Obrazek wyróżniający - świetlica

Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.30-17.30.

W świetlicy w roku szkolnym 2017/2018 opiekę nad wychowankami sprawują:

 • Eliza Kikolska-Wróbel – koordynator świetlicy
 • Wiesława Gajda
 • Urszula Falkowska
 • Emilia Przystupa
 • Milena Szostek
 • Anna Tomaszewicz
 • Izabela Zahorska-Wicher

Świetlica szkolna jest dzisiaj jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Jej charakter pracy wpływa na rozwój, wychowanie oraz poznanie indywidualnych cech ucznia w sytuacjach pozalekcyjnych.

Świetlica realizuje te same postulaty wychowawcze, co szkoła, ma jednak nieco odmienny styl pracy. Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Programem Wychowawczym Szkoły. W trakcie codziennych zajęć zapewnia się dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, warunki do pracy własnej, pomoc w nauce, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Formy i metody pracy wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy stanowią istotny element warsztatu pedagogicznego i wyznaczają poziom efektywności. Muszą być dokładnie przemyślane, właściwie dobrane do wieku, płci, zdolności i możliwości uczniów.

W zależności od tego na czym skupiamy swoją działalność, wyróżniamy formy pracy indywidualnej, zespołowej i zbiorowej. W pracy świetlicy cenne są metody aktywizujące, zadaniowe, czynne, uaktywniające poprzez różne rodzaje działań.

Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów wśród rówieśników, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenia umiejętności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Jak co roku tak i w tym nie zabraknie wielu ciekawych, pełnych emocji wydarzeń świetlicowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi, wycieczek, imprez świetlicowych i wielu, niespodzianek…

 

KALENDARZ WYDARZEŃ ŚWIETLICOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

WRZESIEŃ:

 • Wystawa prac plastycznych na temat: „Pocztówka z wakacji”, z wykorzystaniem ciekawych technik.
 • „Pasowanie na świetliczaka”. Uroczystość przyjęcia nowych wychowanków do świetlicy.
 • „Bezpieczeństwo wokół na”. Udział w programie edukacji cyfrowej MegaMisja Fundacji Orange.
 • Spotkanie z Policją.

PAŹDZIERNIK:

 • „Nasi nauczyciele, nasi wychowawcy” – XI edycja świetlicowego konkursu plastycznego.
 • „Dorośli w oczach dzieci”. Naśladowanie, prezentacja nauczycieli, pracowników szkoły.
 • Świetlicowe spotkanie muzyczno-recytatorskie pt.: „Rozbawić jesień” (recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek o tematyce jesiennej).
 • „Kolorowe kalosze”. Jesienny pokaz mody.
 • Wystawa twórczości dziecięcej pod hasłem: „Jesień wokół nas”.
 • Akcja charytatywna pt. „Pełna miska dla schroniska”.

LISTOPAD

 • Miejski konkursu wierszy i pieśni patriotycznych pt. „Kocham Cię moja Ojczyzno”.
 • Wycieczka na cmentarz. Porządkowanie grobów zaniedbanych, opuszczonych.
 • „Tydzień spotkań z misiami” pod hasłem: „Świetliczaki kochają pluszowe misiaki”. Realizacja projektu edukacyjno-wychowawczego.
 • Wizyta w bibliotece szkolnej. Udział wychowanków w „lekcji bibliotecznej” oraz konkursie pięknego czytania.
 • Wykonanie plakatów na temat: „Wiem, co jem”. Świetlicowy konkurs plastyczny.
 • „Dyskoteka andrzejkowa”. Quizy, konkursy, tańce.

GRUDZIEŃ

 • Miejski konkurs plastyczny pt. „Anioły, aniołki, aniołeczki oraz inne ozdoby bożonarodzeniowe”.
 • Akcja charytatywna pod hasłem: „Bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny”.
 • Wyjazd do kina „Forum”, w ramach realizacji projektu „Nowe horyzonty edukacji filmowej”.
 • Spotkanie integracyjne pod hasłem: „Świetlica moich marzeń”. Wykonanie prac plastycznych.
 • Wigilia w świetlicy. Wspólne kolędowanie.

STYCZEŃ

 • „Świetlicowy bal karnawałowy”.
 • Spotkanie integracyjne pod hasłem: „Hu, hu, ha…nasza zima zła!”. Zabawy muzyczno-ruchowe, wyliczanki, rymowanki.
 • Miejski konkurs plastyczny pt. „Karmnik dla ptaków”.
 • Uroczystość świetlicowa pod hasłem: „Babcia i Dziadek najlepsi na świecie!”.

LUTY

 • Akcja charytatywna pod hasłem: „Kto słodycze innym da – ten wielkie serce ma!” (Zbieramy słodycze dla wychowanków Domu Małego Dziecka Nr 2 w Białymstoku).
 • Utrwalamy zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu. Realizacja programu MegaMisja.
 • Wyjazd do kina „Forum”. Projekt „Nowe horyzonty edukacji filmowej”.

MARZEC

 • Wielkanocny kiermasz świąteczny – akcja charytatywna na rzecz Fundacji „Pomóż Im”.
 • Świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejszy tort”.
 • Wyjazd do kina „Forum”, w ramach realizacji projektu „Nowe horyzonty edukacji filmowej”.
 • Świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Witaj wiosno!”.

KWIECIEŃ

 • Miejski konkurs recytatorski pt. „Dobre wychowanie wierszem”.
 • Spotkanie integracyjne świetliczaków z przedszkolakami pod hasłem: „Zagadkowy zawrót głowy”.
 • Obchody „Międzynarodowego Dnia Ziemi”. Udział w „Akcji sprzątania świata”.
 • Miejski konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsze drzewo”.

MAJ

 • Miejski konkurs plastyczno-literacki pod hasłem: „Nasz piękny region – Białystok i okolice”.
 • „Święto Rodziny”. Udział uczniów, rodziców, nauczycieli w konkursach, quizach, zawodach.
 • Szkolny konkurs krasomówczy pt. „Opowiadamy polskie legendy”.

CZERWIEC

 • Spotkanie integracyjne pod hasłem: „Pokaz talentów”.
 • Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018. Prezentacja osiągnięć wychowanków.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY.

 1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju.
 2. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
 • Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów.
 • Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.
 • Rozwijanie zainteresowań (w tym czytelniczych), talentów.
 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 • Wdrażanie zasad poprawnego, efektywnego współdziałania w grupie.
 • Dbanie o kulturę życia codziennego.
 • Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych).
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi i problemowymi sytuacjami.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE.

 1. Świetlica czynna jest w godzinach: 6.30 – 17.30.
 2. Przed godziną 6.30 nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są zapewnić w tym czasie opiekę dziecku. Uczeń powinien zostać odebrany ze świetlicy do godz. 17:30.
 3. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych. Ilość grup zostaje ustalona, na podstawie aktualnego arkusza organizacyjnego.
 4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są przede wszystkim uczniowie klas 0-III, których oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje (w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy wymagane są pieczątki z zakładów pracy).
 5. Kwalifikacja, przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej, dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka (Karty zgłoszeń [doc] [pdf]).
 6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są poznać oraz przestrzegać Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 47 im. J. K. Branickiego, zamieszczony w karcie zgłoszenia.
 7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w różnych pomieszczeniach:
  – sali teatralnej (nr 014), w której przebywają dzieci z klas 0 – I (świetlica dolna),
  – sali (nr 11), przeznaczonej dla uczniów klas II, III i IV (świetlica górna),
  – sali gimnastycznej, stołówce (przed lub po zakończeniu obiadów).
 8. W wyjątkowych sytuacjach, podział wychowanków jest modyfikowany, dostosowany do potrzeb prowadzonych zajęć, liczby uczniów, przebywających w danym czasie w świetlicy. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne i pomoce dydaktyczne.

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY.

 1. Świetlica realizuje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczego.
 2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same – przed lub po zajęciach szkolnych.
 3. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji zgłaszających się uczniów.
 4. Nauczyciel świetlicy, wychodzący z dziećmi poza pomieszczenia świetlicy, zostawia pozostałym wychowawcom, informację o aktualnym miejscu pobytu.
 5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko, rodzice określają w karcie zgłoszenia. W przypadku braku pisemnej informacji, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na własną prośbę lub prośbę innej osoby.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo, dziecko nie może samodzielnie opuszczać świetlicy na prośby telefoniczne rodziców/prawnych opiekunów, czy innych osób.
 7. Wszelkich zmian, dotyczących informacji zawartych w karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy, mogą dokonać wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni – potwierdzając je czytelnym podpisem i datą.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie powiadamiają nauczycieli świetlicy o uczestniczeniu dzieci w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły.
 9. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodzice powinni poinformować nauczycieli świetlicy o problemach zdrowotnych ucznia.

DOKUMENTACJA

W świetlicy szkolnej obowiązuje następująca dokumentacja:

 • Karty zgłoszeń [doc] [pdf] uczniów do świetlicy szkolnej.
 • Regulamin Świetlicy Szkolnej.
 • Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Kalendarz wydarzeń świetlicowych.
 • Dzienniki zajęć.
 • Plany/programy pracy kół zainteresowań prowadzonych w świetlicy, realizowanych innowacji, projektów.
 • Plan dnia.

OBOWIĄZKI UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

I. UCZNIOWIE POWINNI:

 1. Przestrzegać praw i obowiązków ucznia, zgodnie ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Świetlicy, Stołówki Szkolnej.
 2. Regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w świetlicy.
 3. Zachowywać się grzecznie, kulturalnie, aby nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie.
 4. Respektować polecenia nauczycieli świetlicy.
 5. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, podczas pobytu w świetlicy szkolnej, w stołówce.
 6. Szanować sprzęt sportowy, gry, zabawki, pomoce szkolne.
 7. Nosić obuwie oraz ubiór, stosowny do pory roku i warunków atmosferycznych.

II. NAGRODY:

 1. Każdy uczeń, objęty opieką świetlicy, może otrzymać nagrodę za: udział w konkursach, dobre zachowanie, wzorowe przestrzeganie Regulaminu Świetlicy, kulturę osobistą itp.
  Nagroda może być przekazana w formie:
 • pochwały ustnej,
 • wpisania imienia i nazwiska ucznia na listę „Świetliczaki Grzeczniaki”,
 • pochwały pisemnej – skierowanej do rodziców/prawnych opiekunów, wychowawcy klasy,
 • dyplomu,
 • wyróżnienia ucznia na apelu szkolnym.

III. KARY:

 1. Udzielane są uczniom za nieprzestrzeganie obowiązków, łamanie zasad zawartych w Regulaminie Świetlicy Szkolnej. Karą może być:
 • upomnienie ustne,
 • pisemne lub ustne powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawcy klasy,
 • czasowe zawieszenie ucznia w możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej,
 • wpisanie imienia i nazwiska ucznia na listę „Świetliczaki Łobuziaki”,
 • Rodzice ucznia, który zniszczył wyposażenie świetlicy, zobowiązani są do naprawienia szkody.