Zakaz używania telefonów komórkowych

Obrazek wyróżniający - zakaz używania telefonów

Dyrektor Szkoły informuje, że decyzją Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim od dnia 1 grudnia 2017 roku na terenie szkoły uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami /opiekunami prawnymi uczeń może bezpłatnie skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.

W przypadku korzystania przez ucznia na terenie szkoły z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego:

  1. uczeń otrzymuje punkty ujemne zgodnie z zasadami WZO;
  2. telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły;
  3. po odbiór telefonu z sekretariatu zgłaszają się rodzice ucznia lub prawni opiekunowie.

Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w zeszycie do korespondencji / dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.