Miejski Konkurs Poetycki „Mistrz poprawnej polszczyzny”

Obrazek wyróżniający - język polski

Regulamin konkursu poetyckiego: „Mistrz poprawnej polszczyzny”

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU:
  Urszula Sierkowska, Małgorzata Nojszewska – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku im. Jana Klemensa Branickiego.
 2. CELE KONKURSU:
  • zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę dbania o poprawne posługiwanie się językiem ojczystym,
  • rozwijanie zainteresowań poezją,
  • rozwijanie wrażliwości, kreatywności i wyobraźni młodych twórców,
  • kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu poetyckiego,
  • aktywizowanie i promocja uczniów zdolnych
 3. ZASADY KONKURSU:
  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z miasta Białegostoku.
  2. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 6 uczestników.
  3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć 1 wiersz na temat: Bądź ą, ę. O stosowaniu polskich samogłosek nosowych w mowie i piśmie.
  4. Utwór poetycki należy napisać na komputerze.
  5. Wiersze napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi.
  6. Każdą pracę na odwrocie autor powinien podpisać (imię, nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię, nazwisko i nr telefonu opiekuna). Na pracy nie należy umieszczać żadnych innych danych.
  7. Kryteria oceny prac konkursowych:
   • zgodność treści wiersza z tematem
   • oryginalne ujęcie tematu
   • poprawność językowa
   • nowatorskie, ale funkcjonalne rozwiązania dotyczące budowy wiersza
  8. Przesłanie pracy na konkurs wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym załącznikiem.
  9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
  10. Prace konkursowe (wiersz) należy dostarczyć do 14 lutego 2018 roku na adres:
   Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego
   ul. Palmowa 28
   15-795 Białystok
   Z dopiskiem „Mistrz poprawnej polszczyzny”
  11. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
  12. Decyzja komisji jest niepodważalna.
  13. Szkoły i opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomieni telefonicznie do 19 lutego 2018 roku.
  14. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 21 lutego 2018 roku w SP nr 47 w MIĘDZYNARODOWYM DNIU JĘZYKA OJCZYSTEGO.
 4. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
  W razie pytań, wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
  • Urszula Sierkowska, tel.784 066 652
  email: urszula_sierkowska@wp.pl.
  • Małgorzata Nojszewska: tel. 505 559 122
  email: gosian81@op.pl

Serdecznie zachęcamy do sięgnięcia po pióro i do wzięcia udziału w konkursie.

 

Załącznik

W związku z organizacją miejskiego konkursu poetyckiego: „Mistrz poprawnej polszczyzny” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka …………………………………………………… na stronach internetowych organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922).

Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu w ich treść oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

W związku z organizacją miejskiego konkursu poetyckiego: „Mistrz poprawnej polszczyzny” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922).

Jestem świadomy, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu w ich treść oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………

Podpis opiekuna