Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego oddziału przedszkolnego

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.
W związku z powyższym potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej następuje poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
Formularz oświadczenia jest dostępny w przedszkolu i szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

Oświadczenia należy podpisać w dniach 28 marca – 5 kwietnia w pokoju nr 12 w godzinach 8 – 14.