Wyniki szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego

Lista uczniów z naszej szkoły zakwalifikowanych do stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego, ustalona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (http://www.kuratorium.bialystok.pl/konk_przedm/lu_sp.php)

  • Karzhaneuski Aleiksei
  • Kasumova Petimat
  • Shevel Anastasiya
  • Zhanchuraeva Birlant

Prace konkursowe ze stopnia szkolnego będą udostępniane do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu 13 i 14 grudnia 2017 roku. Udostępnienie pracy odbywać się będzie w obecności przewodniczącej komisji, p. K. Kruglicz, w środę i czwartek w godzinach pracy (zgodnie z planem nauczyciela). Prace konkursowe nie mogą być kserowane, fotografowane itp. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do złożenia odwołania od wyników konkursu, jeśli w trakcie oglądania pracy zauważą nieprawidłowości. Odwołanie od wyników stopnia szkolnego wnosi się do dyrektora szkoły, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia rejonowego. Dyrektor szkoły informuje wnoszącego odwołanie o wyniku. Decyzja Szkolnej Komisji Odwoławczej jest ostateczna.