System oceniania – Muzyka

System Oceniania z Muzyki

 

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie na zajęciach z muzyki bierze się przede wszystkim pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II obszary aktywności ucznia.

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum cztery oceny. W uzasadnionych przypadkach np. długotrwała usprawiedliwiona nieobecność, nauczyciel ma prawo odstąpić od tego wymogu i poinformować o tym uczniów

4. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

5. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania jeden raz w ciągu jednego semestru.

6. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, gry na instrumencie, śpiewu na najbliższej lekcji.

7. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub występy artystyczne.

8.Uczniowie mają obowiązek posiadania zeszytu w pięciolinię, który podlega ocenie cząstkowej.

9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z każdej aktywności

II.OBSZARY AKTYWNOŚCI

Na lekcjach muzyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

1. Ekspresja muzyczna:

 • Śpiew, jako źródło przeżyć estetycznych
 • Muzyczne ćwiczenia improwizacyjne, jako forma zaspokojenia potrzeby aktywności i pobudzania myślenia twórczego

2. Rozwijanie wyobraźni i zdolności muzycznych:

 • Kształcenie poczucia rytmu, uwrażliwienie na dynamikę, tempo i artykulację
 • Rozwijanie słuchu wysokościowego, barwowego i harmonicznego

3. Kształcenie percepcji i estetycznych przeżyć muzycznych:

 • Brzmienie i środki wykonawcze: głosy, instrumenty, zespoły
 • Zasady tworzenia muzyki
 • Treści i funkcje muzyki
 • Odczucie stylu muzycznego

4. Gra na instrumencie.

5. Wypowiedzi na temat muzyki

III. POZIOM WYMAGAŃ

Ocena wyników nauczania w przedmiocie muzyka jest szczególna ze względu na duże różnice uzdolnień uczniów. Uwzględniać należy realne osiągnięcia ucznia oraz jego postawę wobec stawianych zadań i pracę wkładaną w ich wykonanie

IV. NARZĘDZIA POMIARU

 • Sprawdzian wiadomości
 • Odpowiedź ustna
 • Praca domowa
 • Aktywność ucznia na lekcji
 • Aktywność ucznia pozalekcyjna
 • Udział ucznia w chórze szkolnym jest nagradzany oceną celującą
 • Inna aktywność ucznia w tej dziedzinie – gra na instrumencie w szkole jest nagradzana ocena celującą.

V KRYTERIUM OCENIANIA

Celujący – Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 • Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie.
 • Samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne
 • Szczególnie aktywnie bierze udział w muzycznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych, olimpiadach artystycznych, programach artystycznych prezentowanych w szkole i środowisku
 • Śpiewa w chórze szkolnym,
 • Gra na instrumencie i wykorzystuje to na rzecz szkoły

 

Bardzo dobry – Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który:

 • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania dla danej klasy
 • Umiejętnie wykorzystuje posiadana wiedzę w ćwiczeniach praktycznych
 • Wykazuje dużą aktywność na lekcjach i w różnych formach zajęć pozalekcyjnych

 

Dobry – Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • Nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania dla danej klasy
 • Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach praktycznych
 • Bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych

 

Dostateczny – Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

 • Częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania w danej klasie
 • Potrafi wykonać niektóre zadania z zakresu śpiewu i gry, tworzenia i percepcji przy pomocy nauczyciela
 • Wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem

 

Dopuszczający – Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

 • Ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekreślają one możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w dalszej edukacji
 • Nie potrafi samodzielnie wykonać zadań w poszczególnych formach aktywności
 • Niechętnie uczestniczy w zajęciach

 

Niedostateczny – Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Nie opanował jakichkolwiek wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania dla danej klasy
 • Posiada lekceważący stosunek do przedmiotu
 • Wykazuje całkowitą bierność na lekcjach

 

Przy ocenianiu z muzyki uwzględnia przede wszystkim zaangażowanie i wysiłek włożony przez ucznia i jego stosunek do przedmiotu dostosowuje się także wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje również w stosunku do ucznia posiadającego opinię poradni pedagogiczno – psychologicznej / lub innej poradni specjalistycznej/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego. Przypadku ucznia z opinią poradni zastosowane zostanie indywidualne podejście do ucznia oraz wyznaczanie mniejszych partii materiału do nauki.

 

Sam fakt uczęszczania m. in.: do szkoły muzycznej, działalności w zespole wokalnym poza szkołą, nie będzie dla nauczyciela muzyki podstawą do podwyższenia oceny na semestr i końcoworocznej, na ocenę wyższą od przewidywanej, gdy uczeń nie bierze udziału w „życiu artystycznym” szkoły.