Wymagania edukacyjne – JĘZYK POLSKI kl. 7

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Myśli i słowa

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Klasa VII

TREŚCI NAUCZANIA – KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

Lektura i inne teksty kultury, materiał językowy, komunikacja Wymagania
konieczne(ocena dopuszczająca) podstawowe(ocena dostateczna) rozszerzone(ocena dobra) dopełniające(ocena bardzo dobra) wykraczające(ocena celująca)
Uczeń
Podręcznik Myśli i słowa dla klasy 7.
 • orientuje się w spisie treści
 • ­zna wyróżnienia stosowane w podręczniku
 • korzysta z podręcznika pod kierunkiem nauczyciela
 • zna części kompozycyjne podręcznika
 • rozumie wyróżnienia stosowane w podręczniku
 • korzysta z podręcznika przy niewielkiej pomocy nauczyciela
 • rozpoznaje części kompozycyjne podręcznika
 • wyszukuje wskazane materiały
 • samodzielnie korzysta z podręcznika
 • zna zawartość części kompozycyjnych podręcznika
 • bez trudności samodzielnie korzysta z wszystkich części podręcznika
 • formułuje wstępną ocenę podręcznika
 • samodzielnie analizuje zawartość podręcznika, dostrzega zamysł kompozycyjny
 • ocenia podręcznik z punktu widzenia jego funkcjonalności
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE
Zmienność losu
Jan Kochanowski Na swoje księgi, Na dom w Czarnolesie, Na lipę, O żywocie ludzkim
 • zna pojęcie humanista
 • wie, że fraszka to gatunek liryczny
 • formułuje temat wskazanej fraszki
 • wie, na czym polega uosobienie i apostrofa
 • zna pojęcie autotematyzm
 • zna pojęcie liryka bezpośrednia
 • zna pojęcie epikureizm
 • zna pojęcie theatrum mundi
 • zna pojęcie światopogląd
 • odtwarza krótko światopogląd Kochanowskiego zawarty we fraszkach
 • wie, kogo nazywa się humanistą
 • rozpoznaje fraszkę wśród gatunków lirycznych
 • formułuje tematy wybranych fraszek
 • wskazuje w tekście uosobienie i apostrofę
 • wie, na czym polega autotematyzm
 • rozpoznaje lirykę bezpośrednią
 • rozumie pojęcie epikureizm
 • rozumie pojęcie theatrum mundi
 • rozumie pojęcie światopogląd
 • wypowiada się w kilku zdaniach na temat światopoglądu Kochanowskiego
 • wyjaśnia, jakiego człowieka można nazwać humanistą
 • wymienia cechy fraszki jako gatunku lirycznego
 • omawia różnorodność tematyki fraszek Kochanowskiego
 • wyjaśnia, co to jest uosobienie i apostrofa
 • tłumaczy, na czym polega autotematyzm
 • wyjaśnia, na czym polega liryka bezpośrednia
 • wyjaśnia pojęcie epikureizm
 • tłumaczy pojęcie theatrum mundi
 • wyjaśnia pojęcie światopogląd
 • wstępnie omawia światopogląd Kochanowskiego
 • wyjaśnia, dlaczego Jan Kochanowski jest uznawany za humanistę
 • omawia cechy fraszki jako gatunku lirycznego
 • wyjaśnia, z czego wynika różnorodność tematyczna fraszek Kochanowskiego
 • wyjaśnia funkcję uosobienia i apostrofy
 • wskazuje i interpretuje autotematyczną fraszkę Kochanowskiego
 • wyjaśnia, jakie skutki dla tekstu przynosi wykorzystanie liryki bezpośredniej
 • wyjaśnia pojęcie epikureizm w kontekście fraszki Na lipę
 • interpretuje fraszkę Kochanowskiego, wykorzystując motyw theatrum mundi
 • wyjaśnia pojęcie światopogląd w kontekście fraszek Kochanowskiego
 • wyjaśnia, na czym polega humanistyczny wymiar światopoglądu Kochanowskiego
 • przygotowuje ciekawą prezentację o fraszkach Jana Kochanowskiego, omawia ich tematykę, problematykę, prezentowaną w nich postawę życiową
Jan Izydor Sztaudynger, fraszki współczesne
 • rozpoznaje poznane utwory jako fraszki
 • formułuje temat wybranej fraszki
 • dostrzega humor we fraszkach
 • wstępnie porównuje fraszki Sztaudyngera z fraszkami Kochanowskiego
 • na podstawie wybranej fraszki pisze krótkie opowiadanie
 • korzystając z pomocy, próbuje stworzyć własną fraszkę
 • wyjaśnia, kiedy utwór jest fraszką
 • formułuje tematy podanych fraszek
 • wyjaśnia, z czego wynika humor fraszek
 • porównuje fraszki Sztaudyngera z fraszkami Kochanowskiego
 • na podstawie wybranej fraszki pisze opowiadanie
 • próbuje stworzyć własną fraszkę
 • omawia cechy fraszek
 • formułuje tematy podanych fraszek
 • dostrzega ironię we fraszkach
 • wskazuje podobieństwa między fraszkami Sztaudyngera a fraszkami Kochanowskiego
 • na podstawie fraszki tworzy rozbudowane opowiadanie
 • tworzy własną fraszkę
 • wyjaśnia, co świadczy o tym, że poznane utwory to fraszki
 • omawia tematykę poznanych fraszek
 • wyjaśnia, na czym polega ironia we fraszkach
 • omawia podobieństwa i różnice między fraszkami Sztaudyngera a fraszkami Kochanowskiego
 • na podstawie fraszki tworzy oryginalne opowiadanie
 • tworzy własną fraszkę z elementami humoru lub ironii
 • przedstawia twórczość wybranego współczesnego fraszkopisarza
Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane
 • rozpoznaje wypowiedź o charakterze aforyzmu
 • wie, na czym polega ironia
 • dostrzega przynajmniej jeden stały związek wyrazowy w aforyzmach
 • wie, ze aforyzmy mają wymowę moralną
 • odróżnia aforyzm od fraszki
 • dostrzega ironię w aforyzmach
 • wskazuje stałe związki wyrazowe wykorzystane w aforyzmach
 • dostrzega moralną wymowę aforyzmów
 • wyjaśnia, co to jest aforyzm
 • wyjaśnia funkcję ironii w wybranym aforyzmie
 • wyjaśnia znaczenie wybranego związku wyrazowego występującego w aforyzmie
 • omawia wymowę moralną wybranego aforyzmu
 • wyjaśnia różnice między aforyzmem a fraszką
 • wyjaśnia funkcję ironii w aforyzmach
 • wyjaśnia znaczenia stałych związków wyrazowych wykorzystanych w aforyzmach
 • omawia moralną wymowę aforyzmów
 • samodzielnie tworzy zbiór ważnych dla niego aforyzmów, omawia je i interpretuje
Andrzej Mleczko, Marek Raczkowski, rysunki satyryczne
 • opowiada, co przedstawia wybrany rysunek
 • dostrzega na wybranych rysunkach nawiązania kulturowe
 • wyjaśnia, co go śmieszy na rysunkach
 • łączy rysunki satyryczne z fraszkami
 • zna pojęcie absurd
 • zna pojęcie karykatura
 • opowiada, co przedstawiają rysunki
 • dostrzega na rysunkach nawiązania kulturowe
 • wskazuje, co może śmieszyć na rysunkach
 • dostrzega związek rysunków satyrycznych z fraszkami
 • dostrzega absurd na rysunkach
 • wyjaśnia pojęcie karykatura
 • łączy wymowę rysunków ze zjawiskami współczesnego świata
 • wskazuje nawiązania kulturowe
 • omawia sposoby wywoływania śmiechu przez rysunki satyryczne
 • omawia związek rysunków satyrycznych z fraszkami
 • wyjaśnia, na czym polega absurd na rysunkach
 • wskazuje przykłady karykatury
 • wyjaśnia, jakie zjawiska współczesnego świata komentują rysunki
 • interpretuje nawiązania kulturowe
 • wyjaśnia, z czego wynika i przeciwko czemu jest skierowana satyra na rysunkach
 • wyjaśnia, na czym polega związek rysunków satyrycznych z fraszkami
 • omawia funkcję absurdu na rysunkach
 • omawia funkcje karykatury
 • przedstawia i omawia problematykę i konwencję obrazowania samodzielnie wybranego cyklu rysunków satyrycznych współczesnego twórcy
Wirtualny spacer: memy internetowe uczniów
 • próbuje stworzyć mem internetowy
 • tworzy prosty mem internetowy
 • tworzy mem internetowy
 • tworzy ciekawy mem internetowy
 • tworzy oryginalny mem internetowy, wykorzystuje elementy satyry, ironii, karykatury
Nasze projekty: scenariusz występu kabaretowego
 • stara się brać udział w pracy grupy przygotowującej scenariusz występu kabaretowego
 • bierze udział w pracy grupy przygotowującej scenariusz występu kabaretowego
 • bierze aktywny udział w pracy grupy przygotowującej scenariusz występu kabaretowego
 • kieruje pracą grupy przygotowującej scenariusz występu kabaretowego
 • samodzielnie pisze skecze do scenariusza kabaretowego
Piękno świata, piękno człowieka
Jan Kochanowski Czego chcesz od nas, Panie, Pieśń III, Pieśń IX
 • zna pieśń jako gatunek liryczny
 • cytuje fragmenty, w których ujawnia się osoba mówiąca
 • wskazuje wersy ujawniające odbiorcę
 • wyróżnia lirykę spośród innych rodzajów literackich
 • zna cechy pieśni jako gatunku lirycznego
 • wstępnie charakteryzuje osobę mówiącą
 • nazywa odbiorcę ujawniającego się we wszystkich utworach
 • wymienia podstawowe cechy utworów lirycznych
 • omawia cechy pieśni jako gatunku lirycznego
 • na podstawie tekstów wyjaśnia, kim jest i jaka jest osoba mówiąca
 • wyjaśnia cele, w jakich osoba mówiąca zwraca się do odbiorcy mówiącą
 • omawia cechy utworów lirycznych
 • wyjaśnia, dlaczego omawiane utwory Jana Kochanowskiego to pieśni
 • omawia postawę życiową osoby mówiącej
 • omawia relacje między nadawcą i osobą
 • omawia lirykę jako rodzaj literacki
 • samodzielnie analizuje i interpretuje pieśni Jana Kochanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedstawionej w nich postawy życiowej
Jan Twardowski Nie tylko my
 • wie, kto to jest osoba mówiąca w wierszu
 • wie, że w utworze występuje podmiot zbiorowy
 • wylicza stworzenia wymienione w wierszu
 • wskazuje zwroty ujawniające osobę mówiącą
 • rozpoznaje podmiot zbiorowy
 • wylicza stworzenia wymienione w wierszu i podaje ich określenia
 • proponuje rozwinięcie tytułu
 • wyjaśnia, kim jest osoba mówiąca
 • wypowiada się na temat sposobu pokazania świata w utworze
 • rozwija tytuł w formie zdania pojedynczego

 

 • wyjaśnia, w czyim imieniu wypowiada się osoba mówiąca
 • wyjaśnia, jak i w jakim celu zostały wymienione stworzenia w wierszu
 • rozwija tytuł tak, by oddawał idee tekstu
 • przedstawia samodzielnie wybrane utwory Jana Twardowskiego korespondujące z wierszem Nie tylko my
 • omawia specyfikę twórczości tego poety
Marcin Popkiewicz Rewolucja energetyczna (fragmenty)
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • dzieli tok wywodu na części tematyczne
 • dostrzega intencje tekstu
 • zna termin ekologizm
 • potrafi wyróżnić akapit w tekście
 • wyodrębnia argument w tekście
 • wie, co to jest przesłanka
 • cytuje zdanie tekstu będące konkluzją
 • wie, czego dotyczy tekst
 • odtwarza najważniejsze przesłania tekstu
 • formułuje intencje tekstu
 • wyjaśnia, co to jest ekologizm
 • dzieli tekst na akapity
 • odróżnia argument od przykładu
 • wyodrębnia przesłanki z tekstu
 • odtwarza konkluzję tekstu własnymi słowami
 • wyjaśnia, czego dotyczy tekst
 • odtwarza tok wywodu autora
 • omawia intencje tekstu
 • rozróżnia terminy ekologizmekologia
 • dostrzega związek między akapitami
 • hierarchizuje argumenty
 • omawia przesłanki zawarte w tekście
 • dostrzega związek konkluzji z użytymi argumentami, przykładami i przesłankami
 • wydobywa z tekstu najważniejsze tezy
 • ustosunkowuje się do wywodu autora
 • ocenia intencje tekstu
 • wyjaśnia, co to jest ekologizm w kontekście ekologii
 • omawia związki między akapitami
 • odtwarza argumenty użyte w tekście własnymi słowami
 • omawia funkcje przesłanek występujących w tekście
 • ustosunkowuje się do konkluzji autora tekstu
 • samodzielnie interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem jego przesłania.
 • omawia funkcje retoryczne tekstu i sposób ich realizacji
Tomek Bagiński Katedra(film animowany)
 • przedstawia swoje wstępne wrażenia wywołane filmem
 • wylicza sceny filmu
 • przedstawia bohatera filmu
 • gromadzi wstępnie słownictwo przedstawiające wygląd katedry
 • wie, na czym polega film animowany
 • tworzy prosty opis budowli
 • wie, na czym polega punkt widzenia kamery
 • pisze prostą recenzję obejrzanego filmu
 • opowiada o swoich wrażeniach wywołanych filmem
 • wylicza (tytułując) sceny, które szczególnie pamięta
 • opowiada o bohaterze filmu
 • gromadzi słownictwo przedstawiające wygląd katedry
 • odróżnia film animowany od innego rodzaju filmu
 • tworzy opis budowli
 • rozpoznaje na filmie różne punkty widzenia kamery
 • wskazuje elementy dynamiczne
 • pisze recenzję obejrzanego filmu
 • prezentuje wypowiedź poświęconą obejrzanemu filmowi
 • tytułuje wszystkie sceny filmu
 • wymyśla krótką historię związaną z bohaterem filmu
 • gromadzi słownictwo opisujące katedrę
 • odróżnia film animowany od filmu fabularnego i dokumentalnego
 • tworzy rozwinięty opis budowli
 • pisze ciekawą recenzję obejrzanego filmu
 • ocenia obejrzany film
 • analizuje układ scen tworzących całość filmu
 • przedstawia historię wyjaśniającą, kim jest i jaki jest bohater filmu
 • gromadzi i porządkuje słownictwo opisujące katedrę
 • wyjaśnia, co odróżnia film animowany od fabularnego i dokumentalnego
 • zna różne techniki animacji
 • opisuje budowlę, stosując urozmaicone słownictwo
 • pisze recenzję obejrzanego filmu, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • omawia znaczenia samodzielnie wybranego filmu animowanego związanego z jakimś tekstem kultury lub zjawiskiem kultury
Wirtualny spacer: muzyka skomponowana przez uczniów
 • korzystając z pomocy, tworzy prostą linię melodyczną złożoną z odgłosów natury
 • tworzy prostą linię melodyczną złożoną z odgłosów natury i przedstawia ją klasie
 • tworzy linię melodyczną złożoną z odgłosów natury i przedstawia ją klasie
 • tworzy rozbudowaną linię melodyczną złożoną z odgłosów natury i przedstawia ją klasie
 • tworzy rozbudowaną linię melodyczną złożoną z odgłosów natury i ilustrującą pieśni Jana Kochanowskiego lub wybrany utwór Jana Twardowskiego
Nasze projekty: wystawa fotografii budowli
 • samodzielnie wykonuje zdjęcia budowli na wystawę
 • tworzy opisy zdjęć budowli
 • wykonuje zdjęcia budowli, tworzy ich opisy
 • selekcjonuje materiały na wystawę, uzasadnia swoje wybory
 • kieruje przygotowaniem wystawy, obmyśla zasady prezentowania fotografii, przygotowuje katalog wystawy
Mrok i światło
Jan Kochanowski Treny I, V, VII, VIII, XIX albo Sen
 • wie, że tren to gatunek liryczny
 • wie, kto to jest bohater liryczny i co to jest sytuacja liryczna
 • nazywa niektóre środki poetyckie występujące w trenach
 • rozpoznaje porównanie homeryckie
 • zna pojęcie paradoks
 • nazywa emocje opisane w utworach
 • wstępnie rozpoznaje styl artystyczny
 • rozpoznaje tren jako gatunek liryczny
 • wskazuje bohaterów lirycznych w trenach
 • określa sytuację liryczną w kolejnych trenach
 • wskazuje środki poetyckie
 • omawia budowę porównania homeryckiego
 • wskazuje paradoks
 • hierarchizuje emocje opisane w utworach
 • wie, czym cechuje się styl artystyczny
 • wyjaśnia, dlaczego poznane utwory reprezentują tren jako gatunek liryczny
 • przedstawia bohaterów lirycznych
 • omawia sytuację liryczną
 • omawia wszystkie środki poetyckie występujące w trenach
 • zestawia porównanie homeryckie z innymi środkami artystycznymi występującymi w wierszu
 • wyjaśnia, z czego wynika paradoks w tekście
 • wypowiada się na temat emocji występujących w utworach
 • omawia cechy stylu artystycznego
 • omawia cechy gatunkowe trenu
 • przedstawia i omawia bohaterów lirycznych
 • dookreśla sytuację liryczną
 • wyjaśnia funkcję zastosowanych środków poetyckich
 • omawia funkcję porównania homeryckiego w zestawieniu z funkcją pozostałych środków artystycznych
 • omawia funkcję paradoksu
 • wyjaśnia przyczyny zmian emocji opisanych w utworach
 • uzasadnia, że w tekstach mamy do czynienia ze stylem artystycznym
 • w dłuższej wypowiedzi przedstawia obraz cierpiącego ojca i artysty zawarty w Trenach
Leopold Staff Przedśpiew
 • wskazuje wersy, w których ujawnia się osoba mówiąca
 • rozpoznaje parafrazę
 • zna terminy postawa humanistyczna i stoicyzm
 • dostrzega regularną budowę utworu
 • próbuje formułować podstawowe wnioski dotyczące znaczeń utworu
 • rozpoznaje osobę mówiącą
 • wskazuje parafrazę
 • łączy terminy postawa humanistyczna i stoicyzm z filozofią
 • omawia budowę utworu
 • formułuje wnioski analityczne i interpretacyjne
 • charakteryzuje osobę mówiącą
 • wyjaśnia funkcję parafrazy
 • wypowiada się na temat postawy humanistycznej i stoicyzmu
 • omawia rolę regularnej budowy wiersza
 • wstępnie analizuje i interpretuje utwór
 • omawia światopogląd osoby mówiącej
 • wydobywa znaczenia związane z zastosowaną w tekście parafrazą
 • wyjaśnia, w czym ujawnia się postawa humanistyczna w utworze
 • wskazuje, w czym wyraża się stoicyzm w utworze
 • omawia związek regularnej budowy utworu z zawartym w nim przesłaniem
 • analizuje i interpretuje utwór
 • samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz ze szczególnym uwzględnieniem refleksji o postawach życiowych człowieka
Joachim Patinir Przeprawa przez Styks (reprodukcja obrazu)
 • zapoznaje się z informacjami na temat wyobrażeń antycznych Greków o świecie zmarłych
 • zapoznaje się z podziałem obrazów ze względu na podejmowany temat
 • wie, że obraz Patinira to pejzaż
 • zna pojęcie kompozycja symetryczna
 • zna wyobrażenia antycznych Greków na temat świata zmarłych
 • zna różne typy obrazów ze względu na temat
 • wie, co to jest pejzaż w malarstwie
 • rozpoznaje na obrazie kompozycję symetryczną
 • odtwarza wyobrażenia antycznych Greków na temat świata zmarłych
 • wymienia kilka typów obrazów ze względu na temat
 • wyjaśnia, czym wyróżnia się pejzaż
 • wyjaśnia, czym cechuje się kompozycja symetryczna
 • opowiada o mitologicznych wierzeniach dotyczących świata zmarłych
 • wylicza typy obrazów ze względu na temat
 • tłumaczy, dlaczego obraz Patinira to pejzaż
 • wyjaśnia, jakie znaczenia może sugerować kompozycja symetryczna

 

 • dobiera samodzielnie obrazy do cyklu prezentującego motyw śmierci w malarstwie, omawia metaforykę i sposoby wykorzystania środków języka malarskiego
Wirtualny spacer: relacja z udziału w inicjatywach środowiskowych
 • stara się brać udział w inicjatywach środowiskowych
 • przygotowuje krótką relację z przeprowadzonych działań
 • bierze udział w inicjatywach środowiskowych
 • przygotowuje relację z przeprowadzonych działań
 • bierze aktywny, czynny udział w inicjatywach środowiskowych
 • przygotowuje interesującą relację z przeprowadzonych działań
 • inicjuje działania na rzecz środowiska
 • przygotowuje wyczerpującą relację z przeprowadzonych działań
 • przeprowadza rozpoznanie potrzeb w środowisku, inicjuje działania na jego rzecz
 • prezentuje wyczerpująco interesującą relację z podjętych działań, przedstawia ich efekty
Nasze projekty: etiuda filmowa wykorzystująca odpowiednio dobrane tomiki poetyckie
 • korzystając z pomocy, tworzy prostą etiudę filmową na temat upływu czasu i przemijalności ludzkiego życia
 • tworzy prostą etiudę filmową na temat upływu czasu i przemijalności ludzkiego życia
 • tworzy etiudę filmową na temat upływu czasu i przemijalności ludzkiego życia
 • tworzy rozbudowaną etiudę filmową na temat upływu czasu i przemijalności ludzkiego życia
 • tworzy oryginalną etiudę filmową na temat upływu czasu i przemijalności ludzkiego życia z wykorzystaniem funkcjonalnych środków słownych i obrazowych
Dla ojczyzny
Piotr Skarga Kazania sejmowe (fragmenty)
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • wskazuje i nazywa wybrane środki językowe, za pomocą których autor przekonuje do swoich racji
 • wskazuje fragmenty przedstawiające postawy wobec ojczyzny
 • wskazuje fragmenty zestawiające jednostkę i zbiorowość
 • krótko wypowiada się na temat współczesnego patriotyzmu
 • tworzy krótkie przemówienie
 • odtwarza treść kazania
 • wskazuje i nazywa środki językowe, za pomocą których autor przekonuje do swoich racji
 • krótko omawia postawy wobec ojczyzny, o których jest mowa w tekście
 • omawia fragmenty, zestawiające jednostkę i zbiorowość
 • wymienia przejawy współczesnego patriotyzmu
 • tworzy przemówienie
 • odtwarza własnymi słowami treść kazania
 • wskazuje i nazywa środki retoryczne
 • wyjaśnia, jakie można przybierać postawy wobec ojczyzny
 • wypowiada się na temat relacji między jednostką a zbiorowością
 • omawia przejawy współczesnego patriotyzmu
 • tworzy przemówienie, w którym stara się stosować środki retoryczne
 • relacjonuje, o czym mówi tekst
 • określa rolę środków retorycznych w tekście
 • omawia problem postaw obywateli wobec ojczyzny
 • wypowiada się na temat relacji między jednostką a zbiorowością w kontekście dobra ojczyzny
 • wypowiada się na temat współczesnych postaw patriotycznych
 • tworzy przemówienie, w którym stosuje funkcjonalnie środki retoryczne
 • w wybranej przez siebie formie prezentuje wystąpienie, w którym wyjaśnia pojęcie patriotyzmu
 • przedstawia postawy patriotyczne w różnych okresach historii Polski
Marian Hemar Modlitwa
 • wyjaśnia, dlaczego utwór jest modlitwą
 • wie, co to jest aluzja
 • dostrzega problematykę wolności narodowej poruszaną w utworze
 • określa charakter poetyckiej modlitwy
 • korzysta z przypisów do tekstu związanych z aluzjami historycznymi i literackimi
 • omawia ocenę Polaków zawartą w utworze
 • omawia intencje zawarte w poetyckiej modlitwie
 • omawia aluzje zawarte w tekście
 • omawia problematykę wolności narodowej zawartą w utworze
 • ustosunkowuje się do intencji zawartych w poetyckiej modlitwie
 • omawia funkcje aluzji wykorzystanych w tekście
 • przedstawia swoje refleksje związane z problematyką wolności narodowej, przywołuje inne utwory poruszające ten temat
 • samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wolności narodowej i przywołaniem odpowiednich kontekstów
Ewa WinnickaAngole

(fragmenty)

 • wydobywa podstawowe informacje z tekstu
 • krótko opowiada o życiu w opisanych szkołach
 • wskazuje fragmenty, na podstawie których można określić relacje bohaterów z rówieśnikami
 • zna pojęcie emigracja
 • przedstawia proste argumenty
 • pisze prostą rozprawkę
 • wydobywa informacje z tekstu
 • wyczerpująco opowiada o życiu w opisanych szkołach
 • opowiada o relacjach bohaterów z rówieśnikami
 • wyjaśnia pojęcie emigracja
 • przedstawia w wypowiedzi argumenty
 • pisze rozprawkę
 • porządkuje informacje z tekstu
 • ocenia sposób życia w opisanych szkołach
 • charakteryzuje relacje bohaterów z rówieśnikami
 • przedstawia przyczyny i rodzaje emigracji
 • przedstawia w swojej wypowiedzi rozbudowane argumenty
 • pisze rozprawkę, przedstawia wyczerpujące argumenty
 • przedstawia informacje z tekstu własnymi słowami
 • porównuje sposób życia w opisanych szkołach z własnymi doświadczeniami
 • ocenia relacje bohaterów z rówieśnikami
 • formułuje rozwiniętą wypowiedź na temat emigracji, jej przyczyn, rodzajów, skutków
 • przedstawia w swojej wypowiedzi rozbudowane argumenty i ustosunkowuje się do argumentów innych
 • pisze rozprawkę, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z rzeczywistością
 • bierze czynny udział w dyskusji na temat emigracji
 • pisze wyczerpującą rozprawkę, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi, zawiera w niej hierarchicznie ułożone argumenty, przykłady, konkluzje
Wirtualny spacer: uczniowskie kalendarze historyczne
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z poleconych źródeł
 • we wskazanym programie internetowym tworzy prosty kalendarz historyczny
 • korzysta z poleconych źródeł
 • we wskazanym programie internetowym tworzy kalendarz historyczny
 • samodzielnie korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy
 • w odpowiednim programie internetowym tworzy kalendarz historyczny, zamieszcza w nim ciekawą grafikę
 • samodzielnie, twórczo korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy
 • w samodzielnie dobranym programie tworzy kalendarz historyczny, zamieszcza w nim funkcjonalną grafikę
 • tworzy oryginalny, bogaty w informacje kalendarz historyczny, wprowadza do niego funkcjonalnie różnorodne formy graficzne
Nasze projekty: album z informacjami na temat osób zasłużonych dla ojczyzny
 • dokonuje wyboru osób, które zostaną przedstawione w albumie, uzasadnia swój wybór
 • przygotowuje informacje związane z wybranymi osobami przedstawionymi w albumie
 • przygotowuje pełne, bogate informacje związane z osobami przedstawionymi w albumie
 • kieruje pracą zespołu przygotowującego album, prezentuje końcowy efekt pracy
 • W pełni samodzielnie przygotowuje interesujący, ciekawy graficznie album, zawierających bogate informacje na temat osób zasłużonych dla ojczyzny
Wspólna droga
Ignacy Krasicki Żona modna
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • odróżnia monolog od dialogu
 • odtwarza informacje na temat zmian, jakie żona wprowadza w życiu Piotra
 • wie, co to jest satyra
 • pisze krótkie streszczenie utworu
 • korzysta z przypisów
 • wskazuje w tekście dialog i monolog
 • omawia motywy, które skłoniły Piotra do małżeństwa
 • wyjaśnia, jakie funkcje pełni satyra
 • pisze streszczenie utworu
 • odtwarza własnymi słowami treść utworu
 • ustala, czego dotyczą przykładowe dialogi i monologi z tekstu
 • omawia relację między małżonkami
 • wyjaśnia, co zostało satyrycznie przedstawione w utworze
 • pisze wyczerpujące streszczenie utworu
 • wyjaśnia, jaką tematykę przedstawia i jaką problematykę podejmuje utwór
 • omawia układ i funkcję dialogów i monologów w tekście
 • ocenia relacje między Piotrem i jego żoną
 • omawia satyryczny wydźwięk utworu
 • pisze streszczenie, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem sfery obyczajowej i wymowy moralnej oraz sposobów pokazywania świata
Mark Twain Pamiętniki Adama i Ewy (fragment)
 • wymienia etapy poznawania się pierwszych ludzi
 • wie, że tekst nawiązuje do Biblii
 • gromadzi podstawowy materiał do charakterystyki bohaterów
 • korzystając z tabeli z podręcznika, pisze krótką charakterystykę bohaterów
 • dostrzega związek tekstu z satyrą Krasickiego
 • opowiada o kolejnych etapach poznawania się pierwszych ludzi
 • wskazuje główne nawiązania do Biblii
 • zna pojęcie parafraza
 • gromadzi pełny materiał do charakterystyki bohaterów
 • pisze charakterystykę bohaterów
 • wyjaśnia, w czym widzi związek utworu z satyrą Krasickiego
 • nazywa uczucia i stany emocjonalne towarzyszące pierwszym ludziom
 • wymienia wszystkie nawiązania do Biblii
 • wyjaśnia, co to jest parafraza
 • gromadzi i wstępnie porządkuje materiał do charakterystyki bohaterów
 • pisze rozwiniętą charakterystykę bohaterów
 • porównuje relacje panujące miedzy bohaterami i bohaterami satyry Krasickiego
 • omawia uczucia i stany emocjonalne towarzyszące pierwszym ludziom
 • omawia rolę nawiązań biblijnych
 • wyjaśnia, na czym polega i czemu służy parafraza w tekście
 • gromadzi i porządkuje materiał do charakterystyki bohaterów
 • pisze rozwiniętą charakterystykę porównawczą bohaterów
 • wyjaśnia, czego bohaterowie satyry Krasickiego mogliby nauczyć się od Adama i Ewy
 • samodzielnie analizuje i interpretuje tekst, omawia kreacje bohaterów
 • omawia motyw pierwszych ludzi
 • ocenia związek formy utworu (pamiętnik) ze sposobem kreacji świata przedstawionego
Jan van EyckPortret małżonków Arnolfinich

(reprodukcja obrazu)

 • czyta ze zrozumieniem informacje o obrazie
 • wymienia najważniejsze elementy obrazu
 • układa prostą historię związaną z bohaterami obrazu
 • dostrzega podstawowe cechy kompozycji obrazu
 • wymienia źródła światła na obrazie
 • odtwarza informacje o obrazie
 • opowiada, co przedstawia obraz
 • układa historię związaną z bohaterami obrazu
 • wstępnie omawia kompozycję obrazu
 • wie, na czym polega światłocień
 • przekazuje własnymi słowami informacje o obrazie
 • ustala, co zostało przedstawione w poszczególnych planach obrazu
 • układa dialog między bohaterami obrazu
 • wyjaśnia, z czego wynika symetria w kompozycji obrazu
 • omawia funkcję światła na obrazie
 • przedstawia genezę obrazu i informacje z nim związane
 • analizuje warstwę przedstawieniową obrazu
 • układa ciekawy, oryginalny dialog między bohaterami obrazu
 • tworzy wypowiedź na temat kompozycji obrazu
 • wyjaśnia, jaką rolę na obrazie pełni światłocień
 • samodzielnie analizuje i interpretuje obraz ze szczególnym uwzględnieniem środków języka malarskiego kreujących znaczenia
Wirtualny spacer: blogi uczniów
 • wie, co to jest blog
 • pisze fragment bloga w imieniu Adama lub Ewy
 • rozpoznaje w internecie wypowiedzi będące blogami
 • pisze fragment bloga w imieniu Adama lub Ewy
 • uzupełnia blog prostą oprawą graficzną
 • wyjaśnia, czym cechuje się blog
 • pisze fragment bloga w imieniu Adama lub Ewy, zachowując styl ich wypowiedzi
 • uzupełnia blog oprawą graficzną
 • wskazuje podobieństwa i różnice między blogiem a innymi wypowiedziami w formie osobistych zapisków
 • pisze fragment bloga w imieniu Adama lub Ewy
 • zamieszcza w tekście aluzje do współczesności
 • uzupełnia blog rozbudowaną formą graficzną
 • systematycznie prowadzi własny blog
Nasze projekty: wystawa prezentująca gesty wpływające na tworzenie więzi międzyludzkich
 • podaje przykłady gestów wpływających na tworzenie więzi międzyludzkich
 • zbiera i porządkuje zdjęcia i rysunki na wystawę
 • wykonuje ciekawe, przyciągające uwagę opisy zdjęć i rysunków
 • ustala, według jakiej zasady kompozycyjnej będą prezentowane materiały graficzne na wystawie
 • odpowiedzialnie i twórczo kieruje pracą przy tworzeniu wystawy
Życiowe wybory
Adam MickiewiczŚwitezianka
 • wie, że utwór jest balladą
 • wymienia najważniejsze wydarzenia
 • wymienia najważniejsze elementy świata przestawionego
 • pisze krótkie streszczenie utworu
 • dzieli elementy na realistyczne i fantastyczne
 • przedstawia bohaterów
 • przypomina, kto, za co i jaką poniósł karę w utworze
 • zna termin synkretyzm rodzajowy
 • wypowiada się na temat nastroju utworu
 • wypowiada się na temat krajobrazu przedstawionego na obrazie
 • wymienia cechy ballady
 • porządkuje wydarzenia
 • wymienia wszystkie elementy świata przedstawionego
 • pisze streszczenie utworu
 • przypomina, na czym polega konwencja realistyczna, a na czym – fantastyczna
 • charakteryzuje bohaterów
 • wypowiada się na temat winy i kary w utworze
 • wie, na czym polega synkretyzm rodzajowy
 • określa nastrój utworu
 • opisuje krajobraz przedstawiony na obrazie
 • ustala, dlaczego utwór jest balladą
 • opowiada własnymi słowami przebieg wydarzeń
 • omawia elementy świata przedstawionego
 • pisze streszczenie utworu, zachowując logikę następstwa wydarzeń
 • omawia relacje miedzy elementami realistycznymi i fantastycznymi
 • omawia relacje między bohaterami
 • przedstawia swoją opinię na temat kary dla bohatera
 • wyjaśnia, na czym polega synkretyzm rodzajowy
 • wskazuje środki budowania nastroju
 • opisuje krajobraz przedstawiony na obrazie, uwzględniając środki języka malarskiego
 • wyjaśnia, czym cechuje się ballada jako gatunek literacki
 • opowiada własnymi słowami przebieg wydarzeń, zachowując nastrój i klimat utworu
 • omawia sposoby kreacji świata przedstawionego
 • pisze streszczenie, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • omawia konwencję przedstawiania świata w balladzie
 • ocenia postępowanie bohaterów
 • przedstawia własną opinię na temat kary dla bohatera
 • uzasadnia swoją opinię
 • udowadnia, że tekst ma charakter synkretyczny
 • ustala, jak nastrój utworu łączy się z przekazywanymi znaczeniami
 • opisuje krajobraz przedstawiony na obrazie i uzasadnia, że byłby / nie byłby on odpowiednią scenerią dla utworu Mickiewicza
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem sposobów kreacji świata przedstawionego i wymowy moralnej utworu
Ewangelia według Świętego Łukasza Ostrzeżenie przed chciwością
 • ze zrozumieniem czyta definicję przypowieści
 • odtwarza własnymi słowami treść tekstu
 • odtwarza własnymi słowami definicję przypowieści
 • wskazuje elementy o charakterze symbolicznym
 • wyjaśnia, co to jest przypowieść
 • omawia elementy o charakterze symbolicznym
 • podaje przykłady przypowieści biblijnych
 • wyjaśnia przesłanie płynące z tekstu
 • samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem jego przesłania moralnego
Michel PiquemalDrogocenna perła
 • rozpoznaje w tekście cechy przypowieści
 • odtwarza najważniejsze wydarzenia
 • wypowiada się na temat postaw życiowych bohaterów
 • wie, że niektóre elementy mają znaczenie symboliczne
 • przypomina, czym cechuje się przypowieść jako gatunek
 • opowiada swoimi słowami treść utworu
 • omawia postawy życiowe bohaterów
 • wskazuje elementy o znaczeniu symbolicznym
 • uzasadnia, dlaczego tekst można nazwać przypowieścią
 • formułuje ukryte znaczenia wynikające z treści utworu
 • porównuje postawy życiowe bohaterów
 • wyjaśnia symbolikę elementów
 • ustala, co zyskuje utwór dzięki cechom przypowieści
 • wyjaśnia, jakie przesłanie wynika z treści utworu
 • ocenia postawy życiowe bohaterów
 • wyjaśnia przenośne znaczenia utworu
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem jego przesłania moralnego
Karol Konwerski, Mateusz SkutnikPan Blaki

(fragment komiksu)

 • rozpoznaje komiks wśród innych tekstów kultury
 • opowiada, co widzi na poszczególnych kadrach komiksu
 • ustala, o czym mówi komiks
 • wskazuje wypowiedzi bohatera o charakterze argumentacyjnym
 • opowiada, co go bawi w komiksie
 • wskazuje elementy humorystyczne
 • wypowiada się na temat warstwy plastycznej komiksu
 • wskazuje cechy komiksu jako tekstu kultury
 • odtwarza sytuację przedstawioną we fragmencie komiksu
 • formułuje temat fragmentu komiksu
 • odtwarza argumenty bohatera
 • rozpoznaje paradoks w utworze
 • omawia warstwę plastyczną komiksu
 • zestawia komiks z innymi dziedzinami sztuki plastycznej
 • opowiada swoimi słowami sytuację przedstawioną we fragmencie komiksu
 • omawia problematykę fragmentu komiksu
 • przedstawia własne argumenty związane z tematem poruszanym w komiksie
 • omawia funkcję elementów humorystycznych
 • ocenia warstwę plastyczną komiksu
 • przedstawia swój stosunek do komiksu jako tekstu kultury
 • zestawia sytuację przedstawioną we fragmencie komiksu ze swoim doświadczeniem życiowym
 • przywołuje inne utwory podejmujące podobną problematykę
 • ustosunkowuje się do argumentów bohatera
 • wyjaśnia, na czym polega i z czego wynika paradoks w utworze
 • ocenia warstwę plastyczną komiksu w połączeniu z innymi płaszczyznami dzieła
 • samodzielnie analizuje i interpretuje komiks ze szczególnym uwzględnieniem jego wymowy aksjologicznej
Wirtualny spacer:prezentacja multimedialna
 • tworzy prostą prezentację multimedialną na temat życiowych wyborów bohatera literackiego lub postaci historycznej
 • tworzy prezentację multimedialną na temat życiowych wyborów bohatera literackiego lub postaci historycznej
 • tworzy ciekawą prezentację multimedialną na temat życiowych wyborów bohatera literackiego lub postaci historycznej
 • tworzy ciekawą, oryginalną prezentację multimedialną na temat życiowych wyborów bohatera literackiego lub postaci historycznej
 • tworzy ciekawą, oryginalną prezentację multimedialną na temat życiowych wyborów bohatera literackiego lub postaci historycznej, wykorzystuje w niej elementy filmu, obrazów, muzyki
Nasze projekty: audycja radiowa na temat życiowych wyborów związanych z wartościami i postawami wobec świata
 • na miarę swoich możliwości bierze udział w przygotowaniu audycji radiowej
 • bierze udział w przygotowaniu audycji radiowej
 • bierze aktywny udział w przygotowaniu audycji radiowej
 • kieruje zespołem przygotowującym audycję radiową
 • samodzielnie tworzy audycję radiową (opracowuje jej scenariusz, wybiera bohaterów, dokonuje nagrania) prezentującą wartościowe postawy wobec świata
Moralna odpowiedzialność
Adam MickiewiczDziady, część II
 • rozpoznaje tekst jako dramat
 • wydobywa ze wstępu dramatu informacje o obrzędzie
 • opowiada o bohaterach
 • dostrzega nawiązania do kultury ludowej
 • wskazuje elementy fantastyczne
 • wskazuje motto utworu
 • tworzy prosty opis przeżyć
 • podaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego
 • odtwarza przebieg obrzędu
 • opowiada o winie wywołanych postaci i karze, jaką musiały ponieść
 • ma świadomość związku tekstu z kulturą ludową
 • omawia znaczenia związane z elementami fantastycznymi
 • wyjaśnia, czym jest motto utworu
 • tworzy opis przeżyć
 • uzasadnia, dlaczego utwór jest dramatem
 • analizuje wstęp do dramatu
 • ocenia postępowanie postaci
 • omawia nawiązania tekstu do kultury ludowej
 • wyjaśnia termin irracjonalizm
 • wskazuje związek motta z utworem
 • tworzy ciekawy, rozbudowany opis przeżyć
 • wskazuje cechy Dziadów, część II, wspólne z innymi znanymi mu dramatami
 • opowiada własnymi słowami o dziadach jako obrzędzie ludowym
 • omawia moralne przesłania utworu
 • interpretuje tekst, odnosząc go do kultury ludowej
 • omawia elementy utworu związane z irracjonalizmem
 • ocenia, czy motto jest właściwie dobrane do utworu, uzasadnia swoją ocenę
 • tworzy opis przeżyć zgodnie ze wszystkimi wymogami tej formy wypowiedzi
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem warstwy aksjologicznej i przynależności rodzajowej
Jan TwardowskiŚpieszmy się
 • odczytuje głośno i poprawnie tekst wiersza
 • zbiera informacje o osobie mówiącej
 • wskazuje porównania w tekście
 • wyjaśnia, o czym mówi tekst
 • wskazuje metafory w utworze
 • odczytuje tekst, zaznaczając głosowo znaki interpunkcyjne
 • przedstawia informacje o osobie mówiącej
 • wskazuje środki językowe w tekście
 • rozpoznaje motyw przemijania
 • formułuje znaczenia wynikające z metafor
 • stara się głosowo interpretować wiersz
 • omawia światopogląd osoby mówiącej
 • omawia funkcję porównań w tekście
 • omawia motyw przemijania
 • odczytuje przesłanie utworu
 • głosowo interpretuje wiersz
 • ustosunkowuje się do światopoglądu osoby mówiącej
 • omawia funkcje środków językowych
 • omawia motyw przemijania, przywołując inne utwory z nim związane
 • na podstawie tekstu formułuje życiowe rady
 • samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz ze szczególnym uwzględnieniem znaczeń metaforycznych oraz języka utworu
Konrad Swinarski,inscenizacja Dziadów Adama Mickiewicza (spektakl teatralny)
 • uważnie ogląda spektakl
 • wymienia podstawowe tworzywa teatru
 • wypowiada się na temat rozwiązań inscenizacyjnych
 • wypowiada się na temat gry aktorskiej
 • wypowiada się na temat nastroju spektaklu
 • pisze prostą recenzję obejrzanego spektaklu
 • w czasie oglądania spektaklu zwraca uwagę na jego istotne fragmenty
 • wymienia tworzywa teatru
 • wskazuje interesujące rozwiązania inscenizacyjne
 • wstępnie omawia grę aktorską
 • określa nastrój spektaklu
 • pisze recenzję obejrzanego spektaklu
 • wstępnie porównuje spektakl z literackim tekstem dramatu
 • wyjaśnia, co to znaczy, że teatr jest sztuką wielotworzywową
 • omawia rozwiązania inscenizacyjne
 • omawia grę aktorską
 • wskazuje środki budowania nastroju
 • pisze ciekawą recenzję obejrzanego spektaklu
 • wskazuje różnice między inscenizacją a tekstem literackim dramatu
 • omawia specyfikę teatru jako sztuki wielotworzywowej
 • ocenia rozwiązania inscenizacyjne
 • ocenia grę aktorską
 • omawia środki budowania nastroju
 • pisze recenzję obejrzanego spektaklu, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • samodzielnie analizuje i interpretuje spektakl ze szczególnym uwzględnieniem środków wyrazu teatralnego
Wirtualny spacer: reklamy uczniów
 • we wskazanej formie przygotowuje prostą reklamę pożądanych zachowań społecznych
 • we wskazanej formie przygotowuje reklamę pożądanych zachowań społecznych
 • w wybranej przez siebie formie przygotowuje ciekawą reklamę pożądanych zachowań społecznych
 • w wybranej przez siebie formie przygotowuje ciekawą reklamę pożądanych zachowań społecznych (propagującą aktywność społeczną)
 • w wybranej przez siebie formie przygotowuje oryginalną, twórczą reklamę pożądanych zachowań społecznych (propagującą aktywność społeczną)
Nasze projekty: przygotowanie akcji na rzecz potrzebujących, relacja z jej przebiegu
 • w miarę swoich możliwości bierze udział w przygotowaniu akcji na rzecz potrzebujących, opowiada swoimi słowami o jej przebiegu
 • bierze udział w przygotowaniu akcji na rzecz potrzebujących, tworzy prostą relację z jej przebiegu
 • bierze czynny udział w przygotowaniu akcji na rzecz potrzebujących, przedstawia relację z jej przebiegu
 • kieruje akcją na rzecz potrzebujących, relacjonuje wyczerpująco jej przebieg
 • przedstawia projekty akcji na rzecz potrzebujących, planuje i organizuje, a następnie w atrakcyjny sposób relacjonuje jej przebieg
W obronie wolności
Adam Mickiewicz Śmierć pułkownika
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • zna termin heroizacja
 • opowiada swoimi słowami o śmierci Pułkownika
 •  wyjaśnia, co zaskakuje czytelnika utworu
 • w czasie lektury korzysta z przypisów
 • wyjaśnia, na czym polega heroizacja
 • wyjaśnia, co to jest ars bene moriendi
 • wie, co to jest puenta
 • odtwarza treść własnymi słowami
 • wskazuje elementy heroizacji w utworze
 • wyjaśnia, dlaczego w przypadku śmierci bohatera można mówić o ars bene moriendi
 • wyjaśnia puentę utworu
 • formułuje temat i określa problematykę utworu
 • wyjaśnia, czemu służy heroizacja zastosowana w utworze
 • wyjaśnia funkcję motywu ars bene moriendi
 • omawia funkcję puenty w utworze
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem kreacji bohatera literackiego i intencji tekstu
Adam MickiewiczReduta Ordona
 • wyodrębnia z tekstu wydarzenia
 • wymienia podstawowe środki językowe, za pomocą których zostały przedstawione walczące strony
 • dostrzega nawiązania do historii Polski
 • wskazuje fragmenty przedstawiające cara
 • wskazuje fragmenty o charakterze dynamicznym
 • dostrzega elementy symboliczne
 • zna termin legenda literacka
 • zapisuje w punktach przebieg bitwy
 • wskazuje i nazywa środki językowe, za pomocą których zostały przedstawione walczące strony
 • wskazuje nawiązania do historii Polski
 • ustala, jak został przedstawiony car
 • wymienia środki językowe dynamizujące wypowiedź
 • wskazuje elementy symboliczne
 • wie, na czym polega legenda literacka
 • opowiada przebieg bitwy
 • omawia językowe sposoby pokazania walczących stron
 • omawia nawiązania do historii Polski
 • rozpoznaje ironię w sposobie przedstawiania cara
 • omawia sposoby dynamizacji wypowiedzi
 • omawia elementy symboliczne
 • wyjaśnia, na czym polega legenda literacka
 • omawia układ wydarzeń w utworze
 • omawia funkcję użytych środków językowych
 • wyjaśnia, w jakim celu zostały wykorzystane nawiązania do historii Polski
 • określa cel zastosowania ironii
 • komentuje dynamizację wypowiedzi w odniesieniu do jej treści
 • wyjaśnia znaczenia związane z elementami symbolicznymi
 • wyjaśnia, w jakim celu poeta wykreował legendę literacką
 • samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem językowych sposobów obrazowania i znaczeń symbolicznych
Melchior Wańkowicz Ziele na kraterze
 • przedstawia swoje pierwsze wrażenia po przeczytaniu tekstu
 • odtwarza główne informacje na temat powstania warszawskiego
 • opowiada o wybranej parze bohaterów
 • nazywa podstawowe wartości ukazane w utworze
 • opowiada o swoich uczuciach wywołanych lekturą tekstu
 • porządkuje informacje na temat powstania warszawskiego
 • omawia działania bohaterów
 • wypowiada się na temat wartości ważnych dla bohaterów
 • wyjaśnia, do jakich refleksji skłania lektura tekstu
 • przedstawia w formie mapy mentalnej informacje na temat powstania warszawskiego
 • ocenia postawy bohaterów
 • wyjaśnia, co łączy młodych powstańców z bohaterami Reduty Ordona i Śmierci pułkownika
 • wstępnie ocenia tekst
 • na podstawie tekstu opowiada o realiach powstania warszawskiego
 • wyjaśnia znaczenia zawarte w metaforze ziele na kraterze
 • wyjaśnia, jak współcześnie można okazywać uczucia wobec ojczyzny
 • samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem postaw bohaterów i reprezentowanych przez nich wartości
Pomniki: Grunwaldzki w Krakowie, Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, Poległych Stoczniowców w Gdańsku (reprodukcje)
 • przedstawia wstępne wrażenia wywołane obejrzanymi reprodukcjami
 • wymienia elementy pomników na reprodukcjach
 • dostrzega związek między obejrzanymi pomnikami a tekstami Mickiewicza i Wańkowicza
 • opowiada o swoich wrażeniach wywołanych obejrzanymi reprodukcjami
 • omawia elementy pomników na reprodukcjach
 • zestawia obejrzane pomniki z tekstami Mickiewicza i Wańkowicza
 • opowiada o pomnikach, które zna
 • porównuje obejrzane pomniki
 • wyjaśnia, jakie związki łączą obejrzane pomniki z tekstami Mickiewicza i Wańkowicza
 • przedstawia cele, jakim służy stawianie pomników
 • wskazuje podobieństwa i różnice zachodzące między obejrzanymi pomnikami
 • interpretuje znaczenia wynikające z pomników w kontekście tekstów Mickiewicza i Wańkowicza
 • w wybranej przez siebie formie prezentuje pomniki tworzące określony cykl tematyczny, omawia wynikające z nich znaczenia, komentuje sposób wykorzystania środków artystycznych
Wirtualny spacer:uczniowskie filmy
 • zbiera najważniejsze informacje o osobach szczególnie zasłużonych dla ojczyzny
 • korzystając z pomocy, nagrywa krótki film
 • zbiera informacje o osobach szczególnie zasłużonych dla ojczyzny
 • nagrywa krótki film
 • zbiera ciekawe informacje o osobach szczególnie zasłużonych dla ojczyzny
 • nagrywa film
 • zbiera bogate informacje o osobach szczególnie zasłużonych dla ojczyzny
 • nagrywa ciekawy film
 • samodzielnie zbiera, selekcjonuje i porządkuje informacje o osobach szczególnie zasłużonych dla ojczyzny
 • nagrywa interesujący materiał, w którym wykorzystuje środki języka filmowego
Nasze projekty: przedstawienie miejsc pamięci związane z walką o wolność w różnych epokach historycznych
 • wymienia miejsca pamięci związane z walką o wolność w okolicy, w której mieszka
 • opowiada o miejscach pamięci związanych z walką o wolność w okolicy, w której mieszka
 • w wybranej formie przedstawia miejsca pamięci związane z walką o wolność w okolicy, w której mieszka
 • w ciekawy sposób przedstawia miejsca pamięci związane z walką o wolność w okolicy, w której mieszka
 • w atrakcyjny sposób przedstawia miejsca pamięci związane z walką o wolność w okolicy, w której mieszka; zwraca szczególną uwagę na postacie i wydarzenia z tym związane
Meandry uczuć
Juliusz SłowackiBalladyna
 • wie, że utwór jest dramatem
 • porządkuje wydarzenia w wybranym wątku
 • wypowiada się na temat bohaterów
 • podaje przykłady elementów realistycznych i fantastycznych
 • dostrzega baśniowe i legendarne nawiązania
 • wymienia wartości, o których jest mowa w dramacie
 • zna pojęcie tragizmu
 • przypomina cechy dramatu jako rodzaju literackiego
 • wymienia wątki utworu
 • charakteryzuje bohaterów
 • wymienia elementy realistyczne i fantastyczne
 • wskazuje baśniowe i legendarne nawiązania
 • nazywa wartości ważne dla bohaterów
 • przypomina, na czym polega tragizm
 • wyjaśnia, dlaczego utwór jest dramatem
 • omawia relacje między wątkami
 • dokonuje charakterystyki porównawczej
 • omawia związki między elementami realistycznymi i fantastycznymi
 • omawia rolę baśniowych i legendarnych nawiązań
 • wypowiada się na temat sposobów osiągania wartości przez bohaterów
 • omawia źródła tragizmu w utworze
 • zestawia utwór z innymi znanymi dramatami
 • omawia fabułę dramatu
 • charakteryzuje i ocenia bohaterów
 • omawia konwencję pokazywania świata w dramacie
 • interpretuje znaczenia wynikające z baśniowych i legendarnych nawiązań
 • ocenia sposoby osiągania wartości przez bohaterów
 • interpretuje utwór jako tragedię
 • samodzielnie analizuje i interpretuje dramat ze szczególnym uwzględnieniem konwencji prezentowania świata oraz warstwy aksjologicznej
Ewa NowakDrzazga (fragmenty)
 • opowiada o relacjach między bohaterkami
 • opowiada o przebiegu konfliktu między siostrami
 • dostrzega metaforykę tytułu
 • przedstawia pomysły, jak można by rozwiązać konflikt miedzy siostrami
 • ze zrozumieniem czyta definicję stylu potocznego
 • omawia relacje między bohaterkami
 • wyjaśnia, na czym polegał konflikt między siostrami
 • wyjaśnia tytułową metaforę
 • proponuje sposoby rozwiązania konfliktu między bohaterkami
 • odtwarza wiadomości na temat stylu potocznego
 • ocenia relacje między bohaterkami
 • omawia źródła i przebieg konfliktu między siostrami
 • łączy tytułową metaforę z problematyką utworu
 • formułuje rady, których można by udzielić bohaterkom
 • wyjaśnia, czym cechuje się styl potoczny
 • omawia motywy postępowania bohaterek wpływające na relacje między nimi
 • przedstawia źródła, istotę, przebieg i skutki konfliktu między siostrami
 • łączy tytułową metaforę z własnymi doświadczeniami życiowymi
 • wciela się w rolę negocjatora, pomagającego rozwiązać konflikt
 • wskazuje w tekście przykłady stylu potocznego, wyjaśnia jego funkcję
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzyludzkich
Andrzej Pągowski,plakat do Balladyny Juliusza Słowackiego
 • rozpoznaje plakat wśród innych tekstów kultury
 • wymienia znaki plastyczne plakatu
 • dostrzega związek plakatu z dramatem Słowackiego
 • pisze proste zaproszenie na spektakl
 • wskazuje specyficzne cechy plakatu jako tekstu kultury
 • wymienia i omawia znaki plastyczne plakatu
 • wymienia postaci i wydarzenia dramatu, z którymi kojarzy się plakat
 • pisze zaproszenie na spektakl
 • omawia specyficzne cechy plakatu jako tekstu kultury
 • wskazuje elementy o znaczeniu symbolicznym
 • omawia związek plakatu z problematyką utworu Słowackiego
 • pisze oryginalne zaproszenie na spektakl
 • przedstawia swój stosunek do plakatu jako dzieła sztuki plastycznej
 • omawia symboliczne sensy związane ze znakami plastycznymi plakatu
 • prezentuje rozwiniętą wypowiedź na temat związków plakatu z problematyką dramatu Słowackiego
 • pisze zaproszenie na spektakl, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • samodzielnie analizuje i interpretuje plakat ze szczególnym uwzględnieniem metaforyki i plastycznych środków wyrazu
Wirtualny spacer: plakaty teatralne uczniów
 • projektuje prosty plakat, korzystając ze wskazanego programu internetowego
 • projektuje plakat, korzystając ze wskazanego programu internetowego
 • projektuje ciekawy plakat, korzystając z programu internetowego
 • projektuje plakat zawierający treści metaforyczne, korzystając z programu internetowego
 • korzystając z programu internetowego, projektuje oryginalny plakat, zawierający ciekawe rozwiązania plastyczne i treści metaforyczne
Nasze projekty: inscenizacja fragmentów dramatu
 • w miarę swoich możliwości uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji fragmentów dramatu
 • bierze udział w przygotowaniu inscenizacji fragmentów dramatu
 • bierze aktywny udział w przygotowaniu inscenizacji fragmentów dramatu
 • twórczo uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji fragmentów dramatu
 • opracowuje inscenizację fragmentów dramatu, rozdziela zadania, czuwa nad przebiegiem pracy zespołu
Pokonać bariery
Aleksander FredroZemsta
 • rozpoznaje utwór jako dramat
 • wymienia podstawowe elementy świata przedstawionego
 • porządkuje wydarzenia w wybranym wątku
 • charakteryzuje wybranego bohatera
 • przypomina części akcji dramatu
 • mówi, co go śmieszy w utworze
 • wskazuje sceny, które go zainteresowały
 • odczytuje głośno wybrany monolog z dramatu
 • pisze prostą charakterystykę porównawczą bohaterów
 • przypomina cechy dramatu jako rodzaju literackiego
 • wymienia elementy świata przedstawionego
 • wymienia wątki utworu
 • charakteryzuje główne postaci utworu
 • przyporządkowuje częściom akcji dramatu właściwe wydarzenia
 • wymienia elementy komiczne
 • proponuje rozwiązania inscenizacyjne wybranych scen
 • pięknie odczytuje wybrany monolog dramatu
 • pisze charakterystykę porównawczą bohaterów
 • udowadnia, że utwór jest dramatem
 • omawia elementy świata przedstawionego
 • ustala relacje między wątkami utworu
 • charakteryzuje bohaterów
 • omawia rozwój akcji dramatu
 • wskazuje przykłady komizmu postaci, sytuacji, języka
 • dopisuje do wybranej sceny didaskalia
 • interpretuje głosowo wybrany monolog dramatu
 • pisze rozwiniętą charakterystykę porównawczą bohaterów
 • zestawia utwór z innymi znanymi dramatami
 • wypowiada się na temat sposobu pokazania elementów świata przedstawionego
 • omawia wszystkie wątki utworu
 • dokonuje charakterystyki porównawczej Cześnika i Rejenta
 • omawia konstrukcję akcji dramatu
 • omawia komizm utworu
 • dopisuje do wybranej sceny funkcjonalne didaskalia
 • stara się aktorsko interpretować wybrany monolog dramatu
 • pisze oryginalną, rozwiniętą charakterystykę porównawczą bohaterów, uwzględnia ocenę bohaterów
 • samodzielnie analizuje i interpretuje dramat ze szczególnym uwzględnieniem kategorii komizmu
 • pisze ciekawą charakterystykę porównawczą bohaterów, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
Beata OstrowickaZła dziewczyna (fragmenty)
 • odtwarza informacje z tekstu
 • przedstawia bohaterkę
 • opowiada o konflikcie rodzinnym
 • porządkuje informacje z tekstu
 • charakteryzuje bohaterkę
 • ocenia zachowanie ojca
 • omawia informacje z tekstu
 • przedstawia relacje bohaterki z członkami rodziny
 • przedstawia przebieg konfliktu w rodzinie bohaterki
 • opowiada o życiu bohaterki
 • ocenia relacje bohaterki z członkami rodziny
 • formułuje rady dla bohaterki
 • samodzielnie analizuje i interpretuje dramat ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzyludzkich
Banksy, rysunki na murze między Izraelem a Palestyną (street art)
 • rozpoznaje wytwory sztuki ulicznej
 • wypowiada się na temat obejrzanych dzieł
 • podaje związki frazeologiczne z rzeczownikiem mur
 • wypowiada się na temat wytworów sztuki ulicznej
 • nadaje tytuły obrazom
 • wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych
 • omawia cechy sztuki ulicznej
 • wyjaśnia, co łączy obejrzane obrazy
 • omawia symbolikę muru
 • przedstawia swój stosunek do wytworów sztuki ulicznej
 • wyjaśnia metaforyczne znaczenia dzieł
 • omawia symbolikę muru, przywołując utwory zawierające ten motyw
 • samodzielnie analizuje i interpretuje dzieła ze szczególnym uwzględnieniem wizualnych środków perswazyjnych
Wirtualny spacer: projekt graffiti
 • przygotowuje prosty projekt graffiti
 • przygotowuje projekt graffiti
 • przygotowuje ciekawy projekt graffiti
 • przygotowuje ciekawy, oryginalny projekt graffiti
 • przygotowuje twórczy projekt graffiti o znaczeniach metaforycznych
Nasze projekty:animacja
 • przygotowuje prostą animację inspirowaną losami osoby, która pokonała życiowe bariery
 • przygotowuje animację inspirowaną losami osoby, która pokonała życiowe bariery
 • przygotowuje ciekawą animację inspirowaną losami osoby, która pokonała życiowe bariery
 • przygotowuje ciekawą, oryginalną graficznie animację inspirowaną losami osoby, która pokonała życiowe bariery
 • przygotowuje twórczą, oryginalną plastycznie animację inspirowaną losami osoby, która pokonała życiowe bariery
Jaką siłę ma słowo?
Cyprian NorwidOgólniki, Moja piosnka II
 • dostrzega obrazy poetyckie w wierszach
 • wie, że niektóre elementy mają znaczenia symboliczne
 • wskazuje wersy ujawniające osobę mówiącą
 • wskazuje wersy, w których jest mowa o wartościach
 • czyta ze zrozumieniem definicję motywu arkadyjskiego
 • wie, co to jest neologizm
 • wyodrębnia obrazy poetyckie
 • wymienia elementy symboliczne
 • rozpoznaje osobę mówiącą
 • nazywa wartości
 • rozpoznaje motyw arkadyjski
 • wskazuje neologizmy
 • rozróżnia ich rodzaje
 • omawia zwartość treściową obrazów poetyckich
 • wyjaśnia znaczenia elementów symbolicznych
 • charakteryzuje osobę mówiącą
 • omawia wartości ważne dla osoby mówiącej
 • omawia sposób kreowania świata w utworze
 • omawia relacje łączące obrazy poetyckie
 • omawia symboliczną warstwę tekstów
 • omawia życiową postawę osoby mówiącej
 • ustosunkowuje się do wartości, o których mówi osoba mówiąca
 • omawia funkcje neologizmów w kreowaniu świata w utworach
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwory ze szczególnym uwzględnieniem poetyckiego obrazowania, znaczeń symbolicznych i formalnego nowatorstwa
Henryk Sienkiewicz Latarnik
 • rozpoznaje utwory epickie wśród innych rodzajów literackich
 • wie, że Latarnik jest nowelą
 • opowiada o głównych wydarzeniach z życia bohatera
 • wie, na czym polega retrospekcja
 • nazywa najważniejsze cechy bohatera
 • nazywa uczucia bohatera
 • pisze prostą recenzję utworu literackiego

 

 • zna cechy utworów epickich
 • wymienia główne cechy noweli
 • opowiada o losach bohatera
 • wskazuje retrospekcje w utworze
 • nazywa cechy charakteru bohatera
 • wyjaśnia, czym były wywołane uczucia bohatera
 • pisze recenzję utworu literackiego
 • omawia cechy utworów epickich
 • wyjaśnia, dlaczego utwór jest nowelą
 • komentuje i ocenia losy bohatera
 • wyjaśnia, co zostało przedstawione za pomocą retrospekcji
 • charakteryzuje bohatera
 • omawia stany emocjonalne bohatera
 • pisze wyczerpującą recenzję utworu literackiego
 • wyjaśnia, na czym polega epickość utworu
 • wyjaśnia, czym wyróżnia się nowela spośród innych gatunków epickich
 • wyjaśnia czy losy bohatera można uznać za tragiczne
 • wyjaśnia funkcje retrospekcji
 • dokonuje pełnej charakterystyki bohatera
 • komentuje stany emocjonalne bohatera z perspektywy jego życiowych przeżyć
 • pisze recenzję książki, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem roli literatury w życiu człowieka
Marcin WandałowskiNasz język – łączy czy dzieli (rozmowa z Jerzym Bralczykiem)
 • odróżnia wywiad od innych wypowiedzi publicystycznych
 • wie, czego dotyczy wywiad
 • zna podstawowe składniki aktu komunikacji językowej
 • wydobywa z tekstu informacje dotyczące zmian we współczesnym języku
 • wie, czym cechuje się wywiad jako wypowiedź publicystyczna
 • formułuje temat wywiadu
 • wie, na czym polega komunikacja językowa
 • odtwarza własnymi słowami informacje dotyczące zmian we współczesnym języku
 • omawia cechy wywiadu jako wypowiedzi publicystycznej
 • odtwarza główne myśli wypowiedzi rozmówcy
 • omawia poszczególne składniki aktu komunikacji językowej
 • omawia zmiany językowe, o których jest mowa w tekście
 • wyjaśnia, dlaczego tekst reprezentuje wywiad jako wypowiedź publicystyczną
 • ustosunkowuje się do wypowiedzi rozmówcy
 • omawia akt komunikacji językowej
 • uzupełnia własnymi spostrzeżeniami informacje z tekstu na temat zmian w języku współczesnym
 • samodzielnie interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem refleksji na temat roli języka w łączeniu ludzi
Wirtualny spacer: spoty reklamowe uczniów
 • odróżnia spot reklamowy od innych wytworów reklamy
 • korzystając z pomocy, przygotowuje prosty spot reklamowy o Polsce
 • wie, co to jest spot reklamowy
 • przygotowuje prosty spot reklamowy o Polsce
 • omawia cechy spotu reklamowego
 • przygotowuje spot reklamowy o Polsce
 • wyjaśnia mechanizm działania spotu reklamowego
 • przygotowuje ciekawy spot reklamowy o Polsce
 • wykorzystuje funkcjonalnie wiedzę o mechanizmach rządzących oddziaływaniem spotu reklamowego i tworzy oryginalny spot reklamowy o wyraźnej roli perswazyjnej
Nasze projekty: konkurs Ożywić zużyte słowa
 • podaje przykłady kilku słów, które wyszły z użycia
 • korzystając z odpowiednich słowników, podaje przykłady słów, które wyszły z użycia
 • uzasadnia swój wybór słów, które warto przywrócić do użytku
 • bierze czynny udział w przygotowaniu konkursu związanego ze słowami, które wyszły z użycia
 • przygotowuje i przeprowadza konkurs związany ze słowami, które wyszły z użycia
Rycerski świat
Henryk Sienkiewicz Krzyżacy
 • wie, że utwór należy do powieści historycznych
 • podaje po jednym przykładzie elementu historycznego i fikcyjnego w powieści
 • przypomina, co to jest wątek
 • krótko charakteryzuje wybranego bohatera
 • wie, kiedy bohater jest postacią dynamiczną
 • wymienia podstawowe obyczaje rycerskie
 • wie, co to jest archaizm
 • określa temat obrazu Matejki
 • proponuje obsadę aktorską głównych ról do przygotowywanej ekranizacji
 • pisze krótkie streszczenie wybranego wątku
 • tworzy krótki list i opis postaci

 

 • wyjaśnia, czym cechują się powieści historyczne
 • wskazuje przykłady elementów historycznych i fikcyjnych
 • wymienia wątki utworu
 • charakteryzuje wybranego bohatera
 • wyjaśnia, kiedy bohater jest postacią dynamiczną
 • wymienia obyczaje rycerskie
 • wskazuje w tekście różne rodzaje archaizmów
 • zestawia opis bitwy z dziełem malarskim
 • proponuje obsadę aktorską kilku ról do przygotowywanej ekranizacji
 • pisze streszczenie wybranego wątku
 • tworzy list i opis postaci
 • wyjaśnia, dlaczego utwór należy do powieści historycznych
 • określa zasadę łączenia elementów historycznych i fikcyjnych
 • omawia układ wątków utworu
 • dokonuje charakterystyki porównawczej wybranych bohaterów
 • wskazuje bohaterów dynamicznych
 • krótko opowiada o obyczajach rycerskich
 • wyjaśnia, po co są stosowane archaizmy w utworze
 • wskazuje podobieństwa w opisie bitwy i jej przedstawieniu malarskim
 • proponuje obsadę aktorską do przygotowywanej ekranizacji
 • pisze wyczerpujące streszczenie wybranego wątku
 • tworzy rozwinięty list i wyczerpujący opis postaci
 • podaje różne przykłady powieści historycznych
 • określa relacje między elementami historycznymi i fikcyjnymi
 • przedstawia przebieg wybranego wątku
 • dokonuje wyczerpującej charakterystyki porównawczej wybranych bohaterów
 • wyjaśnia, kto i dlaczego jest bohaterem dynamicznym
 • opowiada o obyczajach rycerskich
 • wyjaśnia rolę archaizmów w języku utworu
 • porównuje środki języka literackiego i malarskiego w opisie bitwy
 • uzasadnia obsadę aktorską do przygotowywanej ekranizacji
 • pisze streszczenie wątku zgodnie z wszystkimi wymogami tej formy wypowiedzi
 • tworzy ciekawy list i plastyczny opis postaci
 • zestawia powieść z filmem, dokonuje ich porównania
 • przedstawia prezentację dotyczącą wybranego problemu utworu
 • tworzy list i opis postaci, zachowując wszystkie wymogi tych form wypowiedzi
Jarosław Grzędowicz Pan Lodowego Ogrodu (fragmenty)
 • odtwarza podstawowe informacje na temat krainy przedstawionej we fragmencie
 • opowiada o misji, którą wykonuje główny bohater
 • wstępnie przedstawia przeżycia, jakich doznałby podczas spotkania z mieszkańcami obcej planety
 • ma świadomość, że w tekście znajdują się nawiązania do średniowiecza
 • wie, co to jest fantastyka literacka i rozpoznaje teksty fantasy
 • odtwarza informacje na temat krainy przedstawionej we fragmencie
 • wyjaśnia na czym polega misja, którą wykonuje główny bohater
 • odtwarza argumenty, które zadecydowały o wyborze Vuka do spełnienia misji
 • opisuje przeżycia, jakich doznałby podczas spotkania z mieszkańcami obcej planety
 • przedstawia nawiązania do średniowiecza
 • wyjaśnia, na czym polega fantastyka literacka
 • rozróżnia fantastykę naukową i fantasy
 • porządkuje informacje na temat krainy przedstawionej we fragmencie
 • tworzy rozwiniętą wypowiedź przedstawiającą przeżycia, jakich doznałby podczas spotkania z mieszkańcami obcej planety
 • uzasadnia, co może być nawiązaniem do średniowiecza
 • wymienia przykłady elementów fantastycznych
 • wyjaśnia, na czym polega fantastyka naukowa i fantasy
 • barwnie opowiada o krainie przedstawionej we fragmencie
 • odtwarza i ocenia argumenty, które zadecydowały o wyborze Vuka do spełnienia misji
 • barwnie opisuje przeżycia, których doznałby podczas spotkania z mieszkańcami obcej planety
 • omawia rolę nawiązań do średniowiecza
 • zestawia fantastykę literacką z fikcją realistyczną
 • podaje przykłady literatury należącej do fantastyki naukowej i do fantasy
 • zna całość utworu
 • w wybranej formie przedstawia specyfikę literatury fantasy
Rodolphe Jaquette, Bernard Capo Krzyżacy. 1. W cieniu czarnych kniei (fragment komiksu)
 • rozpoznaje powieść Sienkiewicza jako źródło komiksu
 • wie, do czego służy dymek komiksowy
 • podaje przykład zdynamizowanego fragmentu
 • przedstawia wstępne wrażenia po obejrzeniu fragmentu komiksu
 • zestawia fragment komiksu z odpowiednim fragmentem powieści
 • rozróżnia podstawowe rodzaje dymków komiksowych
 • wskazuje fragmenty zdynamizowane
 • prezentuje swoje wrażenia po obejrzeniu fragmentu komiksu
 • porównuje fragment komiksu z odpowiednim fragmentem powieści
 • zna różne rodzaje dymków komiksowych
 • omawia dynamiczne fragmenty komiksu
 • przedstawia swoją ocenę fragmentu komiksu
 • porównuje fragment komiksu z odpowiednim fragmentem powieści, wskazując podobieństwa i różnice
 • łączy różne rodzaje dymków z rodzajem tekstu w komiksie
 • wyjaśnia, jak zostały osiągnięte efekty dynamizmu
 • ocenia i wartościuje fragment komiksu
 • przedstawia wybrany przez siebie komiks, omawia jego problematykę i warstwę plastyczną, ocenia go
Wirtualny spacer: komiks wykonany przez uczniów
 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy prosty komiks o przygodach wybranego rycerza rzeczywistego lub fikcyjnego
 • przedstawia swoją pracę
 • tworzy prosty komiks o przygodach wybranego rycerza rzeczywistego lub fikcyjnego
 • prezentuje swoją pracę
 • objaśnia zastosowane rozwiązania formalne
 • tworzy ciekawy komiks o przygodach wybranego rycerza rzeczywistego lub fikcyjnego
 • stara się stosować ciekawe rozwiązania formalne
 • omawia efekty swojej pracy.
 • tworzy ciekawy komiks o przygodach wybranego rycerza rzeczywistego lub fikcyjnego
 • dynamizuje akcję, stosuje ciekawe rozwiązania formalne
 • wykorzystuje urozmaicony tekst

 

 • tworzy oryginalny komiks, stosując różnorodne środki słowne i plastyczne
 • prezentuje swoją pracę i uzasadnia funkcję wybranych rozwiązań
Nasze projekty: ideały rycerskie we współczesnym świecie
 • w prostej formie (np. prezentacji multimedialnej) przedstawia obecność ideałów rycerskich w dzisiejszym świecie
 • w samodzielnie wybranej formie przedstawia obecność ideałów rycerskich w dzisiejszym świecie
 • w atrakcyjnej formie przedstawia obecność ideałów rycerskich w dzisiejszym świecie
 • w oryginalnej, funkcjonalnej formie przedstawia obecność ideałów rycerskich w dzisiejszym świecie
 • w oryginalnej, funkcjonalnej formie przedstawia obecność ideałów rycerskich w dzisiejszym świecie, uzasadnia obecność wybranych środków wyrazu
Mieć czy być?
Karol Dickens Opowieść wigilijna

 

 • zbiera informacje dotyczące głównego bohatera
 • wskazuje informacje, na podstawie których można ustalić czas wydarzeń
 • rozróżnia wydarzenia realistyczne i fantastyczne
 • wskazuje fragmenty, na podstawie których można określić emocje bohatera

 

 • charakteryzuje głównego bohatera
 • ustala czas wydarzeń
 • dzieli wydarzenia na realistyczne i fantastyczne
 • nazywa emocje bohatera
 • zapisuje w punktach rady dla bohatera

 

 • dokonuje pełnej charakterystyki głównego bohatera
 • omawia czas wydarzeń
 • omawia związek wydarzeń realistycznych i fantastycznych
 • nazywa emocje bohatera i wyjaśnia, czym były wywołane

 

 • charakteryzuje głównego bohatera, przywołując fragmenty tekstu
 • wyjaśnia znaczenie, jakie w utworze ma czas rozgrywających się wydarzeń
 • określa rolę fantastyki w opowiadaniu
 • wyjaśnia, z czego wynikała i na czym polegała zmiana w myśleniu i postępowaniu bohatera
 • wypowiada się na temat motywów ludzkiego postępowania
 • dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji tekstu
Erich FrommMieć czy być (fragmenty)

 

 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • wie, że tekst ma charakter filozoficzny
 • wskazuje fragmenty mówiące o dwóch postawach życiowych
 • odtwarza główne poglądy autora
 • wie, że tekst jest napisany stylem naukowym
 • wyodrębnia akapity
 • rozpoznaje podstawowe środki retoryczne
 • pisze krótki list, w którym prezentuje swoje stanowisko

 

 • formułuje pytania w związku z tekstem
 • rozpoznaje tekst jako filozoficzny
 • krótko omawia dwie postawy życiowe przedstawione w tekście
 • odtwarza poglądy autora na temat sposobu życia człowieka
 • zna cechy stylu naukowego
 • formułuje treść akapitu jednym zdaniem
 • wskazuje w tekście środki retoryczne
 • pisze list, w którym popiera swoje stanowisko argumentami

 

 • wyjaśnia, o czym mówi tekst
 • krótko wyjaśnia, z czego wynika filozoficzny charakter tekstu
 • omawia dwie postawy życiowe przedstawione w tekście
 • omawia poglądy autora przedstawione w tekście
 • wymienia cechy stylu naukowego
 • rozpoznaje związki między akapitami
 • omawia funkcje podstawowych środków retorycznych
 • pisze list, w którym stosuje środki retoryczne
 • formułuje problematykę tekstu
 • wyjaśnia, dlaczego tekst ma charakter filozoficzny
 • omawia i ocenia dwie postawy życiowe przedstawione w tekście
 • prezentuje swoje poglądy na temat poruszany w utworze
 • na podstawie tekstu omawia cechy stylu naukowego
 • omawia budowę wywodu
 • świadomie odbiera tekst z uwzględnieniem środków retorycznych
 • pisze list, w który przekonuje do swoich poglądów

 

 • odtwarza tok wywodu zaprezentowanego w tekście, na tej podstawie formułuje własne stanowisko wobec problemów w nim poruszanych
 • analizuje kompozycję tekstu z perspektywy budowy akapitów i związków między nimi
 • świadomie stosuje środki retoryczne w swoich wypowiedziach
 • pisze list, w którym za pomocą celowo dobranych środków prezentuje swoje stanowisko, uzasadnia je i przekonuje do niego odbiorcę
Plakat fundacji Arka
 • rozpoznaje plakat wśród innych przedstawień wizualnych
 • wskazuje podstawowe elementy plakatu
 • dostrzega związek tekstu i elementów graficznych na plakacie
 • wie, kim jest wolontariusz
 • zna pojęcie filantropia
 • wie, na czym polega perswazja

 

 • odróżnia plakat od obrazu
 • wskazuje elementy znaczące na plakacie
 • analizuje hasła znajdujące się na plakacie
 • wyjaśnia, kim jest wolontariusz
 • przedstawia prostą definicję filantropii
 • zna podstawowe środki perswazyjne
 • wyjaśnia, czym różni się plakat od obrazu
 • omawia przenośne znaczenie znaków graficznych
 • wypowiada się na temat swoich możliwości pracy w wolontariacie
 • wyjaśnia, na czym polega filantropia
 • rozpoznaje środki perswazyjne
 • wskazuje główne środki wyrazu plakatu
 • ocenia plakat
 • proponuje własne hasło plakatowe
 • ocenia własne możliwości pracy w wolontariacie
 • podaje przykłady działań o charakterze filantropijnym
 • omawia znaczenie i funkcję środków perswazyjnych
 • omawia specyfikę plakatu jako formy przekazu
 • ocenia skuteczność perswazyjną plakatu
 • prezentuje rozwiniętą wypowiedź na temat celu, sensu i przebiegu wolontariatu
 • omawia i ocenia działania o charakterze filantropijnym
 • świadomie i celowo stosuje środki perswazyjne w swoich wypowiedziach
Wirtualny spacer: plakaty multimedialne uczniów
 • korzystając z pomocy, tworzy plakat multimedialny
 • przedstawia swój plakat
 • tworzy prosty plakat multimedialny
 • opowiada o tym, co plakat przedstawia
 • tworzy plakat multimedialny
 • opowiada o znaczących elementach przedstawionych na plakacie
 • tworzy oryginalny plakat multimedialny
 • wyjaśnia funkcje elementów użytych na plakacie
 • formułuje przesłanie swojego plakatu
 • całkowicie samodzielnie tworzy oryginalny, atrakcyjny wizualnie plakat multimedialny, eksponujący wyraziście przyjęte przesłanie,
 • funkcjonalnie stosuje różnorodne środki wyrazu
Nasze projekty: film prezentujący kandydata do nagrody za życiową postawę
 • proponuje kandydata do prezentacji
 • uzasadnia wybór kandydata do prezentacji
 • – zbiera i porządkuje informacje na temat kandydata do prezentacji
 • bierze aktywny udział w przygotowaniu filmu prezentującego kandydata do nagrody za postawę życiową
 • samodzielnie przygotowuje filmik prezentujący kandydata do nagrody za postawę życiową
Magia świata
Bolesław Leśmian Dziewczyna
 • wie, że utwór jest balladą
 • dostrzega mieszanie realizmu z fantastyką
 • rozpoznaje narratora w utworze
 • dostrzega neologizmy w tekście
 • wymienia cechy ballady jako gatunku
 • wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne
 • przypomina, kim jest narrator w utworze
 • wskazuje neologizmy
 • wyjaśnia, dlaczego utwór jest balladą
 • omawia elementy realistyczne i fantastyczne
 • omawia postawę narratora
 • omawia budowę i znaczenie neologizmów
 • omawia tekst jako balladę w kontekście innych utworów tego gatunku
 • określa relacje między elementami realistycznymi i fantastycznymi
 • omawia relację narratora z elementami świata przedstawionego
 • omawia funkcję neologizmów
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem zawartej w nim wizji świata
Bolesław Leśmian Wczesnym rankiem,Tęcza
 • wie, że utwór należy do liryki bezpośredniej
 • dostrzega składniki poetyckiego krajobrazu
 • dostrzega środki języka malarskiego
 • rozpoznaje utwór jako należący do liryki bezpośredniej
 • wymienia składniki poetyckiego krajobrazu
 • wskazuje środki języka malarskiego
 • dostrzega ożywienie
 • wyodrębnia obrazy poetyckie
 • omawia postawę wobec natury przedstawioną w wierszu
 • wyjaśnia, dlaczego utwór należy do liryki bezpośredniej
 • opisuje krajobraz zaprezentowany w wierszu
 • omawia zawartość obrazów poetyckich
 • omawia środki języka malarskiego
 • wskazuje ożywienie
 • omawia tekst jako utwór należy do liryki bezpośredniej
 • określa relacje między elementami utworu
 • omawia funkcję obrazów poetyckich
 • omawia funkcję ożywienia
 • ocenia postawy pokazane w utworze
 • dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji wierszy
Aleksander MinorskiIkar znad Dunajca (fragmenty)
 • przypomina postać Ikara z mitu
 • wie, że tekst jest opowieścią biograficzną
 • wymienia najważniejsze elementy świata przedstawionego
 • wskazuje fragmenty opisujące emocje i przeżycia
 • według wzoru tworzy opis przeżyć
 • krótko przypomina treść mitu o Ikarze
 • wyjaśnia, czym cechuje się opowieść biograficzna
 • porządkuje elementy świata przedstawionego
 • nazywa emocje i przeżycia
 • tworzy opis przeżyć
 • wyjaśnia symbolikę postaci Ikara
 • sytuuje opowieść biograficzną na granicy literatury faktu i literatury pięknej
 • opowiada swoimi słowami o elementach świata przedstawionego
 • wskazuje i omawia źródła emocji i przeżyć
 • tworzy ciekawy opis przeżyć
 • wyjaśnia, na czym polega motyw ikaryjski w kulturze
 • wyjaśnia, dlaczego tekst jest opowieścią biograficzną
 • omawia elementy świata przedstawionego
 • omawia przeżycia i emocje bohatera w kontekście jego dokonań
 • tworzy opis przeżyć, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem oceny postawy bohatera
Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński Świat przedstawiony utworu literackiego wobec rzeczywistości (fragmenty)
 • odróżnia realizm od fantastyki
 • zna termin groteska
 • zna termin absurd
 • rozróżnia elementy świata przedstawionego w utworach literackich
 • wyodrębnia akapity
 • wstępnie omawia realizm i fantastykę jako dwa sposoby pokazywania rzeczywistości w literaturze
 • wie, na czym polega groteska
 • wie, na czym polega absurd
 • wymienia elementy świata przedstawionego w utworach literackich
 • odtwarza zawartość treściową akapitów
 • wyjaśnia, na czym polega realistyczne, a na czym fantastyczne obrazowanie świata
 • wskazuje podstawowe cechy groteski
 • podaje przykłady absurdu
 • omawia elementy świata przedstawionego w utworach literackich
 • analizuje budowę akapitów
 • dostrzega problematykę tekstu
 • zestawia z sobą konwencję realistyczną i fantastyczną
 • wyjaśnia, czym jest groteska i podaje jej przykłady
 • wyjaśnia funkcje absurdu
 • charakteryzuje elementy świata przedstawionego w utworach literackich
 • omawia budowę akapitów
 • formułuje problematykę tekstu
 • analizuje i interpretuje utwory ze szczególnym uwzględnieniem konwencji literackiej
 • analizuje kompozycję tekstu z perspektywy budowy akapitów i związków między nimi
Wirtualny spacer: uczniowski quiz
 • proponuje zagadnienia do pytań
 • stara się brać udział w quizie
 • układa kilka pytań do quizu
 • bierze udział w quizie
 • układa pytania do quizu
 • bierze czynny udział w quizie
 • układa ciekawe pytania do quizu
 • bierze aktywny udział w quizie
 • tworzy quiz
 • bierze aktywny udział w quizie
Nasze projekty: wieczór poetycki
 • proponuje wiersze na wieczór poetycki
 • uzasadnia wybór wierszy na wieczór poetycki
 • bierze udział w przygotowaniu wieczoru poetyckiego

 

 • przygotowuje piękną recytację wierszy na wieczór poetycki
 • organizuje i przeprowadza wieczór poetycki
Sztuka optymizmu
Kazimierz Wierzyński Zielono mam w głowie,Na łące
 • wyjaśnia, o czym mówi wiersz
 • wie, na czym polega przerzutnia
 • wie, na czym polega liryka bezpośrednia
 • wie, że niektóre fragmenty mają charakter metaforyczny
 • cytuje fragmenty, na podstawie których można określić postawę życiową osoby mówiącej
 • odczytuje główną myśl wiersza
 • rozpoznaje w tekście przerzutnię
 • rozpoznaje w wierszu lirykę bezpośrednią
 • wskazuje fragmenty o znaczeniu metaforycznym
 • wie, o jakiej postawie życiowej jest mowa w wierszu
 • formułuje przesłanie wiersza
 • wyjaśnia, na czym polega przerzutnia
 • zbiera informacje o osobie mówiącej
 • wyjaśnia znaczenia metaforyczne
 • wypowiada się na temat postawy życiowej, o której jest mowa w wierszu
 • wypowiada się na temat przesłania wiersza
 • określa funkcję przerzutni
 • charakteryzuje osobę mówiącą
 • wypowiada się na temat znaczeń naddanych utworu
 • przedstawia własne przemyślenia na temat postawy życiowej, o której jest mowa w wierszu
 • samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz ze szczególnym uwzględnieniem refleksji o postawach życiowych człowieka
Małgorzata Baranowska Szczęście codzienne (fragment Tylko się rozejrzeć)
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • wskazuje fragmenty prezentujące poglądy autorki
 • odtwarza informacje na temat źródeł szczęścia
 • wyjaśnia, czego dotyczy tekst
 • odtwarza poglądy autorki własnymi słowami
 • krótko wypowiada się na temat źródeł szczęścia
 • odtwarza zawartość treściową akapitów
 • omawia zawartość treściową tekstu
 • komentuje poglądy autorki
 • wypowiada się na temat źródeł szczęścia
 • analizuje budowę akapitów
 • formułuje problematykę tekstu
 • ustosunkowuje się do poglądów autorki
 • tworzy rozbudowaną wypowiedź na temat źródeł szczęścia
 • omawia budowę akapitów
 • samodzielnie interpretuje tekst i ustosunkowuje się do zawartych w nim poglądów
 • analizuje kompozycję tekstu z perspektywy budowy akapitów i związków między nimi
Richard Carlson Nie zadręczaj się problemami, nastolatku (fragment Ciesz się, że jesteś nastolatkiem)
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • wie, w jakim celu został napisany tekst
 • wskazuje fragmenty omawiające postawę życiową
 • wie, czym cechuje się styl potoczny
 • cytuje fragmenty zawierające życiowe rady
 • wyjaśnia, o czym mówi tekst
 • rozpoznaje intencje tekstu
 • odtwarza własnymi słowami zawartość treściową fragmentów dotyczących postawy życiowej
 • rozpoznaje styl potoczny
 • odtwarza życiowe rady zawarte w tekście
 • odtwarza zawartość treściową akapitów
 • omawia treści zawarte w tekście
 • formułuje intencje tekstu
 • omawia fragmenty dotyczące postawy życiowej
 • wyjaśnia, czym cechuje się styl potoczny
 • omawia życiowe rady zawarte w tekście
 • analizuje budowę akapitów
 • ustosunkowuje się do treści zawartych w tekście
 • omawia intencje tekstu
 • przedstawia własne stanowisko dotyczące postawy życiowej zaprezentowanej w tekście
 • omawia skutki zastosowania stylu potocznego
 • formułuje życiowe rady uzupełniające przesłanie tekstu
 • omawia budowę akapitów
 • samodzielnie interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem omówienia i oceny postaw życiowych
 • analizuje kompozycję tekstu z perspektywy budowy akapitów i związków między nimi
Wirtualny spacer: tworzenie drzewa osobistego rozwoju
 • ma świadomość, że należy myśleć o swoim rozwoju
 • przy pomocy tworzy proste drzewo osobistego rozwoju
 • krótko wypowiada się na temat swojego rozwoju
 • tworzy proste drzewo osobistego rozwoju
 • wypowiada się na temat swojego rozwoju
 • tworzy drzewo osobistego rozwoju
 • planuje swój osobisty rozwój
 • tworzy rozbudowane drzewo osobistego rozwoju
 • wyczerpująco przedstawia plany swojego osobistego rozwoju
 • tworzy rozbudowane drzewo osobistego rozwoju
Nasze projekty: sondaż wśród rówieśników
 • proponuje kilka pytań do sondażu
 • opracowuje zestaw pytań do sondażu
 • bierze czynny udział w przeprowadzaniu sondażu
 • opracowuje graficznie wyniki sondażu, formułuje wnioski
 • samodzielnie przygotowuje i przeprowadza sondaż, prezentuje jego wyniki, formułuje na ich podstawie wnioski
Malowane słowem
Jan Lechoń Czerwone wino, Do malarza
 • wie, że w kulturze pory roku maja znaczenie symboliczne
 • wskazuje formy gramatyczne ujawniające osobę mówiącą
 • wskazuje wersy zawierające refleksje
 • wie, że wiersz ma walory plastyczne
 • wyjaśnia symbolikę wybranej pory roku
 • wskazuje osobę mówiącą w wierszu
 • wyjaśnia, czego dotyczą refleksje zawarte w wierszu
 • wskazuje środki wywołujące efekt plastyczności utworu
 • wyjaśnia symbolikę pór roku
 • wypowiada się na temat osoby mówiącej w wierszu
 • omawia refleksje zawarte w wierszu
 • nazywa środki językowe wywołujące efekt plastyczności utworu
 • tworzy rozbudowaną wypowiedź poświęconą symbolice por roku
 • charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu
 • ustosunkowuje się do refleksji zawartych w wierszu
 • omawia walory plastyczne utworu i sposoby ich osiągania
 • samodzielnie analizuje i interpretuje wiersze ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w nim refleksji i sposobów kreowania rzeczywistości
Jan Kasprowicz Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach
 • wyodrębnia obrazy poetyckie
 • wie, że niektóre elementy mają znaczenie symboliczne
 • wyjaśnia, co to jest epitet złożony
 • wie, że opis ma charakter impresyjny
 • wie, że utwór jest sonetem
 • tytułuje obrazy poetyckie
 • wymienia elementy symboliczne
 • wskazuje epitety złożone
 • wyjaśnia, na czym polega impresyjność opisu
 • wymienia cechy gatunkowe sonetu
 • wypowiada się na temat zawartości obrazów poetyckich
 • omawia elementy symboliczne
 • określa funkcję epitetów złożonych
 • omawia środki językowe wpływające na impresyjność opisu
 • wyjaśnia, dlaczego utwór jest sonetem
 • omawia zawartość obrazów poetyckich
 • wyjaśnia symboliczne znaczenia poszczególnych elementów
 • omawia funkcję epitetów złożonych w powiązaniu z innymi środkami językowymi
 • wyjaśnia, z czego wynika i na czym polega impresyjność opisu poetyckiego
 • omawia relacje między dwiema częściami sonetu
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem impresyjności opisu i tworzących go środków językowych
Czesław Miłosz Mały traktat o kolorach
 • zna definicję traktatu
 • podaje przykłady kilku barw o znaczeniu symbolicznym
 • przypomina, na czym polega epitet złożony
 • cytuje fragmenty, w których jest sformułowana intencja tekstu
 • wyjaśnia, czym cechuje się traktat
 • wymienia barwy o znaczeniu symbolicznym
 • wymienia epitety złożone
 • rozpoznaje intencję tekstu
 • wyjaśnia, co to znaczy mały traktat
 • omawia symboliczne znaczenie barw
 • omawia funkcję epitetów złożonych
 • formułuje intencję tekstu
 • wyjaśnia znaczenie tytułu
 • omawia kulturowe znaczenie różnych barw
 • omawia funkcję epitetów złożonych w kontekście innych środków językowych użytych w tekście
 • omawia intencję tekstu
 • samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem jego przesłania
Wirtualny spacer: projektowanie zawartości płyty i jej okładki
 • proponuje przykłady utworów muzycznych
 • proponuje prosty projekt okładki
 • zbiera wyjściowy materiał muzyczny
 • proponuje elementy graficzne na okładkę
 • projektuje prostą okładkę
 • gromadzi materiał muzyczny
 • dobiera funkcjonalne elementy graficzne na okładkę
 • projektuje interesującą okładkę
 • gromadzi bogaty materiał muzyczny
 • dobiera funkcjonalne różnorodne elementy graficzne na okładkę
 • projektuje oryginalną okładkę
 • gromadzi interesujący, bogaty materiał muzyczny
 • samodzielnie tworzy oryginalną, twórczą, pomysłową okładkę
Nasze projekty: wystawa fotografii krajobrazu
 • wybiera zdjęcia na wystawę fotografii
 • proponuje zasadę ułożenia zdjęć na wystawie fotografii
 • proponuje motta do fotografii na wystawie
 • czynnie uczestniczy w przygotowaniu wystawy fotografii krajobrazu
 • kieruje pracami związanymi z przygotowaniem wystawy fotografii krajobrazu

 

Wymiary człowieczeństwa
Jerzy Liebert Uczę się ciebie, człowieku
 • wskazuje wersy ujawniające osobę mówiącą
 • wie, co to jest metafora
 • wstępnie określa sytuację liryczną
 • wymienia główne wyznaczniki postawy życiowej przedstawionej w wierszu
 • rozpoznaje osobę mówiącą
 • wskazuje metafory
 • określa sytuację liryczną
 • określa postawę życiową przedstawioną w wierszu
 • wypowiada się na temat osoby mówiącej
 • wyjaśnia znaczenia metafor
 • omawia sytuację liryczną
 • – wyjaśnia, jakiej postawy życiowej uczy wiersz
 • charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu
 • omawia metaforyczną warstwę utworu
 • komentuje sytuację liryczną
 • – ustosunkowuje się do postawy życiowej przedstawionej w wierszu
 • samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz ze szczególnym uwzględnieniem prezentowanej w nim postawy wobec świata i człowieka

 

Leszek KołakowskiMini wykłady o maxi sprawach. O wrogu i o przyjacielu
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • cytuje zdanie o charakterze tezy
 • zna przynajmniej jeden cytat dotyczący przyjaźni
 • wyodrębnia akapity w tekście
 • wie, po czym rozpoznać akapit sumujący
 • stara się brać udział w dyskusji

 

 • opowiada, o czym mówi tekst
 • wskazuje fragmenty o charakterze tezy i argumentów
 • ze źródeł wskazanych przez nauczyciela podaje kilka cytatów dotyczących przyjaźni
 • wyodrębnia główną myśl akapitów
 • wskazuje akapit sumujący
 • bierze udział w dyskusji

 

 • formułuje temat tekstu
 • na podstawie tekstu formułuje tezę i argumenty
 • z samodzielnie wyszukanych źródeł podaje cytaty dotyczące przyjaźni
 • omawia związki między akapitami
 • omawia zawartość akapitu sumującego
 • bierze czynny udział w dyskusji
 • określa problematykę tekstu
 • odtwarza własnymi słowami tezę i argumenty z tekstu
 • podaje i omawia cytaty dotyczące przyjaźni
 • odtwarza kompozycję wywodu autora
 • wskazuje związek akapitu sumującego z pozostałymi akapitami
 • przedstawia i uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji

 

 • zna inne miniwykłady autora, prezentuje ich problematykę, omawia kompozycję wywodu autora
Max Ehrmann, Piotr Walewski, zespół Piwnicy pod BaranamiDezyderata

 

 • rozpoznaje w tekście formy trybu rozkazującego
 • cytuje fragmenty zawierające życiowe rady
 • wie, że tekst mówi o wartościach
 • uważnie wysłuchuje muzycznej wersji utworu
 • pisze prostą dedykację
 • omawia wersy zawierające formy trybu rozkazującego
 • odtwarza własnymi słowami życiowe rady
 • rozpoznaje wartości, o których mowa w tekście
 • porównuje tekst z jego muzyczną wersją
 • pisze dedykację
 • wyjaśnia funkcję form trybu rozkazującego użytego w tekście
 • omawia życiowe rady zawarte w tekście
 • nazywa i porządkuje wartości, o których mowa w tekście
 • wypowiada się na temat muzycznej wersji utworu
 • pisze ciekawą dedykację
 • wyjaśnia, jaką rolę odgrywają formy trybu rozkazującego dla wyeksponowania przesłania tekstu
 • ustosunkowuje się do życiowych rad zawartych w tekście
 • tworzy wypowiedź związaną z wartościami, o których jest mowa w tekście
 • ocenia muzyczną wersję utworu
 • pisze ciekawą dedykację, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór jako dzieło literackie i muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem jego wymowy aksjologicznej
Wirtualny spacer: uczniowskie e-maile
 • pisze krótki e-mail na wskazany temat, stara się w nim stosować podstawowe zasady etykiety językowej
 • pisze e-mail na wskazany temat, stosuje w nim podstawowe zasady etykiety językowej
 • pisze e-mail zawierający przestrogi i rady
 • stosuje zasady etykiety językowej
 • pisze ciekawy, rozwinięty e-mail zawierający przestrogi i rady
 • świadomie stosuje zasady etykiety językowej
 • pisze oryginalny, twórczy e-mail związany z tematyką aksjologiczną
 • świadomie stosuje zasady etykiety językowej
Nasze projekty: plakat Wymiary człowieczeństwa
 • przygotowuje prosty plakat
 • przygotowuje plakat
 • przygotowuje ciekawy plakat
 • przygotowuje ciekawy, oryginalny plakat
 • przygotowuje ciekawy plakat, świadomie dobiera środki plastyczne i językowe

 

Zmagania z losem
Ernest Hemingway Stary człowiek i morze
 • odtwarza najważniejsze wydarzenia
 • wymienia podstawowe cechy bohatera
 • rozpoznaje główne emocje bohatera
 • przedstawia chłopca
 • wskazuje przejawy życiowej postawy bohatera
 • dostrzega metaforyczny sens utworu
 • pisze krótką rozprawkę

 

 • porządkuje wydarzenia utworu
 • nazywa cechy bohatera
 • nazywa emocje i przeżycia bohatera
 • opowiada o relacjach bohatera z chłopcem
 • wypowiada się na temat postawy życiowej bohatera
 • dostrzega przesłanie utworu
 • pisze rozprawkę

 

 • odtwarza etapy wyprawy bohatera
 • charakteryzuje bohatera
 • ocenia postawę bohatera
 • omawia relacje bohatera z chłopcem
 • ocenia postawę życiową bohatera
 • formułuje przesłanie utworu
 • pisze rozprawkę, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • relacjonuje swoimi słowami przebieg wyprawy bohatera
 • dokonuje pełnej charakterystyki bohatera
 • przedstawia swój stosunek do bohatera
 • ocenia relacje Santiaga z chłopcem
 • ustosunkowuje się do postawy życiowej bohatera
 • ustosunkowuje się do przesłania utworu
 • pisze rozprawkę zawierającą hipotezę, zachowuje wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem refleksji o życiowej postawie bohatera i jej oceny
 • przedstawia swoje refleksje w rozprawce zawierającej hipotezę
Jasiek Mela Poza horyzonty (fragmenty)
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • zbiera informacje na temat bohatera
 • wie, czym cechują się utwory należące do literatury faktu
 • odtwarza informacje zawarte w tekście
 • wypowiada się na temat przeżyć bohatera
 • wie, że tekst należy do literatury faktu

 

 • porządkuje informacje zawarte w tekście
 • charakteryzuje bohatera
 • wyjaśnia, dlaczego tekst należy do literatury faktu

 

 • omawia informacje zawarte w tekście
 • ocenia bohatera
 • porównuje tekst z innymi utworami należącymi do literatury faktu
 • samodzielnie interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji postawy życiowej bohatera
Andrew Wyeth Świat Krystyny (reprodukcja obrazu)
 • ogląda uważnie obraz
 • wypowiada się na temat bohaterki obrazu
 • dostrzega główną zasadę kompozycyjną obrazu
 • ma świadomość symboliki niektórych elementów obrazu
 • wymienia elementy świata przedstawionego na obrazie
 • opisuje bohaterkę przedstawioną na obrazie
 • wstępnie omawia kompozycję obrazu
 • wskazuje elementy o znaczeniach symbolicznych
 • omawia najważniejsze elementy przedstawione na obrazie
 • omawia relację bohaterki obrazu ze światem
 • omawia kompozycję obrazu
 • omawia elementy o znaczeniach symbolicznych
 • omawia warstwę przedstawieniową obrazu
 • wymyśla historię związaną z postacią przedstawioną na obrazie
 • omawia i ocenia kompozycję obrazu
 • wyjaśnia symboliczne znaczenia elementów obrazu
 • samodzielnie analizuje i interpretuje obraz ze szczególnym uwzględnieniem środków języka malarskiego wykorzystanych do przekazania znaczeń
Wirtualny spacer: nagranie vlogera
 • opracowuje recenzję według podanego wzoru
 • korzystając z pomocy, nagrywa wideoblog
 • opracowuje krótką recenzję
 • nagrywa prosty wideoblog
 • opracowuje recenzję
 • nagrywa wideoblog
 • opracowuje wyczerpującą recenzję
 • prezentuje ciekawy wideoblog
 • przedstawia recenzję spełniającą wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi
 • prezentuje oryginalny, atrakcyjny treściowo i wizualnie wideoblog
Nasze projekty: przedstawienie teatralne dla dzieci z domu dziecka albo pacjentów szpitala
 • na miarę swoich możliwości bierze udział w przygotowaniu przedstawienia dla dzieci
 • bierze udział w przygotowaniu przedstawienia dla dzieci
 • bierze aktywny udział w przygotowaniu przedstawienia dla dzieci
 • aktywnie włącza się we wszystkie prace związane z przygotowaniem przedstawienia dla dzieci
 • kieruje pracami przy przygotowaniu przedstawienia dla dzieci
Siła rozumu
Agatha ChristieHydra lernejska

Dwanaście prac Herkulesa

 • czyta ze zrozumieniem informacje dotyczące mitu o pracach Heraklesa
 • cytuje odpowiednie fragmenty tekstu
 • opowiada o bohaterze
 • opowiada, jak detektyw doszedł do rozwiązania zagadki kryminalnej
 • wie, że utwory Agathy Christie reprezentują opowiadania kryminalne
 • wymienia tytuły opowiadań
 • opowiada o wybranym śledztwie bohatera

 

 • zna mit o dwunastu pracach Heraklesa
 • wydobywa informacje z tekstu
 • wstępnie charakteryzuje bohatera
 • odtwarza tok myślenia detektywa
 • wyjaśnia, kiedy opowiadanie nazywamy kryminalnym
 • wskazuje opowiadania, które uważa za najciekawsze
 • odtwarza tok myślenia detektywa w związku z wybranym śledztwem
 • opowiada mit o pracach Heraklesa
 • selekcjonuje informacje z tekstu
 • charakteryzuje bohaterów
 • omawia tok myślenia detektywa
 • wyjaśnia, na jakiej podstawie klasyfikuje utwory jako opowiadania kryminalne
 • uzasadnia wybór najciekawszego opowiadania
 • sporządza kartoteki przestępców z opowiadań o Herkulesie Poirocie
 • omawia nawiązania do mitu o pracach Heraklesa
 • omawia przywołane cytaty
 • charakteryzuje i ocenia bohaterów
 • omawia i ocenia tok myślenia detektywa
 • omawia opowiadania kryminalne jako przykłady utworów kultury masowej
 • wskazuje związek poszczególnych opowiadań z mitem o Herkulesie
 • omawia motywy postępowania przestępców z poszczególnych opowiadań
 • samodzielnie analizuje i interpretuje opowiadania ze szczególnym uwzględnieniem ich przynależności do kultury masowej
Czesław MiłoszZaklęcie

 

 • odczytuje dosłowne znaczenia utworu
 • rozpoznaje tezę w utworze
 • rozpoznaje argumenty w tekście
 • rozpoznaje osobę mówiącą
 • dostrzega w utworze nawiązania do filozofii
 • wskazuje fragmenty o znaczeniu metaforycznym
 • odtwarza własnymi słowami zawartość treściową utworu
 • przekazuje tezę zawartą w utworze własnymi słowami
 • formułuje zawarte w tekście argumenty własnymi słowami
 • wypowiada się na temat osoby mówiącej
 • wie, czym zajmuje się filozofia
 • próbuje wyjaśniać znaczenia zawarte w metaforach
 • odczytuje przenośne znaczenia utworu
 • komentuje tezę utworu
 • omawia argumenty występujące w tekście
 • charakteryzuje osobę mówiącą
 • wyjaśnia krótko, czym zajmuje się filozofia
 • wyjaśnia znaczenia wynikające z metafor
 • omawia przenośne znaczenia utworu
 • komentuje tezę utworu, przywołując własne przemyślenia
 • ustosunkowuje się do argumentów zawartych w tekście
 • omawia światopogląd osoby mówiącej
 • wymienia podstawowe działy filozofii
 • interpretuje znaczenia metaforyczne
 • samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem odwołań do filozofii
Auguste RodinMyśliciel (rzeźba)

 

 • odróżnia rzeźbę od innych wytworów sztuki plastycznej
 • omawia wygląd postaci przedstawianej przez rzeźbę
 • układa krótki monolog wewnętrzny postaci ukazanej przez Rodina
 • wie, czym cechuje się rzeźba jako dziedzina sztuki
 • przedstawia swoje odczucia wywoływane przez dzieło
 • układa monolog wewnętrzny postaci ukazanej przez Rodina
 • odróżnia rzeźbę figuratywną od abstrakcyjnej
 • wyjaśnia znaczenia wynikające ze sposobu przedstawienia postaci przez rzeźbę
 • układa rozwinięty monolog wewnętrzny postaci ukazanej przez Rodina
 • omawia środki wyrazu artystycznego związane z rzeźbą
 • ocenia dzieło
 • układa rozwinięty, ciekawy i oryginalny monolog wewnętrzny postaci ukazanej przez Rodina
 • samodzielnie analizuje i interpretuje dzieło ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków wyrazu artystycznego dla kreowania przenośnych znaczeń
Wirtualny spacer: fragment lekcji przygotowany przez uczniów
 • korzysta ze wskazanego programu internetowego
 • korzystając z pomocy, tworzy postać, która pomoże poprowadzić zajęcia na temat potęgi ludzkiego umysłu
 • korzysta ze wskazanego programu internetowego
 • tworzy postać, która pomoże poprowadzić zajęcia na temat potęgi ludzkiego umysłu
 • korzystając z programu internetowego, tworzy niebanalną postać, która pomoże poprowadzić ciekawe zajęcia na temat potęgi ludzkiego umysłu
 • korzystając z programu internetowego, przeprowadza fragment lekcji na temat potęgi ludzkiego rozumu
 • korzystając z programu internetowego, przeprowadza ciekawą, twórczą lekcję na temat potęgi ludzkiego rozumu
Nasze projekty: uczniowskie prezentacje na temat zmian cywilizacyjnych w Polsce
 • w prostej formie przedstawia zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w świecie
 • w samodzielnie dobranej formie przedstawia zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w świecie
 • w ciekawej formie przedstawia zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w świecie
 • w funkcjonalnie dobranej formie przedstawia zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w świecie
 • w atrakcyjnie dobranej formie prezentuje zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w świecie, świadomie i celowo dobiera środki wyrazu
KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
Części mowy – czasownik, formy osobowe
 • rozpoznaje czasownik wśród innych części mowy
 • rozpoznaje formy gramatyczne czasownika
 • rozpoznaje formy czasu
 • zna tryby czasownika
 • zna strony czasownika
 • przekształca stronę czynną na bierną i odwrotnie
 • zna reguły ortograficzne dotyczące czasownika

 

 • wyjaśnia, czym cechuje się czasownik jako część mowy
 • tworzy poprawne formy gramatyczne czasownika
 • stosuje odpowiednie formy czasu, trybu i strony
 • rozpoznaje czasowniki dokonane i niedokonane
 • zna reguły ortograficzne dotyczące czasownika, stara się stosować je w praktyce

 

 • wyjaśnia, czym odróżnia się czasownik od innych części mowy
 • tworzy poprawne, różnorodne formy czasownika
 • stosuje formy czasu, trybu i strony
 • wyjaśnia, czym różnią się od siebie czasowniki dokonane i niedokonane
 • zna trudne formy czasownika
 • stosuje w praktyce reguły ortograficzne dotyczące czasownika
 • wyjaśnia, czemu służą czasowniki w wypowiedzi
 • używa w wypowiedzi różnych form gramatycznych czasownika dla osiągniecia zamierzonych celów
 • stosuje bezbłędnie formy czasu, trybu i strony
 • wyjaśnia, kiedy czasowniki są dokonane, a kiedy niedokonane
 • stosuje poprawnie trudne formy czasownika
 • stosuje w praktyce wszystkie reguły ortograficzne dotyczące czasownika

 

 • poprawnie, świadomie i funkcjonalnie używa wszystkich form osobowych czasownika w swoich wypowiedziach

 

Części mowy – czasownik, formy nieosobowe
 • zna różne formy nieosobowe czasownika
 • rozpoznaje imiesłów przymiotnikowy wśród innych części mowy
 • rozpoznaje imiesłów czynny i bierny
 • wie, że imiesłów przymiotnikowy łączy się z rzeczownikiem
 • zna zasadę pisowni nie z imiesłowem przymiotnikowym
 • rozpoznaje imiesłów przysłówkowy

 

 • stosuje różne formy nieosobowe
 • wyjaśnia, czym cechuje się imiesłów przymiotnikowy
 • tworzy formy imiesłowu czynnego i biernego
 • tworzy związki imiesłowu przymiotnikowego z rzeczownikiem
 • stara się stosować zasadę pisowni nie z imiesłowem przymiotnikowym
 • wyjaśnia, czym cechuje się imiesłów przysłówkowy
 • rozróżnia imiesłów współczesny i uprzedni

 

 • wyjaśnia, czym wyróżniają się formy nieosobowe czasownika
 • wyjaśnia, czym wyróżnia się imiesłów przymiotnikowy wśród innych części mowy
 • bezbłędnie tworzy formy imiesłowu czynnego i biernego
 • bezbłędnie tworzy związki imiesłowu przymiotnikowego z rzeczownikiem
 • stosuje regułę pisowni nie z imiesłowem
 • wyjaśnia, czym wyróżnia się imiesłów przysłówkowy
 • wyjaśnia, kiedy stosuje się imiesłów współczesny, a kiedy uprzedni
 • wyjaśnia, czemu służą formy nieosobowe w wypowiedzi
 • wyjaśnia, czemu służą imiesłowy przymiotnikowe w wypowiedzi
 • używa funkcjonalnie form imiesłowu czynnego i biernego
 • uzgadnia formy imiesłowu przymiotnikowego z określanym rzeczownikiem
 • stosuje bezbłędnie regułę pisowni nie z imiesłowem
 • wyjaśnia, czemu służą imiesłowy przysłówkowe w wypowiedzi
 • prawidłowo stosuje imiesłów współczesny i uprzedni

 

 • poprawnie, świadomie i funkcjonalnie używa wszystkich nieosobowych form czasownika w swoich wypowiedziach
Zdanie złożone
 • odróżnia zdania pojedyncze od złożonych
 • rozpoznaje części składowe zdania złożonego

 

 • wyjaśnia, jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego
 • dzieli zdanie złożone na części składowe

 

 • wyjaśnia, czym cechuje się zdanie złożone
 • nazywa części zdania złożonego

 

 • stosuje funkcjonalnie w swoich wypowiedziach zdania złożone
 • dostrzega relacje pomiędzy wypowiedzeniami składowymi

 

 • świadomie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu złożonym w interpretacji tekstu cudzego i tworzeniu tekstu własnego
Zdanie złożone współrzędnie
 • wie, na czym polega związek współrzędności
 • rozpoznaje różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych
 • wyjaśnia, na czym polega związek współrzędności
 • nazywa różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych

 

 • rozpoznaje związek współrzędności pomiędzy wypowiedzeniami składowymi
 • porównuje różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych
 • omawia związek współrzędności pomiędzy wypowiedzeniami składowymi
 • stosuje w wypowiedziach wszystkie rodzaje zdań współrzędnie złożonych
 • świadomie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o różnych rodzajach zdania współrzędnie złożonego dla interpretacji tekstów cudzych i tworzenia tekstów własnych
Zdania złożone podrzędnie
 • rozpoznaje wśród wypowiedzeń zdania podrzędnie złożone
 • dzieli zdanie podrzędnie złożone na wypowiedzenia składowe
 • wyjaśnia, czym cechują się zdania podrzędnie złożone
 • rozróżnia wypowiedzenie nadrzędne i podrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie
 • stosuje w swoich wypowiedziach zdania złożone podrzędnie
 • wie, kiedy wypowiedzenie składowe jest podrzędne, a kiedy – nadrzędne

 

 • stosuje celowo i funkcjonalnie w swoich wypowiedziach zdania złożone podrzędnie
 • omawia stosunek podrzędności

 

 • świadomie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym dla interpretacji tekstów cudzych i tworzenia tekstów własnych
Zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym
 • rozpoznaje zdanie podmiotowe wśród zdań podrzędnie złożonych
 • dzieli zdanie złożone na wypowiedzenia składowe

 

 • wie, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym podmiotowym
 • wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

 

 • wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym podmiotowym
 • wskazuje zależności zdań składowych

 

 • funkcjonalnie stosuje zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym
 • omawia zależności zdań składowych

 

 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym podmiotowym przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym
 • rozpoznaje zdanie orzecznikowe wśród zdań podrzędnie złożonych
 • dzieli zdanie złożone na wypowiedzenia składowe

 

 • wie, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym orzecznikowym
 • wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

 

 • wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym orzecznikowym
 • wskazuje zależności zdań składowych

 

 • funkcjonalnie stosuje zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym
 • omawia zależności zdań składowych

 

 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym orzecznikowym przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym
 • rozpoznaje zdanie przydawkowe wśród zdań podrzędnie złożonych
 • dzieli zdanie złożone na wypowiedzenia składowe

 

 • wie, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym przydawkowym
 • wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

 

 • wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym przydawkowym
 • wskazuje zależności zdań składowych

 

 • funkcjonalnie stosuje zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym
 • omawia zależności zdań składowych

 

 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym przydawkowym przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym
 • rozpoznaje zdanie dopełnieniowe wśród zdań podrzędnie złożonych
 • dzieli zdanie złożone na wypowiedzenia składowe

 

 • wie, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym dopełnieniowym
 • wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

 

 • wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym dopełnieniowym
 • wskazuje zależności zdań składowych

 

 • funkcjonalnie stosuje zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym
 • omawia zależności zdań składowych

 

 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym dopełnieniowym w interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym
 • rozpoznaje zdanie okolicznikowe wśród zdań podrzędnie złożonych
 • dzieli zdanie złożone na wypowiedzenia składowe

 

 • wie, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym okolicznikowym
 • wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

 

 • wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym okolicznikowym
 • wskazuje zależności zdań składowych

 

 • funkcjonalnie stosuje zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym
 • omawia zależności zdań składowych

 

 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym dopełnieniowym przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Imiesłowowy równoważnik zdania
 • rozpoznaje w wypowiedzi imiesłów przysłówkowy
 • rozpoznaje równoważnik zdania
 • rozpoznaje zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

 

 • tworzy imiesłowy przysłówkowe
 • wyjaśnia, czym cechuje się równoważnik zdania
 • dzieli zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania na wypowiedzenia składowe

 

 • wyjaśnia, czym cechuje się imiesłów przysłówkowy
 • wyjaśnia różnice między zdaniem a równoważnikiem zdania
 • ustala relacje wypowiedzeń składowych w zdaniu złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania
 • omawia rolę imiesłowu przysłówkowego w wypowiedzi
 • przekształca zdania w równoważniki i równoważniki w zdania
 • funkcjonalnie stosuje w swoich wypowiedziach zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania
 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych

 

Zdania wielokrotnie złożone
 • rozpoznaje zdania wielokrotnie złożone
 • dzieli zdanie na wypowiedzenia składowe

 

 • wyjaśnia, czym cechuje się zdanie wielokrotnie złożone
 • wyodrębnia wypowiedzenia nadrzędne i podrzędne
 • tworzy zdania wielokrotnie złożone
 • określa relacje między wypowiedzeniami składowymi

 

 • wykorzystuje funkcjonalnie zdania wielokrotnie złożone
 • obrazuje na wykresie relacje między zdaniami składowymi

 

 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu wielokrotnie złożonym przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Składnia – zebranie i powtórzenie wiadomości
 • rozpoznaje wszystkie części zdania
 • rozpoznaje różne typy wypowiedzeń
 • odróżnia zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
 • dzieli zdania złożone na wypowiedzenia składowe
 • omawia wszystkie części zdania
 • omawia różne typy wypowiedzeń
 • wyjaśnia różnice między zdaniami współrzędnie i podrzędnie złożonymi
 • analizuje relacje między wypowiedzeniami składowymi
 • wykorzystuje wszystkie części zdania w wypowiedziach
 • wykorzystuje różne typy wypowiedzeń w wypowiedziach
 • zna różne rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych
 • omawia relacje między wypowiedzeniami składowymi
 • celowo i funkcjonalnie stosuje wszystkie części zdania
 • stosuje funkcjonalnie różne typy wypowiedzeń
 • stosuje różne rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych
 • przedstawia na wykresie i omawia relacje między wypowiedzeniami składowymi
 • celowo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o składni przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Wyraz podstawowy i pochodny
 • rozpoznaje wyrazy podstawowe i pochodne

 

 • tworzy proste wyrazy pochodne

 

 • wyjaśnia, kiedy wyraz jest podstawowy, a kiedy pochodny

 

 • tworzy wyrazy pochodne od rzeczowników, czasowników, przymiotników

 

 • wie, jak powstają wyrazy
 • bezbłędnie wskazuje wyrazy podstawowe i pochodne
 • tworzy wyrazy pochodne od różnych części mowy
Budowa słowotwórcza wyrazu, wyrazy niepodzielne słowotwórczo
 • wskazuje wyrazy podstawowe i pochodne
 • dzieli słowotwórczo proste wyrazy pochodne
 • wie, że w temacie słowotwórczym mogą występować oboczności

 

 • wyjaśnia, co to są wyrazy podstawowe i pochodne
 • dzieli słowotwórczo wyrazy pochodne
 • wskazuje oboczności w temacie słowotwórczym

 

 • tworzy pary wyrazów: podstawowy i pochodny
 • wyjaśnia, czym jest temat słowotwórczy, a czym – formant w wyrazie pochodnym
 • analizuje oboczności występujące w temacie słowotwórczym
 • tworzy ciągi wyrazów pokrewnych
 • wymienia kolejne etapy analizy słowotwórczej wyrazu
 • uwzględnia oboczności występujące w temacie słowotwórczym

 

 • dokonuje bezbłędnie analizy słowotwórczej wyrazów o wysokim stopniu trudności
Rodzaje i funkcje formantów – wie, co to jest formant– zna podstawowe rodzaje formantów

 

– wyjaśnia, co to jest formant– zna różne rodzaje formantów – omawia rolę formantu– omawia różne rodzaje formantów

 

– omawia formant jako element słowotwórczy– tworzy wyrazy przez użycie różnych rodzajów formantu – bezbłędnie i funkcjonalnie stosuje wszystkie rodzaje formantów przy tworzeniu wyrazów pochodnych
Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty
 • wie, czym cechują się wyrazy złożone
 • zna zasady pisowni wyrazów złożonych

 

 • tworzy wyrazy złożone
 • stara się przestrzegać zasad pisowni wyrazów złożonych

 

 • rozróżnia złożenia, zestawienia, zrosty
 • stosuje zasady pisowni wyrazów złożonych

 

 • funkcjonalnie wykorzystuje złożenia, zestawienia, zrosty
 • bezbłędnie zapisuje wyrazy złożone

 

 • funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o wyrazach złożonych i zapożyczeniach do interpretacji tekstów cudzych i tworzenia tekstów własnych
Rodzina wyrazów
 • wie, kiedy wyrazy tworzą rodzinę
 • tworzy proste rodziny wyrazów
 • wyjaśnia, co to jest rdzeń

 

 • wyjaśnia, kiedy wyrazy tworzą rodzinę
 • tworzy rodziny wyrazów
 • dostrzega oboczności w rdzeniu

 

 • wyjaśnia, co to są wyrazy pokrewne
 • tworzy rozbudowane rodziny wyrazów
 • odróżnia rdzeń od tematu słowotwórczego
 • omawia pokrewieństwo wyrazów
 • tworzy rozbudowane rodziny wyrazów i dokonuje analizy słowotwórczej tworzących je wyrazów
 • zaznacza oboczności w rdzeniu
 • wykorzystuje wiedzę o wyrazach pokrewnych przy analizie tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Zebranie i powtórzenie wiadomości ze słowotwórstwa
 • rozpoznaje wyrazy podstawowe i pochodne
 • rozpoznaje temat słowotwórczy i formant
 • zna różne rodzaje formantów
 • tworzy proste rodziny wyrazów
 • rozpoznaje rdzeń
 • rozpoznaje wyrazy złożone

 

 • wyjaśnia, czym jest wyraz podstawowy, a czym – pochodny
 • wyjaśnia, czym jest temat słowotwórczy i formant
 • podaje przykłady różnych rodzajów formantów
 • tworzy rodziny wyrazów
 • wyjaśnia, czym jest rdzeń
 • omawia wyrazy złożone

 

 • wskazuje zależności między wyrazami podstawowymi i pochodnymi
 • omawia budowę słowotwórczą wyrazów pochodnych
 • wymienia różne rodzaje formantów i tworzy za ich pomocą wyrazy pochodne
 • tworzy rozbudowane rodziny wyrazów
 • wyodrębnia rdzeń
 • tworzy złożenia, zestawienia, zrosty

 

 • omawia zależności między wyrazami podstawowymi i pochodnymi
 • dokonuje analizy słowotwórczej wyrazów
 • stosuje różne rodzaje formantów i tworzy za ich pomocą wyrazy pochodne
 • tworzy rozbudowane rodziny wyrazów
 • zaznacza zależności między wyrazami
 • odróżnia rdzeń od podstawy słowotwórczej
 • zaznacza oboczności
 • funkcjonalnie stosuje złożenia, zestawienia i zrosty
 • wykorzystuje wiedzę ze słowotwórstwa do analizy i interpretacji tekstów cudzych i tworzenia tekstów własnych
Słownictwo ogólnonarodowe
 • rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe
 •  wie, że istnieje słownictwo ogólne i słownictwo o ograniczonym zasięgu

 

 • rozpoznaje sytuacje wymagające zastosowania słownictwa ogólnonarodowego
 • potrafi wyjaśnić, kiedy język nazywamy ogólnonarodowym
 • zastępuje słownictwo o ograniczonym zasięgu słownictwem ogólnym
 • odróżnia język ogólnonarodowy od języków regionalnych i środowiskowych
 • świadomie i celowo posługuje się słownictwem ogólnonarodowym i słownictwem o ograniczonym zasięgu
 • wykorzystuje wiedzę o słownictwie ogólnonarodowym przy tworzeniu tekstów własnych i interpretacji tekstów cudzych
Słownictwo o ograniczonym zasięgu
 • wie, że niektóre wyrazy mają ograniczony zasięg
 • podaje przykłady archaizmów
 • podaje przykłady terminów naukowych
 • zna termin socjolekt
 • rozpoznaje słownictwo o ograniczonym zasięgu
 • wskazuje archaizmy
 • wskazuje terminy naukowe
 • wie, co to jest socjolekt

 

 • rozpoznaje słownictwo o ograniczonym zasięgu, klasyfikuje je
 • wskazuje rodzaje archaizmów
 • przyporządkowuje terminy naukowe odpowiedniej dyscyplinie wiedzy
 • wyjaśnia, co to jest socjolekt
 • wyjaśnia, co decyduje o ograniczonym zasięgu słownictwa
 • interpretuje znaczenia związane z archaizmami i terminami naukowymi występującymi w tekstach cudzych
 • wyjaśnia, co wpływa na powstanie socjolektu

 

 • wykorzystuje wiedzę o słownictwie o ograniczonym zasięgu przy tworzeniu tekstów własnych i interpretacji tekstów cudzych
Sposoby wzbogacania słownictwaNeologizmy

Neologizmy artystyczne

 

 • wie, że zasób słownictwa języka zmienia się
 • rozpoznaje w wypowiedzi neologizmy
 • zna termin neologizm artystyczny
 • zna różne sposoby wzbogacania słownictwa
 • – wyjaśnia, czym cechują się neologizmy
 • wśród neologizmów wyróżnia neologizmy artystyczne
 • omawia różne sposoby wzbogacania słownictwa
 • rozpoznaje neologizmy słowotwórcze, znaczeniowe, frazeologiczne i zapożyczenia
 • podaje przykłady neologizmów artystycznych
 • stosuje w swoich wypowiedziach bogate, różnorodne słownictwo
 • rozpoznaje różne rodzaje neologizmów
 • samodzielnie tworzy neologizmy
 • próbuje tworzyć i stosować neologizmy artystyczne
 • świadomie i funkcjonalnie posługuje się w swoich wypowiedziach bogatym słownictwem
 • wykorzystuje wiedzę na temat neologizmów przy interpretacji tekstów
Homonimy i homofony
 • zna termin homonimy
 • zna termin homofony
 • wie, co to są homonimy
 • wie, co to są homofony
 • wyjaśnia, jakie wyrazy nazywamy homonimami
 • wyjaśnia, jakie wyrazy nazywamy homofonami
 • stosuje w wypowiedziach homonimy
 • uzależnia stosowanie homofonów od kontekstu
 • wykorzystuje wiedzę na temat homonimów i homofonów przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
SkrótowceSkróty

 

 • rozpoznaje proste skrótowce
 • podaje znaczenia prostych skrótowców
 • poprawnie zapisuje proste skrótowce
 • podaje znaczenia podstawowych skrótów
 • zna podstawowe zasady pisowni skrótów
 • wyjaśnia, co to są skrótowce
 • podaje znaczenia skrótowców
 • poprawnie zapisuje skrótowce
 • podaje znaczenia popularnych skrótów
 • stosuje podstawowe zasady pisowni skrótów
 • rozpoznaje różne rodzaje skrótowców
 • podaje znaczenia różnorodnych skrótowców
 • stosuje poprawne formy skrótowców
 • zna znaczenia skrótów
 • poprawnie zapisuje popularne skróty
 • omawia skrótowce i ich rodzaje
 • podaje znaczenia różnorodnych skrótowców, w tym rzadko stosowanych
 • stosuje poprawne formy wszystkich skrótowców
 • zna znaczenia różnorodnych skrótów
 • poprawnie zapisuje różnorodne skróty
 • stosuje poprawnie i funkcjonalnie skrótowce i skróty, zapisuje je bezbłędnie
Style funkcjonalne języka, zasady dobrego stylu
 • wie, co oznacza termin styl wypowiedzi
 • zna nazwy funkcjonalnych stylów wypowiedzi
 • stara się posługiwać w swoich wypowiedziach odpowiednio dobranym stylem
 • wie, co składa się na styl wypowiedzi
 • rozpoznaje funkcjonalne style języka
 • wymienia cechy dobrego stylu

 

 • omawia wyróżniki stylu wypowiedzi
 • omawia wyróżniki funkcjonalnych stylów wypowiedzi
 • omawia cechy dobrego stylu

 

 • wyjaśnia, co to jest styl wypowiedzi i co się na niego składa
 • stosuje różne style funkcjonalne w swoich wypowiedziach
 • dba o poprawność stylu swoich wypowiedzi

 

 • zna style funkcjonalne i omawia ich wyznaczniki
 • świadomie i celowo dobiera styl do swoich wypowiedzi

 

Zebranie i powtórzenie wiadomości o zróżnicowaniu języka
 • rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe
 •  wie, że istnieje słownictwo ogólne i słownictwo o ograniczonym zasięgu
 • wie, że niektóre wyrazy mają ograniczony zasięg
 • podaje przykłady archaizmów
 • podaje przykłady terminów naukowych
 • zna termin socjolekt
 • wie, że zasób słownictwa języka zmienia się
 • rozpoznaje w wypowiedzi neologizmy
 • zna termin neologizm
 • zna termin homonimy
 • zna termin homofony
 • rozpoznaje proste skrótowce
 • podaje znaczenia prostych skrótowców
 • poprawnie zapisuje proste skrótowce
 • podaje znaczenia podstawowych skrótów
 • zna podstawowe zasady pisowni skrótów
 • wie, co oznacza termin styl wypowiedzi
 • zna nazwy funkcjonalnych stylów wypowiedzi
 • stara się posługiwać w swoich wypowiedziach odpowiednio dobranym stylem

 

 • rozpoznaje sytuacje wymagające zastosowania słownictwa ogólnonarodowego
 • potrafi wyjaśnić, kiedy język nazywamy ogólnonarodowym
 • rozpoznaje słownictwo o ograniczonym zasięgu
 • wskazuje archaizmy
 • wskazuje terminy naukowe
 • wie, co to jest socjolekt
 • zna różne sposoby wzbogacenia słownictwa
 • wyjaśnia, czym cechują się neologizmy
 • wśród neologizmów wyróżnia neologizmy artystyczne
 • wie, co to są homonimy
 • wie, co to są homofony
 • wyjaśnia, co to są skrótowce
 • podaje znaczenia skrótowców
 • poprawnie zapisuje skrótowce
 • podaje znaczenia popularnych skrótów
 • stosuje podstawowe zasady pisowni skrótów
 • wie, co składa się na styl wypowiedzi
 • rozpoznaje funkcjonalne style języka
 • wymienia cechy dobrego stylu

 

 • zastępuje słownictwo o ograniczonym zasięgu słownictwem ogólnym
 • odróżnia język ogólnonarodowy od języków regionalnych i środowiskowych
 • rozpoznaje słownictwo o ograniczonym zasięgu, klasyfikuje je
 • wskazuje rodzaje archaizmów
 • przyporządkowuje terminy naukowe odpowiedniej dyscyplinie wiedzy
 • wyjaśnia, co to jest socjolekt
 • omawia różne sposoby wzbogacenia słownictwa
 • rozpoznaje neologizmy słowotwórcze, znaczeniowe, frazeologiczne i zapożyczenia
 • podaje przykłady neologizmów artystycznych
 • wyjaśnia, jakie wyrazy nazywamy homonimami
 • wyjaśnia, jakie wyrazy nazywamy homofonami
 • rozpoznaje różne rodzaje skrótowców
 • podaje znaczenia różnorodnych skrótowców
 • stosuje poprawne formy skrótowców
 • zna znaczenia skrótów
 • poprawnie zapisuje popularne skróty
 • omawia wyróżniki stylu wypowiedzi
 • omawia wyróżniki funkcjonalnych stylów wypowiedzi
 • omawia cechy dobrego stylu
 • świadomie i celowo posługuje się słownictwem ogólnonarodowym i słownictwem o ograniczonym zasięgu
 • wyjaśnia, co decyduje o ograniczonym zasięgu słownictwa
 • interpretuje znaczenia związane z archaizmami i terminami naukowymi występującymi w tekstach cudzych
 • wyjaśnia, co wpływa na powstanie socjolektu
 • stosuje w swoich wypowiedziach bogate, różnorodne słownictwo
 • rozpoznaje różne rodzaje neologizmów
 • samodzielnie tworzy neologizmy
 • próbuje tworzyć i stosować neologizmy artystyczne
 • stosuje w wypowiedziach homonimy
 • uzależnia stosowanie homofonów od kontekstu
 • omawia skrótowce i ich rodzaje
 • podaje znaczenia różnorodnych skrótowców, w tym rzadko stosowanych
 • stosuje poprawne formy wszystkich skrótowców
 • zna znaczenia różnorodnych skrótów
 • poprawnie zapisuje różnorodne skróty
 • wyjaśnia, co to jest styl wypowiedzi i co się na niego składa
 • stosuje różne style funkcjonalne w swoich wypowiedziach
 • dba o poprawność stylu swoich wypowiedzi

 

 • wykorzystuje wiedzę o słownictwie ogólnonarodowym przy tworzeniu tekstów własnych i interpretacji tekstów cudzych
 • wykorzystuje wiedzę o słownictwie o ograniczonym zasięgu przy tworzeniu tekstów własnych i interpretacji tekstów cudzych
 • świadomie i funkcjonalnie posługuje się w swoich wypowiedziach bogatym słownictwem
 • wykorzystuje wiedzę na temat neologizmów przy interpretacji tekstów
 • wykorzystuje wiedzę na temat homonimów i homofonów przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
 • stosuje poprawnie i funkcjonalnie skrótowce i skróty, zapisuje je bezbłędnie
 • zna style funkcjonalne i omawia ich wyznaczniki
 • świadomie i celowo dobiera styl do swoich wypowiedzi

 

Elementy aktu komunikacji
 • wie, co to jest akt komunikacji
 • wymienia składniki aktu komunikacji
 • wskazuje podstawowe związki między składnikami aktu komunikacji
 • omawia wszystkie relacje między poszczególnymi składnikami aktu komunikacji
 • tworzy wypowiedzi, podporządkowując je wszystkim składnikom aktu komunikacji
Intencje wypowiedzi, cele wypowiedzi
 • wie, że nadawca w komunikacie może wyrażać różne intencje
 • wie, że komunikat może realizować różne cele
 • rozpoznaje przykładowe intencje nadawcy w komunikacie
 • rozpoznaje podstawowe cele komunikatu
 • rozpoznaje intencje nadawcy w komunikacie
 • rozpoznaje i formułuje podstawowe cele komunikatu
 • rozpoznaje różnorodne intencje w komunikacie
 • rozpoznaje cele cudzej wypowiedzi, dobiera środki do wyrażania celów we własnej wypowiedzi
 • rozpoznaje środki językowe wyrażające intencje nadawcy
 • formułuje wypowiedzi, świadomie eksponując ich cele
Grzeczność językowa
 • wie, na czym polega interakcja między nadawcą i odbiorcą
 • wie, na czym polega grzeczność językowa
 • zna zasady kultury języka
 • zna podstawowe zasady etykiety językowej
 • zna zasady porozumiewania się w sieci
 • wyjaśnia, jak jest możliwa interakcja między nadawcą i odbiorcą w akcie komunikacji
 • wyjaśnia, na czym polega grzeczność językowa
 • wymienia podstawowe zasady kultury języka i zasady porozumiewania się w sieci
 • zna zasady etykiety językowej
 • wyjaśnia, czym jest, na czym polega i jak może przebiegać interakcja między nadawcą a odbiorcą w akcie komunikacji
 • wyjaśnia, czym jest i na czym polega grzeczność językowa
 • omawia podstawowe zasady kultury języka i zasady porozumiewania się w sieci
 • stosuje zasady etykiety językowej
 • stosuje w praktyce zasady kultury języka
 • bezbłędnie stosuje zasady etykiety językowej
 • stosuje zasady netykiety
 • zawsze świadomie i celowo stosuje zasady kultury języka i zasady netykiety
 • tworzy wypowiedzi zgodne z zasadami etykiety językowej
Cytat, cytowanieMowa niezależna

Mowa zależna

 

 • stara się wprowadzać cytaty do swoich wypowiedzi
 • rozpoznaje mowę niezależną
 • rozpoznaje mowę zależną
 • poprawnie wprowadza cytaty do swoich wypowiedzi
 • wprowadza do tekstów pisanych mowę niezależną
 • wprowadza do tekstów pisanych mowę zależną
 • celowo wprowadza cytaty do swoich wypowiedzi
 • wyjaśnia, na czym polega mowa niezależna
 • wyjaśnia, na czym polega mowa zależna
 • funkcjonalnie wykorzystuje cytaty w swoich wypowiedziach
 • funkcjonalnie stosuje w pisanych tekstach mowę niezależną
 • funkcjonalnie stosuje mowę zależną w tekstach pisanych
 • świadomie, celowo, poprawnie, funkcjonalnie wprowadza cytaty do wypowiedzi
 • sprawnie przekształca mowę niezależną w zależną

 

Zebranie i powtórzenie wiadomości o komunikacji językowej
 • wie, na czym polega komunikacja językowa
 • wie, że nadawca w komunikacie może wyrażać różne intencje
 • wie, że komunikat może realizować różne cele
 • wie, na czym polega interakcja między nadawcą i odbiorcą
 • wie, na czym polega grzeczność językowa
 • zna zasady kultury języka
 • zna podstawowe zasady etykiety językowej
 • zna zasady porozumiewania się w sieci
 • stara się wprowadzać cytaty do swoich wypowiedzi
 • rozpoznaje mowę niezależną
 • rozpoznaje mowę zależną
 • wymienia składniki aktu komunikacji
 • rozpoznaje przykładowe intencje nadawcy w komunikacie
 • rozpoznaje podstawowe cele komunikatu
 • wyjaśnia, jak jest możliwa interakcja między nadawcą i odbiorcą w akcie komunikacji
 • wyjaśnia, na czym polega grzeczność językowa
 • wymienia podstawowe zasady kultury języka i zasady porozumiewania się w sieci
 • zna zasady etykiety językowej
 • poprawnie wprowadza cytaty do swoich wypowiedzi
 • wprowadza do tekstów pisanych mowę niezależną
 • wprowadza do tekstów pisanych mowę zależną
 • wyjaśnia, na czym polega komunikacja językowa
 • rozpoznaje intencje nadawcy w komunikacie
 • rozpoznaje i formułuje podstawowe cele komunikatu
 • wyjaśnia, czym jest, na czym polega i jak może przebiegać interakcja między nadawcą a odbiorcą w akcie komunikacji
 • wyjaśnia, czym jest i na czym polega grzeczność językowa
 • omawia podstawowe zasady kultury języka i zasady porozumiewania się w sieci
 • stosuje zasady etykiety językowej
 • celowo wprowadza cytaty do swoich wypowiedzi
 • wyjaśnia, na czym polega mowa niezależna
 • wyjaśnia, na czym polega mowa zależna
 • omawia składniki aktu komunikacji
 • rozpoznaje różnorodne intencje w komunikacie
 • rozpoznaje cele cudzej wypowiedzi, dobiera środki do wyrażania celów we własnej wypowiedzi
 • stosuje w praktyce zasady kultury języka
 • bezbłędnie stosuje zasady etykiety językowej
 • stosuje zasady netykiety
 • funkcjonalnie wykorzystuje cytaty w swoich wypowiedziach
 • funkcjonalnie stosuje w pisanych tekstach mowę niezależną
 • funkcjonalnie stosuje mowę zależną w tekstach pisanych
 • uczestniczy w różnorodnych aktach komunikacji jako nadawca i odbiorca
 • rozpoznaje środki językowe wyrażające intencje nadawcy
 • formułuje wypowiedzi, świadomie eksponując ich cele
 • zawsze świadomie i celowo stosuje zasady kultury języka i zasady netykiety
 • tworzy wypowiedzi zgodne z zasadami etykiety językowej
 • świadomie, celowo, poprawnie, funkcjonalnie wprowadza cytaty do wypowiedzi
 • sprawnie przekształca mowę niezależną w zależną

 

WIEM I UMIEM
Warto zapamiętać
 • wie, że teksty literatury pięknej dzielą się na lirykę, epikę i dramat
 • wie, kiedy utwór należy do literatury pięknej
 • wie, co to jest retoryka
 • zna podstawowe tropy językowe

 

 • wskazuje podstawowe cechy wszystkich rodzajów literackich
 • zna różne rodzaje piśmiennictwa
 • zna części kompozycyjne wypowiedzi argumentacyjne
 • zna różnorodne tropy językowej
 • wymienia wszystkie cechy rodzajów literackich
 • omawia różne rodzaje piśmiennictwa
 • zna rozmaite środki retoryczne
 • omawia różnorodne tropy językowe
 • omawia cechy liryki, epiki i dramatu
 • porównuje różne rodzaje piśmiennictwa
 • zna i stosuje różne rodzaje argumentów
 • stosuje funkcjonalnie tropy językowe
 • zna gatunki epickie, liryczne, dramatyczne
 • analizuje i interpretuje utwory należące do różnych rodzajów piśmiennictwa
 • tworzy wypowiedź argumentacyjną zgodnie z zasadami sztuki retorycznej
 • świadomie i celowo wykorzystuje w swoich wypowiedziach różnorodne tropy językowe
Zygmunt SaloniJak pisać wypracowania?
 • pod kierunkiem tworzy proste teksty według wzorów
 • dzieli tekst na akapity, dba o ich logiczną spójność

 

 • tworzy teksty w różnych formach wypowiedzi
 • stosuje różne rodzaje akapitów
 • prezentuje wysoki stopień umiejętności tworzenia tekstu
 • wykorzystuje środki retoryczne
 • tworzy pisemną wypowiedź zgodnie z wszystkimi wymogami sztuki tworzenia tekstu
 • świadomie i celowo komponuje tekst, stosuje językowe środki retoryczne
 • jest świadomym i kompetentnym twórcą różnorodnych tekstów
 • stosuje zabiegi i środki retoryczne w tekście
Test na zakończenie nauki
 • udziela poprawnych odpowiedzi na co najmniej połowę pytań i poleceń testu
 • poprawnie wykonuje trzy czwarte poleceń testu
 • poprawnie wykonuje większość poleceń testu
 • poprawnie wykonuje niemal wszystkie polecenia testu
 • bezbłędnie wykonuje wszystkie polecenia testu
Nasze projekty: relacja z nauki w klasie 7.
 • na miarę swoich możliwości bierze udział w przygotowaniu relacji z nauki w klasie 7.
 • bierze udział w przygotowaniu relacji z nauki w klasie 7., proponuje formę relacji
 • bierze czynny udział w przygotowaniu relacji z nauki w klasie 7., proponuje rozwiązania graficzne
 • opracowuje koncepcję relacji z nauki w klasie 7.
 • kieruje pracami zespołu przygotowującego relację z nauki w klasie 7.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym, nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności nie rokuje osiągnięcia nawet minimalnego postępu.