Regulamin XI regionalnego konkursu „MISTRZ Origami”

Obrazek wyróżniający - origami

Regulamin XI regionalnego konkursu „MISTRZ Origami”

Logo wojewody podlaskiegoHerb województwa podlaskiegoMarszałek Województwa PodlaskiegoHerb miasta Białegostoku

 

 1. Tytuł: „Mistrz Origami”
 2. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 29.01.2002r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
 3. Organizatorzy:
  • Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku;
  • Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami;
 4. Cele edukacyjne konkursu: rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci, propagowanie sztuki origami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
 5. Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników:

Uczestnicy: dzieci z przedszkoli i klas I-VII szkół podstawowych województwa podlaskiego.

Termin nadsyłania prac: do 16 lutego 2018r.

na adres: Szkoła Podstawowa Nr 47, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28
lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu.

Zasady konkursu:

Prace będą oceniane w 3 kategoriach:

 • origami płaskie (prace własnego pomysłu) – dzieci 5 – 7 lat (wyłącznie prace indywidualne).
  Prace płaskie należy nakleić na sztywniejsze podkłady.
 • origami przestrzenne i modułowe – wszystkie kategorie wiekowe, (dopuszczalne prace grupowe wykonane max. przez 2 osoby).
 • I Kategoria specjalna: prace na temat „Jak bezpiecznie spędzam czas?” – objęta honorowym patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku.
 • II Kategoria specjalna: „Kompozycje kwiatowe”

Jury wytypuje najlepsze prace z uwzględnieniem grup wiekowych: 5-7; 8-9; 10-14 lat.

Wszystkie prace powinny być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, nr telefonu, e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.

Jury oceniać będzie:

 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • atrakcyjność wizualną,
 • estetykę wykonania,
 • właściwy dobór użytego papieru.

Prace zrolowane lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, jak też nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Finał konkursu odbędzie się 3 marca 2018r. o godz. 10.00 podczas XVI ŚWIĘTA ORIGAMI w Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku.

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie podziękowania.

Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej www.sp47.bialystok.pl.

Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody nieodebrane do 30 marca 2018r. zostaną przekazane na cele charytatywne.

Nadesłane prace, jak też prawa autorskie, przechodzą na własność organizatorów.

Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły) osób biorących udział w konkursie.

Koordynatorzy projektu: mgr Jadwiga Filipowicz, mgr Barbara Grabowska, mgr Marta Słoma, mgr Marzenna Winsko.

 

Należy dołączyć do pracy:
W związku z organizacją XI Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka …………………………………………………… na stronach internetowych organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922).

Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu w ich treść oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

…………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)