Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych

Obrazek wyróżniający - zawody sportowe

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

na rok szkolny 2018/2019

 1. Warunki przyjęcia ucznia do klasy sportowej:
  1. Kandydatem do klasy czwartej sportowej może być:
   1. uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku, urodzony w roku 2008 i później
   2. wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
   3. wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza,
   4. osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,
   5. jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego.
   6. złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.
   7. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do klasy.
 2. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
  1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
  2. W skład komisji wchodzą:
   • wicedyrektor jako przewodniczący,
   • 2 nauczycieli wychowania fizycznego.
  3. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna:
   1. ustala terminy i sposoby kwalifikacji,
   2. podaje do wiadomości kandydatom i rodzicom informacje o warunkach rekrutacji, terminach treningów, testów sprawdzających, itp.
   3. przeprowadza testy sprawności fizycznej i ogłasza wyniki testów,
   4. konsultuje listę kandydatów z wychowawcami klas III,
   5. ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej.
  4. Terminy rekrutacji uczniów do klasy IV sportowej na rok szkolny 2018/2019
   • 1 – 9 marca 2018 roku do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV sportowej;
   • 12 i 13 marca 2018 roku testy sprawnościowe;
   • 14 marca 2018 roku lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;
   • do 15 kwietnia 2018 dostarczenie przez kandydatów zaświadczenia lekarskiego o zdolności podjęcia nauki w klasie sportowej koszykarskiej;
   • 27 czerwca 2018 lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy czwartej sportowej;
   • 29 czerwca 2018 lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy czwartej sportowej.
  5. Testy sprawności fizycznej
   • próba szybkości
   • próba siły
   • próba ogólnej koordynacji – zwinnościowy tor przeszkód
   • próba wytrzymałości
  6. Wymagana dokumentacja dziecka:
   1. wniosek o przyjęcie do klasy sportowej,
   2. zaświadczenie lekarskie o zdolności podjęcia nauki w klasie sportowej koszykarskiej (po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawności)
   3. świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza szkoły),
   4. pisemna zgoda Rodziców (prawnych opiekunów) na przeniesienie dziecka do klasy sportowej.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rekrutację w terminie dodatkowym lub w  postępowaniu uzupełniającym.
 4. Obowiązki ucznia klasy sportowej
  1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.
  2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin obowiązującego w danej klasie (w tym 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu).
  3. Uczniowie klasy sportowej mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.
  4. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów sportowych.
  5. Uczniowie klas sportowych za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).
  6. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą klasy, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do klasy ogólnej.
  7. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub wychowawcy mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do klasy ogólnej.
  8. Dopuszcza się możliwość przesunięcia ucznia z klasy ogólnej do klasy sportowej w trakcie roku szkolnego wykazującego szczególne predyspozycje do uprawiania koszykówki.
  9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.