Miejski Konkurs Plastyczny „Polska moja Ojczyzna”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
im. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO

15-795 BIAŁYSTOK

Tel. 85 653 43 78 sp47bial@interia.pl

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
„Polska moja Ojczyzna”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni dziecka i jego kreatywności,
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego,
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych,
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno naszej Ojczyzny.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest dzieci uczęszczających do zerówek szkolnych i przedszkolnych oraz uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
 2. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba prac z jednej placówki.
 3. W konkursie wezmą udział tylko indywidualne prace wykonane: samodzielnie przez dzieci, techniką dowolną, w formacie A4 lub A3.
 4. Prosimy, aby na odwrocie każdej pracy umieścić czytelnie:
  • imię i nazwisko ucznia, wiek dziecka i klasę,
  • nazwę, adres i telefon placówki, do której uczęszcza,
  • imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia, adres email lub telefon.
 5. Termin nadsyłania prac: do 31 października 2017 r.
 6. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych.
 7. Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą mailową lub telefonicznie.
 8. Organizator przewiduje: wykonawcom zwycięskich i wyróżnionych prac dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na uroczystym apelu w dniu 13 listopada 2017 r.
 9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Organizatorzy: Anna Bogusz, Małgorzata Kuźmicka, Barbara Panasko

Załącznik nr1

W związku z organizacją Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Polska moja Ojczyzna” dla dzieci uczęszczających do zerówek szkolnych i przedszkolnych oraz uczniów klas kl. I -III szkół miasta Białegostoku wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka …………………………………………………………………………………… na stronach internetowych organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z.2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu.