Wymagania edukacyjne – RELIGIA KATOLICKA

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

według podręcznika „Żyjemy w Bożym świecie” nr 11-01/12-KI-1/12

zgodnego z programem nauczania „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Semestr I

Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I.
Bóg nas
kocha – dziękujemy za Jego dary

·  potrafi się przedstawić wobec całej klasy·  wie, że katecheza jest spotkaniem z dobrym Bogiem

·  wie, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem

·  wie, że przyroda jest dziełem dobrego Boga

·  śpiewa z całą klasą refren pieśni „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”

·  wie, że można spotykać się z Bogiem poprzez piękno przyrody

·  wie, że życie jest darem Boga przekazywanym przez rodziców

·  wie, że powinien troszczyć się o własne zdrowie i życie

·  wie, że z Jezusem spotykamy się na Mszy św.

·  wymienia, co jest dla niego skarbem

 

·  pamięta imię katechety oraz przynajmniej kilku kolegów i koleżanek z klasy·  wymienia cechy Boga – najlepszego Ojca

·  opowiada, jak okazać miłość Bogu Ojcu

·  wie, że świat jest darem kochającego Boga

·  z pomocą katechety wypowiada podziękowanie Bogu za piękny świat

·  wymienia sposoby okazywania Bogu wdzięczności za dzieło stworzenia

·  wie, że przez troskę o rośliny i zwierzęta okazuje wdzięczność Bogu za stworzony świat

·  wymienia dary Boże w przyrodzie

·  potrafi podziękować Bogu i rodzicom za dar życia

·  wie, że Jezus jest największym darem miłości Boga do ludzi

·  zna przypowieść o skarbie

·  wskazuje, jak pielęgnować przyjaźń

·  rozpoznaje podręcznik do religii·  pamięta, kiedy jest katecheza

·  wyjaśnia, w jaki sposób możemy okazać Bogu, że Go kochamy

·  wymienia rodzaje spotkań z Bogiem Ojcem

·  pamięta, że dzieła stworzone przez Boga służą człowiekowi

·  wyjaśnia, że dzieła stworzone przez Boga są dla człowieka pożyteczne

·  wskazuje ślady Boże w przyrodzie

·  wyjaśnia, dlaczego życie można nazwać darem

·  wymienia najważniejsze fakty z życia Jezusa

·  określa, co jest jego największym skarbem

·  śpiewa piosenkę „Mam Przyjaciela”

 

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Dobrze, że jesteś”·  śpiewa piosenkę „Ojcze, Ty kochasz mnie”

·  wypowiada modlitwę, w której dziękuje Bogu za piękny świat

·  śpiewa piosenkę „Dobre, dobre, bardzo dobre”

·  potrafi wyrazić modlitwą wdzięczność Bogu za Jego dary

·  potrafi wielbić Boga za piękny świat modlitwą spontaniczną

·  uzasadnia, dlaczego powinien troszczyć się o własne zdrowie i życie

·  śpiewa piosenkę z gestami „Cieszę się. Alleluja!”

·  wyjaśnia prawdę, że  Pan Jezus jest Synem Bożym

·  śpiewa piosenkę „Bóg tak umiłował świat”

·  wyjaśnia, na czym polegają postawy koleżeństwa i przyjaźni

 

II.
Nasz Bóg jest zawsze blisko – chcemy się
z Nim
spotykać

·  zna słowa pozdrowienia chrześcijańskiego·  poprawnie wykonuje znak krzyża

·  wie, że modlitwa jest rozmową z dobrym Bogiem

·  odróżnia postawę modlitwy na katechezie od innych zachowań

·  wyjaśnia, dlaczego zwracamy się do Boga wezwaniem „Ojcze”

·  wyraża postawę szacunku dla Pisma Świętego

·  wie, że Bóg mówi do nas przez słowa Pisma Świętego

·  wymienia najbliższych członków swojej rodziny

·  wie, że kościół jest domem Bożym

·  odróżnia kościół od innych budynków

·  wie, że kościół jest uświęcony szczególną obecnością Boga

·  wie, że w kościele sprawowana jest Msza św.

·  opowiada o swoich dobrych czynach, którymi sprawił innym radość

 

·  wymienia znaki i symbole religijne·  wie, że ludzie wierzący powinni mieć znaki religijne w swoich domach

·  wie, czym jest znak krzyża dla chrześcijaństwa

·  rozpoznaje ludzi modlących się

·  mówi z pamięci modlitwę „Ojcze nasz”

·  wymienia miejsca i wydarzenia, podczas których czytane jest Pismo Święte.

·  wskazuje sposoby okazywania miłości w rodzinie

·  wie, że Pan Bóg pragnie być odwiedzany w swoim domu

·  wskazuje, gdzie w kościele jest kropielnica

·  rozpoznaje w kościele ołtarz, krzyż i miejsce, gdzie jest Najświętszy Sakrament

·  wymienia sposoby okazywania szacunku świętym miejscom i znakom

·  pamięta pod jakim wezwaniem jest jego parafia (imię patrona)

·  rozpoznaje posługę ministranta

·  wymienia zachowania, którymi dziecko sprawia radość Bogu

·  rozumie, że dobre uczynki wobec najbliższych są wyrazem miłości do Boga

·  rozpoznaje znaki obecności Bożej w swoim otoczeniu (kościół, krzyż, obraz, kapliczka, medalik)·  otacza szacunkiem znaki religijne

·  wymienia miejsca i sytuacje, w których wykonuje znak krzyża

·  wymienia, za co możemy Bogu dziękować i chwalić Go, za co Go przepraszamy i o co możemy prosić

·  wie, że Msza św. jest szczególnym rodzajem modlitwy

·  wie, że modlitwy „Ojcze nasz” nauczył Pan Jezus

·  potrafi z uwagą wysłuchać słowa Bożego w czasie niedzielnej liturgii

·  wie, że rodzinna miłość ma swe źródło w Bogu

·  opisuje, na czym polega właściwe zachowanie się w kościele

·  wyraża postawę szacunku dla miejsc świętych

·  podaje nazwy przedmiotów i miejsc w kościele, którym okazujemy szczególny szacunek

·  wyjaśnia, na czym polega prawidłowe zachowanie się w kościele i przed krzyżem

·  wyjaśnia, w jakim celu ludzie gromadzą się w kościele

·  wyjaśnia, jak wygląda Msza św. w jego parafii

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Dzieckiem Bożym jestem ja”

·  zgodnie bawi się z kolegami

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Jezus jest tu”·  potrafi zaśpiewać piosenkę  „W imię Ojca i Syna” (z gestami)

·  z szacunkiem wykonuje znak krzyża

·  układa proste modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Bo Ty, Boże, jesteś Ojcem”

·  potrafi zaśpiewać (z gestami) piosenkę „Słowo Twe w Księdze śpi”

·  wyraża chęć poznawania Boga poprzez słuchanie słowa Bożego

·  właściwie posługuje się zwrotami grzecznościowymi: proszę, przepraszam, dziękuję

·  potrafi prawidłowo się przeżegnać korzystając z kropielnicy

·  poprawnie wykonuje gest pochylenia głowy (przed krzyżem i ołtarzem) oraz przyklęknięcia (przed Najświętszym Sakramentem)

·  pamięta imię ks. proboszcza

·  opowiada o wydarzeniach związanych z  życiem parafii

·  potrafi scharakteryzować zachowanie godne dziecka Bożego

 

·  przypomina swoim kolegom o właściwej postawie w kościele·  razem z rodzicami angażuje się w życie parafii (procesje, roraty, różaniec…)

III.
Jezus
największym darem Ojca – przygotowujemy się na spotkanie
z Jezusem (Adwent)

·  zna pojęcia: Adwent i roraty·  wie, z jaką nowiną przyszedł Gabriel do Maryi

·  wie, że prorocy zapowiadali przyjście Jezusa

·  wie, że słowa proroków zapisane są w Piśmie Świętym

·  dzieli się opłatkiem i składa życzenia

·  opisuje wygląd szopki betlejemskiej (w swojej parafii)

·  wymienia dary złożone przez Mędrców Panu Jezusowi

·  wie, że kolędy są wyrazem radości z przyjścia Jezusa

·  podaje liczbę świec na wieńcu adwentowym oraz liczbę adwentowych niedziel·  wie, że Adwent jest czasem przygotowania na przyjście Jezusa

·  zna pojęcie „roratka”

·  zna słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

·  nazwę Betlejem kojarzy z zapowiedzią proroka  (Mi 5,1) i miejscem narodzenia się Jezusa

·  zna zapowiedź, że Jezusa urodzi Maryja (Iz 7,14)

·  wymienia tradycje i zwyczaje świąteczne (wspólna wigilia, dzielenie się opłatkiem, żłóbek, choinka)

·  zna chrześcijańską wymowę zwyczajów świątecznych

·  wie, gdzie urodził się Jezus

·  wie, że świętowanie narodzenia Jezusa łączy się z udziałem we Mszy św.

·  zna perykopę biblijną o pokłonie Trzech Mędrców

·  zna słowa i melodię wybranych kolęd

·  wyjaśnia, na czym polega dobre przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia·  wyraża pragnienie uczestniczenia w roratach

·  potrafi modlić się słowami modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

·  wyjaśnia, że prorok to człowiek wybrany przez Boga, który mówi w Jego imieniu

·  wyjaśnia, jakie zadania do spełnienia miał prorok

·  wyjaśnia, dlaczego opłatek otaczamy szacunkiem

·  wyjaśnia, dlaczego żłóbek z Dzieciątkiem jest najważniejszym znakiem świąt Bożego Narodzenia

·  zna wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa

·  wymienia imiona Mędrców

·  potrafi ocenić swoje dobre uczynki jako najpiękniejszy prezent dla Jezusa

·  potrafi wyrazić radość z przyjścia Pana Jezusa przez wspólny śpiew kolęd i udział w przedstawieniu

·  wyjaśnia, kiedy na wieńcu adwentowym zapala się kolejne świece·  potrafi zaśpiewać piosenkę adwentową

·  opowiada ewangeliczną perykopę o zwiastowaniu

·  potrafi powiązać słowa proroków (Mi 5,1 i Iz 7,14) z narodzeniem Jezusa

·  potrafi śpiewać kolędy

·  wyraża wdzięczność za narodzenie Jezusa w modlitwie spontanicznej

·  potrafi zaśpiewać refren piosenki „Chciałeś być maleńkim” oraz kolędę „Dzisiaj w Betlejem”

·  wyjaśnia, że ten, kto jest mądry, szuka Jezusa

·  chętnie składa Jezusowi dary z dobrych uczynków

·  chętnie opowiada o Jezusie·  aktywnie włącza się w przygotowanie klasowej Wigilii (np. przygotowanie dekoracji, recytacja)

·  chętnie bierze udział w przedstawieniu bożonarodzeniowym

VII.
Katechezy okolicznościowe

·  zna symbole i barwy narodowe Polski,·  pamięta, że Maryja prosi o modlitwę na różańcu

·  wymienia imiona wybranych świętych i błogosławionych

·  wie, że po śmierci jest życie wieczne

·  rozumie, że każdy człowiek może naśladować św. Mikołaja

·  wie, co oznaczają słowa ślubowania·  definiuje pojęcie „różaniec”

·  potrafi modlić się do Matki Bożej

·  wymienia cechy charakterystyczne osoby świętej

·  pamięta słowa modlitwy „Wieczny odpoczynek”

·  opowiada o postaci i życiu św. Mikołaja

·  podaje, jak można naśladować św. Mikołaja w dobroci

·  wyjaśnia znaczenie ślubowania w klasie pierwszej·  przyjmuje prawidłową postawę w czasie hymnu

·  wymienia modlitwy odmawiane na różańcu

·  potrafi modlić się do swojego świętego patrona

·  wyjaśnia, dlaczego zapalamy znicze na grobach

·  potrafi dzielić się z innymi

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Biskupie Mikołaju”

·  zna słowa „Katechizmu polskiego dziecka”,·  potrafi zaśpiewać piosenkę „O Królowo, Królowo Różańca”

·  podaje godzinę, o której odbywają się nabożeństwa różańcowe

·  wyjaśnia, w jaki sposób można zostać świętym

·  opowiada o wskrzeszeniu córki Jaira

·  chętnie pomaga swoim rodzicom, kolegom

·  chętnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

IV.
Jezus jest naszym Przyjacielem
i Nauczycielem –
chcemy Go naśladować

·  wymienia osoby Świętej Rodziny·  wie, komu Jezus okazywał posłuszeństwo

·  wie, co to znaczy być uczniem Jezusa

·  pamięta, że chrzest jest sakramentem szczególnej więzi z Chrystusem

·  wymienia uczynki miłości wobec najbliższych

·  wie, że Jezus uzdrawiał chromych, niewidomych i niemych

·  wie, że ludzie chorzy potrzebują pomocy

·

·  zna nazwę rodzinnego miasta Jezusa·  podaje przykłady okazywania miłości w rodzinie

·  wie, że Jezus powołuje uczniów

·  podaje przykłady jak zachowują się przyjaciele

·  wymienia przedmioty związane z chrztem (chrzcielnica, woda, paschał, świeca…)

·  zna treść Ewangelii Mk 10,46-52

·  wymienia, kto zajmuje się ludźmi chorymi

·  podaje przykłady, jak może pomagać chorym

·  wyjaśnia, na czym polega posłuszeństwo·  potrafi modlić się za swoją rodzinę

·  opowiada scenę powołania uczniów przez Jezusa

·  wyjaśnia, co to znaczy być przyjacielem i dobrym kolegą

·  stara się być życzliwy i koleżeński

·  wyjaśnia, w jaki sposób należy pielęgnować przyjaźń z Jezusem

·  szanuje pamiątki związane z jego chrztem

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Sercem kocham Jezusa”

·  potrafi prosić Boga o pomoc w byciu dobrym (modlitwa)

·  opowiada, o uzdrowieniach nad Jeziorem Galilejskim (Mt 15,29-31)

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Każdy może dziś do Jezusa przyjść” lub „Idzie Jezus”

·  wyjaśnia, dlaczego wzajemna miłość w rodzinie jest źródłem szczęścia·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Pan Jezus także mamę miał”

·  chętnie naśladuje Jezusa w posłuszeństwie i pomocy najbliższym

·  potrafi opisać cechy ucznia Chrystusowego

·  potrafi przez modlitwę wyrazić wdzięczność za sakrament chrztu

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „By być jak Jezus” wyjaśnia, dlaczego dobro czynione najbliższym cieszy Pana Jezusa

·  wyjaśnia, w jaki sposób Jezus pomaga chorym obecnie

 

·  świadczy uczynki miłości wobec bliźnich

V.
Jezus dla nas umiera
i zmartwychwstaje – dla Jezusa chcemy zmieniać swoje życie (Wielki Post)

·  wymienia zewnętrzne oznaki Wielkiego Postu w kościele·  wie, że męka Pana Jezusa jest znakiem szczególnej miłości do ludzi

·  okazuje szacunek wobec krzyża

·  wie, że za zło należy Pana Jezusa przepraszać

·  rozumie, że przyznanie się do winy jest pierwszym krokiem w naprawieniu zła

·  pamięta, że spotkanie z Jezusem pomaga w stawaniu się lepszym

·  opisuje wygląd palmy

·  wie, że Jezus umarł na krzyżu z miłości do nas

·  pamięta, że w Wielką Sobotę ciało Pana Jezusa spoczywało w grobie

 

·  wie, że Pan Jezus spotkał się ze swoimi uczniami na wieczerzy·  wie, że Pan Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew

·  kojarzy hostię (biały chleb) z obecnością Jezusa

·  zna słowa Jezusa „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”

·  wie, że Pan Jezus umarł
w Wielki Piątek

·  wie, że w Wielki Piątek ludzie gromadzą się w kościele, by rozważać mękę Pana Jezusa i adorować krzyż

·  rozumie, że najważniejszym elementem grobu Bożego jest monstrancja – miejsce obecności Jezusa eucharystycznego

·  wie, że Ostatnia Wieczerza była w Wielki Czwartek·  opowiada o Ostatniej Wieczerzy Jezusa z apostołami

·  wyraża szacunek wobec Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

·  wyjaśnia, na czym polega adoracja krzyża

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Przepraszam Cię, Boże”

·  potrafi wyrazić wdzięczność Bogu za dar zbawienia (modlitwa)

·  opowiada, jak wygląda Boży grób w kościele parafialnym

 

·  mówi z pamięci modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany”·  chętnie podejmuje dobre postanowienia na czas Wielkiego Postu

·  wymienia osoby, które Pan Jezus spotkał na swojej drodze krzyżowej

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Rysuję krzyż”

·  potrafi przepraszać Pana Jezusa za złe myśli, słowa i uczynki (modlitwa)

·  potrafi przedstawić w inscenizacji scenę przeproszenia

·   wyjaśnia, dlaczego przynosimy palmy do kościoła,

·  potrafi zaśpiewać pieśń „Krzyżu Chrystusa”

·  adoruje krzyż w klasie oraz w kościele

·  wyjaśnia, dlaczego grób Pana Jezusa nie jest smutny

·  uczestniczy w adoracji przy „grobie” Pana Jezusa w Wielką Sobotę

VI.
Jezus zmartwychwstały jest z nami – żyjemy w radości zmartwychwstałego Jezusa

·  wie, że zmartwychwstanie Jezusa świętujemy w Niedzielę Wielkanocną·  wie, że zmartwychwstanie Jezusa jest wielką radością

·  wie, że kapłan słowami „Pan z wami” ogłasza obecność Jezusa na Mszy św.

·  wie, że z Jezusem spotykamy się na Mszy św.

·  rozpoznaje strój liturgiczny celebransa

·  wie, że podczas Mszy św. czytane są fragmenty z księgi Pisma Świętego

·  rozumie prawdę, że spotkamy Jezusa w Komunii św.

·  pamięta, że Pan Jezus wstąpił do nieba

·  wie, że podczas uroczystości Bożego Ciała Pan Jezus odwiedza miasta i wioski

 

·  wie, że każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa·  wie, że słowa „alleluja” śpiewane są podczas Mszy św

·  zna obietnicę Jezusa Mt 28,20b

·  podaje przykłady obecności Pana Jezusa wśród nas

·  . wskazuje na ilustracji ołtarz i tabernakulum, poprawnie wypowiada te wyrazy

·  poprawnie wykonuje postawy i gesty liturgiczne (klękanie, bicie się w piersi)

·  wie, że Jezus mówi do nas w liturgii słowa

·  poprawnie wykonuje potrójny znak krzyża na czole, ustach i sercu

·  pamięta, że podczas Mszy św. kapłan powtarza słowa Jezusa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy

·  pamięta, że Pan Jezus jest obecny na ołtarzu w znakach chleba i wina

·  potrafi wykonać znak pokoju

·  rozumie, że Pan Jezus przygotował dla wszystkich miejsce w niebie

·  pamięta słowa anioła o powtórnym przyjściu Jezusa

·  zna pojęcia: procesja, monstrancja

·  potrafi opowiedzieć wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa (Mt 28,1-8)·  potrafi śpiewać wybrane pieśni o zmartwychwstaniu Jezusa

·  śpiewem wyraża radość ze zmartwychwstania Jezusa

·  wyjaśnia, jak rozumie obietnicę, że Jezus żyje i jest wśród nas aż do końca świata

·  wie, że Msza św. jest najwspanialszą Pamiątką Pana Jezusa

·  wie, że do spotkania z Jezusem potrzebna jest wiara

·  włącza się we wspólną modlitwę, śpiew

·  wie, że do przyjęcia nauki Jezusa potrzebna jest wiara

·  potrafi identyfikować słyszane słowo Boże z osobą Jezusa

·  wymienia przedmioty używane podczas liturgii (kielich, wino, chleb-hostia)

·  odróżnia znaczenie podania dłoni na znak pokoju od podania dłoni na powitanie

·  potrafi wyjaśnić, czym jest niebo

·  potrafi odmówić modlitwę dostosowaną do tematu

·  opowiada, jak wygląda procesja Bożego Ciała

·  śpiewa pieśń „Wielbię Ciebie w każdym momencie”

·  wymienia znaki Chrystusa zmartwychwstałego (baranek, paschał)·  potrafi zaśpiewać pieśń „Jezus Chrystus jest Panem”

·  wyjaśnia, co oznacza okrzyk „alleluja”

·  potrafi dostrzec obecność Pana Jezusa w codziennym życiu

·  wymienia gesty wykonywane przez kapłana na początku Maszy św. (pokłon i ucałowanie ołtarza)

·  z szacunkiem wykonuje liturgiczne gesty

·  wyjaśnia, dlaczego wstajemy na czas czytania Ewangelii

·  opowiada, w jaki sposób ludzie przyjmują Komunię św.

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Przygotuję Ci serce, o Chryste”

·  opowiada o wierze w powtórne przyjście Jezusa

·  wymienia sposoby okazywania miłości Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie

 

VII.
Katechezy okolicznościowe

·  wie, że maj jest miesiącem szczególnie poświęconym Maryi·  wyjaśnia, dlaczego szanujemy nasze matki

·  wie, że Jezus kocha ludzi i jest dla nich dobry

·  wie, co to są „wakacje z Bogiem”

·  wie, że figurki i kapliczki są wyrazem szczególnej czci Matki Bożej·  potrafi modlić się litanią wspólnie z innymi

·  wymienia sposoby okazywania miłości i wdzięczności swojej mamie

·  wyjaśnia, dlaczego czcimy Serce Jezusa

·  wie, że kochać to być dobrym dla innych

·  odkrywa prawdę o religijnym przeżywaniu wakacji

·  podaje godzinę nabożeństw majowych w swojej parafii·  potrafi zaśpiewać pieśń „Chwalcie łąki umajone”

·  opowiada, jak można okazywać miłość i wdzięczność swojej mamie

·  wyraża szacunek i wdzięczność wobec matek

·   opisuje serce ludzkie podobne do Serca Jezusowego

·  dostrzega obecność Boga w różnych sytuacjach życiowych

·  wyraża szacunek wobec przydrożnych kapliczek i figurek Matki Bożej

 

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Idziemy do Jezusa” nr AZ-12-01/12-KI-3/12

zgodnego z programem nauczania „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

Dział

OCENA

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

I.
Ja i mój Bóg

·  rozumie, że Jezus jest Nauczycielem, którego Bóg posłał do ludzi·  potrafi wskazać przedmioty przypominające o obecności Boga w naszych domach

·  rozumie, że Jezus jest zawsze z nami

·  rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi

·  zna pojęcia: stworzyć, Stworzyciel

·  wie, że Bóg stworzył świat z miłości

·  pamięta, że Bóg stworzył człowieka

·  podaje, w jaki sposób Bóg objawia się w przyrodzie

·  wie, że Bóg stworzył anioły

·  wie, czym jest modlitwa

·  podaje, kiedy powinniśmy się modlić

·  wie, czym jest kościół i zna jego określenia

·  wie, w jakim celu przychodzimy do kościoła

·  rozumie, że Bóg w czasie chrztu św. czyni nas swoimi dziećmi

·  rozumie, że Kościół jest rodziną Bożą

·  podaje moment, w którym stajemy się dziećmi Bożymi

·  rozumie, że Jezus czyni cuda, aby pomóc ludziom i okazać swą miłość

·  podaje przykłady w jaki sposób można czynić dobro

·  rozumie potrzebę Bożego błogosławieństwa w roku szkolnym·  potrafi dzielić się wspomnieniami z wakacji

·  określa, czym jest modlitwa,

·  rozumie, że krzyż jest znakiem obecności Pana Jezusa w klasie, szkole, w domu oraz innych miejscach

·  potrafi wyjaśnić, kiedy jego zachowanie w szkole jest dobre

·  pamięta dialog z Mszy Świętej: „Oto słowo Boże – Bogu niech będą dzięki”

·  w skupieniu słucha słowa Bożego

·  wymienia elementy świata stworzonego przez Boga

·  wie, na czym polega podobieństwo człowieka do Boga

·  pamięta słowa hymnu „Święty, Święty”

·  pamięta tekst modlitwy do Anioła Stróża

·  okazuje szacunek dla modlitwy własnej i innych

·  wyraża szacunek w miejscu przebywania Boga – kościele

·  pamięta słowa, jakie wypowiada kapłan w momencie udzielania chrztu św.

·  rozumie, że Eucharystia jednoczy wszystkie dzieci Boże

·  pamięta treść perykopy J 6,5.8-13

·  rozumie istotę cudu dokonującego się na Mszy Świętej

·  podaje motywy przejawów dobroci Jezusa

·  stara się czynić dobro w swoim środowisku,

·  wypowiada modlitwę dziękczynną związaną z przeżytymi wakacjami i rozpoczynanym rokiem szkolnym·  pamięta słowa modlitwy „Ojcze nasz

·  starannie wykonuje znak krzyża św.,

·  stara się dobrze zachowywać w szkole, aby podobać się Bogu

·  potrafi opowiedzieć, jak powinniśmy słuchać słowa Bożego na katechezie i w kościele

·  pamięta słowa modlitwy: „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”

·  dba o czystość i piękno swego otoczenia.

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Chwalę Ciebie, Panie”

·  wyraża wdzięczność Bogu i rodzicom za dar życia,

·  potrafi sformułować wezwania modlitwy uwielbienia Boga za piękny świat

·  potrafi wyjaśnić, dlaczego aniołów nie możemy zobaczyć

·     potrafi zaśpiewać z odpowiednimi gestami piosenkę „Jezus o poranku”

·  potrafi opisać, jak powinniśmy się zachowywać w kościele

·  potrafi opowiedzieć, jak odbywa się sakrament chrztu św.,

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Abba, Abba – tatusiu”

·  potrafi opisać poznane cuda Pana Jezusa

·  potrafi narysować wybrany z cudów Pana Jezusa

·  potrafi narysować swój dobry uczynek

·  potrafi w indywidualnej modlitwie prosić Boga o błogosławieństwo·  potrafi opisać, co pomaga w dobrej modlitwie, a co w niej przeszkadza

·  śpiewem uwielbia Boga

·  potrafi wyrazić modlitwą wdzięczność Jezusowi za Jego obecność

·  potrafi wyjaśnić, jak możemy odpowiadać Panu Bogu na Jego słowa skierowane do nas

·  potrafi narysować kilka Bożych stworzeń

·  potrafi opisać, jak powinniśmy troszczyć się o świat stworzony przez Boga

·  potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo

·  wyraża wdzięczność Bogu za dzieło stworzenia

·  potrafi opisać rolę Anioła Stróża w życiu ludzi

·  potrafi ułożyć krótkie modlitwy prośby, dziękczynienia, uwielbienia i przeproszenia Boga

·  umie nazwać przedmioty związane z wnętrzem kościoła

·  potrafi określić, co jest używane do udzielenia sakramentu chrztu

·  potrafi wyjaśnić porównanie Kościoła do rodziny

·  potrafi wyjaśnić sens poznanych cudów

·  potrafi wyjaśnić sens przykazania miłości

·     dostrzega potrzeby drugiego człowieka

II.
Jezus przychodzi do nas

·  wie, że Maryja jest Matką Jezusa·  potrafi wyjaśnić określenie Adwent

·  podaje przykłady, jak możemy przygotować się na przyjście Jezusa

·  wie, że spełnianie dobrych uczynków jest przygotowaniem się na przyjście Jezusa

·  rozumie, że Jezus przychodzi do każdego człowieka

·  podaje datę świąt Bożego Narodzenia

·  rozumie sens świąt Bożego Narodzenia

·  wymienia postacie z szopki bożonarodzeniowej

·  pamięta treść perykopy Mt 2,1-5;7-12

·  wymienia dary Mędrców

·  pamięta i rozumie prawdę, że przez chrzest św. staliśmy się dziećmi Bożymi

·  podaje przykłady okazywania miłości rodzicom

·  rozumie, co to znaczy przebaczyć

·  pamięta tekst Jezusowego przykazania miłości

·  podaje przykłady naśladowania Jezusa w miłości i ofiarności

·  pamięta, że Jezus jest przyjacielem każdego człowieka

·  zna scenę Zwiastowania Maryi zapisaną w Piśmie Świętym·  pamięta nazwę Mszy Świętej adwentowej

·  wymienia symbole adwentowe i rozumie ich znaczenie

·  potrafi wyjaśnić pojęcie nawrócenie

·  pamięta symbole adwentowe i ich znaczenie

·  pamięta i rozumie tradycje chrześcijańskiej Wigilii

·  rozumie, że kochając Jezusa tworzymy wspólnotę miłości w domu i w szkole

·  podaje, gdzie urodził się Pan Jezus

·  rozumie, że na Mszy Świętej witamy Pana Jezusa, który narodził się w Betlejem

·  rozumie, że Jezus przychodzi do nas w znaku chleba

·  pamięta imiona Mędrców

·  podaje datę i nazwy święta upamiętniającego omawiane wydarzenie biblijne

·  rozumie, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga

·  wie, kto jest Ojcem i Matką Jezusa, a kto Jego opiekunem

·  pamięta i rozumie treść perykop: Łk 17,3-4; Łk 23,33-34

·  pamięta słowa aktu pokuty: „Panie, zmiłuj się nad nami” i fragmentu „Spowiedzi powszechnej”

·  chętnie przeprasza

·  dostrzega potrzeby drugiego człowieka

·  rozumie słowa J 15,13-15

·  potrafi opisać, w jaki sposób Bóg wybrał Maryję na Matkę Jezusa·  potrafi w formie plastycznej przedstawić scenę Zwiastowania

·  potrafi wyjaśnić, na czym polega dobre przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia

·  potrafi określić zmianę zachowania na podstawie opowiadania

·  potrafi złożyć życzenia świąteczne kolegom w klasie

·  potrafi zaśpiewać kolędę „Wśród nocnej ciszy”

·  opisuje okoliczności pokłonu Mędrców

·  potrafi omówić obrzędy związane z uroczystością Objawienia Pańskiego

·  potrafi opowiedzieć o chrzcie Pana Jezusa

·  potrafi wymienić, z jakich osób składa się Święta Rodzina

·  potrafi wskazać słowa modlitwy Pańskiej dotyczące przebaczenia

·  wyraża gotowość do przebaczenia

·  potrafi opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Mam Przyjaciela”

·  potrafi wyjaśnić symbolikę roratki·  potrafi ułożyć postanowienia na czas Adwentu

·  potrafi sformułować postanowienia adwentowe i wyjaśnić, dlaczego je czynimy

·  potrafi wyjaśnić sens dzielenia się opłatkiem

·  potrafi zaśpiewać kołysankę „Zaśnij Dziecino”

·  potrafi powiedzieć, czym jest hostia

·  potrafi opisać świąteczny wygląd ołtarza w swoim kościele parafialnym

·  wyjaśnia znaczenie darów ofiarowanych Jezusowi przez Mędrców

·  umie wyjaśnić symbolikę białej szaty i paschału

·  potrafi powiedzieć o czci i szacunku do rodziców

·  potrafi wskazać, w jakim momencie Mszy Świętej Jezus okazuje nam miłosierdzie

·  potrafi wyjaśnić, co to znaczy miłować się wzajemnie

·  chętnie pomaga innym i jest ofiarny,

·  potrafi wyjaśnić, dlaczego możemy zwracać się do Jezusa z prośbą o pomoc

·  aktywnie uczestniczy w liturgii w czasie Adwentu·  włącza się w przygotowanie klasowej wigilii

VI.
Katechezy okolicznościowe

·  zna części różańca świętego·  wie, czym są misje

·  wie, kim jest misjonarz

·  podaje datę uroczystości Wszystkich Świętych

·  wymienia imiona kilku świętych

·  pamięta prawdę, że istnieje życie wieczne

·  wie, jak żył św. Mikołaj

·  wie, że podczas tej modlitwy rozważamy życie Jezusa i Maryi·  wymienia sposoby niesienia pomocy misjonarzom

·  umie podać, jakimi cechami charakteryzuje się święty

·  wie, czym jest czyściec

·  podaje datę wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych

·  rozumie, że dzisiaj św. Mikołaj działa przez różnych ludzi

·  potrafi wymienić modlitwy, które są odmawiane na różańcu·  potrafi opisać, na czym polega praca misjonarza

·  potrafi opowiedzieć o św. Dominiku Savio

·  potrafi powiedzieć modlitwę „Wieczny odpoczynek”

·  potrafi opowiedzieć wydarzenia z życia św. Mikołaja

 

·  potrafi modlić się na różańcu·  potrafi zachęcić innych do pomocy misjonarzom

·  potrafi opisać, jak należy postępować, aby być świętym

·  potrafi wyjaśnić, dlaczego modlimy się za zmarłych,

·  potrafi naśladować dobroć wobec innych na wzór św. Mikołaja

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

III.
Jezus uczy nas posłuszeństwa Ojcu

·  podaje nazwę dnia rozpoczynającego Wielki Post·  wie, jak długo trwa Wielki Post

·  pamięta tekst modlitwy „Któryś za nas…”

·  wymienia cierpienia, jakich doświadczył Pan Jezus

·  wymienia, komu powinien okazywać posłuszeństwo

·  pamięta słowo dnia „Droga krzyżowa”

·  wie, co to jest procesja

·  wymienia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w czasie Ostatniej Wieczerzy

·  zna wydarzenia Wielkiego Piątku

·  wymienia pokarmy niesione do poświęcenia

·  pamięta treść perykopy Łk 7,36-38.48-50·  pamięta słowa towarzyszące posypaniu głów popiołem

·  podaje określenie Wielkiego Postu

·  pamięta treść perykopy Łk 4,1-13

·  rozumie, że wybierając w życiu to, co trudne, łączymy się z cierpiącym Jezusem

·  pamięta i rozumie treść modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

·  rozumie, że posłuszeństwo jest wyrazem miłości

·  rozumie, że cierpienie i śmierć Pana Jezusa są dowodem Jego miłości do ludzi

·  wie, w jaki sposób może pomóc cierpiącemu Jezusowi

·  pamięta treść perykopy o wjeździe Jezusa do Jerozolimy (Mt 21,1-10)

·  pamięta słowa ustanowienia Eucharystii

·  podaje sposoby wyrażenia wdzięczności Panu Jezusowi za Jego Mękę na krzyżu

·  podaje nazwę świecy symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa

·  potrafi wyjaśnić, co oznacza pojęcie nawrócenie·  potrafi sformułować wielkopostne postanowienia

·  wyraża pragnienie poprawy życia, podejmując wielkopostne postanowienia

·  potrafi uzasadnić, dlaczego Pan Jezus cierpiał

·  potrafi sformułować proste wezwanie modlitwy dziękczynnej i prośby

·  potrafi podać nazwy wybranych stacji drogi krzyżowej

·  potrafi wyjaśnić, co znaczy określenie „Niedziela Palmowa”

·  potrafi wykonać palmę

·  potrafi opowiedzieć o wydarzeniach Wielkiego Czwartku

·  potrafi opowiedzieć o wydarzeniach Wielkiego Piątku

·  potrafi opowiedzieć o błogosławieństwie pokarmów i liturgii Wigilii Paschalnej

·  potrafi wyjaśnić sens obrzędu posypania głów popiołem·  potrafi wyjaśnić, jak przeżywamy okres Wielkiego Postu

·  potrafi ocenić swoją postawę wobec napotkanych trudności i cierpień, porównując ją z postawą Jezusa

·  potrafi zaśpiewać pieśni; „Któryś za nas…” oraz „Nocą Ogród Oliwny…”

·  potrafi wymienić nabożeństwa wielkopostne i pamięta ich terminy

·  potrafi wyjaśnić, co chrześcijanie wyrażają uczestnicząc w procesji Niedzieli Męki Pańskiej

·  umie zaśpiewać pieśń „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem”,

·  potrafi wymienić sakramenty ustanowione przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy.

·  umie zaśpiewać wybrane pieśni wielkopostne

·  potrafi opisać, jak wygląda grób Pana Jezusa

·  chętnie włącza się w przygotowanie i przebieg klasowej procesji z palmami

IV.
Przeżywamy radość z Jezusem zmartwychwstałym

·  pamięta, że Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci·  podaje, kiedy obchodzimy uroczystość Miłosierdzia Bożego

·  rozumie i pamięta, że Msza Święta to czas naszego spotkania z Jezusem

·  wie, że w Piśmie Świętym są słowa Boga

·  rozumie, że trzeba żyć zgodnie z tym, czego naucza nas Jezus

·  wie, w jaki sposób powstaje chleb

·  rozumie, że Pan Jezus zmartwychwstały jest obecny w Chlebie Eucharystycznym

·  wie, że Msza Święta jest Ofiarą Jezusa Chrystusa i Kościoła

·  wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem

·  wie, że Jezus objawia nam Boga jako dobrego Ojca

·  rozumie, że Pan Jezus zmartwychwstały jest obecny w drugim człowieku

·  wie, co to jest niebo

·  zna symbole wielkanocne i ich znaczenie·  wie, że śmierć jest tylko przejściem z życia ziemskiego do życia wiecznego

·  wskazuje elementy świętowania niedzieli

·  wie, kim była św. Faustyna Kowalska

·  rozumie, że zmartwychwstały Jezus jest obecny w naszym życiu

·  wymienia miejsca i sposoby spotkania z Jezusem

·  wie, gdzie można usłyszeć słowa Jezusa

·  wie, że słów Jezusa należy słuchać w ciszy i skupieniu

·  wyraża postawę szacunku do czytanego Bożego słowa

·  rozumie, dlaczego Pan Jezus nazywa siebie Chlebem Życia

·  wie, że Pan Jezus przychodzi do człowieka w czasie Mszy Świętej pod postacią chleba, w Komunii świętej

·  pamięta słowa, które należy odpowiedzieć na wezwanie księdza w liturgii eucharystycznej

·  mówi z pamięci modlitwę „Ojcze nasz”

·  zna treść fragmentu biblijnego Dz 2,42-47

·  zna biblijną scenę wniebowstąpienia Pana Jezusa (Mt 28,16-20)

·  pamięta i rozumie, że Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię

·  potrafi opisać wydarzenie zmartwychwstania na podstawie Ewangelii·  wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a świętowaniem niedzieli

·  potrafi opisać obraz Jezusa Miłosiernego

·  opisuje spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus

·  poprawnie odpowiada na wybrane wezwania kapłana podczas liturgii słowa

·  potrafi wyjaśnić potrzebę karmienia się Ciałem Pana Jezusa

·  potrafi wymienić dary niesione do ołtarza podczas Mszy Świętej

·  opowiada o modlitwie Jezusa

·  potrafi wskazać osoby potrzebujące pomocy

·  potrafi opowiedzieć o wniebowstąpieniu Pana Jezusa

·

·  potrafi ustawić według hierarchii wartości obowiązki niedzielne chrześcijanina·  wyjaśnia podstawowe znaki i symbole liturgiczne

·  wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg jest miłosierny

·  potrafi dostrzec znaki obecności Jezusa zmartwychwstałego wśród ludzi

·  potrafi wykonać właściwe gesty i zachować odpowiednie postawy

·  potrafi słowami piosenki wyrazić swoją modlitwę

·  potrafi wskazać, jak może się przygotować na przyjęcie Pana Jezusa w Komunii św.

·  potrafi wymienić duchowe dary, jakie może złożyć w ofierze Panu Bogu

·  potrafi zaprezentować postawę modlitewną

·  potrafi uzasadnić, dlaczego powinniśmy sobie nawzajem pomagać

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie”

·

·  wyraża pragnienie niesienia pomocy innym i podejmuje konkretne działania

V.
Z Jezusem i Jego Matką

·  zna wyrażenie „litania”·  wymienia znaki Ducha Świętego

·  wie, że Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach

·  pamięta słowa modlitwy „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament…”

·  wie, w jakim miesiącu odprawiane są nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa

·  wie, że po trudach nauki nadchodzi czas odpoczynku

·  wie, że w czasie odpoczynku należy chwalić Boga

·  zna treść perykopy biblijnej, w której Jezus oddaje nam swoją Matkę·  wie, że Jasna Góra jest duchową stolicą Polaków

·  rozumie rolę Ducha Świętego w życiu człowieka

·  pamięta pierwszą zwrotkę pieśni „Duchu Święty przyjdź”

·  rozumie, że znak krzyża jest uwielbieniem Trójcy Świętej

·  pamięta prawdę wiary zawartą w słowie dnia

·  wie, co oznaczają określenia: monstrancja i tabernakulum

·  zna wydarzenia, w których Jezus okazuje miłość ludziom

·  pamięta główne prawdy wiary, poznane w czasie roku katechetycznego

·

·  potrafi ułożyć wezwanie litanijne do Maryi·  potrafi opowiedzieć o zesłaniu Ducha Świętego na apostołów

·  poprawnie wykonuje znak krzyża świętego

·  potrafi wyjaśnić, dlaczego tabernakulum zajmuje ważne miejsce w kościele parafialnym

·  potrafi opowiedzieć treść wersetu J 19,34

·  umie dobrze wypoczywać

·

·  potrafi uzasadnić, że Matka Jezusa jest również naszą Matką·  potrafi zaśpiewać pieśń „Duchu Święty przyjdź”

·  potrafi przyporządkować Osobom Trójcy Świętej ich symbole

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Chwała Bogu Ojcu”

·  potrafi opisać, jak odbywa się procesja Bożego Ciała

·  potrafi opisać obraz Serca Pana Jezusa

·  potrafi wypoczywać wspólnie z całą rodziną

 

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Jezus jest z nami” nr AZ-13-01/12-KI-4/13

zgodnego z programem nauczania „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

Dział

OCENA

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

I.
Oczekujemy na przyjście Pana Jezusa

· podaje przykłady obecności Boga pośród nas·  wskazuje w podręczniku tekst biblijny Mt 18,20

·  stwierdza, że Pan Jezus posyła swoich uczniów, by Jego naukę przekazywali innym

·  mówi z pamięci modlitwę „Ojcze nasz”

· stwierdza, że na Mszy Świętej wierzący spotykają się z Panem Jezusem

·  podaje, kto jest dla ludzi wzorem miłości

· wymienia sposoby przygotowania się do spotkania z Jezusem· określa katechezę jako spotkanie z Panem Jezusem nauczającym

· określa modlitwę jako rozmowę i przebywanie z Bogiem

·  wymienia, co podczas Mszy Świętej przypomina o obecności Jezusa

· wymienia środowiska, w których ludzie powinni sobie okazywać miłość

·  wskazuje, na czym polega bycie uczniem Jezusa w codziennym życiu

·  podaje przykłady, jak tworzyć wspólnotę i jedność w klasie, rodzinie·  wymienia osoby odpowiedzialne za przekazywanie nauki Jezusa

· wskazuje, na czym polega wypełnianie czynów apostolskich w codziennym życiu

·   opowiada o misji Chrystusa, apostołów i Kościoła

·  odróżnia modlitwy prośby, dziękczynienia, przeproszenia i uwielbienia

·  uzasadnia, dlaczego modli się rano i wieczorem

· uzasadnia, dlaczego chrześcijanin powinien być na Mszy Świętej w każdą niedzielę

· opowiada, jaką modlitwą i jakim gestem rozpoczyna się Msza Święta

·  mówi z pamięci tekst przykazania miłości J 13,34

· uzasadnia, że czyniąc dobro stajemy się podobni do Jezusa

·  opowiada, komu i w jaki sposób chce nieść pomoc

· wyjaśnia treść tekstu biblijnego o obecności Pana Jezusa we wspólnocie·

·  opowiada, w jaki sposób chce naśladować Jezusa i Apostołów

·  formułuje samodzielnie modlitwę, w której dziękuje Bogu, prosi i przeprasza Boga

·  omawia wybrane prośby modlitwy „Ojcze nasz”

· wyjaśnia, w jaki sposób Jezus jest obecny wśród ludzi, aż do końca świata

· daje świadectwo systematycznego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

· na podstawie wersetu J 13,34 wyjaśnia, kogo Pan Jezus nakazuje kochać

·     uzasadnia swą gotowość niesienia pomocy najbliższym

·  uzasadnia, dlaczego z radością oczekuje spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii

II.
Kim jesteś, Panie Jezu?

·  podaje, w jakim celu Jezus przyszedł na ziemię· definiuje, kto to jest apostoł

· potrafi opisać cud w Kanie Galilejskiej

· określa, kto to jest pasterz

· definiuje pojęcie „ofiara”,

· podaje, za kogo Pan Jezus umarł na krzyżu

· własnymi słowami określa pojęcie „Zbawiciel”· podaje imiona dwunastu apostołów

·  wymienia zadania apostoła Chrystusa

· określa, co to jest cud

·  wymienia cechy dobrego pasterza

· w ofierze, jaką Pan Jezus złożył za nas na krzyżu, dostrzega Jego wielką miłość do ludzi

·  wymienia gesty i postawy, którymi może wyrazić Jezusowi wdzięczność za Jego miłość

· wyjaśnia, w jaki sposób Jezus wypełnił Bożą obietnicę zbawienia· opisuje scenę powołania apostołów

·  uzasadnia, dlaczego chce być apostołem Jezusa

·  wymienia warunki zaistnienia cudu

·  wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg jest wszechmogący

· uzasadnia, dlaczego Pana Jezusa nazywamy Dobrym Pasterzem

·  śpiewa pieśń „Pan jest Pasterzem moim”

· wyjaśnia, że wielka miłość Boga do człowieka przejawiła się poprzez śmierć Jezusa na krzyżu

·   wyjaśnia, że każda Msza Święta uobecnia ofiarę Jezusa złożoną na krzyżu

·  układa własne wyznanie wiary·  opowiada, jak być apostołem dzisiaj

·  opowiada, w jaki sposób wyraża żywą wiarę w cudotwórczą moc Boga

· układa modlitwy do Jezusa Dobrego Pasterza odpowiednie do różnych okoliczności życiowych dzieci

·  potrafi zaśpiewać pieśń „Zbawienie przyszło przez krzyż”

·  opowiada, w jaki sposób wyraża wdzięczność Jezusowi za Jego miłość i jak pragnie na nią odpowiedzieć

·  opowiada, w jaki sposób daje świadectwo swojej przynależności do Jezusa

 

III.
Do czego mnie wzywasz, Panie Jezu?

· określa Boże przykazania jako drogowskazy prowadzące do Boga·  podaje treść pierwszego przykazania

·  wymienia miejsca i imiona święte

·  stwierdza, że uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej jest obowiązkiem chrześcijanina

· wymienia podstawowe obowiązki dziecka wobec rodziców (miłość
i posłuszeństwo)

·  podaje treść piątego przykazania

· rozumie, że Pana Jezusa można przyjąć tylko czystym sercem

·  podaje treść siódmego i dziesiątego przykazania

·  podaje treść ósmego przykazania

·  mówi z pamięci Jezusowe przykazanie miłości

· podaje, czego dotyczą przykazania każdej z tablic Dekalogu· określa, co to są: miejsca święte, święte imiona

· wskazuje zmartwychwstanie Pana Jezusa jako źródło świętowania niedzieli

·  podaje przykłady okazywania rodzicom (opiekunom) miłości i posłuszeństwa

·  podaje przykłady troski o zdrowie i życie

·  wymienia przykazania mówiące
o czystości

·  podaje przykłady poszanowania rzeczy własnych i cudzych

· określa, podając przykłady, pojęcia: prawda, kłamstwo, fałszywe świadectwo

·  opowiada własnymi słowami przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

·  charakteryzuje treści każdej z tablic Dekalogu·  określa, w jaki sposób wyraża szacunek wobec imion świętych

· omawia różnice między niedzielą a pozostałymi dniami tygodnia

·  wyjaśnia treść czwartego przykazania

·  potrafi odnieść treść czwartego przykazania do relacji ze swoimi rodzicami

·  wyjaśnia, dlaczego każdy człowiek powinien dbać o zdrowie własne i bliźnich

·  wyjaśnia, na czym polega postawa czystego serca

·  wyjaśnia, na czym polega szacunek do własności cudzej, wspólnej i osobistej

·  uzasadnia, dlaczego zawsze trzeba mówić prawdę

·  podaje biblijne przykłady miłości bliźniego

·  wyjaśnia, co znaczy wierzyć i ufać Bogu·  potrafi uzasadnić dlaczego miejscom poświęconym Bogu należy się szacunek

·  wyjaśnia, na czym polega chrześcijańskie świętowanie niedzieli

·  opowiada, w jaki sposób wyraża swą troskę o dom rodzinny

·  opowiada, w jaki sposób troszczy się o zdrowie własne i innych

· wyjaśnia, co to znaczy żyć w prawdzie

·  charakteryzuje skutki kłamstwa

· wyjaśnia, na czym polega postawa miłości

·   opowiada o współczesnych sposobach stosowania przykazania miłości

·  opowiada, w jaki sposób świętuje Dzień Pański i jak zachęca innych do świętowania·  daje świadectwo, jak modli się do Matki Bożej Niepokalanej o pomoc w zachowaniu czystości serca

 

Katechezy okolicznościowe

(tematy:
46–49)

 

· określa, czym jest różaniec· wymienia odmawiane na nim modlitwy

· określa Adwent jako czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa

· opisuje wygląd medalika,

·   podaje, gdzie i w jakich okolicznościach urodził się Jezus

· określa, czym są tajemnice różańca·   wymienia części i tajemnice różańca

·  wymienia chrześcijańskie tradycje związane z Adwentem

·  określa, czym jest medalik dla chrześcijanina

·  wymienia tytuły najbardziej znanych kolęd

· potrafi modlić się na różańcu·  wyjaśnia, dlaczego powinniśmy się modlić na różańcu

·  wyjaśnia wymowę adwentowych symboli

·  uzasadnia, dlaczego powinien nosić medalik,

· potrafi zaśpiewać zaproponowane kolędy

·  potrafi składać życzenia

· potrafi rozważać tajemnice różańcowe·  uzasadnia, dlaczego uczestniczy w liturgii adwentowej

·  wyjaśnia, w jaki sposób może naśladować Matkę Bożą.

·  uzasadnia swój szacunek dla medalika, który zawsze nosi

·  wyjaśnia, w jaki sposób okazuje wdzięczność Bogu za wcielenie Syna Bożego

·  aktywnie włącza się w modlitwę różańcową podczas nabożeństw

 

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

IV.
Panie Jezu, co mi przynosisz w darze?

· wymienia części Pisma Świętego,·  określa, czym jest Kościół

·  wymienia siedem sakramentów

· określa, czym jest sakrament chrztu

·  określa, co to jest Ewangelia·  wymienia przykazania kościelne

· określa, co to jest sakrament

·  określa znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina

·  podaje, że chrzest wprowadza nas do wspólnoty Kościoła

·  podaje imiona ewangelistów·  wyjaśnia, w jaki sposób Pan Jezus jest obecny w Kościele

·  wyjaśnia sens wybranego przykazania kościelnego

· potrafi wyjaśnić, czym jest łaska uświęcająca i kiedy ją otrzymujemy

·  podaje, kto i w jakim celu ustanowił sakramenty święte

·  potrafi przyporządkować symbole graficzne do odpowiadających im sakramentów

·  wyjaśnia, jakie skutki dla człowieka powoduje przyjęcie chrztu św.

·  potrafi posługiwać się księgą Pisma Świętego·  opowiada, w jaki sposób zachowuje przykazania kościelne

· uzasadnia potrzebę sakramentów dla podtrzymywania życia w łasce Bożej

·  opowiada, co robi, by żyć w łasce uświęcającej

·  uzasadnia swoje pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii

·  opowiada, w jaki sposób wyraża wdzięczność Bogu i rodzicom za chrzest

·  uzasadnia, dlaczego chce być żywym członkiem Kościoła

V.
Jak Cię przepraszać, miłosierny Jezu?

· określa, czym jest grzech· podaje najważniejsze fakty z życia syna marnotrawnego

·  podaje, kto ma władzę odpuszczania grzechów

· określa, czym jest sumienie

·  określa, czym jest rachunek sumienia

·  przeprasza bliskich za popełnione zło

·  podaje, że żal i mocne postanowienie poprawy są koniecznym warunkiem dobrej spowiedzi

·  podaje, ze wyznanie grzechów jest warunkiem uzyskania rozgrzeszenia

·  określa, czym jest zadośćuczynienie

·  wymienia rodzaje grzechów·  określa, czym jest nawrócenie

·  podaje, na czym polega nieszczęście grzechu (zerwanie przyjaźni z Bogiem)

· przytacza słowa ustanowienia sakramentu pokuty i pojednania

·  nazywa postawy sprzeciwiające się przykazaniom Bożym

· podaje, że żal za grzechy przybliża do Boga i jest konieczny, by dostąpić ich odpuszczenia

·  wyraża szczerą wolę poprawy

·  wypowiada z pamięci formułę spowiedzi sakramentalnej

·  wymienia pięć warunków sakramentu pokuty

·  przejawia wolę wynagrodzenia Panu Bogu i ludziom za popełnione zło i podejmuje w tym kierunku działania

·  potrafi wykazać różnice pomiędzy grzechem pierworodnym a osobistym oraz ciężkim i lekkim·  wyjaśnia, kto może odpuszczać grzechy

· wyjaśnia, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania

·  potrafi rozróżnić dobro od zła

· wyjaśnia, w jakim celu robimy rachunek sumienia

·  potrafi zrobić rachunek sumienia

·  określa, na czym polega żal doskonały i żal niedoskonały

·  potrafi przytoczyć słowa Pana Jezusa wzywające do poprawy życia

·  wyjaśnia, że tylko szczere wyznanie grzechów przywraca czystość duszy

·  potrafi dobrze przygotować się do spowiedzi

uzasadnia konieczność naprawienia krzywd

·  wyjaśnia, w jaki sposób dokonuje się nawrócenie·  uzasadnia, dlaczego należy często przepraszać Boga za swoje grzechy

·  potrafi opisać miejsce spowiedzi oraz czynności kapłana i penitenta

·  uzasadnia, dlaczego pragnie rozwijać swoje sumienie

·  uzasadnia potrzebę częstego rachunku sumienia

·  potrafi wzbudzić w sobie żal doskonały

·  uzasadnia potrzebę żalu za grzechy i przeproszenia za popełnione zło

·  uzasadnia pragnienie szczerego wyznania grzechów

·  uzasadnia, dlaczego z radością oczekuje dnia pierwszej spowiedzi św.

 

VI.
Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

· określa, czym jest Eucharystia· wypowiada z pamięci modlitwę celnika

· określa liturgię słowa jako dialog, rozmowę Boga ze zgromadzonymi na Mszy Świętej ludźmi

·  wymienia dary składane podczas Mszy Świętej

· określa Mszę Świętą jako ucztę Chrystusa i Kościoła

·  wyjaśnia słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”

·  przytacza słowa ustanowienia Eucharystii·  wymienia części Mszy św.

·  wymienia obrzędy wstępne Maszy Świętej

·  wymienia poszczególne części liturgii słowa

·  potrafi odpowiadać na wezwania kapłana w liturgii słowa

· wypowiada z pamięci modlitwę „Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich”

·  określa Mszę Świętą jako ofiarę Jezusa i Kościoła

·  wskazuje w liturgii Mszy Świętej elementy uczty

·  wymienia obrzędy zakończenia Mszy Świętej

· omawia okoliczności ustanowienia Eucharystii·  potrafi wykazać różnicę między czynnym a biernym uczestnictwem we Mszy św.

· potrafi wykazać różnice w zachowaniu faryzeusza i celnika

·   charakteryzuje obrzędy wstępne

· potrafi modlić się spontanicznie

·  wyjaśnia, czym jest ofiara duchowa i materialna

·  podaje, w jaki sposób włącza się w ofiarę Chrystusa i Kościoła

· uzasadnia, że Msza Święta jest ucztą

·  potrafi dostrzec owoce Komunii św. w życiu człowieka

· określa sposoby aktywnego włączenia się w posłannictwo Kościoła

uzasadnia, dlaczego dąży do pełnego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii św.

·  wyjaśnia, w jakim celu Pan Jezus ustanowił Eucharystię·  uzasadnia wdzięczność Panu Bogu za dar Eucharystii

·  uzasadnia potrzebę aktywnego uczestniczenia we Mszy św.

·  uzasadnia potrzebę przeproszenia Boga i ludzi na początku Mszy Świętej

·  uzasadnia, dlaczego należy słuchać w skupieniu słowa Bożego

·  opowiada, w jaki sposób współofiarowuje się z Chrystusem podczas Mszy Świętej

·  potrafi wskazać na związek ofiary Chrystusa w wieczerniku, na krzyżu i na ołtarzu

·  relacjonuje, w jaki sposób słowem i czynem daje świadectwo o Chrystusie

·  wyjaśnia, w jaki sposób urzeczywistnia słowo Boże w swoim życiu

Katechezy okolicznościowe

(tematy:
50–57)

· podaje, do czego służy modlitewnik· wymienia, czego dotyczą przyrzeczenia chrzcielne

·  wymienia symbole zmartwychwstałego Chrystusa

·  wymienia obowiązki wynikające z Pierwszej Komunii Świętej

·  omawia, w jaki sposób Pan Jezus jest zawsze z nami

·  wymienia, co się znajduje w modlitewniku·  omawia znaczenie Wielkiego Postu jako czasu powrotu do Ojca

· potrafi odpowiadać na wezwania odnowienia przyrzeczeń

·  świadomie odnawia przyrzeczenia chrzcielne

·  wymienia kilka wezwań z litanii loretańskiej

·  opowiada o obecności Pana Jezusa wśród ludzi w Najświętszym Sakramencie

·  omawia obietnicę Jezusa związaną z praktyką pierwszych piątków miesiąca

· potrafi posługiwać się modlitewnikiem·  wyjaśnia, że modlitewnik jest potrzebny jako pomoc w wytrwałej modlitwie i postępie na drodze zbawienia

·  wyjaśnia, na czym polega nawrócenie

·  omawia znaczenie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

· potrafi opisać, na czym polega zmartwychwstanie Jezusa

· opowiada, w jaki sposób wyraża radość z faktu zmartwychwstania Jezusa

·  potrafi ułożyć modlitwę do Matki Bożej

·  potrafi okazywać wdzięczność Bogu i ludziom

· potrafi zachować się godnie podczas procesji eucharystycznej

· podaje, w jaki sposób wyraża cześć i szacunek do Najświętszego Sakramentu

· potrafi zaplanować wakacje z Panem Jezusem

·  wyjaśnia sens praktykowania pierwszych piątków miesiąca

·  opowiada, kiedy i jak modli się tekstami z modlitewnika·  potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną za łaskę wiary

·  potrafi wyjaśnić znaczenie symboli związanych ze zmartwychwstaniem

· wyjaśnia, dlaczego Maryja jest wzorem człowieka modlitwy i pośredniczką między wierzącymi a Jezusem

·  relacjonuje swe uczestnictwo w nabożeństwach majowych

·  uzasadnia potrzebę dzielenia się radością i dobrami materialnymi z innymi ze względu na Pana Boga

·  uzasadnia potrzebę dawania świadectwa wiary przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej i codzienną modlitwę

·  relacjonuje swe uczestnictwo w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali·  opowiada o swoim aktywnym uczestnictwie w procesji Bożego Ciała

 

 

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Miejsca pełne BOGActw” nr AZ-21-02/12-KI-1/12

zgodnego z programem nauczania „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Wielki kosmos i moje podwórko

– wymienia miejsca odwiedzane podczas wakacji– wymienia zjawiska i stworzenia, które obserwuje w przyrodzie

– wie, że wszystko, co istnieje, jest dobre, bo pochodzi od Boga

– wie, że Biblia zawiera słowo kochającego Boga, który stworzył świat

– wyraża szacunek względem Biblii jako księgi o miłości Boga do człowieka

– wymienia miejsca, w których czuje (czuł) się szczęśliwy

– wymienia osoby, którym zawdzięcza swoje poczucie szczęścia

– wie, że grzech niszczy przyjaźń człowieka z Bogiem

– wie, że Bóg poszukuje ludzi, którzy od Niego odeszli i pragnie ich zbawienia

– podaje zasady odprawiania dziewięciu pierwszych piątków miesiąca

– potrafi posługiwać się książeczką pierwszopiątkową (zaznaczyć pierwsze piątki kolejnych miesięcy)

– potrafi modlić się na różańcu

– wskazuje przykłady obecności Boga w przyrodzie– rozpoznaje w pięknie przyrody stwórcze dzieło Boga

– wie, że o stworzeniu świata dowiadujemy się z Biblii

– określa znaczenie słowa „Biblia”

– wyjaśnia, dlaczego Biblia jest księgą świętą

– wie, że treść Starego Testamentu dotyczy wydarzeń od stworzenia świata i przygotowuje do narodzenia Pana Jezusa

– zna treść biblijnego fragmentu o raju (Rdz 2,8-10.15)

– podaje przykłady zachowań, które niszczą poczucie szczęścia

– zna treść biblijnego opowiadania o grzechu pierwszych ludzi

– własnymi słowami wypowiada treść Bożej obietnicy Rdz 3,14-15

– wie, że zapowiedź przyjścia Zbawiciela jest wyrazem miłości Boga do człowieka

– zna uczynki miłosierdzia co do duszy

– pamięta i rozumie treść Mt 11,28

– wymienia najważniejsze obietnice Jezusa objawione św. M. Alacoque

– wyraża pragnienie korzystania z obietnic Jezusa

– wie, że Matka Boża objawiała się w Fatimie co miesiąc od 13 V do 13 X 1917 r.

– podaje imiona dzieci fatimskich i opowiada o ich spotkaniu z Maryją

– rozpoznaje i opisuje figurę Matki Bożej Fatimskiej

 

– chętnie opowiada swoje wakacyjne wspomnienia– interpretuje proste teksty biblijne mówiące o stworzeniu

– układa własną modlitwę dziękczynną za dzieło stworzenia

– potrafi wyjaśnić, dlaczego pierwszą część Pisma Świętego nazywamy Starym Testamentem, a drugą Nowym Testamentem

– wskazuje „dobre miejsca” w swoim otoczeniu

– na podstawie tekstu biblijnego wyjaśnia, na czym polegało szczęście ludzi w raju

– interpretuje biblijne opowiadanie o grzechu pierwszych ludzi

– przeprasza Boga w modlitwie za swoje grzechy

– interpretuje tekst Protoewangelii Rdz 3,14-15

– wyjaśnia, na czym polega zbawienie

– umie zastosować uczynki miłosierdzia w sytuacjach typowych

– potrafi określić, za co chce wynagrodzić Jezusowi, podejmując praktykę pierwszych piątków

– podejmuje postanowienie korzystania w pierwsze piątki z sakramentu pokuty i Eucharystii i z zaangażowaniem je realizuje

– omawia treść przesłania Matki Bożej w Fatimie

– wyraża szacunek dla Matki Bożej, spełniając jej prośbę wypowiedzianą w Fatimie (chętnie modli się na różańcu)

– wypowiada modlitwę dziękczynną za napotkane piękno i doświadczone dobro– wyraża zainteresowanie tekstami biblijnymi

– uzasadnia, że słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym jest dla nas przewodnikiem na drodze do wiecznego szczęścia

– uzasadnia, że warunkiem szczęścia jest otrzymywanie i okazywanie miłości

– wyjaśnia, na czym polega zło każdego grzechu

– umie zastosować uczynki miłosierdzia w sytuacjach problemowych

– definiuje pojęcia: cichy i pokorny, zadośćuczynienie, wynagrodzenie

– wyjaśnia znaczenie modlitwy różańcowej w nawiązaniu do objawień fatimskich

 

– wyraża odpowiedzialną troskę o przyrodę.
II. Szlak patriarchów

– wymienia powody, z jakich ludzie zmieniają miejsce zamieszkania– uzasadnia, dlaczego Kanaan jest ziemią świętą

– podaje powody osiedlania się Izraelitów w Egipcie

– wie, że po śmierci Józefa Izraelici byli zmuszani do niewolniczej pracy i prosili Boga o pomoc

– opowiada historię przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone

– charakteryzuje niebezpieczeństwa czyhające na pustyni

– wyjaśnia znaczenie słowa „przykazanie” (to, co przykazane, nakazane) i wymienia Boże przykazania

– wymienia miejsca, w których chrześcijanin doświadcza szczególnej bliskości Boga

– wymienia powody, dla których ludzie odwiedzają cmentarze

– wymienia ostateczne rzeczy człowieka

– wymienia wartości, dla których ludzie gotowi są poświęcić własne życie

– podaje przykłady ludzkich osądów oraz spraw rozstrzyganych w procesach sądowych

– wie, że w okresie Adwentu przygotowujemy się na przyjście Zbawiciela

– wie, co to są postanowienia adwentowe

 

– wymienia Boże obietnice dane Abrahamowi– wymienia potomków Abrahama (Izaak i Jakub, który miał 12 synów)

– zna historię tworzenia się narodu izraelskiego (wybranego),

– podaje przykłady ludzi z własnego regionu, którzy zasłużyli się dla dobra Ojczyzny

– charakteryzuje rolę Józefa (syna Jakuba) na dworze faraona

– wie, że Mojżesz był Izraelitą wychowanym na dworze faraona i że Bóg powierzył mu wyprowadzenie swego ludu z niewoli

– wymienia zjawiska, którymi posłużył się Bóg, karząc Egipcjan

– wymienia przejawy Bożej opieki nad Izraelitami podczas wędrówki przez pustynię (nakarmienie przepiórkami i manną, woda ze skały)

– wymienia sytuacje, w których powinien zwracać się do Boga z prośbą o pomoc

– wie, że Bóg dał ludziom przykazania na górze Synaj i zobowiązał do ich przestrzegania

– wie, że Namiot Spotkania, czyli Przybytek, był przenośną świątynią w obozie Izraelitów podczas ich wędrówki przez pustynię

– wie, że w Namiocie Spotkania znajdowała się Arka Przymierza – złocona przenośna skrzynia, w której przechowywano tablice Bożych przykazań

– wyjaśnia znaczenie sakramentu pokuty i pojednania dla chrześcijanina

– wyjaśnia pojęcia: czyściec, niebo, piekło

– wyjaśnia chrześcijańskie znaczenie dni 1 i 2 listopada

– wyraża modlitewną troskę o zmarłych

– wskazuje miejsca pamięci poświęcone bohaterom w swoim środowisku i kraju

– uzasadnia, dlaczego oddajemy cześć bohaterom narodowym

– na podstawie tekstu Mt 25,31-46 wymienia postawy i zachowania nagradzane przez Boga i te, które zasługują na potępienie

– zna treść biblijnego fragmentu Iz 63,16b.19b; 64,4.7

– charakteryzuje postawę człowieka, który się nawraca

– interpretuje obietnice, jakie Bóg dał Abrahamowi– charakteryzuje wartość ziemi Kanaan dla potomków Abrahama

– charakteryzuje niewolniczą pracę Izraelitów w Egipcie

– wyjaśnia, że Boża interwencja jest odpowiedzią na modlitwę Izraelitów

– wyjaśnia znaczenie przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone w ucieczce przed wojskiem faraona

– opisuje reakcję Izraelitów na trudy wędrówki przez pustynię

– uzasadnia, że każde z Bożych przykazań jest ważne i żadnego nie wolno lekceważyć

– wyraża przekonanie, że dobro jest owocem przestrzegania Bożych przykazań

– omawia niewierności Izraelitów wobec Boga pod górą Synaj

– uzasadnia, dlaczego modlimy się przy grobach zmarłych

– uzasadnia obowiązek troski o groby naszych bliskich, a także nieznanych nam zmarłych

– uzasadnia, że miłość Ojczyzny oraz pamięć o jej bohaterach jest naszym obowiązkiem

– wyraża szacunek dla miejsc pamięci o bohaterach

– wyjaśnia różnice między sądem Bożym, a ludzkimi sądami

– interpretuje tekst biblijny Iz 63,16b.19b; 64,4.7 jako wezwanie do nawrócenia i oczekiwania na przyjście Jezusa

– podejmuje konkretne postanowienia przemiany życia

– charakteryzuje postawę Abrahama wobec Bożego słowa– wyjaśnia znaczenie zbudowania ołtarza dla Pana

– dba o własny rozwój dla dobra Ojczyzny

– wyjaśnia, dlaczego Izraelici w Egipcie stali się niewolnikami

– sprzeciwia się wszelkiej krzywdzie i niesprawiedliwości

– uzasadnia, że w sytuacji bez wyjścia Bóg znajduje rozwiązanie

– wyraża gotowość pomocy innym w ich trudnych sytuacjach

– charakteryzuje Boże obietnice związane z wypełnianiem przykazań

– wyjaśnia znaczenie Namiotu Spotkania dla Mojżesza i całego ludu izraelskiego (Mojżesz rozmawiał tam z Bogiem, prosząc Go o przebaczenie niewierności ludu)

– wdraża w życie praktykę „namiotu spotkania”, starając się o jej systematyczność

– wyraża szacunek dla zmarłych, dbając o ich groby

– wyraża gotowość rezygnacji z tego, co przyjemne, na rzecz tego, co pożyteczne lub konieczne

– charakteryzuje Bożą sprawiedliwość

– stara się o powściągliwość w osądzaniu innych ludzi

III. Ziemia Bożej obietnicy

– wie, że Arka Przymierza była dla Izraelitów znakiem obecności Boga (przechowywano w niej tablice Bożych przykazań)– wie, że Bóg pomaga ludziom, gdy wypełniają Jego wolę

– wie, że król Dawid pokonał wrogów Izraela i przeniósł Arkę Przymierza do Jerozolimy

– podaje przykłady spraw w swoim życiu, o których powinien rozmawiać z Bogiem

– uzasadnia potrzebę posiadania budowli (kościołów), w których oddajemy cześć Bogu

– wskazuje sposoby łagodzenia konfliktów między ludźmi

– wie, że Bóg wychowuje swój lud również poprzez karcenie

 

– opowiada o przejściu Izraelitów przez Jordan– wskazuje przeszkody, jakie w swoim życiu może pokonać z Bożą pomocą

– opowiada o zdobyciu Jerycha przez Izraelitów

– wymienia ważne wydarzenia w dziejach Izraela po zajęciu ziemi Kanaan

– wyjaśnia, na czym polega panowanie Boga w naszym życiu

– wie, że świątynię w Jerozolimie wybudował Salomon

– wskazuje, co zastąpiła świątynia i dlaczego

– zna tekst biblijny mówiący o sercu chrześcijanina jako świątyni Ducha Świętego

– wie, że 10 pokoleń Izraela zbuntowało się przeciw pokoleniu Judy

– wie, że w wyniku podziału kraju powstały dwa państwa: Królestwo Judy i Królestwo Izraela

– ceni zgodne współdziałanie w grupie koleżeńskiej

– opowiada o wygnaniu babilońskim i powrocie Izraelitów z niewoli

– wyjaśnia porównanie grzechu do niewoli, a nawrócenia do powrotu z niej

 

– wyjaśnia znaczenie przekroczenia Jordanu w wędrówce do Ziemi Obiecanej (spełnienie Bożej obietnicy),– na podstawie tekstu biblijnego wyjaśnia, na czym polega burzenie duchowych murów (grzechu),

– interpretuje ponoszone przez Izraelitów klęski w walkach z nieprzyjaciółmi jako Bożą karę za ich niewierności wobec Boga

– wyjaśnia znaczenie wprowadzenia Arki Przymierza do Jerozolimy

– charakteryzuje znaczenie świątyni dla narodu izraelskiego

– wyjaśnia, dlaczego doszło do podziału królestwa izraelskiego

– interpretuje niewolę babilońską jako skutek odwrócenia się Izraelitów od Boga

 

– określa, w jaki sposób Bóg pomaga nam w pokonywaniu przeszkód spotykanych na drodze do nieba– prezentuje postawę sumienności, szacunku, dobroci w drodze do nieba

– uzasadnia konieczność wypełniania woli Bożej w zdobywaniu cnót i kształtowaniu charakteru

– uzasadnia wartość i potrzebę wypełniania woli Bożej

– na podstawie tekstu biblijnego uzasadnia, że serce chrześcijanina jest Bożą świątynią

– uzasadnia, że brak porozumienia między ludźmi, szczególnie poczucie niesprawiedliwości, prowadzi do bolesnych podziałów

– wyjaśnia porównanie grzechu do zniszczenia świątyni własnego serca, a nawrócenie do jej odbudowy

– wyraża troskę o swój parafialny kościół oraz o świątynię swego serca– wyraża troskę o sprawiedliwość i zgodę, przyczyniając się do łagodzenia konfliktów w swoim otoczeniu
IV. Szlak Pana Jezusa

(tematy 26-31)

– wie, że dialog Maryi z Aniołem zawiera się w modlitwie „Anioł Pański”– wie, że mieszkająca w Ain Karim Elżbieta była krewną Maryi i spodziewała się dziecka

– opisuje warunki w jakich narodził się Jezus

– wie, że Jezus jest Synem Boga urodzonym przez Maryję

– wymienia członków Świętej Rodziny

– wie, że św. Józef był opiekunem Jezusa

– wymienia praktyki religijne, które są jego obowiązkiem

– na podstawie tekstu Mt 3,13-17 opowiada o chrzcie Jezusa

 

– wie, że w Nazarecie mieszkała Maryja i tam odwiedził ją Anioł Gabriel– mówi z pamięci modlitwę „Anioł Pański”

– podaje motywy odwiedzin Maryi u Elżbiety

– wie, że ze słów, jakimi Elżbieta pozdrowiła Maryję (wraz ze słowami Anioła), zbudowana jest modlitwa „Pozdrowienie Anielskie”

– uzasadnia potrzebę częstego przystępowania do Komunii Świętej, łącząc tę praktykę z chętną pomocą bliźnim

– wie, że Maryja z Józefem wyruszyli do Betlejem z powodu ogłoszonego spisu ludności

– orientuje się w odległości między Nazaretem a Betlejem

– wymienia miejsca pobytu Świętej Rodziny po ucieczce z Betlejem

– określa swoje zadania w rodzinie

– wie, że obowiązek pielgrzymowania do świątyni dotyczył Izraelitów od 13. roku życia

– na podstawie tekstu biblijnego opowiada o pielgrzymce Świętej Rodziny do świątyni

– wymienia, kto objawił się w czasie chrztu Jezusa

– podaje datę i miejsce swojego chrztu

– pokazuje na mapie Nazaret– w modlitwie „Anioł Pański” wskazuje słowa pochodzące z Pisma Świętego

– wyraża gotowość dzielenia się wiadomością o bliskim przyjściu Zbawiciela

– na podstawie tekstu biblijnego uzasadnia pośpiech i radość Maryi wędrującej do Ain Karim

– w tekście modlitwy „Pozdrowienie Anielskie” wskazuje słowa, którymi Elżbieta powitała Maryję

– omawia okoliczności narodzenia Jezusa

– wymienia osoby, które przyszły do Dzieciątka i oddały Mu pokłon

– okazuje szacunek ludziom ubogim

– wyjaśnia, na czym polegało życie ukryte Pana Jezusa

– rzetelnie wypełnia obowiązki domowe i modli się za swoją rodzinę

– wyjaśnia różnicę między pielgrzymką a wycieczką

– określa hierarchię wartości w swoim życiu

– wyraża troskę o wypełnianie praktyk religijnych, uznając je za swój obowiązek

– wyjaśnia, co to znaczy być dzieckiem Bożym

– potrafi złożyć wyznanie wiary według obrzędów chrztu

– pokazuje na mapie rzekę Jordan

– wyjaśnia, że Bóg zapowiadając narodzenie Zbawiciela realizuje obietnicę Protoewangelii– wyjaśnia słowa modlitwy „Anioł Pański”

– na podstawie mapy i fotografii charakteryzuje drogę między Nazaretem i Ain Karim

– wyraża gotowość naśladowania Maryi w Jej służbie, chętnie pomaga innym

– wyjaśnia, co oznaczał pokłon oddawany Jezusowi

– podaje „sposoby uświęcania się w życiu rodzinnym”

– wyjaśnia słowa Jezusa „Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca”

– charakteryzuje dary otrzymane na chrzcie

– wyraża wdzięczność za chrzest i związane z nim łaski

 

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

IV. Szlak Pana Jezusa

(tematy 32-39)

– wie, że Jezus dużo się modlił, a góra była ulubionym miejscem Jego modlitwy– zna treść perykopy o uciszeniu burzy (Mk 4,35-41)

– zna treść perykopy o uzdrowieniu sługi setnika

– wie, że przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu konieczne jest „uzdrowienie duszy”

– zna treść perykopy o cudownym rozmnożeniu chleba (Łk 9,12-17)

– wymienia sposoby poszanowania chleba

– zna treść perykopy o przemienieniu Pana Jezusa

– wyjaśnia pojęcie: błogosławiony

– wymienia kilka wybranych błogosławieństw

– zna treść perykopy o wskrzeszeniu Łazarza

– wie, że Maryja przedstawiła się św. Bernadecie słowami: „Jestem Niepokalanym Poczęciem” oraz wzywała do modlitwy i pokuty w intencji nawrócenia grzeszników

 

– wie, że modlitwą Jezus poprzedzał nauczanie tłumów i uzdrawianie chorych.– uzasadnia, że modlitwa pomaga w czynieniu dobra

– określa, czym jest cud i opatrzność Boża

– wie, że do prośby o cud potrzebna jest wiara

– wyjaśnia, kim był setnik

– powtarza z pamięci słowa setnika: „Panie, nie jestem godzien…” i podaje, w którym momencie Mszy Świętej je wypowiadamy

– wie, że cudowne rozmnożenie chleba jest zapowiedzią Eucharystii

– uzasadnia konieczność dzielenia się chlebem z głodnymi

– prezentuje postawę szacunku wobec chleba

– wymienia świadków i miejsce przemienienia Pana Jezusa

– wie, że na górze Tabor Jezus objawił swą Boską chwałę

– interpretuje jedno z ośmiu błogosławieństw

– wymienia postawy niezbędne by zostać błogosławionym

– wie, że rodzeństwo Łazarz, Marta i Maria byli przyjaciółmi Jezusa mieszkającymi w Betanii

– wie, że wskrzeszenie Łazarza zapowiada zmartwychwstanie

– zna historię objawień Matki Bożej w Lourdes

– rozpoznaje figurę Niepokalanej z Lourdes

 

– na podstawie tekstu biblijnego (Łk 6,12-13.17-19) wyjaśnia, w jakim celu tłumy przychodziły do Jezusa– wyraża troskę o systematyczność osobistej modlitwy, uwzględniając ją w planie swojego dnia

– interpretuje biblijną perykopę o uciszeniu burzy

– na podstawie biblijnego tekstu uzasadnia, że cud jest owocem wiary

– wyraża troskę o zdrowie swojej duszy przez codzienny rachunek sumienia i systematyczną spowiedź

– interpretuje perykopę o cudownym rozmnożeniu chleba

– uzasadnia potrzebę modlitwy i Eucharystii by stawać się coraz lepszym

– sporządza plan przemiany życia

– ilustruje plastycznie wybrane błogosławieństwo

– interpretuje słowa Jezusa „Ja jestem zmartwychwstaniem…”

– wskazuje na mapie Betanię

– wyraża wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne, powierzając Jezusowi siebie oraz swoich bliskich zarówno żyjących, jak i zmarłych

– wie, że w miejscu objawienia jest obecnie znane sanktuarium, do którego licznie pielgrzymują chorzy z całego świata i wielu z nich zostało cudownie uzdrowionych

– wyraża szacunek wobec chorych i niepełnosprawnych oraz chętnie spieszy im z pomocą

– wyjaśnia religijne znaczenie góry i równiny w życiu chrześcijanina– potrafi odnieść pojęcie burzy do trudności życiowych

– dostrzega obecność Jezusa w swoim życiu i zwraca się do Niego z prośbą o pomoc w sytuacji lęku

– wyjaśnia, na czym polega zdrowie duszy i w jaki sposób powinniśmy o nie dbać

– wyjaśnia związek rozmnożenia chleba z Eucharystią

– wyraża sprzeciw wobec braku szacunku dla chleba

– wyraża wrażliwość wobec głodu innych, dzieląc się swoim pożywieniem

– wyjaśnia znaczenie Bożych słów wypowiedzianych podczas przemienienia Jezusa

– przedstawia w scence wybrane błogosławieństwo

– wyjaśnia różnice między wskrzeszeniem i zmartwychwstaniem

– wyjaśnia treść przesłania Matki Bożej z Lourdes

 

– okazuje wrażliwość na ludzkie cierpienie, niosąc pomoc chorym i niepełnosprawnym oraz modląc się w ich intencji– świadomie podejmuje trud pokonywania życiowych problemów zgodnie z nauką Jezusa zawartą w błogosławieństwach
V. Droga pokuty

– wie, że Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu– wyjaśnia znaczenie posypania głów popiołem

– wymienia pokusy stawiane Jezusowi przez szatana

– podaje, gdzie i kiedy zostały ustanowione sakramenty Eucharystii i kapłaństwa

– wyraża szacunek wobec kapłanów

– zna treść perykopy o modlitwie w Ogrójcu

– opisuje proces Jezusa

– wie, że Jezus niósł krzyż ulicami Jerozolimy

– opowiada ostatnie wydarzenia przed śmiercią Jezusa

– zna treść perykopy o złożeniu Jezusa do grobu (Mt 27,57-61)

 

– zna treść biblijnego wezwania do nawrócenia i postu (Jl 2,12-13)– wykazuje chęć przemiany życia

– uzasadnia konieczność modlitwy i wyrzeczenia w walce z pokusami

– zna treść perykopy o ustanowieniu Eucharystii i kapłaństwa 1 Kor 11,23-27

– podaje nazwy miejsca modlitwy Jezusa

– nazywa własne trudności podając je w intencji modlitwy

– wymienia osoby biorące udział w procesie Jezusa

– potrafi zająć właściwe stanowisko wobec oskarżycieli Jezusa

– kieruje się prawdą i miłością w relacjach z innymi

– wymienia najważniejsze wydarzenia oraz spotkane osoby podczas drogi krzyżowej Jezusa

– wyjaśnia, dlaczego Jezus przyjął krzyż

– zna treść perykopy o śmierci Jezusa (Łk 23,33-34.44-46)

– wyjaśnia znaczenie symboliki krzyża dla chrześcijanina

– prezentuje postawę szacunku wobec krzyża jako znaku wiary i ofiary Chrystusa

– wie, kim był Józef z Arymatei

– opisuje postępowanie kobiet przy grobie Jezusa

– potrafi wskazać kilka dobrych czynów, które należy praktykować w Wielkim Poście– podejmuje zobowiązanie wyrzeczenia wielkopostnego

– definiuje pojęcia: kuszenie, pokusa, post, wstrzemięźliwość, szatan

– wyjaśnia, jak rozumie opisane w perykopie pokusy

– podejmuje wyrzeczenia w czasie Wielkiego Postu

– powtarza z pamięci słowa konsekracji

– uzasadnia, że Msza Święta jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy

– wyjaśnia, na czym polegało spełnienie przez Jezusa woli Ojca

– wskazuje prawdziwe i fałszywe strony procesu Jezusa

– wymienia stacje drogi krzyżowej

– wyraża gotowość czynnego uczestnictwa w nabożeństwach drogi krzyżowej

– wyjaśnia, jakie znaczenie ma dla chrześcijan śmierć Jezusa na krzyżu

– wyjaśnia sposób grzebania zmarłych w czasach Jezusa

 

– wyjaśnia, na czym polega nawrócenie i post– wymienia okresy roku liturgicznego, kiedy obowiązuje chrześcijanina post i wstrzemięźliwość

– charakteryzuje znaczenie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa w życiu chrześcijańskim

– modli się w intencji kapłanów

– podejmuje próbę trudnej modlitwy Jezusa i uczy się wcielać ją w życie zwłaszcza w trudnych chwilach

– uzasadnia, dlaczego prawda i miłość są podstawą życia chrześcijanina

– upomina kolegów, którzy kłamią

– potrafi odnieść wydarzenia drogi krzyżowej Jezusa do swoich „krzyży”

– uzasadnia chrześcijańską tradycję czuwania przy grobie Pana Jezusa

 

– wyraża sprzeciw wobec aktów poniżania krzyża, staje w obronie znaków wiary– chętnie uczestniczy w modlitewnym czuwaniu przy Grobie Pańskim
VI. Szlak nowego życia

– zna treść perykopy o pustym grobie (Mt 28,1-10)– wymienia główne części Mszy Świętej

– wie, że podczas Mszy Świętej Chrystus rozmawia z nami i karmi nas swoim Ciałem

– zna treść perykopy (J 20,19-23)

– zna treść perykopy o wniebowstąpieniu Dz 1,8-12

– wie, że Jezus przed wniebowstąpieniem zobowiązał swych uczniów, by byli Jego świadkami „aż po krańce ziemi”

– zna treść perykopy o uwięzieniu i uwolnieniu św. Piotra

– podaje przykłady współczesnych apostołów i misjonarzy

– wymienia różne określenia nieba (dom Ojca, wieczne zbawienie, raj, życie wieczne z Bogiem)

– wie, że pusty grób Jezusa znajduje się w Jerozolimie i jest najważniejszym miejscem dla wszystkich chrześcijan, świadkiem zmartwychwstania– wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę

– zna treść perykopy o uczniach z Emaus

– uzasadnia, dlaczego kapłani mają władzę odpuszczania grzechów

– wyraża gotowość systematycznego korzystania z sakramentu pokuty

– wymienia sposoby świadczenia o Jezusie

– świadomie wypowiada prośbę o powtórne przyjście Jezusa zawartą w modlitwie „Ojcze nasz” – „Przyjdź Królestwo Twoje”

– stara się sumiennie wykonywać swoje obowiązki szkolne i domowe

– określa, na czym polega modlitwa wstawiennicza

– określa potrzebę naśladowania Piotra w trwaniu przy Chrystusie

– wymienia kraje, w których św. Paweł głosił Chrystusa

– uzasadnia potrzebę włączenia się w realizację apostolskiej misji

– na podstawie tekstu biblijnego J 14,1-6 wyjaśnia rolę Chrystusa w naszej wędrówce do domu Ojca

 

– uzasadnia, że uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej jest wyznaniem wiary w zmartwychwstanie– wskazuje w perykopie dwa etapy rozpoznawania Chrystusa: rozmowę w drodze (wyjaśnianie Pism) i wspólny posiłek (łamanie chleba) w Emaus

– mówi z pamięci słowa ustanowienia sakramentu pokuty i pojednania

– na podstawie tekstu biblijnego uzasadnia, że chrześcijanin powinien łączyć wypełnianie swych codziennych obowiązków z „patrzeniem w niebo”, czyli modlitwą i oczekiwaniem na powtórne przyjście Jezusa

– dba o czystość serca jako wyraz tęsknoty i gotowości na spotkanie z Chrystusem.

– wyjaśnia przyczynę uwięzienia św. Piotra

– charakteryzuje trudności, z jakimi spotykał się św. Paweł w realizacji apostolskiej misji

– charakteryzuje pracę współczesnych misjonarzy

– interpretuje życie chrześcijańskie jako wędrowanie do domu Ojca

 

– odważnie wyznaje swoją wiarę w zmartwychwstałego Jezusa– na podstawie biblijnej perykopy uzasadnia, że do poznawania Chrystusa konieczne jest czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego oraz przystępowanie do Komunii Świętej

– na podstawie biblijnej perykopy wyjaśnia związek sakramentu pokuty z pokojem i Duchem Świętym

– przyczynia się do budowania pokoju w swoim środowisku

– wyjaśnia rolę Ducha Świętego w życiu chrześcijanina

– samodzielnie formułuje modlitwę wstawienniczą

– wyraża zainteresowanie pracą misjonarzy i podejmuje modlitwę w intencji misji

– uzasadnia konieczność więzi z Chrystusem, aby osiągnąć niebo

VII. Szlak wiary

– wie, że przydrożne krzyże i kapliczki są wyrazem miłości do Boga, Jezusa, Maryi– rozróżnia pojęcia: wycieczka i pielgrzymka

– wie, że do Częstochowy wędrują liczne grupy pielgrzymów

– wie, że Łagiewniki wiążą się z osobą św. Faustyny oraz przesłaniem Bożego Miłosierdzia

– wie, że Wadowice to rodzinne miasto papieża Jana Pawła II

– zna datę wyboru na papieża Jana Pawła II

– zna datę Święta Dziękczynienia

– potrafi wyjaśnić, na czym polega praca misjonarza

 

– wskazuje kapliczkę (lub krzyż) w swoim otoczeniu oraz opisuje jej (jego) wygląd– wyjaśnia, jakie znaczenie dla przechodniów mają przydrożne kapliczki

– rozpoznaje na fotografii Jasną Górę oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej

– zna słowa Apelu Jasnogórskiego

– rozpoznaje obraz Jezusa Miłosiernego oraz sanktuarium Bożego Miłosierdzia

– zna modlitwy tworzące koronkę do Miłosierdzia Bożego

– wymienia miejsca w Wadowicach szczególnie związane z osobą Jana Pawła II (dom rodzinny, kościół, szkołę)

– wie, kiedy obchodzone jest jego wspomnienie

– wyraża wdzięczność Bogu za papieża Polaka

– rozpoznaje na fotografii Świątynię Opatrzności Bożej

– wymienia przejawy Bożej opieki w swoim życiu osobistym i rodzinnym

– wyjaśnia znaczenie pojęć „misje”, „misjonarz”, „kraje misyjne”

– wymienia dostępne dzieciom sposoby wspierania misji

– uzasadnia budowanie przydrożnych kapliczek– wymienia ważne miejsca na Jasnej Górze (kaplica Cudownego Obrazu, polowy ołtarz „na szczycie”, skarbiec, droga krzyżowa na wałach)

– uzasadnia, dlaczego różne grupy ludzi, w tym dzieci pierwszokomunijne, pielgrzymują na Jasną Górę

– charakteryzuje w zarysie przesłanie o Bożym Miłosierdziu

– wie, kiedy obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego

– zna datę urodzin i chrztu Karola Wojtyły

– na podstawie filmu lub fotografii eksponatów z muzeum w rodzinnym domu Karola Wojtyły wskazuje główne etapy jego życia

– wyjaśnia pojęcie „wotum wdzięczności”

– wyraża wdzięczność Bogu za Jego nieustanną opiekę

– zna treść nakazu misyjnego Jezusa (Mt 28,18-20)

 

– charakteryzuje motywy troski o piękny wygląd kapliczek– wyraża zainteresowanie historią przydrożnych kapliczek

– z zaangażowaniem przygotowuje modlitewne intencje kierowane do Pani Jasnogórskiej

– wyjaśnia sposób odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego

– w ufnej modlitwie powierza siebie i świat Bożemu Miłosierdziu

– charakteryzuje główne wątki wypowiedzi Jana Pawła II dotyczące Wadowic

– wyraża duchową więź z bł. Janem Pawłem, modląc się za jego wstawiennictwem

– wyjaśnia, dlaczego została wybudowana Świątynia Opatrzności Boże

– charakteryzuje warunki życia i nauki dzieci w krajach misyjnych

– chętnie modli się przy kapliczkach i dba o ich piękno– wspiera misyjne dzieło Kościoła swoją modlitwą i ofiarą

 

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Spotkania uBOGAcające” nr AZ-22-02/12-KI-1/13

zgodnego z programem nauczania „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Moi przodkowie, bracia i siostry

– dzieli się wspomnieniami z wakacji– wymienia wakacyjne sposoby spotkania z Bogiem

– określa, że Biblia zawiera słowo kochającego Boga, który chce się z nami spotykać

– definiuje pojęcia: Stwórca, stworzenie,

– podaje prawdę, że cały świat pochodzi od Boga

– wymienia, w czym człowiek jest podobny do Boga

– wyjaśnia pojęcie grzechu pierworodnego

– prezentuje biblijne opowiadanie o Kainie i Ablu Rdz 4,2b-15

– podaje, że drogą powrotu do przyjaźni Boga i ludzi jest przeproszenie

– prezentuje biblijne opowiadania o potopie (Rdz 6,5-9.17)

– definiuje pojęcie „ekologia”

– opowiada o życiu św. Franciszka z Asyżu

– definiuje pojęcia: święty, patron

– podaje datę, kiedy Kościół oddaje cześć św. Stanisławowi

– wymienia imiona trzech archaniołów

– mówi z pamięci modlitwę prośby o pomoc Anioła Stróża

– wymienia przejawy miłości rodziców do dziecka

– opisuje, na czym polega posługa ministrantów i scholi

– wymienia sytuacje, w których przydaje się pomoc dziadka lub babci, oraz te, w których dziadkowie potrzebują pomocy wnuków

 

– opowiada o ciekawych ludziach, których spotkał– podaje przykłady znanych ludzi oraz biblijnych bohaterów, którzy spotkali się z Bogiem

– odróżnia twórcze działanie człowieka od stwórczego dzieła Boga

– formułuje główne prawdy o człowieku zawarte w Księdze Rodzaju 1,26-27

– omawia treść biblijnego opowiadania o grzechu pierwszych ludzi: Rdz 2,16-17; 3,1-6.8-9.11-13.17.19.23

– podaje znaczenie imion Adama i Ewy

– wymienia konsekwencje grzechu

– uzasadnia, dlaczego należy systematycznie przystępować do sakramentu pokuty i pojednania

– mówi z pamięci prawdę wiary o Bożej sprawiedliwości

– wyjaśnia, że cała przyroda jest darem Boga, o który mamy się troszczyć

– dostrzega związek między mądrym korzystaniem z darów przyrody, a zdrowiem i szczęściem człowieka

– wymienia wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki świadczące o jego duchowej sile

– potrafi ocenić, co nam pomaga, a co przeszkadza w osiąganiu świętości

– podaje datę liturgicznego wspomnienia Świętych Archaniołów

– mówi z pamięci modlitwę do Michała Archanioła

– rozpoznaje obraz przedstawiający Michała Archanioła, wskazując jego atrybuty

– podaje datę liturgicznego wspomnienia Aniołów Stróżów

– wylicza dodatkowe obciążenia oraz korzyści płynące z posiadania licznego potomstwa (rodzeństwa)

– wymienia formy zaangażowania świeckich w życie parafii

– wymienia dziecięce i młodzieżowe grupy działające w parafii

– podaje prawdę, że miłość i posłuszeństwo wobec dziadków wchodzi w zakres wymagań IV przykazania

– odróżnia spotkania pozytywne, budujące od szkodliwych i znajomości, które warto pielęgnować, od takich, które nie są tego warte– potrafi zredagować modlitwę dziękczynną za wybrane dzieło stworzenia

– na podstawie tekstu biblijnego wymienia zadania, jakie Bóg przekazał człowiekowi

– uzasadnia, że grzech niszczy przyjaźń człowieka z Bogiem

– wskazuje skutki grzechu pierworodnego w codziennym życiu

– na podstawie tekstu biblijnego uzasadnia, że grzech niszczy przyjaźń między ludźmi

– wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentu pokuty i pojednania

– wyjaśnia, dlaczego Bóg ocalił Noego od potopu

– wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność za środowisko, w którym żyje

– wykazuje związek treści Mdr 4,7.9-10.13-15 z życiem św. Stanisława

– charakteryzuje rolę, jaką wyznaczył Bóg Michałowi Archaniołowi

– charakteryzuje rolę Anioła Stróża w życiu człowieka

– uzasadnia szczególny szacunek dla kobiet oczekujących narodzin dziecka i rodzin wielodzietnych

– charakteryzuje szczególne relacje pomocy i troski w rodzinie wielodzietnej

– podaje przykłady współpracy poszczególnych grup

– omawia sposoby kontaktu z dziadkami (tymi, którzy są blisko, oraz tymi, którzy mieszkają daleko)

 

– charakteryzuje, w jaki sposób spotkane osoby mogły go ubogacić– uzasadnia, że czytając Pismo Święte możemy doświadczyć spotkania z Bogiem

– interpretuje elementy dzieła Michała Anioła przedstawiające stworzenie

– uzasadnia, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu chrztu (Dz 2,38)

– wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do sakramentu chrztu

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu pokuty

– wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do sakramentu pokuty

– wyjaśnia, co znaczy być człowiekiem prawym.

– potrafi ocenić stosunek współczesnych ludzi do przyrody i porównać go z nauką przekazaną przez św. Franciszka

– uzasadnia, dlaczego św. Stanisław Kostka został wybrany patronem dzieci i młodzieży

– uzasadnia, dlaczego w walce ze złem (z szatanem) potrzebna jest nam pomoc Michała Archanioła

– wskazuje teksty biblijne odnoszące się do Aniołów Stróżów

– potrafi wyjaśnić wartość różnorodności relacji w rodzinie wielodzietnej

– charakteryzuje charyzmat wybranej grupy parafialnej

– charakteryzuje i uzasadnia prawidłowe relacje wnucząt z dziadkami

– reaguje na niewłaściwe zachowania wśród rodzeństwa oraz w grupie koleżeńskiej– aktywnie włącza się w działalność jednej z grup w parafii
II. Patriarchowie, przywódcy, prorocy

– określa, kim był Abraham– opowiada o Bożych odwiedzinach u Abrahama

– określa, kim był Jakub

– podaje fakt, że synowie Jakuba dali początek dwunastu pokoleniom narodu Izraela

– podaje powody zazdrości braci wobec Józefa

– omawia los Józefa sprzedanego w niewolę

– wymienia okoliczności powołania Mojżesza

– wymienia przywódców narodu wybranego w drodze do Ziemi Obiecanej

– określa, że sędziowie byli przywódcami Izraelitów, powołanymi przez Boga, by wyzwolić ich z ucisku nieprzyjaciół

– określa, że Samson był jednym z sędziów i walczył z Filistynami

– relacjonuje treść opowiadania o Samsonie (Sdz 13–16)

– określa, co to był przybytek Pański

– opowiada o walce Dawida z Goliatem

– podaje przykład mądrości Salomona w sądzeniu poddanych

– omawia treść perykopy o Syryjczyku Naamanie

– charakteryzuje misję proroka Jonasza

– określa, czym jest proroctwo

– podaje, kim był i gdzie działał Jeremiasz

– opowiada historię Daniela (Dn 6,2-24)

– opowiada dzieje biblijnego Hioba

– podaje przykłady własnych sukcesów i niepowodzeń

– opisuje obietnicę, jaką Bóg dał Abrahamowi, i historię jej wypełnienia– uzasadnia potrzebę i sens wytrwałej modlitwy

– omawia relacje Józefa z jego braćmi podkreślając znaczenie przebaczenia w tych relacjach

– potrafi przyznać się do błędu i przeprosić

– określa, że Aaron był bratem Mojżesza i jego „ustami”

– wskazuje sposób podziału ziemi między 12 pokoleń Izraela

– podaje, kim byli Madianici

– opowiada o powołaniu Gedeona oraz formowaniu jego armii

– podaje przykłady „duchowych mocarzy”

– wymienia źródła duchowej mocy człowieka

– relacjonuje treść perykopy o powołaniu Samuela (1 Sm 3,1-19)

– wymienia, do czego Bóg nas powołuje

– wymienia cechy Dawida, które podobały się Bogu

– podaje przykłady męstwa Dawida i jego wiary w Bożą pomoc

– omawia przesłanie modlitwy Salomona o mądrość

– wymienia inne cuda Elizeusza

– pamięta słowa wyznania wiary Syryjczyka Naamana

– podaje prawdę, że Bóg pragnie nawrócenia grzeszników

– określa, że zazdrość jest jednym z grzechów głównych

– podaje przykłady proroctw mesjańskich

– omawia nauczanie proroka Jeremiasza

– wyjaśnia, że Daniel z narażeniem życia wypełniał tradycje swego narodu

– podaje przykłady zapominania o tradycjach religijnych i zaniedbywania ich przez współczesnych chrześcijan

– wskazuje, czego uczy nas Hiob swoim cierpieniem

 

– wskazuje sytuacje z codziennego życia, w których możemy mieć do czynienia z Bożymi odwiedzinami– podaje imiona patriarchów: Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz jego dwunastu synów

– na podstawie tekstu biblijnego uzasadnia wartość i potrzebę przebaczenia w relacjach rodzinnych

– charakteryzuje postawę Aarona u boku Mojżesza

– charakteryzuje działalność Jozuego

– wskazuje na mapie terytoria poszczególnych pokoleń

– na podstawie fragmentów z Sdz 6–8 charakteryzuje postawę Gedeona wobec Boga

– wyjaśnia związek niezwykłej mocy Samsona ze ślubami złożonymi Bogu

– na podstawie tekstu biblijnego uzasadnia, że Bóg udziela nam swej mocy do walki ze złem

– charakteryzuje postawę Samuela wobec Boga

– charakteryzuje postawę Dawida wobec Boga

– wyjaśnia, na czym polegała mądrość Salomona

– charakteryzuje misję proroka Elizeusza

– na podstawie fragmentów Księgi Jonasza wyjaśnia istotę miłosierdzia Bożego

– uzasadnia konieczność dobrego przygotowania się na spotkanie z Jezusem w każdej Mszy Świętej

– wyjaśnia, że zapowiadane przez Jeremiasza nowe przymierze wypełniło się w Jezusie Chrystusie

– charakteryzuje postawę Daniela

– uzasadnia wartość i potrzebę ufnej modlitwy

– wyjaśnia znaczenie wytrwałej modlitwy w chorobie i cierpieniu

– potrafi ułożyć modlitwę w intencji osoby chorej lub niepełnosprawnej

 

– uzasadnia sens adopcji– wyjaśnia okoliczności i znaczenie zmiany imienia Jakuba na Izrael

– charakteryzuje trudności oraz dobro związane z przebaczeniem

– chętnie przebacza winowajcom

– uzasadnia konieczność zgody i współdziałania wśród rodzeństwa

– wyjaśnia znaczenie losów w podziale Ziemi Obiecanej

– uzasadnia, dlaczego pokolenie Lewiego nie otrzymało ziemi

– charakteryzuje Boże kryteria wyboru ludzi

– na podstawie tekstu biblijnego określa warunki korzystania z mocy Bożej

– na podstawie tekstu biblijnego określa, czym jest powołanie

– potrafi wykazać różnice między patrzeniem ludzkim a Bożym patrzeniem na człowieka

– na podstawie tekstu biblijnego uzasadnia, że mądrość jest darem Bożym, o który trzeba się starać

– uzasadnia, że Bóg czyni cuda także dzisiaj

– uzasadnia konieczność pokuty i nawrócenia

– wymienia grzechy cudze

– uzasadnia, że proroctwa mesjańskie wypełniły się w Jezusie

– potrafi zinterpretować omawiane teksty prorockie

– potrafi ocenić własne relacje z Bogiem i ludźmi w świetle postawy Daniela

– na podstawie historii Hioba oraz własnego doświadczenia uzasadnia, że cierpienie jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia

– interpretuje ludzkie życie jako wspólny projekt – człowieka i Boga– angażuje się w pomoc ludziom chorym
III. Pierwsi świadkowie spełnionej obietnicy(tematy 32-35)

– omawia treść perykopy Łk 1,5-20.24-25– podaje, kim był Zachariasz

– opowiada o nawiedzeniu św. Elżbiety

– opowiada treść perykopy o pasterzach u żłóbka

– opowiada o ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni

– okazuje szacunek ludziom w podeszłym wieku

– podaje prawdę, że Zachariasz nie uwierzył Bożej obietnicy i stał się niemy do czasu urodzenia syna– wymienia powody ludzkiej radości

– podaje, że pasterze jako pierwsi pokłonili się Jezusowi

– z szacunkiem odnosi się do ludzi ubogich

– podaje, że słowa Symeona skierowane do Maryi są zapowiedzią Jej cierpienia oraz objawiają prawdę o Jezusie

– podaje datę święta Ofiarowania Pańskiego

 

– wymienia cechy właściwej postawy człowieka wobec słowa Bożego– wyjaśnia motyw poruszenia się dzieciątka w łonie Elżbiety

– wymienia dary, jakich Jezus może od niego oczekiwać

– charakteryzuje postawę Maryi wobec wydarzeń związanych z Jej Synem

– wyjaśnia słowa Symeona

 

– charakteryzuje zadania wyznaczone mu przez Boga– wyjaśnia motyw zachęty św. Pawła do radości w Flp 4,4-5

– omawia pozycję społeczną pasterzy w czasach Jezusa

– charakteryzuje postawę pasterzy wobec ogłoszonej im nowiny

– wyjaśnia nakaz Prawa Starego Testamentu dotyczący pierworodnego syna

 

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

III. Pierwsi świadkowie spełnionej obietnicy(tematy 36-39)

– podaje, że prawdziwym Ojcem Pana Jezusa jest Bóg, a św. Józef był Jego wzorowym opiekunem– opowiada o misji Jana Chrzciciela (Łk 3,3-9)

– podaje prawdę, że pójście za Jezusem oznacza zostanie Jego uczniem

– podaje, że papież i biskupi są następcami apostołów

– podaje, co Ewangelia mówi o św. Józefie– podaje, kiedy w liturgii czcimy św. Józefa

– wymienia, do czego nawoływał Jan Chrzciciel

– opowiada treść perykopy o obfitym połowie i powołaniu Szymona Piotra (Łk 5,1-11)

– określa relacje ucznia i mistrza oraz apostołów i Jezusa

– podaje imię obecnego papieża i biskupa swojej diecezji

– potrafi ułożyć modlitwę do św. Józefa za swojego tatę lub opiekuna– wyjaśnia, co znaczy dla współczesnego człowieka „prostować drogę dla Jezusa”

– wyjaśnia słowa Jezusa o łowieniu ludzi

– aktywnie włącza się w tworzenie modlitwy i modli się za papieża i biskupów

– charakteryzuje św. Józefa jako wzór dla wszystkich ojców i opiekunów– uzasadnia sens adopcji

– charakteryzuje postawę Szymona wobec dokonanego cudu i słów wypowiadanych do niego przez Jezusa

– uzasadnia decyzję pójścia za Jezusem

– wymienia dostępne mu sposoby apostołowania i włącza się w ich realizację

IV. Świadkowie wiary i nowego życia – opisuje treść perykopy o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok (Łk 8,42b-48)– omawia treść perykopy o wskrzeszeniu córki Jaira (Łk 8,41-42.49-55)

– określa, że modlitwa jest dialogiem między Bogiem i człowiekiem

– omawia teść perykopy o Marcie i Marii (Łk 10,38-42)

– omawia treść perykopy o kuszeniu Jezusa

– określa, że pomoc potrzebującym jest chrześcijańskim obowiązkiem

– omawia treść perykopy o spotkaniu Pana Jezusa z niewiernym Tomaszem (J 20,24-29)

– omawia treść rozmowy Jezusa z ukrzyżowanym łotrem

– określa, w czym się przejawia Boże miłosierdzie

– wymienia sposoby czci Bożego Miłosierdzia

– opowiada o spotkaniu Bernadetty z Maryją

– podaje nazwę zgromadzenia założonego przez Matkę Teresę

– podaje najważniejsze fakty z życia Brata Alberta

– definiuje pojęcia: świętość, „mała droga”

– podaje główne wydarzenia z życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus

– podaje własną definicję wiary– wyjaśnia rolę wiary przy uzdrowieniach i wskrzeszeniach

– omawia treść perykopy J 3,1-5

– definiuje pojęcia: faryzeusz, nowe narodzenie

– wskazuje sposoby naśladowania postawy Marty i Marii

– wyjaśnia pojęcie „Mesjasz”

– charakteryzuje postawę Jezusa wobec kusiciela

– omawia tekst biblijny o Szymonie z Cyreny Mt 27,32 (Mk 15,21; Łk

23,26)

– podaje, że postać Szymona z Cyreny występuje w V stacji nabożeństwa drogi krzyżowej

– podaje, że postać Weroniki występuje w VI stacji nabożeństwa drogi krzyżowej

– przytacza z pamięci słowa, jakimi Tomasz wyznał wiarę w Jezusa, oraz Jezusową odpowiedź

– podaje przykłady szczególnej bliskości Jana z Jezusem

– wskazuje w Ewangelii przykłady okazywania przez Jezusa miłosierdzia

– wymienia najważniejsze wydarzenia z życia św. Faustyny

– podaje, kim była św. Bernadetta

– omawia treść orędzia z Lourdes

– wymienia najważniejsze wydarzenia z życia bł. Teresy z Kalkuty

– dostrzega potrzebę niesienia pomocy osobom biednym i opuszczonym

– podaje, czym zajmują się bracia albertyni i siostry albertynki

– wymienia dzieła, którym patronuje św. Teresa

– wymienia sposoby doświadczania mocy Jezusa– wskazuje w swoim środowisku osoby będące przykładem wiary

– układa modlitwę prośby i dziękczynną

– charakteryzuje postawę Nikodema w spotkaniu z Jezusem

– potrafi modlić się spontanicznie

– charakteryzuje postawę Marty i Marii w spotkaniu z Jezusem

– przedstawia Bogu w modlitwie troski własne i innych

– wyjaśnia rolę Ducha Świętego w walce z pokusami

– uzasadnia konieczność duchowej bliskości z Jezusem dla skutecznej walki z pokusami

– charakteryzuje postawę Szymona na drodze krzyżowej Jezusa

– charakteryzuje czyn św. Weroniki

– wskazuje, gdzie należy szukać pomocy w wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących wiary

– podaje, że Jan był w grupie pierwszych, powołanych przez Jezusa apostołów, jako jedyny z Dwunastu był pod krzyżem i jako pierwszy z nich stanął przy pustym grobie Jezusa

– interpretuje teksty biblijne mówiące o miłosierdziu Jezusa

– podaje przykłady sytuacji, w których potrzebujemy miłosierdzia ze strony ludzi i Boga

– charakteryzuje postawę Bernadetty wobec powierzonych jej zadań

– podaje sposoby realizacji orędzia z Lourdes

– opisuje formy działalności Matki Teresy i jej zgromadzenia

– charakteryzuje postawę br. Alberta wobec ubogich

– opisuje najważniejsze wydarzenia z życia św. Teresy

– wyjaśnia rolę wiary przy uzdrowieniach– uzasadnia znaczenie wiary zwłaszcza w najtrudniejszych sytuacjach życiowych (nieszczęście, choroba, śmierć)

– potrafi wykazać różnice między modlitwą wyuczoną a spontaniczną

– uzasadnia wartość modlitwy i służby bliźnim w życiu chrześcijanina

– wyjaśnia duchowe znaczenie pustyni

– układa modlitwę związaną z odpieraniem pokus

– rozróżnia pomoc przymuszoną i udzieloną z własnych chęci

– wskazuje współczesne sposoby naśladowania św. Weroniki

– charakteryzuje działalność św. Jana po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

– charakteryzuje posłannictwo św. Faustyny, jej rolę w szerzeniu czci Bożego Miłosierdzia

– układa własną modlitwę do Jezusa Miłosiernego

– uzasadnia potrzebę zaangażowania się w wypełnianie przesłania z Lourdes

– określa wartość osobistej modlitwy w kształtowaniu wrażliwości na potrzeby innych ludzi

– interpretuje słowa br. Alberta „powinno się być jak bochen chleba…”

– charakteryzuje „małą drogę” św. Teresy

– angażuje się w pomoc potrzebującym
V. Ci, co wskazują drogę

– podaje, że Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską– wymienia najważniejsze fakty z życia św. Piotra

– omawia powołanie i nawrócenie Szawła

– podaje daty rozpoczęcia i zakończenia pontyfikatu Jana Pawła II

– podaje najważniejsze fakty z życia św. Wojciecha

– podaje najważniejsze fakty z życia św. Stanisława

– podaje, kim była św. Jadwiga

– wymienia dzieła, którymi zasłynęła św. Jadwiga królowa

– podaje, że kardynał Wyszyński był prymasem Polski w latach komunistycznych rządów

– podaje, że Jezus miał uczniów i oni nazywali Go Nauczycielem

– wyraża szacunek wobec nauczycieli

– omawia treść zapowiedzi zesłania Ducha Świętego– wskazuje przełomowe wydarzenia z życia św. Piotra

– wskazuje sposoby naśladowania apostoła Piotra

– wskazuje sposoby naśladowania apostoła Pawła

– omawia pontyfikat Jana Pawła II

– wymienia główne wątki pontyfikatu Jana Pawła II

– wymienia, w czym możemy naśladować św. Wojciecha

– wymienia cechy charakteru św. Stanisława, które warto naśladować

– wymienia współczesne sposoby troski o ubogich

– podaje, że kardynał Wyszyński, będąc w przymusowym odosobnieniu, przygotował plan obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski oraz tekst Ślubów Jasnogórskich

– wymienia miejsca odosobnienia, w których przetrzymywano Księdza Prymasa

– definiuje pojęcia: nauczyciel, wychowawca

– wymienia cechy dobrego ucznia i dobrego nauczyciela

– wyjaśnia znaczenie tytułu Paraklet– charakteryzuje działalność apostolską św. Piotra

– charakteryzuje działalność apostolską św. Pawła

– charakteryzuje apostolską posługę Jana Pawła II jako otwartą na potrzeby wszystkich ludzi

– wyjaśnia sens męczeństwa św. Wojciecha dla naszego Narodu

– uzasadnia, dlaczego św. Wojciech został wybrany na patrona naszej Ojczyzny

– uzasadnia, czym św. Stanisław zasłużył na miano patrona Polski

– charakteryzuje postawę królowej Jadwigi wobec poddanych

– chętnie włącza się w pomoc ubogim

– wymienia formy prześladowań ludzi wierzących i pasterzy Kościoła w czasach PRL-u

– potrafi ocenić swoje postępowanie wobec nauczycieli

– charakteryzuje działanie Ducha Świętego jako Przewodnika, Pocieszyciela, Obrońcy– uzasadnia potrzebę wspierania misji

– wyjaśnia motywację ludzi pielgrzymujących do grobu bł. Jana Pawła II

– potrafi wykazać, jak we współczesnych czasach można naśladować św. Wojciecha

– wskazuje teksty liturgiczne odnoszące się do kultu św. Stanisława

– wskazuje teksty liturgiczne odnoszące się do kultu św. Jadwigi

– charakteryzuje postawę Prymasa wobec wrogich działań rządu PRL

– na podstawie wybranych tekstów biblijnych charakteryzuje postawę Jezusa jako nauczyciela

– staje w obronie słabszych– aktywnie włącza się w dzieło misyjne Kościoła

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Tajemnice BOGAtego życia”

zgodnego z programem nauczania „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Bóg powołujący do istnienie – porządkowanie chaosu

– odczytuje skróty poszczególnych ksiąg, posługując się Pismem Świętym– potrafi odróżnić w zapisie księgę, rozdział, werset

– omawia, co to znaczy „stworzyć”, „tworzyć”

– podaje przykłady tekstów biblijnych mówiących o stworzeniu

– określa, że każdy człowiek rodzi się jako kobieta lub mężczyzna

– podaje prawdę, że przyczyną grzechu pierwszych rodziców było nieposłuszeństwo

– podaje prawdę, że Bóg uzdolnił mężczyznę i kobietę do przekazywania życia

– podaje prawdę, że cierpienie człowieka jest jednym ze skutków grzechu

– wskazuje przykłady niewłaściwego stosunku człowieka do ziemi, którą otrzymał w darze od Boga

– podaje prawdę, że odpowiedzią Boga na grzech pierwszych rodziców była zapowiedź Zbawiciela

 

– wymienia skróty poszczególnych ksiąg i podaje sposób ich zapisu– odszukuje w Piśmie Świętym wskazany fragment

– omawia założenia teorii ewolucji

– podaje prawdę, że biblijna nauka o stworzeniu nie przeczy teorii ewolucji

– podaje prawdę, że człowiek jest najdoskonalszym ze stworzeń

– prezentuje swoje drzewo rodowe

– wymienia skutki grzechu pierworodnego w życiu codziennym człowieka

– podaje przykłady roli, jaką pełni strój dla podkreślenia płci w naszej kulturze

– określa, że zakrywanie intymnych części ciała wynika z właściwego poczucia wstydu (Rdz 3,21)

– podaje prawdę, że źródłem grzechów jest pycha, będąca skutkiem grzechu pierworodnego

– wymienia społeczne konsekwencje grzechu pierworodnego

– wymienia skutki chrztu świętego (uwalnia od grzechu pierworodnego, czyni nas dziećmi Bożymi, włącza nas do wspólnoty Kościoła)

– omawia symbolikę chrztu (woda, świeca, biała szata, olej, gest nałożenia rąk)

– wymienia kilka biblijnych symboli obecnych również w liturgii– podaje przykłady tekstów biblijnych, które można rozumieć dosłownie i jako pouczające opowiadania

– wyjaśnia biblijną naukę o stworzeniu świata

– odnajduje i interpretuje teksty biblijne mówiące o stworzeniu świata

– odnajduje i interpretuje teksty biblijne mówiące o stworzeniu człowieka

– wskazuje, w jaki sposób wyraża wdzięczność Bogu za dar życia i rodziców

– odnajduje w Piśmie Świętym tekst biblijny o grzechu pierworodnym i potrafi go zinterpretować

– charakteryzuje istotę grzechu pierworodnego

– uzasadnia, że wstyd chroni ludzką godność

– wyraża akceptację dla swojej płci i szacunek wobec płci przeciwnej

– omawia, w jaki sposób dba o swoje zdrowie przez aktywność fizyczną

– uzasadnia, że człowiek jest gospodarzem ziemi

– uzasadnia, że panowanie nad ziemią musi odbywać się według Bożych zasad

– interpretuje tekst biblijny o obietnicy zbawienia (Rdz 3,14-15)

– wyjaśnia, że przez chrzest Bóg stwarza człowieka na nowo

 

– uzasadnia potrzebę czytania Pisma Świętego i wyjaśniania jego tekstów– krytycznie odnosi się do teorii i hipotez dotyczących powstania świata

– omawia stanowisko Kościoła na temat teorii pochodzenia człowieka od małpy

– omawia skutki grzechu pierworodnego w życiu człowieka

– uzasadnia, potrzebę podjęcia walki ze skutkami grzechu przez regularną spowiedź

– uzasadnia, że okres dojrzewania jest czasem przygotowania do bycia ojcem lub matką

– charakteryzuje pozytywną rolę wstydu w relacjach międzyludzkich

– wyjaśnia, że człowiek doświadcza skutków grzechu pierworodnego w wymiarze osobistym i społecznym

– uzasadnia potrzebę wypracowania w sobie siły woli do czynienia dobra przez pracę nad sobą

– wyjaśnia symboliczne znaczenie pojęć: „niewiasta”, „potomek”, „wąż”

– uzasadnia tradycję udzielania chrztu dzieciom

– wskazuje, jak wypełniania zobowiązania płynące z przyjęcia chrztu

– wyjaśnia relacje między biblijną nauką o stworzeniu a osiągnięciami nauk przyrodniczych
II. Bóg mówiący na różne sposoby

– podaje prawdę, że Bóg sprzeciwia się ludzkiej pysze– wymienia grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu

– omawia, kim był Melchizedek

– podaje prawdę, że ofiara Melchizedeka jest zapowiedzią Ostatniej Wieczerzy i Eucharystii

– podaje prawdę, że Izaak był umiłowanym synem Abrahama

– omawia wydarzenia związane z narodzinami Izaaka

– omawia sytuację Izraelitów w Egipcie,

– podaje prawdę, że krew baranka uratowała Izraelitów przed śmiercią

– opowiada o wędrówce Izraelitów przez pustynię

– wyjaśnia, co to jest manna

– opowiada treść perykopy o wężu miedzianym (Lb 21,4-9)

– podaje prawdę, że śmierć Izraelitów spowodowana przez jadowite węże była karą za grzech niewierności

– podaje prawdę, że pieśnią i modlitwą uwielbiamy Pana Boga

– wymienia znane piosenki religijne

 

– określa, że egoizm i pycha są przyczyną konfliktów między ludźmi– podaje prawdę, że zesłanie Ducha Świętego jest szansą zjednoczenia narodów podzielonych przez budowę wieży Babel

– podaje prawdę, że ofiara kapłana Melchizedeka jest figurą ofiary Jezusa Chrystusa

– opowiada treść biblijnej perykopy o ofiarowaniu Izaaka (Rdz 22,1-13)

– wyjaśnia pojęcie „Pascha”

– podaje prawdę, że Jezus jest prawdziwym Barankiem Paschalnym

– podaje prawdę, że manna była znakiem troski Boga o naród wybrany

– omawia, dlaczego niemożność gromadzenia zapasów manny miała uczyć zaufania Bogu

– podaje przykłady ludzkich potrzeb materialnych i duchowych

– podaje, kiedy i w jaki sposób oddajemy cześć krzyżowi

– wymienia dni poświęcone szczególnej czci krzyża Chrystusowego

– wskazuje, że Księga Psalmów jest jedną z ksiąg Starego Testamentu

– podaje przykłady, kiedy technika może służyć Bożej sprawie

– podaje adresy stron internetowych z muzyką religijną

– wyjaśnia symbolikę wieży Babel– uzasadnia, że człowiek rozwija się i czyni dobro wtedy, gdy szanuje Boże prawo

– umiejętnie wypowiada własne sądy, by nie doprowadzić do konfliktów

– wyjaśnia symbolikę chleba i wina

– wyjaśnia treść modlitw wypowiadanych przez kapłana nad chlebem i winem podczas przygotowania darów

– wyjaśnia, że słowo „melchizedek” jest również nazwą uchwytu przytrzymującego Hostię w monstrancji

– wyjaśnia, na czym polegało ofiarowanie Izaaka

– wyjaśnia symbolikę ofiary z baranka

– charakteryzuje postawę posłuszeństwa Izaaka

– wyjaśnia słowa kapłana: „Oto Baranek Boży…” oraz słowa modlitwy: „Baranku Boży…”

– uzasadnia, że krew Jezusa ratuje Jego wyznawców przed śmiercią wieczną

– uzasadnia, że manna z nieba jest zapowiedzią Eucharystii

– formułuje modlitwę dziękczynną za Bożą opiekę i dar Eucharystii

– omawia symbolikę węża miedzianego umieszczonego na palu

– uzasadnia, dlaczego wąż miedziany jest zapowiedzią krzyża

– omawia treść poznanych psalmów Dawida

– wskazuje w Piśmie Świętym psalmy, którymi może modlić się, prosząc, dziękując uwielbiając i przepraszając Boga,

– śpiewa indywidualnie lub w grupie wybraną piosenkę religijną lub psalm

– uzasadnia, że potrzebujemy łaski Bożej, by żyć i pracować w jedności z innymi ludźmi– przyjmuje postawę szacunku wobec osób mających inne zdanie

– wyjaśnia, że podczas przygotowania darów składamy Bogu w ofierze nasze życie: sukcesy, porażki, problemy i radości

– wskazuje, w jaki sposób wyraża szacunek wobec Chleba eucharystycznego i chleba powszedniego

– uzasadnia, że Izaak jest figurą Jezusa

– charakteryzuje zniewolenia współczesnego człowieka

– omawia, jak poprzez codzienny rachunek sumienia kształtuje postawę wytrwałości w realizacji postanowienia poprawy podjętego podczas sakramentu pokuty i pojednania

– omawia, jak okazuje wdzięczność Bogu i rodzicom za pokarm i opiekę

– podaje przykłady, kiedy zwraca się do Boga z prośbą o pomoc w sytuacjach trudnych

– wskazuje, jak wyraża szacunek i cześć wobec krzyża, który jest ratunkiem dla człowieka

– układa własny psalm

 

– podaje przykłady sytuacji, w których wykazuje postawę słuchania i wypełniania trudnych poleceń Boga– wskazuje programy telewizyjne i radiowe o tematyce religijnej

– wskazuje, w jaki sposób korzysta z katolickich mediów

III. Słowa i czyny Jezusa

– podaje prawdę, że Ewangelia jest dobrą nowiną o zbawieniu, spisaną przez czterech ewangelistów– podaje, gdzie i kiedy obecnie głosi się Ewangelię

– omawia treść perykopy Mt 14,22-33

– podaje prawdę, że Jezus pomaga tym, którzy proszą Go o pomoc

– podaje prawdę, że przyczyną zagubienia człowieka jest grzech

– podaje prawdę, że Bóg poszukuje grzesznego człowieka

– wymienia wartości, których nie można zdobyć za pieniądze

– podaje przykłady, jak można pomagać innym

– omawia treść przypowieści o dwóch synach (Mt 21,28-32)

– wymienia gesty pokutne

– opowiada treść przypowieści o miłosiernym ojcu (Łk 15,11-24)

– wyjaśnia rolę kapłana podczas spowiedzi

– opowiada treść perykopy o uzdrowieniu paralityka (Mk 2,1-12)

– podaje prawdę, że cierpienie jest skutkiem grzechu pierworodnego

– podaje prawdę, że męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa nadały sens cierpieniu

 

– podaje prawdę, że ewangeliści spisali tę samą prawdę, ale inaczej opowiedzianą– wymienia sytuacje, w których poddawany jest próbie wiary

– opowiada przypowieść o zabłąkanej owcy (Mt 18,12-14)

– omawia prawdę, że Jezus jest Dobrym Pasterzem (J 10,14)

– wskazuje, że Boża miłość skierowana jest do każdej osoby indywidualnie

– omawia przesłanie perykopy o ubogiej wdowie (Mk 12,41-44)

– omawia, na czym polega bezinteresowny dar serca

– wymienia postawy liturgiczne

– podaje prawdę, że człowiek uczciwy czynami potwierdza swoje słowa

– omawia liturgiczne teksty pokutne

– podaje definicję skruchy

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu pokuty i pojednania

– omawia wybrane teksty liturgiczne odnoszące się do sakramentu pokuty i pojednania

– wymienia konsekwencje wynikające z tego sakramentu

– podaje przykłady, jak pracować nad rozwojem sumienia chrześcijańskiego

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu namaszczenia chorych (Jk 5,13-15)

– omawia wybrane teksty liturgiczne odnoszące się do tego sakramentu

– wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentu namaszczenia chorych

– uzasadnia konieczność poznawania Ewangelii przez chrześcijanina– wyjaśnia znaczenie symboli ewangelistów

– wyjaśnia, że spotkanie apostołów z Jezusem kroczącym po jeziorze było dla nich próbą wiary

– wyjaśnia, że w trudnych sytuacjach Jezus przychodzi nam z pomocą na różne sposoby (przez innych ludzi, w sakramentach)

– wyjaśnia przesłanie przypowieści o zabłąkanej owcy,

– uzasadnia, że Bóg poszukuje człowieka, ponieważ go kocha

– uzasadnia wartość bezinteresownej pomocy innym

– wyjaśnia treść V przykazania kościelnego

– podaje przykłady sytuacji, kiedy ufnie powierza Bogu swoje troski

– wyjaśnia znaczenie wybranych postaw liturgicznych

– wskazuje, w jaki sposób czynnie uczestniczy w liturgii

– wyjaśnia znaczenie gestów pokutnych

– uzasadnia, że do owocnego przeżycia Mszy Świętej potrzebna jest czystość Ducha

– wyjaśnia znaczenie sakramentu pokuty i pojednania w życiu chrześcijańskim

– wyjaśnia znaczenie gestów podczas spowiedzi

– wyjaśnia chrześcijańskie znaczenie cierpienia

– wyjaśnia znaczenie sakramentu namaszczenia chorych w życiu chrześcijańskim

 

– uzasadnia, że treść Ewangelii jest aktualna w każdym czasie– omawia, jak samodzielnie poznaje treść Ewangelii

– uzasadnia, że trudności życiowe są zaproszeniem Jezusa do zaufania Mu

– podaje przykłady sytuacji, gdy w trudnościach życiowych powierza się Jezusowi, wyznając wiarę w Niego

– charakteryzuje sposoby poszukiwania człowieka przez Boga

– podaje przykłady, kiedy dziękuje Bogu za Jego troskę okazywaną mu przez wydarzenia i spotkanych ludzi

– przygotowuje plan akcji charytatywnej

– uzasadnia, że postawa zewnętrzna powinna wyrażać wewnętrzną więź z Bogiem

– podaje przykłady, kiedy wyraża postawę szczerości w relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem

– uzasadnia swoje pragnienie uczestnictwa w liturgii Mszy Świętej z czystym sercem

– uzasadnia wartość sakramentu pokuty i pojednania

– uzasadnia swą gotowość przemiany życia przez regularną spowiedź

– wyjaśnia znaczenie gestów kapłana podczas udzielania sakramentu namaszczenia chorych

– wskazuje, w jaki sposób chce pomagać potrzebującym

– wskazuje, w jaki sposób wyraża troskę, aby inni ludzie poznali Ewangelię– podejmuje inicjatywy mające na celu bezinteresowną pomoc potrzebującym

 

IV. Tajemnice królestwa Bożego – przypowieści Jezusa – odnajduje w Piśmie Świętym przypowieść o siewcy (Łk 8,5-15)– definiuje pojęcie „przypowieść”

– omawia treść perykopy o ziarnie gorczycy i zaczynie chlebowym (Mt 13,31-33)

– podaje prawdę, że rozwój królestwa Bożego dokonuje się w historii ludzkości

– podaje prawdę, że Boże słowo jest fundamentem, na którym ma budować własne życie

– wymienia, w jaki sposób może pogłębiać więź z Bogiem

– definiuje pojęcie „talent” (jednostka monetarna) i podaje znaczenie wyrażeń: „puścić w obrót” i „zakopać dar”

– opowiada przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt 18,23-35)

– podaje, jaką wartość miał talent i denar

– opowiada przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13)

– określa, na czym polega roztropność i nieroztropność

– opowiada przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16)

– podaje prawdę, że człowiek może nawrócić się w każdej chwili życia

– opowiada przypowieść o chwaście i sieci (Mt 13,24-30.36-43.47-50)

 

– podaje, co oznaczają rodzaje gleby i kim jest siewca– wymienia miejsca, w których słuchamy słowa Bożego

– podaje przykłady, w jaki sposób królestwo Boże jest budowane na ziemi duchowo i materialnie

– omawia prawdę, że królestwo Boże przemienia świat

– podaje prawdę, że człowiek ukształtowany przez Boże słowo podejmuje właściwe decyzje

– wymienia konsekwencje niewłaściwych wyborów moralnych

– podaje, kogo oznacza pan i słudzy z przypowieści

– podaje prawdę, że wszystkie zdolności są darem Boga i należy je pomnażać

– omawia symbolikę przebaczania 77 razy

– wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych

– podaje, co symbolizują oliwa i zapalona lampa

– wymienia sposoby powrotu do życia w łasce Bożej

– wymienia warunki trwania w Bożej łasce

– omawia prawdę, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie wobec grzeszników

– wskazuje, że Bóg jest hojnym dawcą łask

– podaje prawdę, że siłą, która pociąga ludzi do dobra, jest miłość Jezusa

– podaje, czego symbolem jest siewca, ziarno, chwast, żniwo, połów i sieć

– wymienia rzeczy ostateczne człowieka

 

– charakteryzuje przypowieść jako gatunek literacki– interpretuje przypowieść o siewcy (Łk 8,5-15)

– uzasadnia, że aby słowo Boże mogło wydać plon, konieczne jest zaangażowanie człowieka

– wyjaśnia symboliczne znaczenie ziarna gorczycy i kwasu chlebowego we wzroście duchowym

– uzasadnia, że królestwo niebieskie wzrasta dzięki Bożej mocy

– uzasadnia, że słowo Boże ma moc przemiany ludzkich serc

– wyjaśnia przesłanie przypowieści o domu na skale (Mt 7,24-27)

– uzasadnia, dlaczego warto budować życie na relacji z Bogiem

– interpretuje przypowieść o talentach (Mt 25,14-30)

– uzasadnia, dlaczego warto rozwijać swoje umiejętności

– charakteryzuje postawę odpowiedzialności

– wyjaśnia znaczenie długu wobec Boga i ludzi

– podaje przykłady, gdy reaguje na niewłaściwe zachowania w swoim otoczeniu

– odnosi oczekiwanie na Oblubieńca do powtórnego przyjścia Chrystusa

– uzasadnia, dlaczego powinniśmy być zawsze przygotowani na powtórne przyjście Chrystusa

– interpretuje przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16)

– wyjaśnia różnicę między sprawiedliwością Bożą a sprawiedliwością ludzką

– wyjaśnia, dlaczego Bóg pozwala żyć obok siebie ludziom dobrym i złym

– wyjaśnia, na czym będzie polegał sąd ostateczny i szczegółowy

– podaje przykłady, kiedy prawidłowo reaguje na niewłaściwe zachowania bliskich osób

– uzasadnia, że słuchanie słowa Bożego i wypełnianie go prowadzi do królestwa Bożego– uzasadnia, że królestwo Boże rozrasta się duchowo i materialnie

– podaje przykłady sytuacji, gdy wyraża postawę otwartości na Boży plan i cierpliwie oczekuje na jego realizację

– charakteryzuje postawę człowieka budującego swoje życie na słowie Bożym

– wyjaśnia, kiedy świadomie przeżywa liturgię słowa na Mszy Świętej

– uzasadnia, że zbawienie osiągamy wykorzystując dary, które nam powierzono

– wskazuje sposoby rozwijania swoich zdolności dla dobra własnego i innych

– uzasadnia, że warunkiem Bożego przebaczenia jest przebaczenie innym

– uzasadnia swą gotowość życia w łasce uświęcającej przez częste przyjmowanie Komunii Świętej

– uzasadnia, że człowiek, nie korzystając z Bożych łask, zubaża samego siebie

– wyjaśnia znaczenie spowiedzi w swej trosce o życie w łasce uświęcającej

– uzasadnia pragnienie kształtowania w sobie postawy wytrwałego znoszenia cierpienia spowodowanego przez zło

 

– omawia, jak może odnieść do własnego życia owoce ziarna zasianego na żyznej glebie– wskazuje sytuacje, gdy rozwiązuje podstawowe problemy życiowe w duchu wiary chrześcijańskiej

 

VII. Szczególne tajemnice roku(tematy: 52-56)

– wymienia okresy w roku liturgicznym i obowiązujące święta kościelne– omawia historię różańca

– omawia przesłanie orędzia Matki Bożej z Fatimy

– mówi z pamięci tajemnice różańca

– podaje prawdę, że grzebanie umarłych jest jednym z uczynków miłosierdzia i chrześcijańskim obowiązkiem

– podaje prawdę, że zmarli oczekują na naszą pomoc podczas cierpienia w czyśćcu

– opowiada biblijną historię o narodzeniu Jezusa

– opowiada biblijną historię o mędrcach ze Wschodu

– podaje datę uroczystości Objawienia Pańskiego

– podaje definicję roku liturgicznego– podaje, że rok liturgiczny przebiega według cyklu: A, B i C

– podaje prawdę, że odmawiając różaniec razem z Maryją zwracamy się do Boga w różnych potrzebach

– podaje datę wspomnienia Matki Bożej Różańcowej

– wskazuje, że modlitwa za zmarłych (Msza Święta, wypominki, modlitwa przy grobie) jest pomocą duszom oczekującym w czyśćcu

– omawia prawdę wiary o wcieleniu Bożego Syna

– wymienia chrześcijańskie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

– wymienia chrześcijańskie tradycje związane uroczystością Objawienia Pańskiego

– podaje tytuły kolęd związanych z uroczystością Objawienia Pańskiego

 

– wyjaśnia, dlaczego w każdym roku liturgicznym powtarzamy uobecnianie w liturgii wydarzeń zbawczych– wskazuje w wybranych tekstach liturgicznych wydarzenia zbawcze

– uzasadnia wartość modlitwy różańcowej

– przygotowuje rozważania do wybranej tajemnicy

– uzasadnia potrzebę modlitwy za zmarłych i troskę o ich groby

– wyjaśnia, dlaczego na grobach stawia się krzyże

– wyjaśnia, w jaki sposób wyraża gotowość troski o groby bliskich

– uzasadnia wartość chrześcijańskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

– wyjaśnia symbolikę tradycji świąt Bożego Narodzenia

– uzasadnia, że tradycja pomaga we właściwym przeżywaniu prawd wiary

– śpiewa kolędy

– uzasadnia, że Bóg daje znaki na naszej drodze do poznania i spotkania Chrystusa

– wyjaśnia symbolikę darów złożonych przez mędrców

– wyjaśnia rolę świętych wspominanych w roku liturgicznym w historii Kościoła– przyporządkowuje nabożeństwa do poszczególnych okresów roku liturgicznego

– uzasadnia swą gotowość czynnego udziału w roratach

– uzasadnia swą gotowość uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych

– uzasadnia, że modlitwa za zmarłych jest przejawem wiary w życie wieczne oraz wyrazem nadziei, która się spełni przy spotkaniu w niebie

– uzasadnia swą gotowość pojednania się z drugim człowiekiem, podczas dzielenia się opłatkiem

– wskazuje sytuacje, gdy modli się w intencji właściwego odczytywania znaków w swoim życiu

– uzasadnia swą gotowość prowadzenia innych do Chrystusa

– charakteryzuje działalność kółek różańcowych– angażuje się w przygotowanie wieczerzy wigilijnej w domu rodzinnym oraz w spotkanie opłatkowe w klasie

 

 

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

V. Śmierć i chwała Jezusa

– opowiada o pojmaniu Jezusa w ogrodzie Oliwnym (Mt 26,14-16.36.45-50;27,3-5)

– omawia wydarzenia związane ze śmiercią Jezusa na krzyżu (Łk 22,19-20 i J 19,17-18)

– omawia wydarzenia związane z Ostatnią Wieczerzą (Mt 26,26-28)

– omawia treść perykopy o złożeniu Jezusa do grobu (Mk 15,42-47)

– opowiada o wydarzeniach związanych ze zmartwychwstaniem Jezusa (J 20,1-8)

– podaje znaczenie słowa „rezurekcja”

– podaje, do czego służą chrzcielnica i kropielnica

– podaje prawdę, że obraz Jezusa Miłosiernego powstał z polecenia Jezusa danego św. Faustynie

– podaje prawdę, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa

– podaje godziny Mszy Świętych w swojej parafii

– podaje prawdę, że podczas chrztu Jezusa zstąpił na Niego Duch Święty pod postacią gołębicy

 

– podaje cechy wiernego przyjaciela Chrystusa– omawia, dlaczego podczas liturgii Wielkiego Czwartku Najświętszy Sakrament jest przenoszony do ciemnicy

– wykazuje, że Msza Święta jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa

– przytacza z pamięci słowa przeistoczenia

– podaje nazwy naczyń liturgicznych używanych podczas Mszy Świętej

– omawia zwyczaje pogrzebowe w czasach Jezusa

– omawia liturgię Wigilii Paschalnej

– podaje, kiedy podczas liturgii zapala się paschał

– wymienia zobowiązania podejmowane podczas chrztu

– podaje datę swojego chrztu

– wymienia charakterystyczne elementy obrazu Jezusa Miłosiernego

– określa, na czym polega Boże miłosierdzie

– omawia prawdę, że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia

– podaje przykłady sposobów spędzania niedzieli w rodzinie

– podaje prawdę, że Duch Święty zstąpił na apostołów w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy

– wymienia znaki towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego na apostołów

– podaje prawdę, że w sakramencie bierzmowania Duch Święty umacnia chrześcijan do bycia świadkami Chrystusa

– określa, na czym polegała zdrada Judasza– wyjaśnia symbolikę ciemnicy

– wyjaśnia znaczenie ołtarza, krzyża stojącego na ołtarzu i prezbiterium

– czynnie angażuje się w przygotowanie i przebieg liturgii Mszy Świętej

– wyjaśnia, na czym polega konsekracja naczyń liturgicznych

– omawia znaczenie chwil ciszy w liturgii

– uzasadnia swą gotowość zachowania skupienia w kluczowych momentach liturgii

– wyjaśnia, że chrześcijanin w obliczu śmierci nie rozpacza, lecz jest pełen nadziei

– wyjaśnia znaczenie symboliki grobu Pańskiego

– uzasadnia, dlaczego najważniejszym elementem grobu Pańskiego jest monstrancja (z Ciałem Chrystusa)

– wyjaśnia znaczenie symboli paschalnych

– wyjaśnia znaczenie symbolu zanurzenia w wodzie podczas chrztu świętego

– wyjaśnia związek chrztu ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa (na podst.: Rz 6,3-4)

– uzasadnia, dlaczego modli się za rodziców i rodziców chrzestnych

– wyjaśnia znaczenie wypłynięcia krwi i wody z boku Jezusa (J 19,33-34),

– wyjaśnia symbolikę promieni na obrazie

– wyjaśnia, że niedziela jest dniem wolnym od pracy, a poświęconym na spotkanie z Bogiem

– wyjaśnia treść pierwszego przykazania kościelnego i trzeciego przykazania Bożego

– uzasadnia swą gotowość systematycznego uczestnictwa we Mszy Świętej

– opowiada o zapowiedzi zesłania Ducha Świętego (J 14,16-17)

– wyjaśnia znaczenie znaków towarzyszących zesłaniu Ducha Świętego

– charakteryzuje postać Judasza– uzasadnia swą gotowość trwania w przyjaźni z Jezusem

– uzasadnia, że Msza Święta jest ofiarą całej wspólnoty Kościoła

– wyjaśnia, na czym polega medytacja

– układa/interpretuje tekst modlitwy medytacyjnej

– przygotowuje scenariusz adoracji przy grobie Jezusa (dla swojej klasy)

– uzasadnia, dlaczego światło jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego

– uzasadnia swą gotowość uczestnictwa w liturgii Wigilii Paschalnej

– wskazuje, w jaki sposób wypełnia zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu

– interpretuje podpis „Jezu, ufam Tobie”

– wyjaśnia, dlaczego ze czcią i ufnością modli się przed obrazem Jezusa Miłosiernego

– uzasadnia, dlaczego świętujemy niedzielę jako pierwszy dzień tygodnia

– przygotowuje plan na wspólną niedzielę z rodziną

– interpretuje wymowę symboli Ducha Świętego

– uzasadnia pragnienie współpracy z Duchem Świętym w rozwoju swojej wiary

– przygotowuje projekt grobu Pańskiego do swojego kościoła– angażuje się w przeprowadzenie adoracji razem z klasą przy grobie Pańskim

 

VI. Kościół wspólnotą aż po niebieskie Jeruzalem – omawia perykopę o powierzeniu Piotrowi władzy w Kościele (Mt 16,13-19)– podaje prawdę, że Kościół jest wspólnotą zbawienia o hierarchicznej strukturze władzy

– omawia konsekwencje wynikające z sakramentu święceń

– wymienia konsekwencje wynikające z przyjęcia ślubów zakonnych

– omawia skutki wynikające z sakramentu małżeństwa

– wymienia symbole związane z sakramentem małżeństwa

– wymienia prawa i obowiązki dzieci wobec rodziców

– wymienia zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z nowoczesnych środków komunikowania się

– wskazuje, w jaki sposób może czynnie i świadomie włączyć się w liturgię Kościoła

– wymienia zwyczaje związane z uroczystością Bożego Ciała spotykane w jego regionie

– definiuje pojęcie „ojczyzna”

– wskazuje polskie symbole narodowe

wskazuje, w jaki sposób może naśladować świętych

– podaje, kiedy obchodzona jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

– podaje prawdę, że niebo jest stanem, w którym człowiek doświadcza kontaktu z Bogiem i z tymi, którzy Boga kochają

– podaje definicję opatrzności Bożej

 

– wymienia stopnie hierarchii w Kościele– podaje imiona i nazwiska biskupów w diecezji oraz kapłanów z parafii

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu święceń

– wskazuje wybrane teksty liturgiczne odnoszące się do sakramentu święceń

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu małżeństwa

– wskazuje wybrane teksty liturgiczne odnoszące się do sakramentu małżeństwa

– wymienia prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci

– wskazuje własne miejsce w rodzinie

– wskazuje pozytywne strony szybkiego porozumiewania się z innymi

– wymienia zalety kontaktów międzyludzkich bez pomocy mediów

– omawia prawdę, że człowiek, oddając cześć Bogu, uświęca się

– podaje przykłady wpływu obecności Boga w jego sercu na życie codzienne

– podaje nazwy miejsc związanych z cudami eucharystycznymi

– podaje tytuły tradycyjnych pieśni eucharystycznych

– wymienia wartości płynące z przynależności do państwa polskiego

– podaje przykłady bohaterów, którzy oddali życie z Ojczyznę

– wskazuje różnice między sądem ostatecznym a szczegółowym

– podaje imiona swoich patronów z chrztu oraz patronów parafii i Polski

– wymienia główne wartości, na których zbudowane jest królestwo Boże (prefacja z uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata)

– wskazuje podobieństwa i różnice między królestwem ziemskim a królestwem niebieskim

– omawia dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny

– wskazuje, w jaki sposób może naśladować Maryję

– omawia prawdę, że Bóg w Trójcy Świętej czuwa nad światem

– wymienia przykłady Bożej interwencji w życiu konkretnego człowieka

– wyjaśnia znaczenie symboli związanych z władzą w Kościele– wyjaśnia znaczenie imienia Piotr

– wyjaśnia znaczenie sakramentu święceń w życiu chrześcijańskim

– charakteryzuje, na czym polega życie zakonne

– określa, jak często modli się o powołania kapłańskie i zakonne

– wyjaśnia znaczenie sakramentu małżeństwa w życiu chrześcijańskim

– omawia, kiedy i dlaczego modli się za swoją rodzinę

– interpretuje treść IV przykazania Bożego

– uzasadnia swą gotowość właściwego odnoszenia się do rodziców

– uzasadnia, że może zaoszczędzić czas, korzystając z osiągnięć techniki

– uzasadnia, dlaczego należy zachować równowagę między pracą, modlitwą, przebywaniem z innymi, odpoczynkiem

– uzasadnia, jakie owoce liturgii realizują się w życiu codziennym

– charakteryzuje liturgię jako sposób kontaktowania się z Bogiem

– uzasadnia swą gotowość świadomego i czynnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej

– wyjaśnia przesłanie procesji Bożego Ciała na ulicach miast i wsi

– wyjaśnia znaczenie obrzędów, symboli i znaków używanych podczas procesji Bożego Ciała

– uzasadnia, że udział w procesji Bożego Ciała świadczy o przynależności do wspólnoty Kościoła i wspólnoty parafialnej

– omawia swój czynny udział w procesji Bożego Ciała

– uzasadnia, że służba Bogu jest służbą Ojczyźnie

– uzasadnia słuszność walki o dobro Ojczyzny

– omawia, w jaki sposób okazuje szacunek wobec symboli narodowych

– wyjaśnia, na czym polega „niebo”, „piekło”, „czyściec”

opisuje konsekwencje dobra i zła w perspektywie wieczności

– uzasadnia, dlaczego modli się za dusze cierpiące w czyśćcu

– interpretuje treść perykopy J 18,33-37a

– wyjaśnia istotę królowania Chrystusa

– potrafi zaśpiewać hymn „Chrystus Wodzem”

– wyjaśnia, że przez modlitwę i śpiew wielbi Chrystusa Króla

– wyjaśnia, na czym polega łączność między Kościołem pielgrzymującym a uwielbionym (świętych obcowanie)

– charakteryzuje postać Maryi jako przewodniczki w wierze

– powierza się opiece Maryi, odmawiając modlitwę „Pod Twoją obronę”

– wyjaśnia symbolikę oka opatrzności

– wskazuje, że Bóg posługuje się zdarzeniami i ludźmi, czuwając nad swoim stworzeniem

 

– uzasadnia, że władza w Kościele oznacza służbę wspólnocie wierzących– uzasadnia, dlaczego modli się w intencji papieża i swoich biskupów

– uzasadnia, dlaczego stale powierza Bogu w modlitwie znanych mu kapłanów, siostry zakonne i zakonników

– charakteryzuje małżeństwo i rodzinę jako wspólnotę

– uzasadnia swą gotowość podejmowania obowiązków na rzecz własnej rodziny

– uzasadnia, że nakazy i zakazy rodziców wypływają z troski o dziecko

– uzasadnia wartość przebaczania w życiu codziennym

– opracowuje osobisty plan dnia z uwzględnieniem pracy, modlitwy, przebywania z innymi, odpoczynku

– uzasadnia swą gotowość rozmowy z innymi, dając pierwszeństwo spotkaniom z drugim człowiekiem

– wyjaśnia znaczenie misji pokojowych

– uzasadnia, że każdy jest odpowiedzialny za pokój na świecie

– wyjaśnia, kiedy i dlaczego modli się o pokój na świecie

– wyjaśnia znaczenie codziennego życia świętych w dążeniu do świętości

– uzasadnia, dlaczego w różnych potrzebach zwraca się do swoich patronów

– redaguje modlitwę uwielbienia

– uzasadnia, dlaczego powierza swoje życie Chrystusowi Królowi

– wyjaśnia, na czym polega modlitwa za przyczyną Maryi

– uzasadnia, dlaczego modli się za zmarłych z rodziny

– uzasadnia, że człowiek najpełniej dostrzega Bożą opatrzność z perspektywy czasu

– podaje przykłady, kiedy przyjmuje porażki i sukcesy, trudności i radości życia codziennego w postawie zaufania Bożej opatrzności

 

– omawia charyzmat wybranego zgromadzenia zakonnego– uzasadnia, że jest odpowiedzialny za budowanie pokoju we własnym środowisku

– relacjonuje swe zaangażowanie w przygotowanie domu rodzinnego do uroczystości Bożego Ciała

 

VII. Szczególne tajemnice roku (tematy 57-62) – podaje, że błogosławieństwo pokarmów odbywa się w Wielką Sobotę, w dniu oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa– wymienia chrześcijańskie tradycje związane z Wielkanocą

– wymienia formy kultu miłosierdzia Bożego

– podaje prawdę, że miłosierdzie jest przymiotem Boga

– podaje prawdę, że maj jest miesiącem, w którym szczególną cześć oddaje się Matce Bożej

– wymienia pozdrowienia chrześcijańskie

– podaje prawdę, że rodzice są darem Boga

– wymienia sposoby okazywania miłości swoim rodzicom

– wymienia prawa i obowiązki dziecka (Karta Praw Dziecka)

 

– podaje prawdę, że śniadanie wielkanocne jest wyrazem nadziei, że wszyscy spotkamy się w niebie na uczcie Chrystusa– wymienia obietnice związane z odmawianiem koronki do miłosierdzia Bożego

– podaje, kiedy obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego

– wymienia różne sposoby oddawania czci Maryi

– omawia różne formy nabożeństw majowych

– podaje prawdę, że pozdrowienia chrześcijańskie powstały jako wyraz wiary

– podaje, co Bóg nam obiecuje za szczerą miłość do matki i ojca

– podaje, kiedy obchodzimy Dzień Matki i Dzień Ojca

– wskazuje wartość rodzinnego świętowania Dnia Dziecka

– uzasadnia wartość chrześcijańskich tradycji związanych z Wielkanocą– wyjaśnia symbolikę pokarmów błogosławionych w Wielką Sobotę

– omawia, w jaki sposób włącza się w przygotowanie śniadania wielkanocnego

– opowiada historię powstania „Koronki do miłosierdzia Bożego”

– charakteryzuje sanktuarium w Łagiewnikach jako stolicę kultu miłosierdzia Bożego

– wyjaśnia, w jaki sposób odmawia się „Koronkę do miłosierdzia Bożego”

– wyjaśnia, że litania jest modlitwą, w której prosimy o wstawiennictwo Maryi u Jej Syna, Jezusa

– śpiewa pieśni ku czci Matki Bożej

– uzasadnia, że pozdrowienia chrześcijańskie są wyrazem szacunku wobec pozdrawianej osoby oraz przekonań religijnych

– uzasadnia swą gotowość pozdrawiania po chrześcijańsku kapłanów, siostry zakonne, katechetów osób przy pracy

– układa modlitwę dziękczynną za dar matki i ojca

– charakteryzuje właściwe postępowanie wobec rodziców (rachunek sumienia)

– omawia, w jaki sposób wyraża szacunek wobec rodziców

– charakteryzuje obowiązki i prawa dziecka w rodzinie, państwie, Kościele

– wyjaśnia, w jaki sposób dziękuje Bogu za swoje życie

– wyjaśnia, że zwyczaj dzielenia się jajkiem i składania życzeń jest wyrazem radości z obecności Chrystusa Zmartwychwstałego– uzasadnia swą gotowość uczestnictwa w rezurekcji

– relacjonuje, kiedy odmawia „Koronkę do miłosierdzia Bożego”

– wyjaśnia treść modlitw zawartych w koronce

– wyjaśnia wybrane wezwania „Litanii loretańskiej”

– uzasadnia swą gotowość uczestnictwa w nabożeństwach majowych

– wyjaśnia znaczenie pozdrowień chrześcijańskich

– wskazuje wartość rodzinnego świętowania Dnia Matki oraz Dnia Ojca

– wskazuje, kiedy modli się w intencji rodziców

– uzasadnia, że dziecko jest osobą mającą swoją godność

– przygotowuje program rodzinnego świętowania Dnia Dziecka

– wskazuje, kiedy modli się za dzieci na świecie

 

– daje świadectwo, jak troszczy się o kapliczki, figury i obrazy poświęcone Matce Bożej

 

 

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

zgodnego z programem nauczania „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin” nr AZ-3-01/13

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Otwarci na Bożą miłość

·  wymienia, co jest dla niego ważne·  podaje prawdę, że Bóg kocha miłością bezwarunkową

·  wskazuje teksty biblijne mówiące o powszechności grzechu

·  wskazuje na Jezusa jako Zbawiciela, który wyzwala z niewoli grzechu

·  wymienia najważniejsze wartości w życiu człowieka

·  podaje prawdę, że stan duszy człowieka wpływa na jego relacje z otoczeniem

·  prezentuje treść perykopy o dwunastoletnim Jezusie w świątyni

·  definiuje modlitwę jako spotkanie i dialog z Bogiem

·  podaje przykłady działania kochającego Boga w swoim życiu·  interpretuje biblijną perykopę o zwiastowaniu

·  omawia prawdę, że grzech jest przeszkodą w poznaniu i akceptacji prawdy o sobie i o Bożej miłości

·  określa, jaki ideał siebie chciałby osiągnąć, który będzie podobał się Panu Bogu

·  podaje, w jaki sposób zaprasza Jezusa do swego życia

·  podaje przykłady gubienia i odnajdywania Boga w życiu chrześcijanina

·  opowiada, w jaki sposób szuka Jezusa, identyfikując się z Maryją lub Józefem

 

·  wyjaśnia, na czym polega miłość bezwarunkowa·   uzasadnia, że poszukiwanie Boga oznacza otwarcie się na Jego Miłość (jak Maryja)

·  interpretuje biblijną perykopę uzdrowieniu paralityka (Mt 9,1-8)

·  określa, w jaki sposób oddaje Jezusowi swoje grzechy

·  interpretuje biblijną perykopę o Zacheuszu (Łk 19,1-10)

·   uzasadnia, że warto poszukiwać Jezusa pomimo swojej grzeszności

·  wymienia formy i rodzaje modlitw i podaje przykłady

·  charakteryzuje życie człowieka jako ciągłe poszukiwanie Boga

 

·  formułuje własną modlitwę dziękczynną za miłość okazywaną przez Boga·  podaje, w jaki sposób otwiera się na bezwarunkową miłość Boga i ją przyjmuje

·  uzasadnia, że o własnych siłach człowiek nie jest w stanie wyzwolić się z grzechu i potrzebuje Bożej pomocy

·  charakteryzuje konsekwencje zaproszenia Jezusa do swego serca (życia)

·  podaje, w jaki sposób dba o dobre relacje z rodziną i w grupie koleżeńskiej

·  uzasadnia, dlaczego Boga (Jezusa) trzeba nieustannie szukać

·  daje świadectwo, w jaki sposób troszczy się o „sprawy Boże” w swoim życiu
II. Przyjaźń

·  wyjaśnia pojęcia: czyste serce, pożądliwość·  podaje przyczyny konfliktu króla Saula z Dawidem

·   wylicza cechy prawdziwej przyjaźni

·  wymienia cechy charakteryzujące przyjacielskie relacje

·   podaje przykłady dobrych relacji dorastających dzieci z rodzicami

·  określa, co to jest wolontariat

·   wymienia rodzaje pracy wolontariatu

·  definiuje, czym są uzależnienia

·   wylicza różne formy uzależnień (papierosy, alkohol, narkotyki, zakupy)

·   określa szkodliwość narkotyków

·  wymienia pozytywne i negatywne strony kontaktu przez Internet

·  wskazuje, jak chronić swoją godność i prywatność w sieci

·  określa, jakiej postawy wobec życia oczekuje od nas Bóg

·   podaje prawdę, że problemy są nieodłączną częścią życia człowieka

 

·  wskazuje (wymienia) różnice psychiczne między mężczyzną i kobietą·  podaje przykłady sytuacji, kiedy przyjaźń jest poddana próbie

·  określa, w jaki sposób chce budować relacje przyjaźni

·  podaje przykłady działań (zachowań) budujących wzajemne zaufanie

·  wyraża szacunek wobec rodziców (opiekunów)

·  wskazuje sposoby włączenia się w wolontariat w swojej miejscowości lub okolicy

·  podaje, w jaki sposób szuka grupy, z którą chce pomagać innym

·  wyraża dezaprobatę wobec wszelkiego rodzaju uzależnień

·  podaje, w jaki sposób i kto może pomóc ludziom uzależnionym

·  podaje zasady właściwego korzystania z Internetu

·  wskazuje pozytywne sposoby rozwiązywania problemów, które spotyka w życiu

·   wskazuje, gdzie mogą szukać pomocy osoby mające myśli samobójcze

 

·  omawia prawdę, że człowiek przeżywa swoje życie i wyraża się jako mężczyzna lub kobieta·  charakteryzuje życie zniewolone pożądliwością i postawę czystego serca

·  opowiada historię relacji Dawida z królem Saulem

·   charakteryzuje przyjaźń Dawida i Jonatana

·  uzasadnia konieczność okazywania czci rodzicom

·   uzasadnia, dlaczego warto słuchać rodziców

·  charakteryzuje owoce zaangażowania się w wolontariat

·  wyjaśnia, na czym polegają poszczególne uzależnienia

·   charakteryzuje skutki uzależnienia

·  podaje, w jaki sposób może wspierać kolegów, którzy mieli kontakt z narkotykami

·  charakteryzuje różnice między światem wirtualnym a realnym

·  określa postawę zdrowego dystansu wobec świata wirtualnego

·  charakteryzuje życie ludzkie jako największy dar otrzymany od Boga

·   wyjaśnia, że samobójstwo nie jest rozwiązaniem problemu

 

·  właściwie ocenia różne opinie i zachowania dotyczące ludzkiej seksualności prezentowane w reklamach·  określa działania, jakie podejmuje w zakresie wychowania siebie do czystości

·  wyjaśnia, na czym polegają dobre relacje rówieśnicze

·  określa, jakie działania ukierunkowane na dobro planuje podjąć z wspólnie rówieśnikami

·  formułuje prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci oraz dzieci wobec rodziców

·  wyjaśnia słowa Jezusa „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”

·  referuje, w jaki sposób uwrażliwia innych na problem narkomanii

·  argumentuje wartość bezpośrednich relacji osobowych

·  uzasadnia, dlaczego mamy się troszczyć o własne życie

·  określa, w jaki sposób szanuje swoje życie i troszczy się o swój rozwój

 

·  nawiązuje przyjacielskie relacje z innymi ludźmi: wolontariuszami i potrzebującymi pomocy i referuje swe działania wobec klasy
III. Bóg Ojciec

·  definiuje pojęcie wiary·   wymienia główne prawdy wiary

·  definiuje pojęcie „Biblia”

·   wymienia inne nazwy Biblii

·  omawia budowę Pisma Świętego (księgi, rozdziały, wersety, wyjaśnienia pod tekstem)

·  potrafi odszukać wskazany fragment biblijny

·  podaje, w jakich językach napisano Biblię

·  podaje definicję modlitwy

·   wymienia rodzaje modlitw

·  wymienia najważniejsze fakty z historii zbawienia

·  określa miejsce Abrahama w historii zbawienia

·  podaje, że wiara jest darem Boga i wymienia jej cechy

·  podaje, że Izaak był synem Abrahama

·   omawia tekst biblijny o ofierze Abrahama (Rdz 22,1-19)

·  omawia okoliczności zmiany imienia Jakuba na Izrael

·  omawia sytuację Izraelitów w Egipcie i rolę Mojżesza w ich wyjściu z niewoli

·  wymienia dokonania Jozuego

·  wskazuje proroka Daniela jako wzór wytrwałości w wierze

·  wskazuje proroka Eliasza jako obrońcę wiary narodu wybranego w prawdziwego Boga (1 Krl 18,20-40)

·   wskazuje, co pogłębia wiarę w Boga, a co ją niszczy

·  wymienia zadania Jeremiasza dane mu przez Boga

·  wymienia cechy dojrzałej wiary

 

·  omawia prawdę, że u podstaw wiary jest przyjęcie Bożej miłości i odpowiedź na nią·  omawia własne sposoby umacniania swej wiary

·  wymienia autorów Biblii i etapy jej powstawania

·   określa, co to jest kanon Pisma Świętego

·   określa, czym jest Tradycja Kościoła

·  wymienia niektóre gatunki literackie, jakimi posługuje się Biblia

·  wymienia najbardziej znane tłumaczenia Biblii

·  podaje przykłady modlących się postaci biblijnych

·  potrafi wykorzystać Pismo Święte w modlitwie osobistej

·  określa kolejność najważniejszych wydarzeń z historii zbawienia, zaznaczając je na osi czasu

·  omawia, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i chce stale przebywać w naszym życiu

·  wymienia owoce heroicznej wiary Abrahama

·  podaje przykłady działań Boga, które pomagają człowiekowi przemienić się na lepsze

·  określa sytuacje współczesnych zniewoleń człowieka

·  podaje cechy dobrego przewodnika (mentora)

·   podaje przykłady współczesnych postaci godnych naśladowania

·  wymienia owoce i trudności trwania w wierze na przykładzie proroka Daniela i św. Piotra

·   podaje przykłady błędnych wyobrażeń o Bogu

·  określa praktyki przeciwne wierze w Boga (zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, magia)

·   wskazuje, co jest źródłem bałwochwalstwa i czarów

·  charakteryzuje konsekwencję Jeremiasza w głoszeniu Bożego słowa mimo porażek ze strony narodu

·   podaje, w jaki sposób dba o rozwój swojej wiary

 

·  uzasadnia potrzebę coraz lepszego poznawania treści wiary·   rozróżnia wiarę naturalną i religijną (nadprzyrodzoną)

·  wyjaśnia, na czym polega natchnienie Biblii

·   wyjaśnia, że czytając Biblię, spotyka się z Bogiem

·  przyporządkowuje gatunki literackie do wybranych fragmentów Pisma Świętego

·  potrafi rozpoznać przekład Biblii zatwierdzony przez Kościół katolicki

·  wskazuje w Piśmie Świętym miejsca, gdzie występują poszczególne typy modlitw

·   charakteryzuje relacje Bóg-człowiek (na przykładzie postaci ze Starego Testamentu oraz współczesnych ludzi)

·  charakteryzuje postać Abrahama i wyjaśnia, dlaczego nazywamy go „ojcem wierzących”

·  omawia, w jaki sposób pogłębia swoją wiarę

·  wyjaśnia sens próby wiary Abrahama

·   charakteryzuje postawę Abrahama wobec Boga w sytuacji próby

·  wskazuje problemy, które powierza Bogu w ufnej modlitwie

·  wyjaśnia biblijne znaczenie zmiany imienia

·   uzasadnia konieczność samodyscypliny i pracy nad sobą

·  charakteryzuje postawę Mojżesza względem Boga i ludu izraelskiego

·   uzasadnia potrzebę nadziei i zaufania Bogu w przezwyciężaniu duchowych zniewoleń (złe przyzwyczajenia, nałogi)

·  charakteryzuje misję Jozuego

·   uzasadnia potrzebę posiadania doradcy w podejmowaniu dobrych decyzji

·  opowiada, co pomogło prorokowi Danielowi trwać nieugięcie przy Bogu,

·   charakteryzuje podobieństwa (różnice) w postawie wiary proroka Daniela, św. Piotra i własnej

·  charakteryzuje religijność narodu wybranego w czasach Eliasza

·   uzasadnia, że Bóg jest prawdziwym Bogiem, który działa i wyzwala człowieka

·  omawia wątpliwości Jeremiasza wobec powołania go przez Boga (Jer 1,6-7)

·   opowiada dialog Jeremiasza z Bogiem (Jr 20)

·   uzasadnia, że człowiek wypowiadając przed Bogiem swoje wątpliwości, nawiązuje z Nim głębszą relację

·  omawia, w jaki sposób stara się podtrzymywać i pogłębiać bliską relację z Chrystusem

·  wyjaśnia, że wiara jest wejściem w osobistą relację z Bogiem·  charakteryzuje związek między Pismem Świętym a Tradycją

·  podejmuje samodzielną lekturę Pisma Świętego i dzieli się swym doświadczeniem wobec klasy

·  uzasadnia konieczność określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstów biblijnych

·  wyjaśnia, dlaczego tłumaczy się Biblię na języki narodowe

·  prezentuje, jak modli się tekstami z Pisma Świętego

·  samodzielnie układa modlitwy i z zaangażowaniem modli się nimi

·  wyjaśnia, że wiara polega na wyjściu poza granicę tego, co jest dla człowieka logiczne i zrozumiałe

·  uzasadnia typiczne podobieństwo Izaaka do Jezusa

·  uzasadnia potrzebę Bożej pomocy i błogosławieństwa w chwilach zmagania ze sobą

·  potrafi odnieść doświadczenie wiary Mojżesza do swoich życiowych planów i oczekiwań

·  wskazuje, w jaki sposób naśladuje postawę Mojżesza we własnym życiu

·  wskazuje, w jakich sytuacjach stara się być dobrym przykładem dla innych

·  uzasadnia potrzebę ciągłego wyjaśniania rodzących się wątpliwości religijnych

·  referuje, w jaki sposób szuka kompetentnych osób i odpowiedzi na rodzące się w nim pytania

·  wyjaśnia, na czym polega niebezpieczeństwo praktykowania magii i spirytyzmu

·   właściwie ocenia rzeczywistość, nazywając zło złem, a dobro dobrem

·  wyjaśnia, że trudności w wierze są elementem procesu rozwoju wiary i mogą stać się pomocą w pogłębieniu relacji z Bogiem

·   wyjaśnia proces rozwoju wiary

 

·  referuje, jakie wskazówki dla własnego życia odkrywa w Piśmie Świętym
VII. Wydarzenia zbawcze

 (tematy 56-58)

·  określa różnicę między pojęciami święty i błogosławiony, kanonizacja i beatyfikacja·  podaje datę świąt Bożego Narodzenia i jej genezę

·   wskazuje teksty biblijne mówiące o Bożym Narodzeniu

·  opowiada o pokłonie Mędrców (Mt 2,1-12)

·   wymienia znaki i osoby, które prowadzą go do Jezusa

·  wymienia współczesnych polskich świętych i błogosławionych·  wyjaśnia, że świętość osiąga się przez naśladowanie Jezusa (Mk 8,34-35)

·  wymienia znaki i obrzędy wigilijne

·  wymienia osoby, dla których może być „gwiazdą” prowadzącą do Jezusa

 

·  charakteryzuje życie wybranego świętego lub błogosławionego w kontekście jego pójścia za Jezusem·   zna swojego patrona, patrona parafii i Polski

·  charakteryzuje chrześcijański wymiar świąt Bożego Narodzenia

·   wyjaśnia znaczenie znaków i obrzędów wigilijnych

·  opisuje rolę gwiazdy w dotarciu Mędrców do Betlejem

·   wyjaśnia znaczenie napisu K+M+B robionego kredą na drzwiach domów (Christus mansionem benedicat)

·  podaje przykłady sytuacji, gdy stara się żyć duchem Ewangelii na co dzień·  omawia, w jaki sposób realizuje powszechne powołanie do świętości w swoim życiu

·  krytycznie ocenia przejawy komercjalizacji świąt Bożego Narodzenia

·  określa, w jaki sposób wyraża radość i dziękczynienie Bogu za przyjście Zbawiciela

·  opowiada o nowej tradycji Orszaków Trzech Króli

·  uzasadnia, że współczesne Betlejem to każda Msza Święta

·  w miarę możliwości angażuje się w przygotowanie Orszaku Trzech Króli i bierze w nim udział

 

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

IV. Kościół domowy 

·  definiuje pojęcie Kościoła domowego·  wymienia praktyki religijne chrześcijanina

·   podaje przykłady modlitw z wczesnego dzieciństwa oraz teksty, którymi modli się obecnie

·  określa, że obowiązkiem rodziny jest zapewnienie troskliwej opieki, również duchowej, nad chorymi i starszymi jej członkami

·  wymienia okresy roku liturgicznego

·   wymienia święta nakazane przez Kościół i podaje ich daty

·  podaje, że świętowanie niedzieli jest religijnym obowiązkiem chrześcijanina

·  wymienia okoliczności rodzinnych spotkań

·   podaje daty najważniejszych rodzinnych uroczystości (rocznice, imieniny…)

·  podaje treść i godzinę wspólnego odmawiania Apelu Jasnogórskiego

·  wymienia modlitwy, których nauczył się w rodzinie

·  podaje przykłady świadczenia o Chrystusie w ramach rodziny

·  podaje, z jakich okazji ludzie przychodzą do kościoła

·   wymienia ważne wydarzenia, które przeżywał w kościele

 

·  wskazuje elementy Kościoła domowego możliwe do realizacji we własnej rodzinie·  wymienia różnice w pojmowaniu Boga przez małe dziecko i gimnazjalistę

·   wskazuje różnice między wychowaniem religijnym a świeckim

·  określa wartość i sens cierpienia

·  wymienia posługi (pielęgnacyjne, medyczne i duchowe) świadczone wobec osób chorych i starszych

·   wymienia instytucje wspierające rodzinę w wypełnianiu jej obowiązku wobec osób chorych i starszych i wie, jak się z nimi skontaktować

·  wymienia święta, które nie posiadają stałej daty

·  uzasadnia przekonanie o potrzebie świętowania dni świątecznych

·  wymienia elementy chrześcijańskiego świętowania niedzieli

·  wymienia chrześcijańskie elementy świętowania (Msza Święta, wspólna modlitwa, obecność kapłana, rocznicowa pielgrzymka…)

·  mówi (śpiewa) z pamięci Apel Jasnogórski

·  podaje różne określenia modlitwy

·  wymienia możliwości rodzinnego świadczenia o Chrystusie wobec innych ludzi

·  daje świadectwo uczestnictwa w Mszach Świętych zamawianych przez rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, klasę…

 

·  charakteryzuje rodzinę chrześcijańską jako Kościół domowy·  omawia przeszkody, utrudniające religijne wychowanie

·   charakteryzuje zmiany w modlitwie młodego człowieka

·  charakteryzuje sposób życia człowieka o religijnym wychowaniu

·  uzasadnia obowiązek opieki nad chorymi i starszymi członkami rodziny

·   układa modlitwę w intencji chorych

·  charakteryzuje poszczególne okresy liturgiczne w oparciu o KKK

·   interpretuje schemat roku liturgicznego

·   przyporządkowuje poszczególnym okresom roku liturgicznego właściwe im obrzędy liturgiczne i paraliturgiczne

·  uzasadnia przekonanie o potrzebie zachowania tradycji związanych z poszczególnymi okresami roku liturgicznego

·  na podstawie wybranych tekstów biblijnych wyjaśnia, że niedziela jest dla chrześcijanina dniem świętym

·   uzasadnia, że robienie zakupów w niedzielę jest naruszeniem Bożego przykazania

·  uzasadnia potrzebę wspólnego świętowania

·   układa plan świętowania rodzinnej uroczystości, uwzględniając jej chrześcijański charakter

·  omawia historię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

·   wyjaśnia znaczenie jasnogórskiego sanktuarium dla Polaków

·  potrafi odnaleźć na odbiorniku radiowym stacje transmitujące Apel Jasnogórski

·  podaje przykłady rodzin, których świętość budowała się na wspólnej modlitwie

·  na podstawie tekstów biblijnych i nauczania Kościoła uzasadnia konieczność apostolskiego zaangażowania chrześcijańskich rodzin

·  interpretuje teksty biblijne, mówiące o Kościele jako „domu duchowym”

·   charakteryzuje rolę Kościoła i znaczenie kościoła materialnego w życiu swojej rodziny

 

·  opisuje zadania poszczególnych członków rodziny w realizowaniu idei Kościoła domowego·  charakteryzuje rozwój obrazu Boga od dzieciństwa do lat młodzieńczych

·  uzasadnia wartość i potrzebę chrześcijańskiego wychowania

·  potrafi wykonać podstawowe czynności pielęgnacyjne, udzielić pierwszej pomocy, wezwać pogotowie i kapłana

·  omawia, w jaki sposób troszczy się o sferę duchową osób chorych i starszych w swojej rodzinie

·  interpretuje wybrane teksty liturgiczne związane z poszczególnymi okresami i świętami

·  krytycznie ocenia przypadki naruszania prawa do niedzielnego odpoczynku

·  podaje, w jaki sposób dba o chrześcijański wymiar świętowania niedzieli

·  w ufnej modlitwie powierza Bogu swoich bliskich, szczególnie w dni, które są dla nich ważne

·  uzasadnia wartość modlitewnej jedności w godzinie Apelu

·  podaje, w jaki sposób zachęca bliskich do wspólnego odmawiania Apelu

·  omawia propozycje zorganizowania wspólnej modlitwy w swojej rodzinie

·  uzasadnia potrzebę więzi z kościołem parafialnym oraz troski o jego stan materialny i wystrój

 

·  referuje, w jaki sposób podejmuje starania, by realizować w swej rodzinie ideę Kościoła domowego opowiada, jak angażuje się w działalność grup religijnych na terenie swojej parafii oraz zachęca do tego rodziców i rodzeństwo·  aktywnie włącza się w przygotowanie uroczystości i okazjonalnych imprez na terenie kościoła (dekoracje, żłóbek, Grób Pański, ołtarze na Boże Ciało, festyny itp.)

 

V. Ojczyzna

·  określa, czym jest i jak się wyraża patriotyzm·   wymienia najważniejsze wydarzenia z historii Polski, z których możemy być dumni

·  podaje datę chrztu Mieszka I oraz imię jego żony

·  wymienia pierwsze biskupstwa na ziemiach polskich

·   prezentuje życie i działalność misyjną św. Wojciecha

·  podaje fakty z życia św. Stanisława i datę jego śmierci

·   relacjonuje wpływ męczeńskiej śmierci św. Stanisława na późniejsze zjednoczenie kraju

·  podaje fakty z życia św. Jadwigi Królowej

·  podaje przykłady nietolerancji religijnej w szesnastowiecznej Europie

·   wymienia różne wyznania w ówczesnej Polsce

·  wymienia przyczyny i skutki zawarcia unii w Brześciu w 1516 r.

·  omawia przyczyny i przebieg powstania machabejskiego,

·   podaje przykłady męczeństwa za wiarę i Ojczyznę

·   wymienia bohaterów, którzy uratowali Polskę i jej wiarę

·  podaje fakty i wydarzenia potwierdzające obecność Kościoła w życiu narodu

·  wymienia najważniejsze fakty z życia bł. Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki,

·  wymienia chrześcijańskie tradycje dotyczące życia rodzinnego i społeczno-narodowego

 

·  podaje przykłady naszych narodowych bohaterów·  przedstawia motywy osobiste i polityczne przyjęcia chrztu przez Mieszka I

·  podaje datę liturgicznej uroczystości św. Wojciecha

·  prezentuje postawę patriotyzmu i szacunku dla historii ojczystej

·  podaje datę liturgicznego wspomnienia św. Stanisława

·  omawia, w jaki sposób stara się naśladować męstwo i bezkompromisowość św. Stanisława w walce ze złem

·  wymienia zasługi św. Jadwigi dla chrześcijaństwa

·  podaje datę jej wspomnienia liturgicznego

·  podaje, w jaki sposób wyraża troskę o rozwój swojej wiary

·  wymienia dokumenty dotyczące tolerancji religijnej w Polsce

·  wyraża szacunek względem ludzi innych wyznań

·   przejawia postawę tolerancji wobec wyznawców innej wiary

·  podaje główne fakty z życia św. Andrzeja Boboli

·   wymienia przyczyny prześladowania Kościoła unickiego

·  podaje fakty z działalności Kościoła w czasach niewoli narodowej

·   wymienia nazwiska księży zaangażowanych w walki narodowo-wyzwoleńcze oraz w działalność społeczno-kulturalną

·  wyraża szacunek wobec tych, którzy poświęcili życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju

·   wyraża szacunek dla ludzi walczących w obronie swej wiary i ojczyzny

·  określa rolę, jaką Kościół odegrał w najnowszych dziejach Polski

·  wyraża szacunek dla ofiary z życia złożonej za Chrystusa i rodaków

·  określa formy kultu bł. Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki

·  podaje, w jaki sposób korzysta z ich orędownictwa u Boga i stara się naśladować ich cnoty

·  podaje przykłady pielęgnowania chrześcijańskich tradycji przez Polaków w różnych okolicznościach dziejowych

·   omawia znaczenie zwyczajów, obrzędów

 

 

·  charakteryzuje wartości, dla których Polacy oddawali życie·   uzasadnia religijną wartość miłości Ojczyzny

·  wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla dalszych jej dziejów

·   uzasadnia doniosłość zjazdu gnieźnieńskiego

·  charakteryzuje konflikt pomiędzy biskupem Stanisławem a królem Bolesławem Śmiałym

·   wyjaśnia rozbieżności w historycznych ocenach tego konfliktu

·  charakteryzuje rolę królowej Jadwigi w krzewieniu wiary chrześcijańskiej

·  ukazuje wartość tolerancji religijnej

·   wyjaśnia, dlaczego Polskę w XVI-XVIII w. nazywano „azylem heretyków”

·   opisuje przejawy tolerancji religijnej w Polsce na przestrzeni wieków

·  charakteryzuje podobieństwa i różnice między Kościołem rzymskokatolickim a greckokatolickim

·  określa stosunek duchowieństwa polskiego do walk narodowowyzwoleńczych

·   charakteryzuje działalność społeczno-kulturalną Kościoła w czasach niewoli narodowej

·  charakteryzuje postawę kard. Wyszyńskiego wobec Ojczyzny

·   opisuje przykłady obecności Kościoła w dziejach narodu polskiego

·  charakteryzuje zasługi bł. Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki wobec Ojczyzny

·   charakteryzuje wartość kultu polskich świętych dla kształtowania osobistych i narodowych postaw Polaków

·  uzasadnia, że przywiązanie do chrześcijańskich tradycji pozwoliło Polakom przetrwać najtrudniejsze doświadczenia dziejowe

 

·  podaje, w jaki sposób wzmacnia poczucie polskości w codziennym życiu·  uzasadnia znaczenie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski i zjazdu w Gnieźnie dla budowania zjednoczonej Europy

·  uzasadnia, dlaczego św. Stanisław należy do głównych patronów Polski

·  podaje przykłady sytuacji, w których staje w obronie pokrzywdzonych

·  podaje, w jaki sposób wyraża odpowiedzialność za szerzenie wiary

·  charakteryzuje działania głównych postaci szerzących ideę tolerancji

·  określa, w jaki sposób angażuje się w poznawanie i pogłębianie swojej wiary

·  opisuje prześladowanie unitów na przestrzeni wieków (akcje rusyfikacyjne, dekrety carskie z 1839 r. i 1874 r., więzienie kapłanów, przymus do przechodzenia na prawosławie)

·  podaje, w jaki sposób troszczy się o jedność w swoim środowisku

·  układa modlitwę, w której dziękuje Bogu za dar wolności i przynależność do Kościoła

·   uzasadnia wartość męczeństwa za wiarę

·   wyjaśnia, dlaczego bohaterowie mogą uratować naród i jego wiarę

·  uzasadnia, że chrześcijanin w każdym czasie jest wezwany do dawania świadectwa

·  uzasadnia potrzebę duchowej więzi ze świętymi

·  podaje, w jaki sposób dba o zachowanie w swojej rodzinie i klasie chrześcijańskich tradycji

 

·  samodzielnie poszukuje źródeł dla lepszego zrozumienia wydarzeń sprzed tysiąca lat oraz ich znaczenia dla współczesności i referuje owoce swych poszukiwań·  włącza się w przygotowanie religijnej oprawy ważnych wydarzeń rodzinnych, szkolnych, patriotycznych

·  podaje, w jaki sposób angażuje się w szerzenie kultu polskich świętych

 

VI. Moja codzienność

·  definiuje pojęcie uczciwości·   podaje, że uczciwość jest warunkiem spokojnego sumienia

·  definiuje pojęcia: obmowa, oszczerstwo, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo

·  określa, czym są uczucia

·   wymienia najważniejsze uczucia

·  podaje przykłady sytuacji, w których należy wypowiedzieć słowa krytyki

·  podaje przykłady autorytetów związanych z pełnieniem jakiejś funkcji czy roli społecznej

·  wymienia przyczyny konfliktów i sposoby zapobiegania im na podstawie Jk 3,13-18

·   wymienia najczęstsze przyczyny konfliktów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym

·  określa istotę prawdziwej wolności

·  definiuje pojęcia: tolerancja, akceptacja, miłość chrześcijańska

·  podaje treść Bożych przykazań odnoszących się do sfery seksualnej człowieka

·  wymienia możliwości zagospodarowania wolnego czasu

 

·  wymienia, co można stracić przez nieuczciwość·  kieruje się uczciwością w relacjach z innymi

·  podaje przykłady sytuacji, w których trzeba bronić prawdy i o nią walczyć, oraz ludzi, którzy zapłacili za taką postawę cenę wolności, a nawet życia

·  określa, w jaki sposób stara się poznać świat własnych uczuć oraz jak pracuje nad ich rozwojem

·  określa, czym różni się krytyka od krytykanctwa

·  wymienia uznawane przez siebie autorytety

·   wskazuje, dla kogo (i w jakich dziedzinach) sam może być autorytetem

·  podaje przykłady pozytywnego rozwiązywania konfliktów

·  podaje przykłady nadużywania wolności

·  podaje przykłady zwyciężania zła dobrem w codziennym życiu

·  wymienia najczęstsze problemy młodych ludzi związane z przeżywaniem własnej seksualności

·  wymienia cechy prawidłowego i nieprawidłowego wypoczynku

·  wyjaśnia, że człowiek uczciwy cieszy się dobrą opinią i budzi zaufanie u innych·  wskazuje okoliczności, gdzie ceniona jest uczciwość

·   uzasadnia, dlaczego warto być uczciwym

·  charakteryzuje relacje międzyludzkie (w rodzinie, szkole, grupie koleżeńskiej) oparte na prawdzie

·   uzasadnia religijną i społeczną wartość mówienia prawdy i dotrzymywania danego słowa

·  charakteryzuje zmienność nastroju i uczuć jako prawidłowość związaną z wiekiem dojrzewania

·   uzasadnia potrzebę uświadamiania sobie i rozpoznawania przeżywanych aktualnie uczuć

·  uzasadnia potrzebę krytycznych wypowiedzi

·  charakteryzuje sposób wyrażania krytycznych uwag

·  uzasadnia konieczność uznawania określonych autorytetów

·   charakteryzuje powody krytyki i odrzucania autorytetów

·  wyjaśnia, na czym polega umiejętność słuchania innych

·  uzasadnia, że do właściwego korzystania z wolności potrzebna jest odpowiedzialność

·   wyjaśnia, czym samowola różni się od wolności

·  omawia granice tolerancji w świetle Chrystusowej nauki o zgorszeniu i wezwań do miłości również nieprzyjaciół

·  podaje przykłady sytuacji, gdy sprzeciwia się nietolerancji oraz tolerancji źle rozumianej

·  uzasadnia potrzebę panowania umysłu i woli nad budzącymi się uczuciami i zmysłami,

·   wyjaśnia, że nie wszystko, co przyjemne, jest dobre

·  wyjaśnia znaczenie czasu wolnego i dobrej jego organizacji dla ludzkiego rozwoju

 

·  uzasadnia, dlaczego człowiek uczciwy zasługuje na szacunek·  analizuje wpływ nieuczciwości na życie religijne człowieka

·  analizuje wpływ krzywoprzysięstwa i wiarołomstwa na życie religijne człowieka

·  uzasadnia przekonanie, że Bóg jest po stronie tych, którzy mówią prawdę i nią żyją

·  wyjaśnia, w jaki sposób przeżywane emocje mogą wpływać na nasze relacje i podejmowane przez nas decyzje

·   wskazuje sposoby radzenia sobie z problemem zmienności uczuć, by nie utrudniały one relacji z innymi ludźmi

·  zwracając innym uwagę, czyni to taktownie, z zachowaniem szacunku dla rozmówcy

·   z uwagą wysłuchuje i przyjmuje od innych słowa krytyki

·  formułuje kryteria uznania kogoś za autorytet

·  podaje, w jaki sposób stara się być autorytetem dla innych

·  podaje przykłady sytuacji, gdy odpowiedzialnie korzysta z wolności

·  dokonuje krytycznej oceny źle rozumianej tolerancji (akceptowanie zła, hołdowanie ludzkiej słabości czy skłonnościom do złego)

·  uzasadnia, że wymagania chrześcijańskiej etyki seksualnej mają na celu prawidłowy rozwój człowieka, szczególnie w sferze emocjonalnej i duchowej

·  określa, w jaki sposób podejmuje pracę nad sobą w dziedzinie opanowania pożądliwości i kontroli swoich pragnień

·  podaje, w jaki sposób dba o dobrą organizację czasu wolnego w ciągu dnia

·  opisuje sytuacje, w których stara się pokojowo rozwiązywać konflikty rodzinne i koleżeńskie·  opowiada, w jaki sposób inspiruje rodzinę i kolegów do efektywnego zagospodarowania wolnych chwil

 

VII. Wydarzenia zbawcze

(tematy 59-61)

·  omawia, co to jest pokusa·   podaje kryteria ważności sakramentu pokuty i pojednania oraz akty penitenta

·  określa, na czym polegał grzech pierworodny i wymienia jego skutki

·  definiuje pojęcie ewangelizacja

 

·  wymienia okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego i omawia sposoby ich przeżywania·  wymienia znaki i symbole liturgii paschalnej

·   wyjaśnia, że przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus pokonał grzech, szatana i śmierć

·  określa istotę nowej ewangelizacji jako pogłębienie i umocnienie osobowej relacji z Jezusem

·   podaje prawdę, że pierwszym „odbiorcą” nowej ewangelizacji jest rodzina

 

·  interpretuje perykopę o kuszeniu Pana Jezusa (Łk 4,1-13)·   wyjaśnia, na czym polega właściwie przeprowadzony rachunek sumienia według kryteriów jakościowych i ilościowych

·   wyjaśnia, na czym polega dobre przygotowanie do spowiedzi

·  określa, w jaki sposób wynagradza za swoje grzechy Bogu i bliźniemu

·  uzasadnia, że przez swoje zmartwychwstanie Chrystus pokonał grzech pierworodny, ale w naszym życiu pozostały jego skutki

·   charakteryzuje skutki grzechu pierworodnego w swoim życiu

·  wyjaśnia, że od czasów Pięćdziesiątnicy Duch Święty umacnia Kościół w dziele ewangelizacji

·   omawia sposoby ewangelizacji w rodzinie (wspólna modlitwa, rozważanie Bożego słowa, rozmowa na temat związku życia z wiarą, udział rodziny w praktykach religijnych)

·  podaje, w jaki sposób przygotowuje się do spowiedzi rekolekcyjnej·  wyjaśnia, na czym polega post ścisły oraz kiedy i kogo obowiązuje

·  wyjaśnia znaczenie znaków i symboli liturgii paschalnej

·   omawia chrześcijańskie świętowanie Wielkanocy

·  określa, w jaki sposób wyraża wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa

·  wyjaśnia, dlaczego odpowiedzialni za ewangelizację są wszyscy członkowie rodziny, a szczególnie rodzice

·  podaje przykłady okoliczności, gdy rozmawia o sprawach wiary w swojej rodzinie

 

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

zgodnego z programem nauczania „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin” nrAZ-3-01/13

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

 1. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
 2. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

 1. opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
 2. uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

 1. opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
 2. ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
 3. aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

 1. opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
 2. wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
 3. wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 1. b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
 2. c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 

PRZEDMIOT

OCENY

 

OCENA

celująca

 

bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna
1. Cytaty z Pisma Świętego.

Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość cytatu wraz ze znajomością źródła (np. Ewangelia św. Mateusza) · dokładna znajomość cytatów z lekcji · przytoczenie sensu cytatu własnymi słowami · niezbyt dokładna znajomość sensu cytatu · skojarzenia z treścią cytatu · brak jakiejkolwiek znajomości cytatów
 

2. Zeszyt przedmiotowy

· wszystkie tematy

· zapisy

· prace domowe

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie tematy i notatki

· prace domowe

· zeszyt staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· zeszyt czytelny

· braki notatek, prac domowych (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

· brak zeszytu
 

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

· praca nie na temat

· brak rzeczowości w pracy

· brak pracy

 

4. Testy i sprawdziany

· wszystkie polecenia wykonane poprawnie

· rozwiązane też zadanie dodatkowe

· 75% spełnionych wymagań podstawowych (łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, niezbędne)

· 75% spełnionych wymagań rozszerzających (bardzo trudne i trudne, teoretyczne, naukowe)

· 75% zadań podstawowych

· 50% wymagań

· rozszerzających

· 75% wiedzy z zakresu wymagań podstawowych (bardzo łatwe i łatwe, niezbędne w dalszej edukacji) · 50% wiedzy  z zakresu wymagań podstawowych ·  poniżej 30% odpowiedzi dotyczących wiedzy podstawowej
 

5. Odpowiedzi ustne

 

· wiadomości zawarte w podręczniku i zeszycie uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika i zeszytu prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzające

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

· brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych
 

6. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy · mało aktywny na lekcjach · niechętny udział w lekcji · lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary
 

7. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

 

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· reprezentuje szkołę (parafię) w konkursie przedmiotowym (olimpiadzie)

 

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę zadania

· przejawia postawę apostolską

 

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. Przyjęcie Jezusa

·  określa własne rozumienie szczęścia

·  podaje przykłady przeżywania przez ludzi cierpienia i szczęścia

·  podaje prawdę, że Jezus czeka na grzesznika nie jako sędzia, lecz jako Ten, kto kocha

·  wie, że wiara jest darem od Boga, niezasłużonym przez człowieka,

·  zna prawdę, że Jezus wysłuchuje naszych próśb ze względu na naszą wiarę

·  podaje prawdę, że miłość Boga jest skierowana indywidualnie do każdego człowieka

·  wskazuje, w jaki sposób powierza siebie Maryi w indywidualnej modlitwie

·  określa istotę prawdziwego szczęścia i cierpienia

·  podaje, jak pokonać lęk przed wyznaniem grzechów spowiednikowi

·  określa, w jaki sposób powierza swoje grzechy Jezusowi

·  wymienia działania człowieka, które pomogą mu otworzyć drzwi nieba (osiągnąć zbawienie)

·  wymienia owoce zaufania Jezusowi

 

·  interpretuje tekst hymnu Magnificat

·  uzasadnia, że przyjęcie Bożej miłości otwiera drogę do szczęścia

·  włącza w swoją modlitwę „Pod Twoją obronę”

·  interpretuje teksty biblijne o zaparciu się Piotra i zdradzie Judasza (Mt 26,69-75; Mt 27,3-5)

·  uzasadnia, dlaczego człowiek jest naprawdę szczęśliwy, gdy jest bez grzechu

·  charakteryzuje ludzkie szczęście w perspektywie wieczności

·  interpretuje biblijną perykopę o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-15),

·  uzasadnia, że osiągnięcie nieba realizuje się przez modlitwę i podejmowanie codziennych obowiązków

·  interpretuje tekst o uzdrowieniu sługi setnika (Mt 8,5-13)

·  charakteryzuje postać setnika jako poganina

·  wyjaśnia znaczenie modlitwy liturgicznej „Panie nie jestem godzien…”

·  wyjaśnia, dlaczego Maryja jest nazywana Gwiazdą Nowej Ewangelizacji

·  uzasadnia, że jest otwarty na sygnały-znaki Bożej miłości w swoim życiu

·  uzasadnia, że przyznanie się do winy i żal prowadzi do oczyszczenia, a ich brak do nieszczęścia (na przykładzie Piotra i Judasza)

·  uzasadnia, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka, ale wspólnie z innymi,

·  wskazuje, jak troszczy się o rozwój wiary, by jego miejsce w niebie nie pozostało puste

·  uzasadnia, że prośba skierowana do Jezusa musi być połączona z głęboką wiarą i pokorą

·  podaje przykłady, gdy z wiarą prosi Boga o pomoc w codziennych sytuacjach

·  daje świadectwo szczęścia płynącego z życia bez grzechu

 

II.
Miłość

·  podaje, za kogo jest odpowiedzialny teraz i w przyszłości

·  podaje zasady, na których opierają się relacje międzyludzkie

·  podaje przykłady autorytetów osób dorosłych

·  wylicza przyczyny konfliktów z rodzicami

·  wymienia grupy ludzi wykluczonych społecznie

·  podaje najczęstsze przyczyny wykluczeń

·  podaje argumenty za urodzeniem dziecka, biorąc pod uwagę matkę i ojca

·  definiuje pojęcie „eutanazja”

·  wymienia powody, dla których ludzie chcą poddać się eutanazji

·  określa, co to jest sakrament namaszczenia chorych

·  podaje kryteria, według których chce kształtować swoje życie

·  wymienia osoby, które mogą mu pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji

·  podaje prawdę, że Bóg stworzył człowieka do życia we wspólnocie z innymi (Rdz 2,18)

·  definiuje pojęcie konfliktu międzypokoleniowego

·  wymienia zasady pomagające w rozwiązywaniu konfliktów z dorosłymi

·  podaje przykłady okazywania przez siebie szacunku do ludzi potrzebujących pomocy

·  wylicza sposoby ratowania dzieci nienarodzonych

·  wymienia skutki aborcji w życiu kobiety i mężczyzny

·  wylicza sposoby udzielania pomocy osobie chorej i umierającej

·  wymienia skutki sakramentu namaszczenia chorych

·  wylicza sytuacje, w których osoba przyjmuje sakrament namaszczenia chorych

 

·  wyjaśnia, dlaczego jego obecny rozwój ma wpływ na jego przyszłość

·  interpretuje perykopę biblijną o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31)

·  wymienia kręgi relacji z innymi (rodzina, przyjaciele, koledzy, obcy)

·  charakteryzuje różnice w relacjach między osobami bliskimi i obcymi

·  uzasadnia, dlaczego warto korzystać z doświadczenia dorosłych

·  omawia, czego dotyczą wybory życiowe młodego człowieka

·  omawia, jak podejmować właściwe decyzje

·  charakteryzuje potrzeby człowieka, który przestał sobie radzić w życiu

·  uzasadnia chrześcijańską powinność zajęcia się ludźmi wykluczonymi

·  wyjaśnia, czym jest dar życia

·  wyjaśnia, dlaczego najczęstszą przyczyną aborcji jest poczucie osamotnienia matki dziecka

·  dokonuje moralnej oceny aborcji

·  wskazuje, w jaki sposób wyraża postawę obrony życia od poczęcia

·  dokonuje moralnej oceny eutanazji

·  wyjaśnia, dlaczego podjęcie decyzji o poddaniu się eutanazji wynika z poczucia odrzucenia przez bliskich i samotności

·  wyjaśnia, co to jest hospicjum

·  podaje przykłady poświęcenia przez siebie czasu osobom starszym i chorym

·  wyjaśnia, dlaczego sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem uzdrowienia

·  opisuje historie, w których ludzie doświadczają cierpienia

·  charakteryzuje konsekwencje swoich działań w chwili obecnej i w dorosłym życiu oraz w wieczności

·  wyjaśnia, dlaczego krytycznie ocenia styl życia proponowany przez media

·  wyjaśnia, dlaczego konsekwencją samotności może być niechęć do życia

·  podaje przykłady, że świadomie buduje właściwe relacje z ludźmi, wśród których żyje

·  wyjaśnia znaczenie samodzielności w życiu osoby dojrzewającej

·  wskazuje, jak szuka sposobów komunikacji, dającej wzajemne zrozumienie

·  wskazuje sytuacje, gdy otacza ludzi potrzebujących swoją modlitwą, starając się rozeznać ich potrzeby i nieść skuteczną pomoc

·  wyjaśnia, na czym polega tzw. duchowa adopcja

·  omawia cele funkcjonowania hospicjum

·  wskazuje, w jaki sposób wyraża postawę poszanowania człowieka i jego godności do chwili naturalnej śmierci

·  uzasadnia, że osoby chore potrzebują pomocy w sferze duchowej

·  uzasadnia swą gotowość pomocy osobie cierpiącej przez rozmowę i zachętę do przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych

·  opracowuje program pomocy konkretnej grupie ludzi lub konkretnemu człowiekowi

·  uzasadnia, dlaczego podejmuje postanowienie modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych

 

III. Syn Boży

·  wymieniacechycharakteryzującewiarę

·  wskazujetekstybiblijneipatrystycznemówiąceohistorycznympochodzeniuJezusa

·  wymienia pozachrześcijańskie dokumenty świadczące o Jezusie Chrystusie

·  omawia proces powstawania Ewangelii

·  definiuje pojęcie „cud”

·  wymieniasferyżycialudzi,wktórychJezusdokonywałcudów

·  wymienia okresy roku liturgicznego

·  wskazujemiejsceAdwentunaschemacierokuliturgicznegoiomawiajegoznaczenie

·  wskazujewydarzeniapaschalnenaschemacierokuliturgicznego

·  wskazujetekstybiblijnemówiąceowniebowstąpieniuJezusa

·  wymieniarzeczyostateczneczłowieka

·  wymieniagłówneczęściMszy Świętej

·  podaje, że są cztery modlitwy eucharystyczne

·  podajewarunkiprzystąpieniadoKomuniiŚwiętej

·  prezentuje główne przesłanie objawień Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque

·  podaje,kiedyobchodzimyuroczystość Najświętszego Serca PanaJezusa

·  cytuje z pamięci wybrane wersety biblijne określające wiarę

·  podajenajważniejszefaktyzżyciaidziałalnościJezusawporządkuchronologicznym

·  w skrótowej formie przedstawia treść każdego z pozachrześcijańskich dokumentów świadczących o Jezusie Chrystusie

·  prezentuje główną myśl teologiczną czterech ewangelistów

·  wskazujetekstybiblijneopisującewybranecudaJezusa: przemianę wodywwino (J2,1-11), rozmnożenie chleba (Mk6,34-44),uzdrowienieepileptyka (Mt17,14-18),uzdrowienieopętanego (Mk1,23-27)

·  wymienia święta upamiętniające wydarzenia z życia Jezusa

·  wskazuje święta Pańskie na schemacie roku liturgicznego

·  wymieniatradycjeisymboleadwentowe

·  podajeprzykładypieśniadwentowych

·  wskazujetekstybiblijneipozabiblijnemówiąceośmierciizmartwychwstaniuJezusa

·  podajeprzykładyspotkańzChrystusempoJegozmartwychwstaniu

·  podajeczas (liczbę dni)ukazywaniasięZmartwychwstałegoapostołom

·  wskazujetekstybiblijneopowtórnymprzyjściuChrystusa(Mt25,31-46;Łk21,25-28.34-36)

·  podajekryteria, wedługktórychChrystusbędziesądziłludzi

·  podajeprzykładyludzi,dlaktórychuczestnictwowEucharystiibyłonajwiększąwartością

·  wymienia za kogo i z kim modlimy się w drugiej modlitwie eucharystycznej

·  wskazujetekstybiblijnedotycząceEucharystii

·  wymienia i omawia formykultuNajświętszegoSercaJezusowego

·  przyporządkowujecechywiaryodpowiednimtekstombiblijnymlubztychtekstówsamodzielnieodczytuje cechyiokreśleniawiary

·  interpretujetekstybiblijnemówiąceohistorycznympochodzeniuJezusa

·  samodzielniesięgadoksiągNowegoTestamentujakoźródławiedzynatematJezusa i daje o tym świadectwo wobec klasy

·  w oparciu o dokumenty pozachrześcijańskie uzasadnia, że Jezus istniał naprawdę

·  uzasadnia gotowośćobrony swojej wiary w Jezusa Chrystusa

·  wyjaśnia podobieństwa i różnice w czterech Ewangeliach w świetle ich teologii

·  wykazuje dążność poznawczą przejawiającą się w czytaniu czterech Ewangelii w celu bliższego poznania Jezusa

·  wyjaśnia,dlaczegocudaJezusasąpotwierdzeniemJegoSynostwaBożego

·  interpretujeperykopybiblijneopisującewybranecuda

·  wyjaśniazwiązekdziałalnościJezusazJegomodlitwą

·  wyjaśnia, co to jest kalendarz liturgiczny

·  stara się świadomie przeżywać rok liturgiczny, zaznaczając w kalendarzu aktualne tygodnie

·  wyjaśniasensiznaczenietradycjiisymboliadwentowych

·  interpretujetekstybiblijnezapowiadająceprzyjścieZbawiciela

·  charakteryzujeznaczeniespotkańzChrystusemZmartwychwstałym w umocnieniu wiary Jego uczniów

·  interpretujetekstybiblijnemówiąceowniebowstąpieniuJezusa

·  charakteryzuje sposoby obecności Chrystusa wśród nas

·  interpretuje tekst biblijny o końcu świata (Łk 21,25-28.34-36), wyjaśnia, dlaczego moment ten dla jednych będzie przyczyną lęku, a dla innych radości)

·  wyjaśnia, na czym polega królowanie Chrystusa

·  podaje przykłady podejmowanych przez siebie codziennych decyzji w perspektywie wieczności

·  formułujeargumentyzauczestnictwemwliturgii

·  świadomieizprzekonaniemwłączasięwprzygotowanie Mszy Świętej

·  mówi z pamięci słowa konsekracji

·  odpowiada na wezwania kapłana

·  modli się we wspólnocie z innymi podczas liturgii

·  napodstawietekstówbiblijnychwyjaśniamotywyustanowieniaprzezJezusasakramentuEucharystii

·  uzasadniapotrzebęczęstejKomuniiŚwiętej

·  wyjaśniapotrzebęisenspoświęceniasięBoskiemuSercuJezusa

·  charakteryzujewspółczesneprzejawyznieważaniaBożejmiłości(niewdzięczność,brakpoczuciagrzechu,świętokradzkakomunia)

·  zzaangażowaniempodejmujerefleksjęnadwskazanymitekstamibiblijnymi

·  jestodpowiedzialnyzarozwójswojejwiary

·  omawiakonteksthistorycznyprzyjścianaświatJezusa

·  podaje przykłady sytuacji, gdy chętniedzielisięwiedząoJezusiezinnymi

·  wskazuje, w jaki sposób poszukuje rzetelnego wyjaśnienia wątpliwości co do podstaw swojej wiary

·  prezentuje owoc refleksji nad własnym życiem w świetle prawd przekazanych przez ewangelistów

·  uzasadnia,żecudaJezusasąogłaszaniemkrólestwaBożego

·  wyjaśnia,żeJezusdokonujecudówtam, gdziejestwiara, ijednocześnieprzezcudaumacniawiarę

·  daje świadectwo o tym, że zwiarąprosiJezusaopomocwnajtrudniejszychsytuacjachżyciowych

·  uzasadnia chrześcijański sens i wartość świętowania na przestrzeni roku liturgicznego

·  wskazuje, w jaki sposób włączasięwrodzinneiparafialneprzygotowaniadoświątBożegoNarodzenia

·  uzasadniapotrzebęliturgicznychspotkańzChrystusem

·  uzasadniawartośćżycia„wobecnościChrystusa”

·  układaswójplandnia(tygodnia), uwzględniającnieustanną,bliskąobecnośćChrystusa

·  uzasadnia, że wyrok wydany przez Chrystusa na sądzie ostatecznym będzie konsekwencją działańczłowieka podczas jego życia

·  charakteryzujewpływEucharystiinażycieludzi,którzyzwielkąwiarąwniejuczestniczą

·  aktywnieuczestniczywewspólnejliturgii

·  wyjaśnia, dlaczego kapłan wypowiada słowa modlitwy w liczbie mnogiej

·  wyjaśnia treść czterech aklamacji

·  charakteryzujeprzyjmowanieKomuniiŚwiętejjakoprzejawgłębokiejzażyłościzPanemJezusem

·  uzasadniaekspiacyjnycharakterpraktykowaniapierwszychpiątkówmiesiąca

·  aktywniewłączasięwprzygotowanieliturgiiMszyŚwiętejlubinnejcelebracjiizzaangażowaniemwniejuczestniczy

·  rozwijaswojąwięźzChrystusemprzezżyciesakramentalne i odważnie świadczy o tym wobec klasy

·

VII. Wydarzenia zbawcze

(tematy 56-58)

·  podaje prawdę, że świętość w niebie jest nagrodą za życie ziemskie

·  podaje okoliczności narodzenia Pana Jezusa

·  określapostawyludziwobecJezusaanalizująctekstbiblijnyMt2,1-12

·  wymienia imiona świętych, którzy osiągnęli swoją świętość przez dobre życie (np. św. Józef)

·  wskazuje, że od narodzin Jezusa liczy się lata naszej ery mówi z pamięci tekst kolędy „Bóg się rodzi”

·  wskazujeprzyczynylękuprzedJezusemHerodaiwspółczesnychludzi

·  interpretuje tekst biblijny Mt 5,3-12

·  charakteryzuje drogę do świętości wybranego świętego

·  wskazuje, w jaki sposób troszczy się o swoją świętość w codziennym życiu

·  wykazuje, że narodzenie Jezusa zmieniło bieg świata (nowy kalendarz, nowa kultura, nowa religia)

·  omawia przesłania wybranych kolęd („Bóg się rodzi”)

·  śpiewa kolędy z rodziną i klasą oddając cześć narodzonemu Jezusowi

·  charakteryzujepodobieństwawpostawachpomiędzywspółczesnymiludźmi,HerodemaMędrcamiwposzukiwaniuMesjasza

·  wyjaśnia, że świętość można osiągnąć przez codzienne dobre życie oraz męczeństwo czyli żyjąc duchem Ośmiu Błogosławieństw

·  dokonuje porównania treści kolęd z przesłaniem tekstów biblijnych o narodzeniu Jezusa

·  wskazuje, w jaki sposób przygotowuje się do przyjęcia Chrystusa we własnym sercu

·  wskazuje, jak służypomocątym,którzychcąbyćbliskoJezusa

·  uzasadnia, dlaczego modlisięzatych,którzyJezusaodrzucają

 

 

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

IV. Parafia, wspólnota, ruch

·  definiujepojęcieparafiiipodaje, ktodoniejprzynależy

·  podaje definicję sanktuarium, diecezji, seminarium,

·  podaje nazwę swojej diecezji oraz imię i nazwisko jej biskupa

·  definiujepojęcia:świeckiikonsekrowany

·  wymienia posługi kapłana oraz funkcje, jakie mogą pełnić w Kościele ludzie świeccy

·  definiuje pojęcie liturgii Kościoła,

·  podaje,żeliturgiasłowajestczęściąMszyŚwiętej,możeteżbyćodrębnącelebracją

·  omawia,cozawieraidoczegosłużylekcjonarz

·  wyjaśnia pojęcie wspólnoty

·  podaje przykłady motywów biblijnych w sztuce

·  rozpoznajekapłanówpracującychwmiejscowejparafiiorazpodajeichimionainazwiska

·  wymieniadobramaterialneiduchowe, zktórychkorzystawparafii(ofiarowaneprzezwiernychwhistorii)

·  wskazuje, gdzie jest katedra i seminarium duchowne

·  wymienia najważniejsze sanktuaria swojej diecezji

·  omawia najważniejsze wydarzenia z historii swojej diecezji

·  wymieniagrupy,ruchyiwspólnotydziałającenaterenieparafii

·  wymieniaróżneformyżyciapoświęconegoBogu

·  przedstawia cechy charakterystyczne dla świętych

·  wskazuje, że celem posługi kapłana, jak i apostolstwa świeckich jest zbawienie własne i pomoc w zbawieniu innych ludzi

·  wymienia sposoby obecności Chrystusa w liturgii

·  wymieniaróżneformyliturgiiKościoła

·  wymieniaiomawiacykleczytańmszalnych(dwuletnicyklnadnipowszednieitrzyletninaniedziele)

·  podaje przykłady wspólnotowej lektury Pisma Świętego

·  wymienia najbardziej znane dzieła sztuki religijnej (z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby, muzyki)

·  opowiadahistorięswojegokościołaparafialnego.

·  wskazuje, w jaki sposób wyrażawięźzeswojąparafią

·  wyjaśnia rolę sanktuariów w życiu społecznym i narodowym

·  charakteryzujedziałalnośćwybranychgrup

·  uzasadniapotrzebęiwartośćprzynależnościdorówieśniczychgrupocharakterzereligijnym

·  interpretujesłowaChrystusaiKościoławzywającedożyciakonsekrowanego

·  wyrażazainteresowanieformążyciapoświęconegoBogu

·  uzasadnia potrzebę apostolstwa świeckich

·  charakteryzuje wzajemne relacje członków Kościoła

·  podaje przykłady swojej troski o zbawienie własne i innych

·  charakteryzuje działanie Boga i człowieka w liturgii

·  uzasadnia, że uczestnicząc w liturgii spotykamy Chrystusa zmartwychwstałego

·  uzasadnia swe pragnienie spotykania się z Chrystusem przez świadome i czynne uczestnictwo w liturgii Kościoła

·  formułujeargumentyzauczestnictwemwliturgii

·  uzasadnia,żeczytaneirozważanepodczasliturgiitekstybiblijnesąkierowanymdonassłowemBoga

·  wyjaśniaznaczeniekreślonychnaczole,ustachisercukrzyżykówprzedczytaniemEwangelii

·  potrafiposługiwaćsięlekcjonarzem

·  charakteryzuje Kościół jako wspólnotę wspólnot

·  omawia schemat biblijnego spotkania w ramach wybranej wspólnoty

·  wyjaśnia związek życia chrześcijanina z rozważanym we wspólnocie lub indywidualnie słowem Bożym

·  podejmuje samodzielne próby rozmowy ze słowem Bożym i dzieli się z klasą swym doświadczeniem

·  rozpoznaje elementy sztuki sakralnej w swojej świątyni

·  wskazuje, w jaki sposób kształtuje w sobie wrażliwość na piękno

·  uzasadnia, dlaczego modlisięzażyjącychizmarłychofiarodawcównarzeczparafii

·  uzasadnia, dlaczego chętnie bierze udział w pielgrzymce do wybranego sanktuarium

·  dzieli się przeżyciami związanymi z pobytem w sanktuarium

·  dokonujewyborugrupy,wktórejczułbysiędobrzeimógłbysięrozwijaćemocjonalnieiduchowo

·  uzasadnia, dlaczego modlisięzaróżnestanywKościele

·  referuje, w jaki sposób poszukujewłasnejdrogiżyciowej

·  określa swoje miejsce w Kościele

·  wskazuje, w jaki sposób angażuje się w życie Kościoła

·  angażuje się w przygotowanie liturgii Mszy Świętej

·  uzasadnia,żedożyciaprawdziwiechrześcijańskiegokoniecznajeststaławięźzChrystusem

·  uzasadnia własne pragnieniepodtrzymywaniaiciągłegoodnawianiawięzizChrystusempoprzezżyciesakramentalne

·  uzasadnia, dlaczego zszacunkiemiuwagąsłuchasłowaBożego

·  wskazuje, w jaki sposób zachęca rodziców i rodzeństwo do rodzinnej lektury Pisma Świętego

·  charakteryzuje motywy powstawania religijnych dzieł sztuki

·  uzasadnia swój szacunek wobec dzieł sztuki sakralnej

·  referuje, jakie działaniapodejmujenarzeczparafii, inspirując donichswoichkolegów

·  wskazuje, w jaki sposób angażujesięwdziałalnośćwybranejgrupy

·  referuje wobec klasy swe uczestnictwo w spotkaniach grupy rozważającej słowo Boże

 

V.
Europa

·  podaje przykłady zetknięcia się św. Pawła z kulturą grecką i rzymską

·  wymienia najwcześniejszych misjonarzy niosących Ewangelię w różnych częściach Europy

·  definiuje pojęcia: monastycyzm, reguła zakonna, benedyktyni

·  definiuje pojęcia: patriarcha, schizma, prawosławie, ikona, cerkiew

·  podaje, kim był Grzegorz VII i czego dotyczyły wydane przez niego dekrety reformatorskie

·  wymienia uniwersytety średniowiecznej Europy

·  definiuje pojęcia: zakon żebraczy, habit, kwesta

·  określa, na czym polega świętość Kościoła

·  definiuje pojęcia: inkwizycja i herezja

·  wymienia przyczyny reformacji i reformy katolickiej

·  wymienia głównych reprezentantów epoki reformacji

·  definiuje pojęcia: deizm, masoneria, racjonalizm, modernizm

·  definiuje pojęcie inkulturacji

·  na podstawie wypowiedzi Jana Pawła II podaje przykłady współczesnych „areopagów”

·  podaje w zarysie kolejność chrystianizacji poszczególnych ludów i terytoriów Europy

·  prezentuje koleje życia św. Benedykta z Nursji

·  podaje znaczenie sentencji „ora et labora”

·  wymienia przyczyny i następstwa podziału na Kościół wschodni i zachodni

·  wymienia patriarchaty Kościoła wschodniego

·  wymienia owoce reformy gregoriańskiej

·  definiuje pojęcia: inwestytura, symonia, ekskomunika

·  prezentuje dziedziny wiedzy studiowane w średniowieczu

·  prezentuje dorobek św. Tomasza z Akwinu

·  podaje nazwiska wierzących ludzi nauki ze średniowiecza (M. Kopernik, M. Trąba, S. Hozjusz, Z. Oleśnicki) i tych, którzy żyją współcześnie

·  wymienia zakonny żebracze i ich założycieli

·  wskazuje współczesne sposoby pozyskiwania dóbr nawiązujące do franciszkańskiego żebractwa

·  wymienia przyczyny powstania inkwizycji

·  prezentuje stanowisko współczesnego Kościoła wobec inkwizycji

·  wyraża postawę akceptacji i tolerancji wobec drugiego człowieka

·  podaje datę Soboru Trydenckiego i wymienia główne postanowienia

·  wymienia wartości, którymi Kościoły reformacji ubogaciły chrześcijaństwo

·  wymienia autentyczne osiągnięcia epoki oświecenia

·  wymienia zagrożenia wiary zawarte w filozofii oświecenia

·  charakteryzuje postawę św. Pawła wobec przejawów kultury greckiej i rzymskiej

·  wyraża szacunek dla ludzi o innych poglądach

·  wskazuje, w jaki sposób szuka wyjaśnienia napotkanych trudności w celu pogłębienia własnej wiary

·  charakteryzuje działalność ewangelizacyjną pierwszych misjonarzy

·  opisuje przemiany cywilizacyjne związane z wprowadzeniem chrześcijaństwa

·  charakteryzuje benedyktyńską regułę zakonną, ukazując jej aktualność dla współczesnego człowieka

·  omawia zakonne życie benedyktynów

·  wyjaśnia zaangażowanie chrześcijan w tworzenie kultury

·  referuje, w jaki sposób walczy z bezczynnością i lenistwem

·  ocenia przyczyny i skutki schizmy wschodniej

·  wykazuje podobieństwa i różnice między Kościołem rzymskokatolickim i prawosławnym

·  układa modlitwę w intencji zjednoczenia wszystkich chrześcijan

·  wyraża szacunek względem braci prawosławnych

·  krytycznie ocenia stosunki państwo – Kościół przed reformą gregoriańską

·  charakteryzuje główne założenia reformy

·  charakteryzuje wkład ludzi wierzących w rozwój ludzkiej wiedzy

·  wskazuje, gdzie szuka kompetentnej pomocy w rozwiązywaniu wątpliwości w wierze

·  uzasadnia religijny sens ubóstwa i żebractwa

·  opisuje habit franciszkański

·  uzasadnia, dlaczego chętnie dzieli się z ubogimi

·  potrafi ocenić zło płynące z inkwizycji

·  charakteryzuje metody walki z heretykami stosowane przez inkwizycję

·  uzasadnia swą postawę mężnego wyznawania wiary w Chrystusa oraz miłości względem drugiego człowieka

·  charakteryzuje problemy Kościoła zachodniego i jego wewnętrzne próby odnowy

·  wyjaśnia, na czym polegał rozłam w Kościele Zachodnim

·  charakteryzuje ruch ekumeniczny

·  wyraża postawę tolerancji religijnej i szacunku wobec przedstawicieli innych wyznań

·  wyraża więź ze swoim Kościołem oraz docenia osiągnięcia i wartości Kościołów reformacji

·  uzasadnia nielogiczność poglądów przeciwstawiających wiarę rozumowi

·  opisuje przebieg prześladowań Kościoła w okresie rewolucji francuskiej

·  uzasadnia, że wiara i rozum wzajemnie się uzupełniają i nie może być między nimi sprzeczności

·  uzasadnia swe przekonanie, że rozum potrzebuje wiary dla lepszego poznania rzeczywistości

·  omawia problemy związane z inkulturacją chrześcijaństwa w pierwszych wiekach

·  podaje przykłady sytuacji, gdy w różnych środowiskach odważnie przyznaje się do Chrystusa i Kościoła

·  uzasadnia wartość chrześcijańskich zasad w kształtowaniu się i rozwoju europejskich społeczeństw

·  uzasadnia wybór św. Benedykta na głównego patrona Europy

·  omawia wpływ św. Benedykta i benedyktynów na rozwój cywilizacji i kultury europejskiej

·  omawia znaczenie modlitwy i pracy wswej trosce o własny rozwój duchowy

·  charakteryzuje działania ekumeniczne Kościoła prawosławnego i katolickiego

·  wyjaśnia znaczenie reformy Grzegorza VII dla Kościoła w Europie zachodniej i w Polsce

·  uzasadnia swą gotowość respektowania obowiązków i praw Polaka katolika zawartych w Konstytucji RP

·  omawia, w jaki sposób angażuje się w pogłębianie wiedzy i wiary

·  ukazuje wartość rezygnacji z dóbr materialnych na rzecz wzrostu duchowego

·  poprawnie interpretuje fragmenty z Biblii i listu Jana Pawła II „Tertio millennio adveniente”

·  uzasadnia, dlaczego przebacza i prosi o przebaczenie

·  omawia działanie reformatorów katolickich oraz założycieli nowych Kościołów reformacji

·  omawia podobieństwa i różnice katolicyzmu, luteranizmu i kalwinizmu

·  uzasadnia, dlaczego modli się o jedność chrześcijan

·  charakteryzuje intelektualne postawy oświecenia

·  wskazuje wartości i zagrożenia kryjące się w myśli oświeceniowej

·  uzasadnia, dlaczego deizm i ideologia masońska nie da się pogodzić z nauką Kościoła katolickiego

·  uzasadnia swą krytyczną postawę wobec ideologii niezgodnych z wiarą katolicką

·  wskazuje, w jaki sposób włącza się w działania ekumeniczne Kościoła

·  uzasadnia, dlaczego krytycznie odnosi się do wypowiedzi odrzucających chrześcijańskie wartości (oparte na dekalogu i Ewangelii)

·  referuje swe uczestnictwo w kwestach na cele charytatywne

 

VI. Mój rozwój

·  definiuje pojęcia: pokora, pycha

·  wymieniaprośbyzawartewModlitwiePańskiej

·  określa, czym jest modlitwa,

·  definiuje pojęcia: wychowanie, samowychowanie

·  podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu rówieśników na życie

·  wymieniaswojezdolnościorazpozytywnecechycharakteru

·  określa, czym są obiektywne normy moralne oraz na czym polega relatywizm moralny

·  wymieniaważniejszefaktyzżyciaSalomona

·  definiujemądrośćiwymieniajejprzejawy

·  wymienia swoje najważniejsze obowiązki

·  wymienia swoje najważniejsze zainteresowania

·  podaje biblijne przykłady pokory i pychy

·  podaje przykłady ludzi, którzy swoje życie opierali na modlitwie

·  określa różne sposoby postrzegania relacji z Bogiem i innymi w zależności od wieku (1 Kor 13,11)

·  wskazuje zmiany zachodzące we własnym postrzeganiu Boga i ludzi

·  podaje,zaconajczęściejjestchwalonyazacokrytykowany

·  poddajerefleksjiróżnice,jakiedostrzegamiędzywłasnymwyobrażeniemsiebieatym,jakpostrzegajągoinni

·  definiuje pojęcie prawo naturalne

·  podaje przykłady praw, które obowiązują każdego i w każdym czasie, oraz takich, które ludzie mogą ustanawiać i modyfikować

·  wskazujeróżnicemiędzymądrościąBożąaludzką

·  omawiaprzejawymądrościSalomona

·  podaje przykłady ludzi (uczniów, sportowców, naukowców…), którzy osiągnęli sukces dzięki wytężonej pracy

·  określa, kim chce zostać i co robić w dorosłym życiu

·  interpretuje teksty biblijne mówiące o pokorze i pysze (Łk 18,10-14; J 13,5.16; Rz 12,16)

·  wyjaśnia znaczenie tych postaw w rozwoju relacji do samego siebie, Boga i ludzi

·  interpretujetreśćModlitwyPańskiejjakoprogramdrogichrześcijanina

·  uzasadniapotrzebęsystematycznejmodlitwy

·  charakteryzuje znaczenie modlitwy w życiu wybranych świętych (bł. Teresa z Kalkuty, św. O. Pio, Marta Robin)

·  uzasadnia, dlaczego warto dobrze się modlić

·  uzasadnia wartość codziennej modlitwy w pogłębianiu swejosobistej relacji z Bogiem

·  wyjaśnia,czemusłużywychowanie,doczegozmierza,ktouczestniczywtymprocesie,ktonimkierujeiodczegozależyefektwychowawczy

·  uzasadnia, że wraz z dorastaniem powinna dokonywać się zmiana relacji z ludźmi

·  charakteryzujezasadywypowiadaniaopiniioludziachiprzyjmowaniawypowiedzinaswójtemat

·  zgodnościąispokojemprzyjmujeopinieinnychnaswójtemat

·  uzasadnia potrzebę respektowania obiektywnych norm moralnych

·  potrafiwłaściwieoceniaćczyny,nazywajączłozłem,adobrodobrem

·  uzasadniapotrzebęBożejpomocywdokonywaniu mądrych wyborów

·  podaje przykłady dokonywanych przez siebie mądrych,zgodnych zwolą Bożą wyborów

·  podaje przykłady właściwie podjętych przez siebie decyzji iichowoce, za które dziękuje Bogu

·  podaje przykłady prac, zajęć, które podejmuje z chęcią, oraz takich, do których czuje się przymuszany

·  interpretuje przypowieść o talentach

·  podaje przykłady wykorzystywania swoich umiejętności dla dobra własnego i innych

·  charakteryzuje sposób realizacji własnej drogi życiowej, określając cele dalsze i bliższe

·  opracowuje plan rozwoju ujawnionych zainteresowań i osiągania życiowych celów

·  wskazuje i charakteryzuje sposoby kształtowania postawy pokory i wyzwalania się z pychy

·  formułujewłasnąmodlitwę,wzorującsięnaModlitwiePańskiej

·  uzasadnia związek swej codziennej systematycznej modlitwy z postawą zaufaniaBogu

·  omawia trudności napotykane przy modlitwie i wskazuje sposoby ich pokonywania

·  uzasadnia,cowprocesiesamowychowaniaprowadzinasdoChrystusa,aconasodNiegooddala

·  podaje przykłady konkretnych wymagań, jakie stawia sobie w aspekcie samowychowania

·  uzasadnia, że nastolatek powinien budować nową wizję obrazu Boga i relacji z Nim

·  uzasadniapotrzebękonfrontacjiwłasnegoobrazusiebiezopiniamiinnych

·  wskazuje, w jaki sposób dążydolepszegopoznaniasiebie

·  charakteryzuje zgubne skutki odrzucenia obiektywnych norm moralnych

·  rozpoznaje i właściwie ocenia spotykane w mediach wypowiedzi promujące relatywizm moralny

·  wskazuje przejawy swej odpowiedzialnościzarozwójdarów,któreotrzymałodBoga

·  uzasadnia potrzebę pracowitości dla rozwoju zarówno jednostek wybitnych, jak i przeciętnych uzdolnień

·  relacjonuje realizację swojego projektu

·  wskazuje sytuacje, gdy prosi Boga o pomoc w realizacji życiowych planów

·  podaje przykłady sytuacji, gdy wyrażasprzeciwwobeclansowaniarelatywizmumoralnego

·  omawia, w jaki sposób poszukuje dojrzalszych form spotykania się z Bogiem i innymi

VII. Wydarzenia zbawcze

(tematy 59-61)

·  podaje, że Wielki Post to czas rozważania Męki Pana Jezusa

·  wskazuje tekst biblijny o zmartwychwstaniu Mk 16,1-14

·  określa,naczympolegadziełonowejewangelizacji

·  wskazuje tekst biblijny o cierpieniu Jezusa (Mt 27,27-44)

·  wymienia osoby, które spotkały Chrystusa zmartwychwstałego

·  wskazujeprzyczynyodchodzeniaodChrystusawspółczesnegoczłowieka

·  podajeprzykłady,jakmożeewangelizowaćwswojejparafii

·  interpretuje tekst biblijny o drodze krzyżowej i śmierci Jezusa

·  relacjonuje swój udział rekolekcjach wielkopostnych

·  interpretuje tekst Sekwencji wielkanocnej

·  wyjaśnia symbolikę Grobu Pańskiego

·  uzasadnia, dlaczego uczestniczy we Mszy Świętej w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

·  uzasadnia,żeprzyjmującsakramentywewspólnocieparafialnejstajemysięodpowiedzialnizadziełoewangelizacyjneKościoła

·  wyjaśnia,żewparafiikażdypowinienodnaleźćwłasnemiejsceizadaniedospełnienia

·  podaje przykłady sytuacji, gdy ewangelizujeprzezdawanieświadectwa w swoimśrodowisku

·  na podstawie tekstu Gorzkich żali i rozważań nabożeństwa drogi krzyżowej opisuje cierpienia Jezusa dla naszego zbawienia

·  opisuje zmartwychwstanie Chrystusa jako wypełnienie Bożej tajemnicy zbawienia, która uobecnia się w tajemnicy przemiany chleba w Ciało i wina w Krew

·  uzasadnia,żedziełonowejewangelizacjidokonujesięwtedy,gdyczłowiekpoddajesiędziałaniuDuchaŚwiętego

·  relacjonuje swój udział w czuwaniu w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego