VII Edycja Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka

festiwal06

Obrazek wyróżniający - logo szkołySzkoła Podstawowa nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego
w Białymstoku

 VII Edycja Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka

Miejski konkurs, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas 0-IV i ich dziadków

Cele konkursu:
• Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych i wokalnych.
• Wzmacnianie więzi z rodziną, dziadkami,
• Odczuwanie uczuć i pragnień bliskich sobie ludzi,
• Okazywanie szacunku do dawnej kultury i zwyczajów,
• Ukazywanie wartości odległych czasów.

Kategorie wiekowe:

I kategoria – klasy 0 – 1         II kategoria – klasy 2 – 3         III kategoria – klasy 4

IV kategoria – dzieci śpiewające wspólnie z babciami lub dziadkami

Prosimy o zorganizowanie  wewnątrzszkolnych eliminacji  oraz wyznaczenie jednego opiekuna, który będzie kontaktował się z organizatorami.

Kryteria oceniania:

Jury oceniać będzie: walory głosowe, dykcję, interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, ogólny wyraz artystyczny(przebranie, akompaniament).

 Termin eliminacji:

            5 kwietnia 2018r. godz. 8.30- stołówka szkolna

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu: 

  1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 6 do 10lat.
  2. Każda placówka może zgłosić do 4 solistów.
  3. Każdy z uczestników przygotowuje jedną piosenkę śpiewaną kiedyś przez dziadków, pradziadków lub z ich czasów (mile widziane piosenki z 20-lecia międzywojennego lub żołnierskie) Prosimy, aby czas trwania prezentowanej piosenki nie przekraczał 2 minut.
  4. Utwór można wykonać zarówno z własnym akompaniamentem jak i podkładem muzycznym.
  5. Podkład muzyczny należy dostarczyć w formie elektronicznej do organizatorów festiwalu przesyłając plik muzyczny (Mp3), na adres myszalinda@poczta.fm
   lub kontaktując się osobiście w terminie do 28.03.2018r.(sala 106).
  6. Nad przesłuchaniami będzie czuwać jury, które wyłoni laureatów.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub przedłużenia konkursu
   w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.
  8. W dniu 4.04.2018r. na stronie szkoły zostanie opublikowana lista uczestników
   oraz kolejność ich występowania.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronach internetowych SP 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu. Pisemne potwierdzenie prawnego opiekuna dziecka- zgłoszenie.

 

 

 

Inauguracja konkursu

Nagrody oraz dyplomy wręczone zostaną laureatom w Muzeum Wojska w Białymstoku, podczas którego nagrodzeni laureaci proszeni będą o ponowne wykonanie swoich utworów. Prosimy zatem o podanie w zgłoszeniu bezpośredniego kontaktu do opiekuna uczestnika w celu poinformowania o terminie inauguracji.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia będą przyjmowane do 28.03.2018r.Prosimy wysyłać je na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47

 1. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO
 2. PALMOWA 28 W BIAŁYMSTOKU

(z dopiskiem „FESTIWAL PIOSENKI Z CZASÓW BABCI I DZIADKA”)

elektronicznie lub telefonicznie (organizatorzy konkursu):

Agnieszka Myszkowska         myszalinda@poczta.fm ; tel. 607703830

Ewa Wojciuk                          ewadw@interia.eu ; tel. 669429105


KARTA ZGŁOSZENIOWA

 Imię i nazwisko solisty…………………………………………………………………………………

Wiek dziecka……………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………

Tytuł wykonywanego utworu…………………………………………………………………………

Numer szkoły i nr telefonu opiekuna- nauczyciela…………………………………………

 W związku z organizacją „Festiwalu piosenki z czasów Babci i Dziadka” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)