Miejski konkurs plastyczno-techniczny: „Gra ortograficzna”

Zapraszamy do wzięcia udziału w

Miejskim konkursie plastyczno-technicznym

„ Gra ortograficzna”

organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 47 w Białymstoku

Cele konkursu:

 • doskonalenie znajomości stosowania zasad ortograficznych
 • ukazanie zasad ortograficznych w grach
 • popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień
 • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do uczniów klas II-III szkół podstawowych
 • termin nadsyłania prac do 13.04.2018r na adres Szkoła Podstawowa Nr 47z dopiskiem- „ gra ortograficzna”
 • 15-795 Białystok ul. Palmowa 28 lub osobiście do sekretariatu szkoły
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 16.04.2018r

 

 • ilość prac z jednej placówki jest – nieograniczona
 • osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie
 • każda praca powinna być czytelnie podpisana:
 • imię i nazwisko ucznia
 • klasa, numer i adres szkoły, numer telefonu placówki
 • nazwisko opiekuna/ nauczyciela
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
 • komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę:
 1. samodzielność wykonania
 2. pomysłowość i oryginalność
 3. estetykę
 4. prace związane ściśle z tematyką konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają:

 mgr Agnieszka Zdrojkowska

                                                                                  mgr Ewa Wojciuk

                                                                                          ( tel. kont. sekret. 85-65-34-378 )

W związku z organizacją konkursu „gra ortograficzna wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka …………………………………………………… na stronach internetowych organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………………………

podpis rodzica (opiekuna prawnego)