Miejski konkurs pt. „Moje ukochane zwierzęta”

Miejski konkurs plastyczny: pt. "Jesienne skarby"

Miejski konkurs pt. „Moje ukochane zwierzęta”

Organizator konkursu:
Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku.

Cele konkursu:
– poznawanie królestwa zwierząt,
– wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i kontaktami z nimi,
– motywowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o środowisku naturalnym człowieka i jego zagrożeniach we współczesnym świecie.

Regulamin konkursu:
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie dzieci z przedszkoli, a także uczniów szkół podstawowych.
Pracę plastyczną należy wykonać dowolną techniką w formacie A4.
Tematem pracy ma być zwierzę dzikie, domowe lub gatunki ginące.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
– przedszkolaki
– klasy I-III

Kryteria oceny pracy plastycznej:
– zgodność z tematem konkursu,
– oryginalność interpretacji plastycznej tematu, samodzielność i indywidualizm,
– poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi,

Nagrody:
Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy za wyróżnienia.
Przewiduje się urządzenie wystawy pokonkursowej.
Prace dostarczamy w nieprzekraczalnym terminie 10 czerwca 2018r. do Sekretariatu szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
ul. Palmowa 28
15-795 Białystok
tel. 85 653 43 78 fax 85 653 19 81
Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu zamieszczonym poniżej.
661-597-111

Do pracy należy dołączyć:
– adres i telefon szkoły ,
– imię i nazwisko autora,
– wiek autora (klasę),
– imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

Załącznik nr 1
W związku z organizacją konkursu: „Moje ukochane zwierzęta” : wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.
……………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawne

Dorota Hapunik