Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Szkoły Podstawowej Nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego
w Białymstoku

Autorzy programu:

 • Grabowska
 • Laskowska
 • Sak
 • Skorulska
 • Wierzbicka

Białystok, wrzesień 2017 rok

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)
 • Konwencja o ochronie praw dziecka i podstawowych wolności ( Dz.U. z 1993r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)
 • Konwencja o Prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz.526)
 • Art. 48, 53, 70, 72 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.)- art. 54 ust.2
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249). Na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013r. w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • Rządowy Program wychowania w szkołach i placówkach „Bezpieczna i przyjazna szkoła” z dnia 13 czerwca 2008r.

 

WPROWADZENIE

Funkcjonowanie dzieci i młodzieży w dzisiejszym świecie wiąże się z koniecznością poszukiwania własnej tożsamości, wartości, wzorców do naśladowania i sposobów radzenia sobie z zagrożeniami.

„Dlatego też we współczesnej szkole powinno się kłaść nacisk na kształtowanie jednostek twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią. W procesie tym ważne staje się rozwijanie osobowych cech wychowanka – w związku z tym wychowawca musi pomóc dzieciom i młodzieży rozwinąć zdolności umożliwiające rozumienie przez nich otaczającego ich świata na drodze samorefleksji dotyczącej zasadności własnych zachowań oraz rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych, które umożliwią dialog z innymi i z samym sobą. Nauczyciel, budując relacje oparte na zaufaniu, prowadzi z wychowankami rozmowę, poprzez którą uczy nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji”. – Borowik J., (2007), Nauczyciel jako twórca nowego ładu edukacyjnego, [w:], Laska E.I. (red.), Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 93. 21

W związku z powyższym, zdaniem J. Delorsa: „aby dać dziecku i młodzieńcowi właściwy obraz świata, każdy rodzaj edukacji – rodzinnej, środowiskowej, szkolnej – powinien pomóc im w odkrywaniu samego siebie. Tylko wtedy będą mogli wczuć się w sytuację innych i zrozumieć ich reakcje. Rozwijanie tej postawy empatii w szkole owocuje prospołecznym zachowaniem przez całe życie. Ucząc na przykład patrzenia na sprawy innych z perspektywy innych grup etnicznych lub religijnych, można uniknąć niezrozumienia, które rodzi nienawiść i przemoc…”. – Delors J., (1998), Edukacja jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Wydawnictwo UNESCO.

Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości, wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka.

Wychowanie rozumiemy jako: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo oświatowe).

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (podstawa programowa)

„[…] wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób […];
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość […]”.

Przez wartość w ujęciu pedagogicznym rozumieć będziemy wszystko to, co cenne i ważne dla jednostki oraz społeczeństwa, a także godne człowieka, co prowadzi do integralnego rozwoju, do pełni człowieczeństwa, a także stanowi podstawę lub istotny punkt odniesienia w uznaniu czegoś za dobre lub złe. – Zob. Łobocki M., (2002), Wychowanie moralne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 72.

 1. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY: uczeń po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego jest:
  • Samodzielny – daje sobie radę w życiu codziennym. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
  • Twórczy, ciekawy światazdobywa wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł. Rozumie potrzebę stałego rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy.
  • Sprawnie komunikuje się w języku polskim oraz w języku obcym
  • Współpracuje z innymi, działając w grupie, poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej pracy.
  • Potrafi nawiązywać relacje społeczne, potrafi skutecznie się komunikować, rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, asertywnie odmawiać
  • Zna swoje mocne i słabe strony
  • Szanuje prawo – przestrzega zasad współżycia społecznego.
  • Szanuje godność innych, ma poczucie własnej godności
  • Tolerancyjny – wobec innych ludzi, kultur, poglądów i tradycji.
  • Docenia wartość rodziny
  • Ma poczucie przynależności do miasta, ojczyzny i wspólnoty europejskiej, szanuje symbole narodowe
  • Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego
  • Dba o zdrowie swoje i innych w tym o zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną
  • Dokonuje świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, bezpiecznie porusza się w przestrzeni cyfrowej
  • Jest wrażliwy na potrzeby innych, rozwija ideę wolontariatu,
 2. CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

 

Celem wychowania realizowanego w szkole jest wspieranie ucznia we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, wychowanie do wartości oraz ochrona przed zagrożeniami.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie wartości, norm i wzory zachowań
 • wspieranie ucznia w rozwoju intelektualnym
 • przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie (kształtowanie postaw społecznych)
 • wspieranie ucznia w rozwoju emocjonalnym
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i umiejętności bezpiecznego zachowania (profilaktyka zachowań ryzykownych)
 • rozwijanie współpracy z rodzicami
 1. Zadania: Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas, świetlicy na równi ze specjalistami mają obowiązek zaangażowania się w realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
  • Nauczyciel:- poszerza, uaktualnia i doskonali wiedzę z zakresu wychowania i profilaktyki
  • Nauczyciel:- aktywnie uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
  • Pracownicy administracji i obsługi:- świadomie współpracują z nauczycielami i rodzicami, interweniują w sytuacjach kryzysowych
  • Rodzic:- aktywnie współpracuje ze szkołą, nabywa wiedzę, doskonali umiejętności wychowawcze i wykorzystuje je w budowaniu prawidłowych relacji z dzieckiem
 2. Nauczyciele realizuję treści wychowawczo-profilaktyczne poszczególnych przedmiotów i edukacji.
 3. Wychowawcy opracowują na każdy rok szkolny „Klasowe plany działań wychowawczo- profilaktycznych”, w których biorą pod uwagę fazę rozwojową ucznia, specyfikę klasy, zainteresowania oraz potrzeby uczniów.
 4. EWALUACJA.
  • Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli i rodziców /wg potrzeb/
  • Obserwacja, wywiad, analiza przypadku, analiza dokumentacji
  • Nadzór Dyrektora /zastępcy/ Szkoły Podstawowej /wg potrzeb/
  • Sprawozdania z działalności pedagoga/ psychologa szkolnego, wychowawców, zespołów przedmiotowych I, II półrocze
 5. KALENDARZ CYKLICZNYCH WYDARZEŃ SZKOLNYCH
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Święto Szkoły
  • Tydzień z Matematyką
  • Tydzień z Ekologią
  • Międzynarodowe i ogólnopolskie turnieje koszykówki
  • Tydzień z Książką i Mediami
  • Turniej gier i zabaw ruchowych „Olimpijka”
  • Dni Otwarte Szkoły
  • Apele i akademie z okazji Świąt Narodowych: Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości
  • Kultywowanie tradycji obchodów świąt religijnych

SZCZEGÓŁOWE CELE I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Cel: Szkoła wspiera ucznia w rozwoju intelektualnym.

Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji
 • Uczeń podejmuje aktywne działania na rzecz własnego rozwoju
 • Uczeń rozumie potrzebę stałego rozwijania swoich umiejętności i poszerzania posiadanej wiedzy
 • Uczeń rozwija umiejętność twórczego myślenia
 • Uczeń odkrywa talenty, zainteresowania i rozwija je
 • Uczeń pokonuje trudności edukacyjne
 • Uczeń korzysta z różnych źródeł wiedzy
 • Uczeń rozwija kompetencje w zakresie technologii informatycznych
 • Motywowanie ucznia do nauki
 • Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań
 • Wyrównanie szans rozwoju
 • Uczestnictwo w życiu kulturalnym
 • Stworzenie warunków do korzystania z różnych źródeł wiedzy
 • Eksponowanie osiągnięć uczniów
 • Wprowadzanie kreatywnych metod nauczania
 • Informowanie rodziców o postępach uczniów,
 • Zapoznawanie z systemem oceniania
 • Organizacja klas integracyjnych
 • Wyjścia do instytucji kulturalnych, wycieczki edukacyjne
 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych
 • Udział uczniów w konkursach, zawodach
 • Indywidualizacja pracy z uczniem
 • Wystawy, gazetki, apele, gale talentów
 • Organizacja zespołów wyrównawczych
 • Wykorzystanie kreatywnych metod nauczania
 • Badanie stylów uczenia się i różnych rodzajów inteligencji
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie edukacji i wychowania
 • Prezentacja osiągnięć na stronie internetowej

Cel: Szkoła przygotowuje ucznia do życia w społeczeństwie

Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji
 • Uczeń zachowuje poprawne relacje z rówieśnikami
 • Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej i lokalnej,
 • Uczeń uczy się samorządności
 • Uczeń ma poczucie przynależności do miasta, ojczyzny i wspólnoty europejskiej
 • Uczeń zna postać patrona szkoły i jego działalność na rzecz miasta
 • Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym
 • Uczeń jest wychowywany w duchu patriotyzmu
 • Uczeń rozwija zainteresowania czytelnicze
 • Uczeń jest tolerancyjny wobec innych kultur, poglądów i tradycji
 • Uczeń potrafi pomagać słabszym, rozwija idee Wolontariatu
 • Uczeń rozwija prawidłowe więzi rodzinne
 • Uczeń potrafi podejmować trafne decyzje edukacyjno- zawodowe
 • Uczenie zasad dobrego zachowania się
 • Integracja środowiska klasowego, szkolnego i lokalnego
 • Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
 • Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
 • Rozwijanie i rozbudzanie potrzeb czytelniczych
 • Kultywowanie tradycji narodowych i religijnych
 • Kształtowanie zachowań zgodnych z ceremoniałem szkolnym i państwowym
 • Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
 • Kultywowanie tradycji związanych z postacią patrona szkoły
 • Wspieraniu ucznia w budowaniu prawidłowych relacji rodzinnych
 • Rozwijanie empatii oraz umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym (idee wolontariatu)
 • Rozwijanie samorządności
 • Zapoznanie z elementami innych kultur, przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Ukazywanie odmienności jako czynnika służącego wzbogaceniu własnej osobowości
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci, wieku, wyglądu, wyznania, narodowości, statusu materialnego, niepełnosprawności, poziomu intelektualnego i różnic kulturowych
 • Uczenie zasad fair play
 • Uczenie szacunku dla swojej i cudzej własności
 • Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno- zawodowych, wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz do roli pracownika na współczesnym rynku pracy.
 • Rozmowy, pogadanki, warsztaty, dramy
 • wyjścia klasowe
 • imprezy klasowe i szkolne, wycieczki
 • noce filmowe
 • nocowanie w szkole
 • dyskoteki klasowe i szkolne
 • turnieje sportowe
 • apele, przedsięwzięcia, imprezy i uroczystości upamiętniające ważne święta narodowe, szkolne i religijne
 • udostępnianie zbiorów biblioteki; rozmowy indywidualne; zajęcia czytelnicze; wystawy; konkursy czytelnicze, literackie, poetyckie; spotkania z pisarzami.
 • współudział rodziców w realizacji imprez szkolnych
 • prezentacje uczniowskie
 • pełnienie ról w samorządzie klasowym i szkolnym
 • działalność samorządów klasowych i uczniowskiego
 • wzmacnianie pożądanych postaw obywatelskich i patriotycznych
 • lekcje o treściach patriotycznych
 • uczestniczenie w uroczystościach miejskich
 • współpraca z różnymi instytucjami na terenie miasta
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • współpraca międzynarodowa w ramach projektu
 • praca w szkolnym kole wolontariatu
 • Erazmus+
 • ocenianie uczniów zgodne z WZO
 • tworzenie i realizacja projektów
 • organizacja zerówki Czeczeńskiej
 • udział społeczności Czeczeńskiej w życiu szkoły – integracja
 • prezentacje innych kultur
 • godziny wychowawcze
 • organizowanie spotkań, zapraszanie gości
 • śledzenie i omawianie bieżących wydarzeń na świecie
 • zapoznanie z prawami człowieka
 • informacje na stronie internetowej
 • realizacja zajęć z doradztwa zawodowego

Cel: Szkoła wspiera ucznia w rozwoju emocjonalnym.

Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji
 • Uczeń potrafi skutecznie komunikować się z innymi
 • Uczeń uczy się odpowiedzialności za siebie i innych oraz najbliższe otoczenie
 • Uczeń umie ocenić własne postępowanie i jest świadomy konsekwencji swoich zachowań,
 • Uczeń potrafi odmówić w sytuacji presji
 • Uczeń posiada umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Uczeń potrafi rozwiązywać konflikty bez przemocy i agresji
 • Uczeń rozróżnia, nazywa i rozumie emocje swoje i innych
 • Uczeń poznaje sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami
 • Uczeń wie do kogo się zwrócić w sytuacjach kryzysowych
 • Uczeń buduje poczucie własnej wartości
 • Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi
 • Rozwijanie umiejętności samoakceptacji i samooceny
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej ucznia
 • Uczenie asertywności
 • Uczenie rozwiązywania konfliktów na drodze pokojowej
 • Pomoc w nabywaniu umiejętności określania, nazywania i rozumienia swoich uczuć oraz stanów emocjonalnych,
 • Proponowanie właściwych sposobów radzenia sobie ze stresem, lękiem i napotykanymi trudnościami
 • Przekazywanie informacji o formach pomocy na terenie szkoły i poza nią
 • Wspieranie uczniów w sytuacjach kryzysowych
 • Gry i ćwiczenie psychologiczne, dramy, scenki rodzajowe
 • Lekcje z pedagogiem i psychologiem
 • Lekcje z wychowawcą
 • Warsztaty
 • Spotkania ze specjalistami
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Grupy terapeutyczne
 • Spotkania indywidualne z psychologiem, pedagogiem
 • Oglądanie filmów, bajek, przedstawień
 • Korzystanie z literatury dziecięcej
 • Kierowanie do poradni specjalistycznych
 • Gazetki szkolne
 • Apele
 • Rozmowy z rodzicami
 • Kąciki relaksacyjne dla uczniów na terenie szkoły
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Zajęcia terapeutyczne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Cel: Uczeń dba o zdrowie i bezpieczeństwo

Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji
 • Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią
 • Uczeń uporządkowuje i poszerza informację na temat zdrowego stylu życia
 • Uczeń docenia rolę ruchu i czynnego wypoczynku
 • Uczeń wie gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia
 • Uczeń potrafi rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy
 • Uczeń posiada wiedzę dotyczącą szkodliwego wpływu substancji uzależniających na organizm człowieka
 • Uczeń potrafi właściwie zachować się wobec zagrożeń cywilizacyjnych (środki odurzające, uzależnienia, Internet, gry komputerowe)
 • Uczeń zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Uczeń rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne
 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
 • Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • Kształtowanie postawy odrzucającej przemoc
 • Uczenie rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy
 • Propagowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu
 • Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
 • Kształtowanie postawy odrzucającej używki
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach presji otoczenia związanej z uzależnieniami
 • Uczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii
 • Wyrabianie nawyku dbania o porządek i estetykę otoczenia
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym
 • Pogadanki, warsztaty, gazetki, konkursy, praca indywidualna, zajęcia świetlicowe
 • Spotkania ze specjalistami (Policja, Straż Miejska, straż Pożarna, Ratownicy Medyczni, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków terapeutyczne i pomocy rodzinie)
 • Fluoryzacja, bilanse zdrowotne, zadania profilaktyczne higienistki
 • Oglądanie filmów edukacyjnych
 • Udział w akcjach i przedsięwzięciach i konkursach ekologicznych, profilaktycznych, prozdrowotnych (Mleko w szkole, owoce i warzywa w szkole, Sprzątanie świata)
 • Gimnastyka korekcyjna, Wyjścia na basen
 • Kurs na kartę rowerową
 • Zajęcia przedmiotowe, zajęcia świetlicowe
 • Realizacja działań profilaktycznych w/g planu
 • Zajęcia psychoedukacyjne w klasach
 • Tematyka godzin wychowawczych
 • Realizacja treści zawartych w przedmiotach nauczania
 • Udział w miejskim i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym
 • Utrzymanie jednolitych strojów uczniowskich
 • Monitorowanie systematycznego udziału w zajęciach
 • Ewakuacja próbna
 • monitorowanie szkoły z użyciem kamer
 • realizacja projektów
 • Działania interwencyjne

Cel: Szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz dobra dziecka

Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji
 • Rodzice współdecydują i uczestniczą w działaniach szkoły
 • Rodzice uzyskują wsparcie w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych
 • Rodzice uzyskują pomoc w rozwijaniu kompetencji wychowawczych
 • Włączanie rodziców do działań na rzecz szkoły
 • Wspieranie rodziców w wypełnianiu obowiązków wychowawczych
 • Pomoc materialna
 • Diagnoza sytuacji rodzinnej
 • Włączanie rodziców w życie społeczności szkolnej
 • Stworzenie oferty dla rodziców rozwijającej kompetencje wychowawcze
 • Udział rodziców w pracach trójek klasowych i Rady Rodziców
 • Spotkania zespołów wychowawczych
 • Pomoc materialna (stypendia, wyprawka szkolne, obiady, akcje charytatywne, pomoc rzeczowa)
 • Spotkania z psychologiem, pedagogiem
 • Zebrania z rodzicami, Pedagogizacja rodziców
 • Dni otwarte szkoły
 • Prezentacja oferty edukacyjnej
 • Realizacja przedsięwzięć i projektów na rzecz rodziny
 • Wspólna organizacja imprez klasowych i szkolnych
 • Ankiety skierowane do rodziców
 • Organizacja półkolonii
 • Opiniowanie dokumentów szkolnych
 • Wręczanie listów gratulacyjnych rodzicom
 • Współpraca z placówkami zajmującymi się wspomaganiem rodziny
 • Działalność świetlicy szkolnej
 • Informacje na stronie internetowej
 • Grupy wsparcia dla rodziców uczniów z niepełnosprawnością