III edycja regionalnego konkursu krasomówczego „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

Obrazek wyróżniający - biblioteka

Zapraszamy do udziału w III edycji regionalnego konkursu krasomówczego
„Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”.

Organizator:

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku,
Palmowa 28, 15-795 Białystok,

tel. 85 653 43 78

 

Cele:

 • promowanie czytania książek o regionie;
 • pogłębianie wiedzy o małej ojczyźnie;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych i umiejętności literackich;
 • zachęcanie do podejmowania twórczych działań;
 • umożliwienie uczniom prezentacji umiejętności literackich.

 

Regulamin konkursu:

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie treści i słowna prezentacja podania, legendy lub klechdy o Podlasiu.
 • Maksymalny czas wystąpienia – 7 minut.
 • Ocenie podlegać będą:
  • kompozycja wypowiedzi;
  • dykcja, poprawne i wyraźne mówienie;
  • bogate i zróżnicowane słownictwo;
  • przestrzeganie określonego czasu.
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów.

 

Termin i miejsce konkursu:

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28,
  15-795 Białystok do dnia 6.11.2017 r.
 • Konkurs odbędzie się dnia 23.11.2017 r. (czwartek) , o godz. 9.00 w dolnej świetlicy

 

Kontakt:

 • Osoba do kontaktu w przypadku pytań dotyczących konkursu:
  Alina Borowska tel.: 85 653 43 78, wew. 21.

Karta zgłoszenia

 

Regionalny konkurs krasomówczy „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia
z babcinej szuflady”
Tytuł prezentowanego podania, legendy, klechdy:

 

Imię i nazwisko ucznia:

 

Klasa:

 

Nazwa szkoły:

 

Ulica:

 

Numer:

 

Kod pocztowy:

 

Miejscowość:

 

Nauczyciel/opiekun:

 

Tel. kontaktowy:

 

W związku z organizacją konkursu: „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady” : wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

…………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego