Miejski konkurs ,,Żyjemy w zgodzie z naturą”

Miejski konkurs plastyczny: pt. "Jesienne skarby"

REGULAMIN KONKURSU TYDZIEŃ Z EKOLOGIĄ POD HASŁEM
,,ŻYJEMY W ZGODZIE Z NATURĄ”

 I. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• uczestnicy konkursu- uczniowie klas 0- III szkół podstawowych z miasta Białegostoku;
• w ramach konkursu rozpatrywane będą tylko prace indywidualne;
• każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora- klasa, imię
i nazwisko opiekuna, adres placówki, nr telefonu kontaktowego do szkoły;
• do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1)
• prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane;
• nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
II. CELE KONKURSU:
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
• kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach;
• uświadomienie dzieciom zagrożeń cywilizacyjnych dla środowiska naturalnego i wskazanie możliwości walki z tymi zagrożeniami.
III. PROPONUJEMY:
KONKURS PLASTYCZNY na plakat promujący zdrową i czystą Ziemię (technika dowolna)
KONKURS NA INSTALACJĘ (z użyciem surowców wtórnych)
IV. SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH:
• ostateczny termin przyjmowania prac upływa 25.04.2018r.
• prace można składać w salach nr 1, 4, 104 lub wysłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28,
15- 795 Białystok
V. OCENA I NAGRODY:
• uczestnicy zostaną podzieleni na 2 kategorie: I grupa – dzieci z kl. 0- I, II grupa – kl. II – III;
• prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatorów według następujących kryteriów: pomysłowość i oryginalność, zgodność z tematem, zastosowane techniki, estetyka wykonania;
• spośród prac biorących udział w konkursie z każdej grupy wiekowej komisja wyłoni
3 zwycięzców oraz 5 osób wyróżnionych;
• laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, osoby wyróżnione otrzymają pamiątkowe dyplomy;
• nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, przy ul. Palmowej 28;
• wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród i wyróżnień zostanie podany na stronie internetowej szkoły;

Organizatorzy: Barbara Rzepniewska , Urszula Adamska- Królik, Marta Grabowska

Załącznik nr 1

W związku z organizacją konkursu: TYDZIEŃ Z EKOLOGIĄ pod hasłem ,,Żyjemy w zgodzie
z naturą” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka …………………………………………………… na stronach internetowych organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.
……………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)