odmienność bohatera
 • objaśnia pojęcie świat przedstawiony
 • zna pojęcie fikcja literacka

 

 • pisze informację na temat bohatera do publikacji tematycznej
 • wyjaśnia funkcję autora i funkcję narratora
 • analizuje różnice między światem rzeczywistym a fikcją literacką
 • twórczo wykorzystuje w swoich pracach i projektach informacje wyszukane w internecie
„Latać każdy może – jeden lepiej, drugi …”. Janusz Christa Kajko i Kokosz. Szkoła latania (fragment)
 • czyta ze zrozumieniem komiks
 • omawia elementy świata przedstawionego w utworze
 • czyta informacje na temat komiksu
 • tworzy jeden rysunek komiksowy

 

 • omawia sposób zapisu wypowiedzi i myśli bohaterów komiksu
 • wskazuje konsekwencje zdarzeń
 • podaje najważniejsze informacje o historii polskiego komiksu

 

 • wskazuje słowa narratora oraz określa sposób oddania ruchu postaci w komiksie
 • omawia reakcje  bohaterów na niespodziewane zdarzenie
 • uzupełnia zdanie definiujące komiks
 • tworzy prosty komiks na podstawie lektury
 • uzasadnia przyczyny zapisu niektórych wyrazów wielkimi literami
 • prezentuje humorystyczne elementy opowieści, określa typ komizmu
 • prezentuje informacje na temat popularnych serii komiksowych

 

 • tworzy komiks cechujący się ciekawym ujęciem tematu i bogactwem środków charakterystycznych dla tego tekstu kultury
„Przygody są po to, by o nich opowiadać”. Opowiadanie odtwórcze – rady dla piszących
 • czyta rady dla piszących opowiadanie
 • zna kompozycję opowiadania
 • zna pojęcie akapit
 • przy wsparciu nauczyciela pisze krótkie opowiadanie odtwórcze
 • zna określenia czasu charakterystyczne dla różnych części kompozycyjnych opowiadania
 • omawia informacje zamieszczone w kolejnych akapitach tekstu
 • pisze krótkie opowiadanie odtwórcze, korzystając z rad dla opowiadających
 • zna funkcję związków przyczynowo-skutkowych w opowiadaniu
 • rozumie funkcję akapitu w tekście
 • pisze rozbudowane opowiadanie odtwórcze

 

 • dostrzega wpływ środków językowych na narrację
 • konsekwentnie stosuje podział na akapity w swojej wypowiedzi
 • pisze poprawne językowo i kompozycyjnie opowiadanie odtwórcze

 

 • pisze bezbłędne językowo opowiadanie – oryginalne pod względem treści i stylu

 

Temat lekcji.Lektura i inne teksty kultury,

nauka o języku

Wymagania
konieczne(ocena: dopuszczający) podstawowe(ocena: dostateczny) rozszerzone(ocena: dobry) dopełniające(ocena: bardzo dobry) ponadprogramowe(ocena: celujący)
UCZEŃ
Rozdział II Świąteczne nastroje
„Rodzinny detektyw na tropie”. Jan Twardowski, Nowe patyki i patyczki (fragment)
 • stosuje podstawowe słownictwo nazywające pokrewieństwo
 • zna pojęcie zdrobnienie
 • przedstawia w uproszczonej formie graficzny obraz historii swojej rodziny
 • tworzy zdrobnienie od podstawowej formy imienia
 • wykonuje schematyczne, niezbyt rozbudowane drzewo genealogiczne

 

 • sporządza listę członków bliższej i dalszej rodziny bohatera
 • podaje przykłady zdrobnień innych niż imiona
 • wykonuje rozbudowane drzewo genealogiczne

 

 • prezentuje rodzinę bohatera opowiadania, używając w poprawnym kontekście różnych słów określających  pokrewieństwo
 • tworzy różne zdrobnienia jednej formy imienia
 • wykonuje drzewo genealogiczne uzupełnione rysunkami lub zdjęciami członków swojej rodziny
 • wykonuje oryginalne pod względem formy  drzewo genealogiczne, zawierające ciekawe rozwiązania graficzne

 

„Kto i co się schowało na zdjęciu, które przetrwało?”. Rzeczownik i jego znaczenia
 • zna pojęcie rzeczownik

 

 • wie, na jakie pytania odpowiada rzeczownik
 • podaje rzeczowniki nazywające osoby o przeciwstawnych cechach

 

 • rozpoznaje rzeczownik wśród innych części mowy
 • podaje różne znaczenia tego samego rzeczownika

 

 • wyróżnia kategorie znaczeniowe rzeczownika
 • stosuje synonimy

 

 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę oraz  umiejętności językowe dotyczące rzeczownika i jego znaczenia
„Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny, tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny”. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)
 • czyta z uwagą zamieszczony w podręczniku fragment Pana Tadeusza
 • wyszukuje informacje na temat czasu powstania wskazanych dzieł malarskich
 • nadaje tytuł fragmentowi utworu
 • wypowiada się na temat bohaterów historycznych w utworze
 • opowiada o zdarzeniach z punktu widzenia bohatera tekstu
 • wypowiada się na temat dzieł malarskich w odniesieniu do treści tekstu literackiego
 • objaśnia pojęcie epopeja narodowa w odniesieniu do omawianego tekstu
 • opisuje bohatera,  wykorzystując funkcjonalnie informacje z tekstu
 • tworzy opowiadanie zainspirowane treścią utworu, twórczo wykorzystując informacje z tekstu oraz inny źródeł
„Skarby wyciągnięte z lamusa”. Opis przedmiotu – rady dla piszących
 • zna kompozycję opisu przedmiotu
 • przy wsparciu nauczyciela tworzy krótki opis przedmiotu
 • używa ze świadomością celu określeń opisujących przedmioty
 • tworzy krótki opis przedmiotu, korzystając z rad dla opisujących przedmioty
 • używa ze świadomością celu wyrazów bliskoznacznych oraz określeń wartościujących
 • tworzy opis przedmiotu, używając różnorodnych środków językowych
 • tworzy poprawny językowo i kompozycyjnie opis przedmiotu

 

 • tworzy bezbłędny językowo opis przedmiotu – oryginalny pod względem treści i stylu
„W szkolnej bibliotece szukam w kartotece…”. Liczba i rodzaj rzeczownika
 • zna pojęcie liczby i rodzaju rzeczownika
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni nie z rzeczownikami
 • rozpoznaje rodzaj rzeczownika na podstawie zaimków wskazujących
 • zna regułę pisowni nie z rzeczownikami
 • zna zasadę, że rzeczowniki mają przypisany rodzaj i nie odmieniają się przez rodzaje
 • stara się stosować regułę pisowni nie z rzeczownikami

 

 • tworzy samodzielnie formy podstawowe rzeczownika w celu określenia rodzaju
 • zapisuje poprawnie nie z rzeczownikami

 

 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę oraz  umiejętności językowe dotyczące liczby i rodzaju rzeczownika
„Mieć szerokie horyzonty”.  Rzeczowniki własne i pospolite
 • wie, że rzeczowniki dzielą się na własne i pospolite
 • zna reguły pisowni rzeczowników własnych i pospolitych
 • wskazuje rzeczowniki własne
 • zapisuje imiona ludzi, zwierząt i miejsc wielką literą

 

 • odróżnia rzeczowniki własne od pospolitych
 • stara się stosować reguły pisowni rzeczowników własnych i pospolitych w podanym zestawie ortogramów
 • odróżnia poszczególne kategorie rzeczowników własnych i pospolitych
 • zapisuje poprawnie rzeczowniki własne i pospolite w podanym zestawie ortogramów
 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat rzeczowników własnych i pospolitych

 

„Uczucia w biało-czerwonych barwach”. Władysław Bełza, Katechizm dziecka polskiego (Kto ty jesteś?…)
 • czyta z uwagą wiersz
 • opisuje sytuację przedstawioną na obrazie
 • wyszukuje wskazane informacje w słowniku ortograficznym
 • opisuje precyzyjnie polskie symbole narodowe
 • określa temat utworu
 • wykorzystuje informacje o historii Polski w analizie utworu poetyckiego
 • objaśnia reguły pisowni wyrazu ojczyzna
 • opisuje polskie symbole narodowe

 

 • określa uczucia i emocje wyrażane przez osobę mówiącą
 • wyszukuje informacje z tekstu wyrażone wprost i pośrednio
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę na temat reguł pisowni wyrazu ojczyzna
 • opisuje polskie symbole narodowe
 • objaśnia znaczenie epitetu, odwołując się do treści utworu
 • analizuje ilustracyjny charakter dzieła malarskiego
 •  wyraża opinię, uzasadniając swoje stanowisko
 • opisuje precyzyjnie polskie symbole narodowe
 • interpretuje treść utworu, odwołując się do kontekstów aksjologicznych
„Dziwne stworzenie w znajome przemienię”.  Przymiotnik i jego znaczenia
 • zna pojęcie przymiotnik
 • wie, na jakie pytania odpowiada przymiotnik

 

 • rozpoznaje przymiotnik wśród innych części mowy
 • dostrzega stylistyczną funkcję przymiotników

 

 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę oraz  umiejętności językowe dotyczące przymiotnika i jego znaczenia
 • opisuje postacie literackie, wykorzystując dodatkową wiedzę na ich temat, stosując funkcjonalnie różne przymiotniki
„Ciepłe dni w kolorze śliwkowym”. Liczba i rodzaj przymiotnika
 • zna kategorie liczby i rodzaju przymiotnika
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni nie z przymiotnikami
 • odmienia przymiotnik przez liczby i rodzaje
 • zna regułę pisowni nie z przymiotnikami

 

 • dopasowuje formę przymiotnika do formy rzeczownika
 • stara się stosować regułę pisowni nie z przymiotnikami

 

 • tworzy poprawne formy rodzajowe w liczbie mnogiej przymiotnika
 • zapisuje poprawnie nie z przymiotnikami

 

 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę oraz  umiejętności językowe dotyczące liczby i rodzaju przymiotnika
„Dźwięki i słowa serce najbliższe”. Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego
 • nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst
 • wyszukuje w podręczniku informacje o autorze słów Mazurka Dąbrowskiego oraz dacie ustanowienia tego utworu hymnem państwowym
 • zna pojęcie hymn narodowy
 • cytuje powtarzające się fragmenty hymnu
 • zna pojęcia zwrotka
 • recytuje z pamięci fragmenty Mazurka Dąbrowskiego
 • wymienia postacie historyczne przywołane w tekście
 • podaje informacje o okolicznościach powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech
 • objaśnia pojęcie hymn narodowy
 • zna pojęcie refren
 • objaśnia pojęcie zwrotka na podstawie tekstu
 • recytuje z pamięci tekst Mazurka Dąbrowskiego
 • korzysta z przypisów podczas lektury hymnu

 

 • podaje kilka informacji na temat postaci historycznych z hymnu
 • wskazuje osobę mówiącą i uzasadnia swoje zdanie, odwołując się do tekstu oraz informacji w podręczniku
 • wymienia zasady zachowania się podczas słuchania lub wykonywania hymnu
 • objaśnia pojęcie refren
 • dostrzega rytmotwórczą funkcję zwrotki
 • artykułuje prawidłowo głoski podczas recytacji
 • wie, co łączy postacie historyczne przywołane w tekście hymnu
 • określa sytuację podmiotu lirycznego
 • wymienia okoliczności, w których wykonywany jest hymn państwowy
 • podaje wartości, które zostały przekazane w refrenie hymnu państwowego
 • podejmuje próby głosowej interpretacji recytowanego tekstu
 • analizuje i interpretuje tekst hymnu, posługując się swobodnie kontekstem historycznym
„Niezręcznie postąpili, błąd szybko naprawili”. Przysłówek i jego znaczenia
 • zna pojęcie przysłówek
 • wie, że większość przysłówków pochodzi od przymiotników
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni nie z przysłówkami
 • wie, na jakie pytania odpowiada przysłówek
 • tworzy przysłówki od przymiotników
 • zna reguły pisowni nie z przysłówkami
 • rozpoznaje przysłówek wśród innych części mowy
 • odróżnia przysłówki pochodzące i niepochodzące od przymiotników
 • stosuje reguły pisowni nie z przysłówkami
 • określa funkcje przysłówka
 • używa odpowiednich przysłówków do objaśniania znaczeń frazeologizmów
 • zapisuje poprawnie nie z przysłówkami
 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę oraz  umiejętności językowe dotyczące przysłówka i jego znaczenia
„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”. Czesław Janczarski, Kamienna płytaHelena Bechlerowa, Święto Zmarłych
 • czyta z uwagą wiersze
 • zna pojęcie osoba mówiąca w wierszu
 • przy wsparciu nauczyciela opisuje nagrobek pisarza, przedstawiony na ilustracji

 

 • wskazuje w wierszu słowa związane ze świętem Wszystkich Świętych
 • objaśnia pojęcie osoba mówiąca w wierszu
 • wyszukuje informacje o zabytkowej nekropolii

 

 • opisuje miejsce przywołane w wierszu
 • wypowiada się na temat osoby mówiącej w wierszu
 • objaśnia reguły dotyczące pisowni słowa cmentarz
 • wypowiada się na temat treści wierszy, używając słów pamięć, bohaterstwo
 • analizuje różnicę w sposobie wypowiedzi podmiotu lirycznego w obu wierszach
 • ze zrozumieniem i we właściwym kontekście używa nazwy nekropolia
 • w sposób dojrzały i przemyślany wypowiada się na temat wartości w przywołanych wierszach
„Nadszedł wieczór andrzejkowy. Kto na wróżby jest gotowy?” Pisownia wyrazów z ó
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni ó w podanym zestawie ortogramów

 

 • zna reguły pisowni ó

 

 • stara się stosować reguły pisowni ó w podanym zestawie ortogramów

 

 • poprawnie zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni ó w podanym zestawie ortogramów

 

 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni ó
„Skrzydlata kawaleria”. Kazimierz Szymeczko, A to historia! Opowiadania z dziejów Polski (fragment)
 • określa temat opowiadania
 • zna pojęcie geneza
 • opisuje sytuacje przedstawione na obrazach
 • zna pojęcie anegdota

 

 • wyszukuje wskazane informacje na mapie
 • ustala kolejność zdarzeń przywołanych w tekście
 • opisuje wygląd husarza, korzystając z różnych źródeł informacji
 • objaśnia znaczenie przydomka
 • uzasadnia swoje zdanie, odwołując się do tekstu
 • objaśnia pojęcie geneza
 • opowiada o zdarzeniach, wchodząc w rolę fikcyjnej postaci
 • wyciąga wnioski na temat skutków zdarzeń
 • objaśnia treść anegdoty

 

 • omawia miejsce i okoliczności zdarzeń na podstawie tekstu i mapy historycznej
 • podaje wyrazy bliskoznaczne do słowa geneza
 • rozpoznaje emocje wyrażone za pomocą różnych form ekspresji malarskiej
 • analizuje i interpretuje tekst, odwołując się swobodnie do kontekstu historycznego i kulturowego
„Kuchenne szaleństwa babci Urszuli”. Pisownia wyrazów z u
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni u w podanym zestawie ortogramów

 

 • zna reguły pisowni u

 

 • stara się stosować reguły pisowni u w podanym zestawie ortogramów

 

 • poprawnie zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni u w podanym zestawie ortogramów
 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni u
„Wielkie marzenia o małym psie”. Grzegorz Kasdepke, Rózga (fragment)
 • przedstawia krótko głównego bohatera opowiadania
 • wyjaśnia, co bohater musiał zrobić, aby dostać psa

 

 • przedstawia innych bohaterów
 • opowiada o spacerach głównego bohatera
 • zna pojęcie obrazowanie realistyczne
 • pisze krótką informację o bohaterze w jego imieniu
 • zapisuje najważniejsze szczegóły dotyczące spacerów bohatera
 • objaśnia pojęcie obrazowanie realistyczne
 • opisuje przeżycia bohatera związane z nietypowym prezentem, ocenia prezent
 • odwołuje się do przykładów z tekstu, objaśniając pojęcie obrazowanie realistyczne

 

 • przedstawia własne stanowisko w związku z omawianym problemem, formułuje przemyślane,  twórcze uwagi
„Ortograficzne upominki”. Pisownia wyrazów z ó i u
 • wyszukuje wyrazy z ó i u w podanym zestawie wyrazów
 • korzysta ze słownika ortograficznego
 • zapisuje wyrazy na mapie mentalnej utrwalającej reguły pisowni ó i u
 • zapisuje poprawnie większość wyrazów z ó u w podanym zestawie ortogramów
 • zapisuje poprawnie wszystkie wyrazy z ó i u w podanym zestawie ortogramów
 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni ó oraz u
„Radość świętowania”. Teofil Lenartowicz, Mizerna cicha (fragment)
 • zna pojęcie kolęda
 • czyta ze zrozumieniem informację o szopkach krakowskich
 • nazywa emocje związane z lekturą tekstu

 

 • objaśnia termin kolęda w odniesieniu do tekstu Lenartowicza
 • ocenia funkcję ilustracji
 • opowiada o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych obchodzonych w rodzinie

 

 • zestawia przeciwstawne określenia z tekstu kolędy
 • porównuje tekst literacki z innym tekstem kultury
 • komentuje informacje na temat wierzeń dotyczących nocy wigilijnej

 

 • uzasadnia użycie przeciwstawnych określeń w tekście kolędy
 • wymienia dodatkowe elementy do wzbogacenia szopki
 • tworzy rozbudowane opowiadanie związane tematycznie z Bożym Narodzeniem

 

 • tworzy opowieść –  oryginalną pod względem treści, formy języka i stylu
„Gdy ze starym spotyka się Nowy Rok”. Ludwik Jerzy Kern, Bajka o Starym i Nowym Roku
 • wymienia sukces odniesiony w mijającym roku
 • wymienia bohaterów wiersza
 • zna pojęcie przysłowie
 • czyta informacje na temat pisowni świąt, dni świątecznych, obrzędów, zabaw i zwyczajów
 • zapisuje poprawnie jednym sposobem datę dzienną

 

 • opowiada o sukcesie odniesionym w odchodzącym roku
 • przedstawia okoliczności spotkania Starego i Nowego Roku z wiersza
 • objaśnia pojęcie przysłowie, odwołuje się do jednego wybranego przykładu
 • zapisuje poprawnie nazwy święta, zwyczaju i zabawy
 • zapisuje poprawnie dwoma sposobami datę dzienną
 • opowiada o sposobach świętowania przyjścia Nowego Roku
 • opisuje bohaterów wiersza
 • analizuje treść przysłów
 • zapisuje nazwy podanych świąt, zwyczajów i zabaw, dopasowuje do nich daty
 • zapisuje poprawnie różne daty trzema sposobami

 

 • podsumowuje mijający rok, analizując osiągnięcia i nabyte doświadczenia
 • konstruuje pytania kierowane do bohaterów wiersza
 • podaje przykłady kilku przysłów
 • omawia różnice w sposobach zapisu dat

 

 

 • tworzy logiczną wypowiedź ustną  o charakterze podsumowującym, dbając o poprawność językową, odpowiednią kompozycję i bogate słownictwo
„Niech spełnią się życzenia”. Życzenia – rady dla piszących
 • czyta informacje o historii kartki pocztowej
 • czyta rady dla piszących życzenia
 • przy wsparciu nauczyciela pisze treść życzeń

 

 • wypowiada się na temat preferowanego sposobu składania życzeń
 • pisze życzenia, korzystając z rad dla piszących życzenia

 

 • proponuje nazwy dla e‑kartek
 • projektuje kartkę noworoczną wraz z życzeniami

 

 • tłumaczy tekst życzeń na język ogólnopolski
 • zapisuje bezbłędnie życzenia na zaprojektowanej samodzielnie kartce noworocznej

 

 • pisze bezbłędne językowo oraz formalnie życzenia – oryginalne pod względem treści i stylu
Rozdział III Marzenia zwykłe i niezwykłe
„Podjąć wyzwanie”. Wilhelm Grimm, Jacob Grimm, Królowa pszczół (fragment)
 • opowiada o emocjach towarzyszących lekturze baśni
 • czyta uważnie notkę biograficzną o braciach Grimm,
 • wymienia bohaterów zdarzeń
 • zna pojęcie wydarzenie fantastyczne
 • zna pojęcie postać fantastyczna

 

 • podaje tytuły kilku baśni braci Grimm
 • określa powody podróży starszych braci oraz Głuptaska
 • objaśnia pojęcie wydarzenie fantastyczne
 • objaśnia pojęcie postać fantastyczna

 

 • podaje kilka faktów z życia braci Grimm
 • ocenia zachowanie braci oraz Głuptaska w drodze do zamku
 • wskazuje przykłady postaci i zdarzeń fantastycznych w utworze
 • określa, na czym polega szczęśliwe zakończenie baśni

 

 • opowiada o życiu i twórczość braci Grimm
 • wymienia cechy bohatera
 • podaje przykłady postaci i wydarzeń fantastycznych w innych utworach literackich
 • podaje przykłady postaci fantastycznych z poznanych utworów literackich

 

 • formułuje ocenę moralną bohatera, odwołując się do uniwersalnych wartości etycznych
„Do szczęścia trzeba niewiele…, gdy się zgubi pantofelek” Charles Perrault, Kopciuszek, czyli pantofelek z popieliczki
 • prezentuje bohaterów baśni
 • wymienia wyrazy przeciwstawne do słów dobro, skromność, pracowitość
 • nazywa emocje przeżywane przez bohaterkę
 • wie, że obecność przesłania jest jedną z cech baśni
 • rozpoznaje baśniowe rekwizyty
 • opowiada o życiu  bohaterki
 • zna pojęcie kontrast
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio na temat przyczyn zdarzenia
 • objaśnia pojęcie przesłanie w odniesieniu do baśni o Kopciuszku
 • opowiada o zdarzeniach związanych z obecnością baśniowych rekwizytów

 

 • opisuje i ocenia zachowanie członków rodziny wobec tytułowej bohaterki
 • objaśnia pojęcie kontrast
 • tworzy wypowiedź w formie zaproszenia
 • charakteryzuje bohaterkę, używając właściwego związku wyrazowego
 • szczegółowo analizuje informacje umieszczone na plakatach teatralnych
 • zestawia cechy bohaterek, ukazując przeciwieństwa ich charakterów i zachowania
 • używa słowa kontrast, omawiając wygląd postaci z widowiska baletowego
 • stosuje różne formy ekspresji wygłaszając mowę, w imieniu  baśniowej postaci
 •  formułuje na podstawie wierszowanych morałów przesłanie baśni
 • wyraża opinię, uzasadniając swoje stanowisko
 • wykorzystuje w interpretacji tekstu elementy wiedzy o kulturze
 • tworzy oryginalną pod względem treści, uwspółcześnioną wersję baśni
„O bohaterach przy harcerskim ognisku”. Pisownia wyrazów z h
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni h w podanym zestawie ortogramów

 

 • zna reguły pisowni h

 

 • stara się stosować reguły pisowni h w podanym zestawie ortogramów

 

 • poprawnie zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni h w podanym zestawie ortogramów
 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni h
„Baśniowy przepis na supermana”. Kazimierz Władysław Wójcicki, O Waligórze i Wyrwidębie
 • wymienia imiona głównych bohaterów, wyjaśnia, dlaczego tak zostali nazwani
 • wyjaśnia pochodzenie magicznych rekwizytów
 • cytuje ogłoszenie króla o nagrodzie za zabicie smoka
 • wymienia dowolny motyw powtarzający się w różnych baśniach

 

 • prezentuje bohaterów, omawia ich pochodzenie i źródło niezwykłej siły
 • cytuje fragment prezentujący właściwości magicznych trzewiczków
 • podaje kilka określeń smoka
 • wymienia zdarzenie, postać, przedmiot jako powtarzające się elementy świata przedstawionego w różnych utworach
 • wymienia innych siłaczy – bohaterów literackich i filmowych
 • wyjaśnia, w jaki sposób bracia wykorzystali moc trzewiczków
 • opowiada o walce braci ze smokiem
 • zna pojęcie motyw wędrowny, podaje przykład motywu wędrownego

 

 • opowiada o wyczynach wybranego bohatera filmowego
 • wymienia inny magiczny rekwizyt baśniowy
 • wymyśla sposób pokonania komputerowego smoka
 • objaśnia na przykładach pojęcie motyw wędrowny
 • projektuje grę planszową nawiązującą do świata przedstawionego utworu

 

 • twórczo wykorzystuje w swoich pracach i projektach różne konteksty kulturowe dotyczące baśniowych zdarzeń, miejsc i bohaterów
„Strach ma wielkie oczy”. Pisownia wyrazów z ch
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni ch w podanym zestawie ortogramów

 

 • zna reguły pisowni ch

 

 • stara się stosować reguły pisowni ch w podanym zestawie ortogramów

 

 • poprawnie zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni ch w podanym zestawie ortogramów
 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni ch
„Chciwemu i pół świata mało” Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce
 • czyta uważnie i analizuje  tekst baśni oraz informacje z przypisów
 • opisuje i ocenia zachowanie rybaka oraz jego żony
 • zna pojęcie obrazowanie fantastyczne
 • omawia sytuacje przedstawione na ilustracjach
 • czyta wypowiedzi bohaterów
 • tworzy plan odtwórczy tekstu
 • określa motywy postępowania żony rybaka
 • objaśnia pojęcie obrazowanie fantastyczne
 • wyszukuje właściwe fragmenty tekstu
 • analizuje wypowiedzi bohaterów pod kątem złamania zasad etykiety językowej

 

 • wykorzystuje wiedzę na temat fikcji literackiej w analizie świata przedstawionego utworu
 • objaśnia treść przysłowia w kontekście omawianej historii
 • formułuje przesłanie baśnie
 • odczytuje tekst poprzez przekład intersemiotyczny
 • formułuje wniosek na temat szacunku dla odbiorcy wyrażanego poprzez formę językową
 • objaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworze
 • wyraża przemyślany sąd o żonie rybaka i jej postępowaniu
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę na temat cech baśni w analizie tekstu
 • interpretuje przenośne znaczenia wybranych elementów świata przedstawionego utworu
 • formułuje przemyślane rady na temat kultury wypowiedzi
 • wyraża refleksję na temat wartości materialnych i niematerialnych w kontekście omawianej historii
„Proszę o ciszę! Baśń się tworzy”. Grzegorz Ptak, Oto moja baśń – cykl obrazów
 • wypowiada się na temat serii obrazów
 • porządkuje obrazy w ustalonej przez siebie kolejności
 • wymienia kilka cech baśni

 

 • nadaje postaciom na obrazach imiona
 • tytułuje każdy obraz
 • wymienia większość cech baśni

 

 • wybiera postaci kontrastowe
 • układa plan opowieści na podstawie obrazów
 • objaśnia cechy baśni
 • przypisuje nadzwyczajne umiejętności postaci fantastycznej
 • zapisuje plan opowieści w jednolitej formie
 •  wykorzystuje wiedzę o cechach baśni w pracy redakcyjnej inspirowanej obrazami
 • tworzy oryginalną pod względem treści i stylu baśń inspirowaną serią obrazów
„Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie…”. O różnych wypowiedzeniach i intencjach mówiącego
 • zna pojęcie wypowiedzenie
 • rozpoznaje wybrane intencje wypowiedzi

 

 • objaśnia pojęcie wypowiedzenie
 • stosuje wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące w zależności od celu wypowiedzi
 • wskazuje, czym charakteryzuje się wypowiedzenie
 • tworzy wypowiedzenia pytające dotyczące najważniejszych treści tekstu

 

 • omawia cechy charakterystyczne wypowiedzenia, odwołując się do przykładów
 • stosuje różne typy wypowiedzeń w funkcji impresywnej

 

 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o różnych typach wypowiedzeń w celu precyzyjnego wyrażania intencji wypowiedzi
„Gorące serca dwa”. Hans Christian Andersen, Dzielny ołowiany żołnierz
 • czyta uważnie notatkę biograficzną o Hansie Christianie Andersenie
 • zna pojęcie uosobienie
 • opowiada o ulubionej baśni

 

 • podaje szczegóły dotyczące wyglądu bohaterów
 • objaśnia pojęcie uosobienie
 • wymienia postać, która stanęła na drodze żołnierza i tancerki
 • przedstawia w formie pantomimy scenę z ulubionej baśni Hansa Christiana Andersena

 

 • prezentuje w krótkiej wypowiedzi życie i twórczość Hansa Christiana Andersena
 • podaje przykłady uosobienia z tekstu
 • określa motywy działania diabełka, opowiada o kolejnych zdarzeniach oddalających od siebie dwoje bohaterów
 • pisze opowiadanie z udziałem postaci z baśni Andersena
 • wymienia wszystkie postacie z utworu mające ludzkie właściwości
 • używa pojęcia uosobienie w wypowiedzi dotyczącej bohaterów baśni
 • wyjaśnia znaczenie powiedzenia: miłość aż po grób, wskazuje znak tej miłości w baśni
 • pisze poprawne językowo, kompozycyjnie i ortograficznie opowiadanie z udziałem baśniowych bohaterów
 • na podstawie analizy dzieła formułuje wnioski o charakterze ogólnym,  dotyczące natury świata i człowieka
 • twórczo wykorzystuje w swoich tekstach  informacje wyszukane w sieci
„Koniec i kropka – rzekło zdanie”. Znaki interpunkcyjne
 • stosuje kropkę na końcu wypowiedzeń oznajmujących
 • stosuje znak zapytania na końcu wypowiedzeń pytających

 

 • stosuje kropkę na końcu wypowiedzeń rozkazujących
 • zna pojęcie wypowiedzenie wykrzyknikowe

 

 • stosuje poprawnie wykrzyknik na końcu wypowiedzeń oznajmujących, pytających i rozkazujących dla wyrażenia emocji
 • stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń
 • twórczo wykorzystuje w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych  wiedzę na temat  funkcji znaków interpunkcyjnych na końcu wypowiedzeń
„Ach, co to będzie za bal! Książę rozsyła zaproszenia”.Zaproszenie – rady dla piszących
 • wskazuje nadawcę i odbiorcę zaproszenia
 • czyta teksty zaproszeń wysłanych przez różnych baśniowych bohaterów
 • czyta rady dla piszących zaproszenie zamieszczone w podręczniku
 • przy wsparciu nauczyciela pisze jedno zaproszenie
 • określa okazję z jakiej wysłano zaproszenie
 • rozpoznaje baśniowych bohaterów w jednym z zaproszeń
 • pisze zaproszenie, korzystając z rad dla piszących zaproszenie
 • używa w poprawnym kontekście różnych wyrazów i związków wyrazowych związanych ze słowem zapraszać
 • ocenia kompletność informacji w zaproszeniu
 • projektuje kartę zaproszenia, zapisuje tekst zaproszenia
 • odróżnia oficjalny i nieoficjalny charakter zaproszenia
 • zapisuje bezbłędnie tekst zaproszenia na zaprojektowanej samodzielnie karcie

 

 • pisze bezbłędne językowo oraz formalnie zaproszenie – oryginalne pod względem treści i stylu
„Kto hałasuje w teatralnych garderobach?”. Pisownia wyrazów z h i ch
 • wyszukuje wyrazy z hch w podanym zestawie wyrazów
 • korzysta ze słownika ortograficznego
 • zapisuje wyrazy na mapie mentalnej utrwalającej reguły pisowni h i ch
 • zapisuje poprawnie większość wyrazów z h ch w podanym zestawie ortogramów

 

 • zapisuje poprawnie wszystkie wyrazy z h i ch w podanym zestawie ortogramów

 

 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni h oraz ch
„Groch z kapustą, czyli baśnie na wesoło”. Bohdan Butenko, Jaś i Małgosia (fragment)
 • wymienia najważniejsze postacie z opowiadania
 • opowiada o przygodzie Jasia i Małgosi z utworu Bohdana Butenki
 • wyraża opinię na temat opowieści o Jasiu i Małgosi

 

 

 • wymienia wszystkich bohaterów opowiadania
 • wskazuje fragmenty opowiadania zgodne z powszechnie znaną wersją baśni
 • uzasadnia swój punkt widzenia na temat opowiadania

 

 • przyporządkowuje bohaterów opowiadania do różnych baśni, z których oni pochodzą
 • wyjaśnia, na czym polegają zmiany wprowadzone przez autora do treści baśni o Jasiu i Małgosi
 • wymienia elementy zabawne w opowiadaniu
 • porównuje postacie z opowiadania z ich literackimi pierwowzorami
 • analizuje fragmenty, w których narrator wypowiada się na temat tworzenia baśni
 • tworzy dalszy ciąg opowiadania utrzymany w konwencji gry literackiej

 

 • wyraża własny punkt widzenia na temat tekstu literackiego, trafnie dobierając argumenty na poparcie swojego stanowiska
 • tworzy oryginalne pod względem formy i treści opowiadanie utrzymane w konwencji gry literackiej
„W pałacowych komnatach…”. Zdania i równoważniki zdań
 • zna pojęcie zdanie
 • zna pojęcie wypowiedzenie bez osobowej formy czasownika
 • tworzy zdania według wzoru

 

 • objaśnia pojęcie zdanie
 • objaśnia pojęcie wypowiedzenie bez osobowej formy czasownika
 • zna pojęcie równoważnik zdania
 • tworzy wypowiedzenia bez osobowej formy czasownika według wzoru
 • rozpoznaje w tekście zdania i wypowiedzenia bez osobowej formy czasownika
 • objaśnia pojęcie równoważnik zdania
 • przekształca wypowiedzenia bez osobowej formy czasownika na zdania i odwrotnie
 • rozpoznaje w tekście równoważnik zdania
 • stosuje wypowiedzenia bez osobowej formy czasownika w zapisie planu opowieści

 

 • świadomie i swobodnie  stosuje wiedzę na temat zdania i jego równoważnika w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych
Mówisz i masz – magia czerwonego krzesła”. Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo (fragment)
 • wymienia bohaterów zdarzeń
 • opowiada o jednym życzeniu spełnionym przez czerwone krzesło
 • przypomina kilka cech baśni

 

 • określa czas i miejsce zdarzeń
 • wymienia wszystkie życzenia spełnione przez czerwone krzesło
 • wymienia cechę baśni, którą można znaleźć w tekście
 • sporządza plan wydarzeń
 • wymienia wszystkie cechy baśni występujące w tekście Andrzeja Maleszki

 

 • określa przyczyny i skutki zdarzeń
 • uzasadnia, że wydarzenia fantastyczne rozgrywają się współcześnie

 

 • tworzy poprawny językowo, oryginalny pod względem treści i stylu opis przedmiotu
„Zgubiłem, kupię, zamienię… Napisz zatem ogłoszenie!”. Ogłoszenie – rady dla piszących
 • czyta z uwagą ogłoszenia
 • rozpoznaje baśniowe rekwizyty na zdjęciach
 • czyta rady dla piszących ogłoszenie
 • przy wsparciu nauczyciela pisze ogłoszenie
 • określa baśniowe rekwizyty odpowiednimi przymiotnikami
 • tworzy ogłoszenie, korzystając z rad dla piszących ogłoszenie

 

 • przyporządkowuje rekwizyty do właściwych baśni
 • formułuje pytania dotyczące treści ogłoszeń

 

 • ocenia kompletność informacji w ogłoszeniach
 • pisze ogłoszenie charakteryzujące się zwięzłością i poprawnością formy

 

 • formułuje twórcze uwagi i przemyślane wskazówki ułatwiające innym uczniom pracę redakcyjną
Ważny jestem niesłychanie…”. Podmiot i orzeczenie – związek główny w zdaniu
 • zna pojęcie orzeczenie
 • zna pojęcie podmiot
 • posługuje się terminami podmiot, orzeczenie
 • objaśnia pojęcie orzeczenie
 • objaśnia pojęcie podmiot

 

 • rozpoznaje w zdaniu orzeczenie
 • rozpoznaje w zdaniu podmiot
 • wyodrębnia związek główny w zdaniu

 

 •  tworzy poprawne związki główne w swoich wypowiedziach
 • tworzy wypowiedzenia, w których informację o podmiocie przekazuje forma orzeczenia

 

 • twórczo wykorzystuje wiedzę na temat orzeczenia i podmiotu oraz funkcji tych części zdania w wypowiedzeniu
 • funkcjonalnie stosuje synonimiczne rzeczowniki w funkcji podmiotu
„Bale, maskarady i inne karnawałowe niezwykłości”. Pisownia nie z różnymi częściami mowy
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni nie w podanym zestawie ortogramów
 • zna reguły pisowni nie z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem
 • stara się stosować reguły pisowni nie z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem w podanym zestawie ortogramów
 • poprawnie zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni nie w podanym zestawie ortogramów

 

 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni nie
„Zasięgnąć języka…”. Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte
 • zna pojęcie zdanie pojedyncze nierozwinięte
 • zna pojęcie zdanie pojedyncze rozwinięte
 • wie, że zdanie pojedyncze zawiera jedno orzeczenie

 

 • objaśnia pojęcie zdanie pojedyncze nierozwinięte
 • zna pojęcie zdanie pojedyncze rozwinięte
 • objaśnia budowę zdania pojedynczego
 • rozpoznaje określenia podmiotu i orzeczenia
 • rozpoznaje w tekście zdanie pojedyncze rozwinięte i zdanie pojedyncze nierozwinięte
 •  formułuje pytania, na które odpowiadają określenia

 

 • tworzy zdanie pojedyncze rozwinięte i zdanie pojedyncze nierozwinięte
 • odróżnia zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte
 • świadomie rozwija zdanie w celu wzbogacenia treści wypowiedzenia
 • świadomie i swobodnie  stosuje wiedzę na temat zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych w dłuższych wypowiedziach ustnych i pisemnych

 

Temat lekcji.Lektura i inne teksty kultury,

nauka o języku

Wymagania
konieczne(ocena: dopuszczający) podstawowe(ocena: dostateczny) rozszerzone(ocena: dobry) dopełniające(ocena: bardzo dobry) ponadprogramowe(ocena: celujący)
UCZEŃ
Rozdział IV Karuzela z uczuciami
Bądź mądry, pisz wiersze… O poezji i poezjowaniu”. Joanna Kulmowa, Moje próżnowanie
 • czyta uważnie tekst wiersza
 • wie, że tekst wiersza jest podzielony na wersy
 • rozumie, że wiersz może mieć formę ciągłą lub stroficzną
 • cytuje fragmenty na temat okoliczności powstawania wierszy
 • zna pojęcie wiersz
 • rozpoznaje formę ciągłą i stroficzną wiersza

 

 • opowiada, jak powstają wiersze poetki
 • objaśnia pojęcie wiersz, określa w nim rolę osoby mówiącej

 

 • określa, kim jest osoba mówiąca w wierszu
 • objaśnia dwa różne znaczenia słowa wiersz w kontekście utworu Moje próżnowanie
 • odczytuje i wyjaśnia przenośne sensy utworu poetyckiego
„Bawimy się w rymy, zabawa to łatwa…”. Stanisław Grochowiak, Wyliczanka
 • czyta informację o jednej z najstarszych polskich rymowanek
 • zna pojęcie rym
 • wyodrębnia jeden poetycki obraz w wierszu
 • zna pojęcie ożywienie
 • recytuje dowolną dziecięcą wyliczankę – rymowankę, wskazuje w niej podobnie brzmiące wyrazy
 • objaśnia pojęcie rym
 • wyodrębnia obrazy poetyckie w wierszu
 • objaśnia pojęcie ożywienie
 •  podaje przykłady rymujących się wyrazów
 • nadaje tytuły obrazom poetyckim z wiersza
 • wyszukuje w tekście przykłady ożywień
 • określa rolę rymów w wierszu
 • wyjaśnia różnicę pomiędzy wierszem a wyliczanką
 • tworzy związki wyrazowe o charakterze ożywień

 

 • objaśnia związki między warstwą językową, brzmieniową i semantyczną utworu poetyckiego
„Na wiosnę piękniejszy wieje wiatr…”. Grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • zna pojęcie grupa podmiotu
 • zna pojęcie grupa orzeczenia
 • objaśnia pojęcie grupa podmiotu
 • objaśnia pojęcie grupa orzeczenia
 • zapisuje pytania o różne części zdania
 • wyodrębnia grupę podmiotu i grupę orzeczenia w zdaniach

 

 • porównuje budowę grupy podmiotu i grupy orzeczenia
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę na temat budowy grupy podmiotu i grupy orzeczenia w zdaniu
„Między smutkiem i radością… łza się kręci w oku”. Pisownia wyrazów z ą i ę
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni ą i ę w podanym zestawie ortogramów
 • zna wybrane reguły pisowni ą oraz ę
 • stara się stosować reguły pisowni ą i ę w podanym zestawie ortogramów

 

 • poprawnie zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni ą i ę w podanym zestawie ortogramów
 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni ą i ę
Gdy kapią łzy. O uczuciach i refleksjach w wierszu”. Julian Kornhauser, Wyciągnięta ręka
 • czyta uważnie tekst wiersza
 • opowiada o uczuciach towarzyszących czytaniu wiersza
 • opowiada o zdarzeniu z wiersza
 • określa podmiot liryczny w wierszu
 • używa ze zrozumieniem słowa tolerancja w wypowiedzi o wierszu
 • analizuje zmiany uczuć bohatera wiersza
 • proponuje sposób recytacji wiersza oddający nastrój i emocje
 • wygłasza tekst, dokonuje jego interpretacji głosowej
„Rozumieć się bez słów”. O mowie niewerbalnej
 • zna pojęcie mowa niewerbalna
 • reaguje na pozawerbalne środki porozumiewania się
 • podaje nazwy różnych uczuć

 

 • objaśnia pojęcie mowa niewerbalna
 • rozpoznaje emocje na podstawie wyrazu twarzy
 • rozpoznaje natężenie emocji
 • wskazuje przykłady mowy niewerbalnej na podstawie tekstu
 • rozpoznaje emocje wyrażane gestami
 • stosuje ze zrozumieniem wyraz ekspresja
 • rozpoznaje emocje wyrażane postawą
 • nazywa emocje wyrażane za pomocą różnych form ekspresji
 • tworzy wypowiedzi ustne, w których swobodnie wykorzystuje werbalne i pozawerbalne środki wyrazu
I tylko… wysp tych nie ma. W poszukiwaniu epitetów”. Małgorzata Strzałkowska, Kosze pełne snów
 • zna pojęcie epitet
 • opowiada o snach z wiersza

 

 • objaśnia pojęcie epitet
 • wskazuje epitety w wierszu
 • zestawia epitety o podobnych znaczeniach i przeciwstawne
 • wskazuje na przykładach różnice między określeniami informującymi i oceniającymi
 • wyszukuje epitety nieprecyzyjne i podejmuje próbę wyjaśnienia zasadności ich użycia w wierszu
 • dostrzega, komentuje i objaśnia związki pomiędzy warstwą językową i znaczeniową utworu poetyckiego
„Chodzić z głową w chmurach. Porównanie”. Józef Ratajczak, Obłoki
 • zna pojęcie porównanie
 • wymienia elementy krajobrazu ukazanego w wierszu
 • zna różne wyrazy łączące człony porównania
 • objaśnia pojęcie porównanie
 • wymienia, do czego zostały porównane obłoki
 • objaśnia znaczenie porównań, używa ich w zdaniu
 • wskazuje w tekście przykłady porównań
 • wyjaśnia, jakie słowo wykorzystano do połączenia dwóch porównywanych elementów
 • tworzy porównania
 • używa we właściwym kontekście związku wyrazowego chodzić z głową w chmurach

 

 • opisuje krajobraz, wykorzystując funkcjonalnie poetyckie środki językowe
„Niezwykłe spotkania słów. O poetyckiej przenośni”. Wincenty Faber, Pogoda
 • zna pojęcie metafora (przenośnia)

 

 • objaśnia pojęcie metafora (przenośnia)

 

 • wskazuje przenośnie w wierszach
 • wyjaśnia znaczenie kilku metafor używanych w życiu codziennym
 • objaśnia znaczenie metafor w wierszu
 • opowiada o ulubionej pogodzie, używając metafory
 • analizuje tekst na poziomie metaforycznym
„Niecodziennie i świątecznie…”. O związkach wyrazowych w zdaniu
 • zna pojęcie związek wyrazowy i pojęcie związek główny
 • wyodrębnia związek główny w zdaniu
 • objaśnia pojęcie związek wyrazowy i pojęcie związek główny
 • tworzy poprawne związki wyrazowe w swoich wypowiedziach
 • wyodrębnia związki poboczne w zdaniu
 • wyszukuje związki wyrazowe w zdaniu
 • objaśnia, na jakiej podstawie wyrazy łączą się w związki wyrazowe
 • wyodrębnia logiczne związki wyrazów w zdaniu
 • przedstawia na wykresie związki między wyrazami
 • tworzy logiczne i poprawne struktury zdaniowe
 • przedstawia strukturę zdania na schemacie
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę na temat budowy grupy podmiotu i grupy orzeczenia w zdaniu
„Co wiatrom w duszy gra…”. Julian Tuwim, Dwa wiatry
 • określa temat wiersza
 • rozpoznaje w tekście wybrane środki poetyckie
 • opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu
 • określa funkcję wybranych środków poetyckich w wierszu
 • interpretuje tekst poprzez przekład intersemiotyczny
 • rozpoznaje w tekście epitety, porównania, ożywienia, uosobienia, przenośnie i określa ich funkcje
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o różnych środkach poetyckich i ich funkcjach podczas analizy wiersza i tworzenia wypowiedzi inspirowanych tekstem
 • twórczo wykorzystuje wiedzę o cechach języka poetyckiego oraz języka informacyjnego w działaniach inspirowanych treścią wiersza
„W raju łakomczuchów. Opis miejsca”. Opis miejsca – rady dla piszącychRoald Dahl, Charlie i fabryka czekolady (fragment)
 • zna kompozycję opisu miejsca
 • przy wsparciu nauczyciela tworzy prosty opis miejsca
 • używa ze świadomością celu określeń opisujących elementy wyposażenia miejsca
 • tworzy prosty opis miejsca, korzystając z rad dla opisujących miejsce
 • używa ze świadomością celu wyrazów bliskoznacznych oraz określeń wartościujących
 • tworzy opis miejsca, używając różnorodnych środków językowych
 • określa atmosferę miejsca
 • tworzy poprawny językowo i kompozycyjnie opis miejsca
 • tworzy bezbłędny językowo opis miejsca –  oryginalny pod względem treści i stylu
„Od słowa do słowa i plotka gotowa”. Jan Brzechwa, Ptasie plotki
 • nazywa wrażenia i emocje, jakie wzbudza w nim czytany tekst
 • rozumie znaczenie słowa plotka
 • rozumie, że plotkowanie jest zachowaniem postrzeganym negatywnie
 • analizuje rozwój zdarzeń w tekście
 • używa poprawnie słowa plotka w wybranych związkach wyrazowych do opisu zdarzeń z wiersza
 • określa funkcję uosobienia zastosowanego w tekście
 • objaśnia znaczenia powiedzeń dotyczących plotki w kontekście sytuacji wiersza
 • określa motywy działania bohaterów wiersza
 • wyraża swoje zdanie na temat negatywnych zachowań językowych, używając właściwych argumentów na poparcie stanowiska
 • tworzy opowieść inspirowaną tekstem –  oryginalną pod względem treści, formy języka i stylu

 

Temat lekcji.Lektura i inne teksty kultury,

nauka o języku

Wymagania
konieczne(ocena: dopuszczający) podstawowe(ocena: dostateczny) rozszerzone(ocena: dobry) dopełniające(ocena: bardzo dobry) ponadprogramowe(ocena: celujący)
UCZEŃ
Rozdział V Historie nie z tej ziemi
„O książkach, czytaniu i niezwykłych bibliotekach”. Notatka – rady dla piszącychJacek Cygan, Cała Polska czyta dzieciom (fragment)
 • czyta informacje na temat akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • czyta rady dla piszących notatkę
 • przy wsparciu nauczyciela tworzy prostą notatkę na temat książki
 • zna dzieje książki, wymienia formy książek rękopiśmiennych, drukowanych i nowoczesnych
 • tworzy  notatkę na temat książki, korzystając z rad dla piszących notatkę
 • zapisuje informacje dotyczące bibliobusów w tabeli
 • zapisuje notatkę o książce cyfrowej, korzystając z rad dla piszących notatkę
 • projektuje tabelę do zapisu informacji o bibliobusach
 • zapisuje poprawną językowo notatkę o różnicach między książką tradycyjną i cyfrową
 • tworzy bezbłędne językowo, oryginalne i urozmaicone pod względem graficznym formy notatek
„Festiwale i parady, czyli lato pod znakiem kultury”. Pisownia wyrazów wielką i małą literą
 • dostrzega trudności ortograficzne w zakresie pisowni wyrazów wielką i małą literą  w podanym zestawie ortogramów
 • korzysta ze słownika ortograficznego
 • zna wybrane reguły pisowni wyrazów wielką i małą literą

 

 • stara się stosować reguły pisowni wyrazów wielką i małą literą w podanym zestawie ortogramów

 

 • poprawnie zapisuje wyrazy wielką i małą literą w podanym zestawie ortogramów

 

 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni wielką i małą literą
„Opowiem wam, jak zaginął…”. Małgorzata Strękowska-Zaremba, Detektyw Kefirek (fragment) – rady dla rozmawiających przez telefon
 • opowiada krótko o wybranym zdarzeniu z fragmentu powieści
 • czyta rady dla rozmawiających przez telefon
 • przedstawia zdarzenia w kolejności chronologicznej
 • prowadzi rozmowę telefoniczną, korzystając z rad
 • ocenia prawdopodobieństwo zdarzeń, uzasadnia swoje zdanie
 • prowadzi rozmowę telefoniczną, używa odpowiednich zwrotów grzecznościowych
 • wypowiada się na temat zachowania bohatera, używając we właściwym kontekście zwrotów mieć czyste sumienie oraz mieć coś na sumieniu
 • rozróżnia nieoficjalną i oficjalną sytuację rozmowy telefonicznej
 • prowadzi interesującą rozmowę telefoniczną, nawiązuje z odbiorcą kontakt, podtrzymuje go oraz dostosowuje komunikat do celu wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej
„Ciepło, cieplej, gorąco… skarb!”. Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera (fragment) – rady dla wysyłających SMS-y
 • określa cel wyprawy
 • opowiada o przeżyciach bohaterów
 • czyta rady dla wysyłających SMS-y
 • wie, że wiadomości SMS muszą być poprawne pod względem językowym i ortograficznym
 • opisuje drogę, którą bohaterowie przebyli, aby dostać się do jaskini
 • cytuje argumenty, których użył bohater
 • wprowadza zwroty grzecznościowe w wiadomościach SMS
 • rysuje plan pieczary i zaznacza trasę wędrówki
 • podaje wyrazy nazywające różne emocje chłopców
 • stosuje zasady interpunkcji w wiadomościach SMS
 • wymyśla znaki oznaczające drogę na planie pieczary
 • opisuje, jak zmieniał się nastrój każdego z chłopców
 • zapisuje poprawną, komunikatywną wiadomość SMS
 • pisze bezbłędną językowo i oryginalną pod względem treści wiadomość SMS
„Tajemnice indiańskich ścieżek”. Alfred Szklarski, Tomek na wojennej ścieżce (fragment)
 • wyszukuje w tekście informacje na temat okoliczności walki między bohaterami
 • zapisuje plan zdarzeń utworu
 • opisuje na podstawie tekstu wygląd konia Indianina
 • zna indiańskie imię Stanisława Supłatowicza
 • cytuje informacje na temat okoliczności walki
 • zwraca uwagę na jednolitość językową w zapisie planu zdarzeń
 • czyta informacje na temat Indian
 • wymienia kilka imion znaczących
 • opisuje przebieg walki
 • sporządza notatkę na temat zdarzeń w dowolnej formie
 • wypowiada się na temat zwyczajów Indian
 • wymyśla imiona znaczące dla osób o podanych cechach
 • ocenia zachowanie bohaterów
 • wprowadza dodatkowe elementy graficzne wzbogacające notatkę
 • uzasadnia tezę, że Tomek znał obyczaje Indian
 • wymyśla imiona znaczące dla osób z najbliższego otoczenia
 • twórczo wykorzystuje w swoich pracach i projektach informacje wyszukane w sieci oraz tekstach literackich
„Plecak pełen przygód”. Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch
 • wyszukuje wyrazy z rz, ż, ó, u, h, ch w podanym zestawie wyrazów
 • korzysta ze słownika ortograficznego
 • stara się stosować reguły ortograficzne do poprawnego zapisu wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch w podanym zestawie ortogramów
 • zapisuje poprawnie większość wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch w podanym zestawie ortogramów

 

 • zapisuje poprawnie wszystkie wyrazy z rz, ż, ó, u, h, ch w podanym zestawie ortogramów
 • przedstawia oryginalne sposoby (np. zagadki, gry, infografiki) zapamiętania zapisu poznanych wyrazów z trudnością ortograficzną w zakresie pisowni rz, ż, ó, u, h, ch
„Przepraszam, którędy do skarbów?”. Mowa znaków
 • przy wsparciu nauczyciela odczytuje szyfr
 • zna pojęcie piktogram
 • wie, co oznaczają proste piktogramy
 • samodzielnie odczytuje szyfr
 • objaśnia pojęcie piktogram
 • odczytuje wybrane  piktogramy
 • odczytuje zapis alfabetem Morse’a
 • wymienia różne rodzaje piktogramów
 • odczytuje drogę na mapie za pomocą znaków legendy
 • zapisuje rady na podstawie piktogramów
 • projektuje mapę
 • twórczo wykorzystuje wiedzę na temat znaków i piktogramów w swoich pracach i projektach
„Poszukiwacze skarbów wysyłają pozdrowienia”. Kartka z pozdrowieniami – rady dla piszących
 • zna pojęcia nadawca, odbiorca
 • czyta rady dla piszących pozdrowienia
 • przy wsparciu nauczyciela pisze pozdrowienia, zapisuje poprawnie adres
 • używa ze zrozumieniem terminów nadawca, odbiorca
 • pisze pozdrowienia, korzystając z rad dla piszących pozdrowienia, stosuje zwroty grzecznościowe
 • określa na podstawie treści pozdrowień odbiorców pocztówek
 • uwzględnia w zapisie pozdrowień wszystkie elementy kompozycyjne
 • przytacza wyrazy i sformułowania pozwalające ustalić odbiorców pozdrowień
 • pisze rozwinięte treściowo i poprawne językowo oraz ortograficznie pozdrowienia
 • pisze bezbłędne językowo pozdrowienia – oryginalne pod względem treści i stylu
Film stary jak świat”. Witold Bobiński, Idę do kina (fragment)
 • wyszukuje potrzebne informacje w tekście
 • wymienia kilka planów filmowych
 • cytuje informacje z tekstu
 • zna pojęcia kadr oraz plan filmowy
 • pisze  notatkę na temat historii kina
 • omawia pojęcia kadr oraz plan filmowy
 • omawia sposób filmowania w poszczególnych planach filmowych
 • prezentuje w ciekawej formie graficznej notatkę na temat historii kina
 • określa i uzasadnia właściwości i funkcje poszczególnych planów filmowych
 • twórczo wykorzystuje w swojej pracy informacje na temat tworzywa i wybranych środków wyrazowych sztuki filmowej
„Bliskie spotkania trzeciego stopnia… z wyrazami”. O synonimach
 • zna pojęcie synonim, wyraz bliskoznaczny
 • zestawia ze sobą wyrazy o podobnym znaczeniu
 • objaśnia pojęcie synonim, wyraz bliskoznaczny
 • dobiera właściwe wyrazy bliskoznaczne
 • wskazuje synonimy
 • zastępuje powtarzające się wyrazy synonimami
 • stosuje synonimy w celu wzbogacenia językowego wypowiedzi
 • zestawia związki frazeologiczne z ich synonimami
 • twórczo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę na temat wyrazów bliskoznacznych w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych
„W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie…”. Konstanty Ildefons Gałczyński, Małe kina (fragment
 • opowiada o swojej wizycie w kinie
 • wymienia kilka gatunków filmowych
 • wymienia ulubione filmy
 • opisuje własnymi słowami kino przedstawione wierszu
 • zna pojęcie gatunek filmowy
 • przedstawia tematykę ulubionych filmów
 • dopasowuje gatunki filmowe do ich opisów
 • tworzy zbiór zasad dotyczących zachowania w kinie
 • omawia wrażenia odbiorcze związane z lekturą wiersza
 • objaśnia na przykładach pojęcie gatunek filmowy
 • wyjaśnia, co wyróżnia film animowany spośród innych gatunków filmowych
 • przytacza epitety i przenośnie tworzące nastrój w wierszu

 

 • przedstawia własne stanowisko w związku z omawianym problemem, formułuje przemyślane,  twórcze uwagi

 

 

 

KRYTERIA OGÓLNE

Sprawności Wymagania
konieczne(ocena: dopuszczający) podstawowe(ocena: dostateczny) rozszerzone(ocena: dobry) dopełniające(ocena: bardzo dobry) ponadprogramowe(ocena: celujący)
UCZEŃ
I. Kształcenie literackie
i kulturowe
 • wypowiada się na temat świata przedstawionego utworu
 • dostrzega obrazy poetyckie w utworach o nieskomplikowanej strukturze semantycznej
 • omawia wybrane elementy świata przedstawionego utworu
 • wypowiada się na temat obrazów poetyckich w wierszach
 • porównuje wybrane elementy świata przedstawionego w różnych utworach
 • analizuje obrazy poetyckie w czytanych utworach
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę na temat świata przedstawionego podczas analizy tekstów podejmujących grę z konwencją literacką
 • analizuje rolę środków językowych w tworzeniu obrazów poetyckich
 • interpretuje teksty poetyckie na poziomie metaforycznym
 • podczas analizy utworów odwołuje się do różnych kontekstów literackich  i kulturowych
 • dostrzega symboliczne treści w utworach literackich i plastycznych
 • stawia pytania problemowe w odniesieniu do odbieranych  tekstów
 • dostrzega i objaśnia związki pomiędzy warstwą językową, brzmieniową i semantyczną utworów poetyckich
 • w sposób przemyślany komentuje zachowania bohaterów, uwzględniając przy tym motywy ich działania oraz kontekst sytuacyjny
 • kreatywnie wykorzystuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych dotyczących odbioru tekstów kultury
 • wyraża opinie na temat tekstów literackich i innych tekstów kultury, trafnie dobierając argumenty na poparcie swojego stanowiska
 • ma szerokie kompetencje w zakresie odbioru różnych tekstów kultury

 

 • zna pojęcie fikcja literacka
 • wymienia prawdopodobne (realistyczne) elementy świata przedstawionego
 • odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości
 • wymienia nieprawdopodobne (fantastyczne) elementy świata przedstawionego

 

 • odróżnia fikcję filmową od rzeczywistości
 • wypowiada się na temat fantastyki w baśniach

 

 • określa rolę autora tekstu w kreowaniu fikcji literackiej
 • wypowiada się na temat elementów fantastycznych w utworach współczesnych
 • rozpoznaje czytany utwór jako baśń, hymn
 • wskazuje cechy gatunkowe baśni, hymnu
 • analizuje  cechy baśni tradycyjnej i współczesnej

 

 • funkcjonalne wykorzystuje wiedzę o cechach gatunkowych utworów w ich analizie i interpretacji
 • zna pojęcie epitet, porównanie, przenośnia, uosobienie, ożywienie

 

 • odróżnia uosobienie od ożywienia

 

 • wskazuje w tekście literackim epitety, porównania, przenośnie (w tym uosobienia i ożywienia)
 • objaśnia funkcje językowych środków stylistycznych w czytanych utworach
 • wskazuje i omawia tytuł w utworu
 • nadaje tytuły wybranym częściom utworu
 • dostrzega funkcję  tytułu jako elementu konstrukcyjnego utworu
 • analizuje wpływ tytułu na odbiór tekstu
 • rozpoznaje wers, zwrotkę i refren, wskazuje rymy w wierszu
 • odróżnia wiersz ciągły od stroficznego i rymowy od wiersza bez rymów

 

 • określa wers, zwrotkę, refren, rymy, liczbę sylab w wersie jako elementy rytmizujące wypowiedź
 • używa funkcjonalnie pojęć wiersz ciągły, stroficzny, rymowy, bezrymowy podczas analizy wiersza
 • wyodrębnia wydarzenia fabuły i ustala ich kolejność
 • omawia wydarzenia  fabuły
 • analizuje przebieg zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność
 • funkcjonalnie stosuje słownictwo określające następstwo zdarzeń
 • zna pojęcie dialog, wyszukuje wypowiedzi bohaterów tekstu
 • objaśnia pojęcie dialog

 

 • porównuje wypowiedzi bohaterów i narratora

 

 • omawia sposób  zapisu dialogu  w tekście
 • zna pojęcia podmiot liryczny, narrator, bohater
 • omawia cechy bohatera, narratora, podmiotu lirycznego
 • wypowiada się na temat uczuć i przeżyć bohatera, podmiotu lirycznego,
 • określa motywy działania bohatera, określa stosunek narratora do wybranych elementów świata przedstawionego utworu
 • zna pojęcia  narrator, narracja
 • odróżnia autora od narratora
 • objaśnia funkcję narracji  w tekście
 • dostrzega różne formy narracji w tekście
 • wskazuje w tekście bohatera głównego
 • określa cechy bohatera głównego
 • prezentuje swój pogląd na temat bohatera głównego
 • posługuje się argumentami, wyrażając swój stosunek do postaci głównej w utworze
 • określa tematykę utworu
 • omawia tematykę utworu
 • określa problematykę utworu
 • omawia problematykę utworu
 • nazywa swoje reakcje czytelnicze
 • opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi tekstów literackich
 • opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi różnych tekstów kultury
 • opisuje emocje towarzyszące odbiorowi różnych tekstów kultury
 • objaśnia dosłowne znaczenia w tekstach

 

 • rozumie proste przenośne znaczenia w tekstach

 

 • odróżnia znaczenia dosłowne od prostych znaczeń przenośnych

 

 • funkcjonalnie wykorzystuje swoją wiedzę do objaśnienia przenośnych znaczeń w tekstach
 • wypowiada się na temat sytuacji bohaterów literackich
 • określa doświadczenia  bohaterów literackich
 • porównuje sytuację bohaterów literackich  z własnymi doświadczeniami

 

 • komentuje sytuację bohaterów literackich w odniesieniu do doświadczeń współczesnych nastolatków
 • wypowiada się na temat wybranych zagadnień i znaczeń utworu
 • przedstawia własne rozumienie utworu
 • uzasadnia swoje rozumienie utworu
 • funkcjonalnie używa różnych środków językowych do uzasadnienia swojego rozumienia utworu
 • podejmuje próbę interpretacji tekstów
 • wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne
 • wykorzystuje w interpretacji tekstów znajomość innych utworów literackich
 • wykorzystuje w interpretacji tekstów wiedzę o różnych tekstach kultury
 • wypowiada się na temat postaci i zdarzeń

 

 • wskazuje pozytywne i negatywne cechy bohaterów oraz aspekty sytuacji
 • prezentuje swój pogląd na temat bohaterów i sytuacji

 

 • posługuje się argumentami, wyrażając swój stosunek do bohaterów i sytuacji
 • wskazuje wartości piękna, dobra, prawdy w czytanych utworach
 • wskazuje wartości ważne dla bohaterów literackich
 • zestawia wartości i ich przeciwieństwa utworach  na zasadzie kontrastu
 • odczytuje wartości i antywartości wpisane w teksty kultury
 • rozpoznaje tekst literacki
 • rozpoznaje tekst informacyjny
 • odróżnia tekst literacki od informacyjnego
 • określa funkcje tekstu literackiego i informacyjnego
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost
 • odczytuje informacje wyrażone wprost
 • dostrzega w tekście treści wyrażone wprost i pośrednio
 • odczytuje treści wyrażone wprost i pośrednio
 • określa temat tekstu
 • wyciąga wnioski z tekstu
 • określa główną myśl tekstu
 • analizuje i interpretuje główną myśl tekstu
 • zna pojęcie tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapit
 • wyodrębnia w tekście cząstki kompozycyjne

 

 • określa funkcję wstępu, rozwinięcia, zakończenia

 

 • omawia relacje między częściami wypowiedzi
 • wydobywa z tekstu wskazane informacje
 • porządkuje informacje z tekstu
 • odróżnia informacje ważne od drugorzędnych
 • hierarchizuje informacje

 

 • rozpoznaje czytany utwór jako komiks
 • wskazuje charakterystyczne cechy komiksu
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o budowie komiksu do jego odbioru
 • charakteryzuje komiks jako tekst kultury
 • odróżnia dzieło literackie od filmu i spektaklu teatralnego
 • rozpoznaje różne teksty kultury

 

 • wskazuje środki artystycznego wyrazu charakterystyczne dla literatury, filmu, teatru
 • objaśnia swoistość tekstów kultury przynależnych do literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych
 • posługuje się terminami scena, aktor, gra aktorska, dekoracja w kontekście widowiska teatralnego
 • przedstawia wybrane fakty dotyczące historii kina
 • odróżnia film od programu informacyjnego

 

 • posługuje się terminami kostium, rekwizyt, charakteryzacja, muzyka w kontekście widowiska teatralnego
 • posługuje się pojęciami związanymi z filmem (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, muzyka, reżyser, kadr, plan filmowy)
 •  rozpoznaje wybrane gatunki filmowe
 • wyodrębnia różne elementy składające się na widowisko teatralne
 • rozpoznaje poszczególne plany filmowe
 • wyjaśnia różnicę między  filmem animowanym a innymi gatunkami filmowymi
 • rozpoznaje środki wyrazu charakterystyczne dla pantomimy
 •  określa właściwości i funkcje poszczególnych planów filmowych
 • nazywa tworzywo przekazów audiowizualnych (ruchome obrazy, dźwięk
 • zna pojęcie adaptacja utworu literackiego
 • objaśnia pojęcie adaptacja utworu w odniesieniu do wybranych dzieł filmowych
 • wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją
 • wskazuje różnice pomiędzy tekstem literackim a jego adaptacją sceniczną i radiową
 • wypowiada się na temat treści tekstów kultury
 • porównuje treści tekstów kultury z rzeczywistością znaną mu z własnego doświadczenia
 • komentuje treści tekstów kultury w odniesieniu do własnego doświadczenia
 • odbiera tekst kultury jako źródło wzbogacania własnych doświadczeń
 • dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny, posługując się konwencją realistyczną (np. ilustracja)
 • dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny, posługując się bardziej złożoną konwencją realistyczną (np. komiks)
 • dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny, posługując się konwencją symboliczną (np. plakat)
 • dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny, posługując się konwencją abstrakcyjną (w połączeniu z muzyką)
 • z uwagą odbiera filmy, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży
 • świadomie odbiera filmy, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży
 • wykorzystuje swoją wiedzę na temat tekstów kultury, odbierając filmy, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży
 • aktywnie odbiera filmy, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży, czyniąc je źródłem swoich działań twórczych
II. Kształcenie językowe
 • wie, na jakie pytania odpowiada rzeczownik, czasownik, przymiotnik i przysłówek
 • rozpoznaje w wypowiedziach rzeczownik, czasownik, przymiotnik i przysłówek
 • wskazuje różnice między rzeczownikiem, czasownikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem
 • określa funkcje rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka w tekście
 • świadomie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności językowe w zakresie słownictwa, składni, fleksji i fonetyki
 • swobodnie  stosuje wiedzę na temat budowy zdania i budowy tekstu wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • funkcjonalnie  wykorzystuje werbalne i pozawerbalne środki wyrazu
 • swobodnie wykorzystuje wiedzę o języku jako narzędziu  skutecznej komunikacji
 • przedstawia oryginalne rozwiązania ułatwiające naukę gramatyki i ortografii
 • przestrzega zasad poprawności językowej oraz zasad etykiety językowej  w każdej sytuacji komunikacyjnej
 • świadomie i funkcjonalnie wykorzystuje synonimy, frazeologizmy w celu wzbogacenia warstwy językowej wypowiedzi
 • samodzielnie poszerza wiedzę i umiejętności poza treści przewidziane podstawą programową i programem nauczania

 

 

 • rozpoznaje formy bezokolicznika
 • dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi
 • rozumie funkcję bezokolicznika
 • funkcjonalne wykorzystuje wiedzę o osobowych i nieosobowych formach czasownika w swoich wypowiedziach
 • rozpoznaje w tekście formy liczb odmiennych części mowy
 • rozpoznaje w tekście formy czasów i rodzajów gramatycznych
 • rozpoznaje w tekście formy osób

 

 • określa funkcje form liczb, czasów, rodzajów i osób w wypowiedzi
 • używa przymiotników i przysłówków we właściwych kontekstach
 • rozumie rolę przymiotników i przysłówków w opisie świata
 • uwzględnia w wypowiedziach różne natężenie cech i właściwości
 • używa we właściwych kontekstach przymiotników i przysłówków o różnych natężeniach cechy
 • stara się przestrzegać poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych
 • przestrzega poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych, tworząc wypowiedzi o nieskomplikowanej strukturze językowej
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

 

 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

 

 • zna pojęcia podmiot, orzeczenie, określenia
 • rozpoznaje podmiot i orzeczenie w zdaniu
 • rozpoznaje funkcje składniowe  orzeczenia, podmiotu i określeń w zdaniu
 • wyjaśnia funkcję orzeczenia, podmiotu i określeń w zdaniu

 

 • wie, że wyrazy w zdaniu łączą się w związki wyrazowe
 • wyodrębnia związek główny
 • rozróżnia wyrazy określane i określające
 • funkcjonalne wykorzystuje wiedzę o budowie zdania w swoich wypowiedziach
 • rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • używa celowo wypowiedzeń oznajmujących, pytających i rozkazujących
 • używa wypowiedzeń wykrzyknikowych ze świadomością ich funkcji

 

 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o różnych typach wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi
 • wie, jak zbudowane jest zdanie
 • odróżnia zdanie od wypowiedzenia bez czasownika
 • wyodrębnia równoważnik zdania w tekście

 

 • funkcjonalne stosuje w praktyce językowej zdania i równoważniki zdań
 • zna pojęcie zdanie pojedyncze rozwiniętenierozwinięte
 • rozpoznaje w tekście zdanie pojedyncze rozwinięte oraz nierozwinięte i rozumie ich funkcje
 • przekształca konstrukcje składniowe – zdania w równoważniki zdań i odwrotnie
 • rozumie funkcjonalność przekształceń składniowych
 • stosuje formy grzecznościowe w swoich wypowiedziach
 • posługuje się oficjalną i nieoficjalną formą polszczyzny
 • posługuje się oficjalną  nieoficjalną formą polszczyzny ze świadomością zróżnicowania tych form
 • zna i funkcjonalnie stosuje formy grzecznościowe używane w oficjalnej i nieoficjalnej formie polszczyzny
 • przedstawia się w kilku zdaniach w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • dostosowuje sposób powitania i pożegnania do sytuacji komunikacyjnej
 • stosuje formy grzecznościowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej (pozdrowienia, list, życzenia SMS)
 • dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji komunikacyjnej

 

 • rozumie dosłowne znaczenia wyrazów w wypowiedzi
 • rozumie proste przenośne znaczenia wyrazów w wypowiedzi
 • odróżnia znaczenia dosłowne wyrazów  znaczeń przenośnych
 • świadomie wykorzystuje wyrazy o przenośnych znaczeniach do tworzenia własnych wypowiedzi
 • rozumie znaczenie wybranych stałych  związków wyrazowych poznanych na lekcjach
 • używa w swoich wypowiedziach wybranych stałych  związków wyrazowych poznanych na lekcjach
 • używa stałych związków wyrazowych zrozumieniem i świadomością celu
 • świadomie wykorzystuje stałe związki wyrazowe do bogacenia warstwy językowej  własnych wypowiedzi
 • tworzy wypowiedzi wyrażające różne intencje, np. prośbę, polecenie, podziękowanie, przepraszanie
 • stosuje różne typy wypowiedzeń w zależności od zamierzonego celu wypowiedzi

 

 • posługuje się pozawerbalnymi środkami komunikowania się stosownie do okoliczności i celu wypowiedzi
 • podkreśla intencje wypowiedzi pozawerbalnymi środkami porozumiewania się

 

 • zna pojęcie synonim, wyraz bliskoznaczny
 • wie, że formy fleksyjne wyrazów nie są ich synonimami
 • świadomie zastępuje powtarzające się wyrazy ich  synonimami
 • funkcjonalnie stosuje synonimy w celu wzbogacenia językowego wypowiedzi
 • w sposób logiczny i spójny  wypowiada się na tematy związane z otaczającą rzeczywistością
 • wie, że treść tworzonych zdań powinna nawiązywać do wcześniejszych części tekstu
 • używa spójników i zaimków (bez znajomości terminów – etap propedeutyczny) w celu zespolenia tekstu
 • stosuje synonimy w celu uzyskania spójności  tekstu

 

 • rozumie, że tekst jest komunikatem
 • rozróżnia typy komunikatu: informacyjny,  literacki, ikoniczny
 • wie, że niektóre komunikaty różnią się systemem znaków
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o różnych typach komunikatów
 • zna pojęcia nadawca i odbiorca wypowiedzi, posługuje się nimi w odniesieniu do różnych sytuacji codziennych
 • identyfikuje nadawcę wypowiedzi w opowiadaniach, powieściach, baśniach
 • identyfikuje i opisuje nadawcę wypowiedzi lirycznej
 • funkcjonalne posługuje się terminami nadawca odbiorca wypowiedzi podczas odbioru tekstów kultury
 • określa sytuację komunikacyjną
 • rozumie wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt wypowiedzi
 • dostosowuje sposób wyrażania się i zachowania do sytuacji komunikacyjnej

 

 • posługuje się różnymi werbalnymi i  pozawerbalnymi środkami komunikacji – stosownie do sytuacji
 • rozpoznaje komunikaty  wyrażane za pomocą gestów
 • rozpoznaje i nazywa uczucia wyrażane za pomocą mimiki
 • rozpoznaje znaczenie różnych niewerbalnych środków komunikacji
 • nazywa i komentuje emocje wyrażane za pomocą różnych form ekspresji pozasłownej
 • zna pojęcia głoska, litera, sylaba

 

 • objaśnia różnicę pomiędzy głoską i literą
 • określa funkcje głosek, liter, sylab
 • wykorzystuje wiedzę o głoskach, literach  i sylabach w analizie warstwy brzmieniowej tekstów
 • zna pojęcie etykieta językowa i stara się stosować jej zasady
 • stosuje zasady etykiety językowej w sytuacjach codziennych
 • przestrzega zasad  etykiety językowej wymaganych w korespondencji
 • przestrzega zasad  etykiety językowej  podczas komunikacji za pomocą narzędzi nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych
 • zna reguły pisowni:

–  rz, ż, ó, u, h, ch,

nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami

– wielką i małą literą

ą i ę

i po spółgłoskach

 

 • stara się przestrzegać poprawności ortograficznej w zakresie pisowni:

–  rz, ż, ó, u, h, ch,

nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami

– wielką i małą literą

ą i ę

i po spółgłoskach

w podanym zestawie ortogramów

 • stosuje w większości wyrazów reguły pisowni:

–  rz, ż, ó, u, h, ch,

nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami

– wielką i małą literą

ą i ę

i po spółgłoskach

w podanym zestawie ortogramów

 • stosuje we wszystkich wyrazach reguły pisowni:

–  rz, ż, ó, u, h, ch,

nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przysłówkami

– wielką i małą literą

ą i ę

i po spółgłoskach

w podanym zestawie ortogramów

 

 • zamyka wypowiedzenia oznajmujące kropką
 • stosuje poprawnie kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik  na końcu wypowiedzeń
 • stosuje poprawnie kropkę w zapisie dat

 

 • poprawnie używa różnych znaków interpunkcyjnych

 

III. Tworzenie wypowiedzi
 • krótko wypowiada się na zadany temat związany z otaczającą rzeczywistością
 • aktywnie uczestniczy w rozmowie na zadany temat
 • wypowiada się logicznie na tematy związane z poznanymi tekstami kultury
 • świadomie porządkuje i komponuje treść swoich wypowiedzi

 

 • pisze bezbłędne językowo, oryginalne pod względem treści i stylu różne formy wypowiedzi
 • swobodnie posługuje się werbalnymi i pozawerbalnymi środkami wyrazu w swoich wypowiedziach ustnych
 • operuje bogatym słownictwem z różnych kręgów tematycznych
 • w sposób szczególny dba o poprawność ortograficzną,  interpunkcyjną, fleksyjną i składniową wypowiedzi
 • zapisuje teksty w sposób przejrzysty z wielką dbałością o stronę graficzną i wydzielenie myślowe w formie akapitów
 • podejmuje działalność literacką i kulturalną
 • prowadzi blog internetowy
 • redaguje twórcze, oryginalne teksty informacyjne o szkole przeznaczone do gazetki lub na stronę internetową

 

 • zna pojęcie argument
 • rozpoznaje argumenty w wypowiedzi
 • posługuje się argumentami w rozmowie
 • używa przemyślanych argumentów na poparcie swojego stanowiska
 • tworzy logiczne i w przeważającej części uporządkowane wypowiedzi
 • zna pojęcie akapit i rozumie jego funkcję w wypowiedzi
 • tworzy wypowiedzi o właściwej kompozycji i układzie graficznym
 • tworzy semantycznie pełne i bogate językowo wypowiedzi
 • wyszukuje w tekście informacje
 • ocenia przydatność uzyskanych informacji
 • dokonuje selekcji informacji
 • wypracowuje skuteczne metody selekcji informacji
 • tworzy według podanego wzoru wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis przedmiotu, opis miejsca, list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia, pozdrowienia
 • tworzy samodzielnie wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: opowiadanie( twórcze, odtwórcze), opis przedmiotu, opis miejsca, list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia, pozdrowienia

 

 • tworzy poprawne językowo, spójne, zgodne z cechami kompozycyjnymi wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: opowiadanie( twórcze, odtwórcze), opis przedmiotu, opis miejsca, list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia, pozdrowienia
 • tworzy bogate językowo wypowiedzi w różnych formach gatunkowych, stosuje funkcjonalnie różne środki językowe
 • wygłasza tekst z pamięci
 • recytuje ze zrozumieniem tekst poetycki lub fragment prozy
 • artykułuje prawidłowo głoski podczas recytacji, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu
 • recytuje tekst z odpowiednia intonacją, dykcją i napięciem emocjonalnym
 • sporządza według podanego wzoru odtwórczy plan ramowy wypowiedzi
 • sporządza samodzielnie odtwórczy i twórczy plan ramowy wypowiedzi

 

 • stosuje jednolitą formę wypowiedzeń (bez czasownika) w zapisie planu ramowego
 • dba o zwięzłość wypowiedzi w zapisie planu ramowego
 • redaguje według podanego wzoru proste notatki w różnych formach
 • tworzy samodzielnie prostą notatkę w formie tabeli, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu
 • rozplanowuje kompozycję układu treści w  notatce
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o różnych formach notatek
 • opowiada o treści przeczytanych utworów
 • omawia problematykę przeczytanych utworów
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o języku w swoich wypowiedziach na temat tekstów
 • opowiada o treści, problematyce i formie poznanych tekstów kultury
 • wie, że współczesne komunikaty (SMS, e‑mail) muszą być poprawne pod względem językowym i ortograficznym
 • używa właściwych zwrotów grzecznościowych w swoich wiadomościach SMS  oraz korespondencji internetowej
 • zapisuje poprawne, komunikatywne wiadomości SMS
 • zna i stosuje zasady netykiety w komunikacji internetowej
 • tworzy według podanego wzoru opowiadania  na temat dalszych losów bohatera tekstu
 • tworzy samodzielnie opowiadania  na tematy związane z treścią poznanych utworów
 • tworzy poprawne językowo, spójne, zgodne z cechami kompozycyjnymi opowiadania na podstawie tekstu
 • tworzy bogate językowo wypowiedzi w różnych formach gatunkowych inspirowane treścią poznanych utworów
 • odwołuje się do swojej wiedzy o języku w tworzonych wypowiedziach
 • stosuje zwroty grzecznościowe w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • funkcjonalnie stosuje odpowiednie konstrukcje składniowe w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • funkcjonalnie i twórczo wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach
IV. Samokształcenie
 • czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań

 

 • czyta poprawnie  tekst, zwracając  uwagę na znaki interpunkcyjne

 

 • czyta płynnie tekst, podkreślając  głosem ważne słowa

 

 • czyta tekst, stosując odpowiednie tempo i intonację w zależności od treści
 • wykorzystuje narzędzia TIK (np. smartfon, tablet)  do zapisywania i katalogowania informacji
 • opracowuje własne bazy informacji, np. kartoteki,  fiszki z hasłami, foldery plików
 • wykorzystuje programy, aplikacje i gry edukacyjne  do samodzielnej nauki języka polskiego
 • zwraca uwagę na aspekty moralne związane z korzystaniem z zasobów internetowych  (odpowiedzialność, uczciwość, poszanowanie cudzej własności)
 • bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych z języka polskiego
 • zapisuje odręcznie informacje pozyskane z różnych źródeł
 • porządkuje według własnego pomysłu uzyskane informacje
 • zapisuje informacje za pomocą edytora tekstu
 • opracowuje własne sposoby szybkiego i efektywnego zapisywania informacji
 • korzysta z różnych źródeł informacji (np. książki, edukacyjne programy telewizyjne, strony internetowe)
 • wybiera informacje uzyskane z różnych źródeł i wykorzystuje je w nauce i rozwijaniu pasji
 • selekcjonuje informacje w celu wykorzystania ich w różnych  sytuacjach typowych i nietypowych
 • gromadzi dane w  sposób uporządkowany i zapewniający łatwy dostęp do potrzebnych informacji
 • korzysta z zasobów szkolnej biblioteki
 • zna zasady korzystania z zasobów bibliotecznych
 • korzysta z zasobów bibliotek on-line
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę na temat zasobów bibliotecznych w docieraniu do informacji
 • korzysta ze słownika ortograficznego
 • potrafi odnaleźć wskazane hasło w encyklopedii
 • zna budowę słownika ortograficznego
 • wyszukuje hasła w encyklopedii

 

 • korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych
 • korzysta z informacji zawartych w encyklopedii
 • określa funkcje słowników
 • korzysta ze słowników on-line
 • ma świadomość, że nie wszystkie informacje w internecie są prawdziwe
 • ocenia przydatność uzyskanych informacji
 • konfrontuje ze sobą informacje uzyskane z różnych źródeł, szczególnie internetowych
 • krytycznie ocenia i weryfikuje informacje uzyskane z różnych źródeł
 • korzysta z internetu w celach edukacyjnych
 • rozwija umiejętności efektywnego korzystania z zasobów internetu
 • zna wybrane zasady netykiety i przestrzega ich
 • postrzega nowoczesne technologie informacyjne jako narzędzia do rozwijania i prezentowania własnych zainteresowań
Lektura obowiązkowa i uzupełniająca
 • czyta większość wymaganych lektur przynajmniej we fragmentach i analizuje podstawowe elementy ich  świata przedstawionego
 • czyta większość wymaganych lektur w całości i analizuje ich świat przedstawiony

 

 • czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje wybrane wątki
 • czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje je w połączeniu z kontekstami
 • chętnie czyta i zna wiele tekstów ponadprogramowych

 

Ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym, nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności nie rokuje osiągnięcia nawet minimalnego postępu.