Miejski konkurs plastyczny : „Kartka Wielkanocna”

Konkurs: Kartka Wielkanocna

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY:
„KARTKA WIELKANOCNA”

1. Organizator konkursu:
Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku.
2. Temat:
Tematem konkursu jest kartka z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
3. Cel konkursu:
– rozwijanie wrażliwości estetycznej,
– kultywowanie tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi,
– rozwijanie wyobraźni, a także pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
4. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – III.
5. Warunki konkursu:
– każdy uczestnik może dostarczyć jedną kartkę,
– technik wykonania prac jest dowolna,
– format kartki max. A5,
– każda kartka powinna mieć niezapisany środek,
– praca musi posiadać przyczepioną (nie przyklejoną!) tabliczkę z danymi uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, wiek, imię i nazwisko opiekuna,
– prace należy dostarczyć osobiście do sali nr 106 (I piętro) lub wysłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku
ul. Palmowa 28
15- 795, Białystok
6. Terminy:
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 19.03.2018 r.
7. Ocena prac:
Przy ocenie kartek komisja zastosuje następujące kryteria:
– estetyka wykonania,
– walory artystyczne pracy,
– zastosowane techniki,
– nawiązanie do tradycji.
8. Postanowienia ogólne:
– nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 30.03. 2018 r.
– prace przechodzą na własność organizatora i wezmą udział w kiermaszu szkolnym z którego dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne,
– udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).

Organizatorzy:
Dorota Suprunowicz
Ewa Wojciuk
Agnieszka Zdrojkowska

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Ewa Wojciuk (sala nr 106),
nr kom. 669429105.

Załącznik nr 1

W związku z organizacją konkursu „Kartka Wielkanocna” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka …………………………………………………… na stronach internetowych organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………………………

podpis rodzica (opiekuna prawnego)