Zasady oceniania – edukacja wczesnoszkolna – klasy 1 – 3

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W KLASACH I-III

 

1. W procesie oceniania w klasach I – III stosuje się ocenę opisową.

     2. Wyodrębnia się dwa rodzaje oceniania:

a) ocenianie bieżące

b) ocenianie semestralne i roczne.

3.  Ocenianie bieżące jako skrót oceny opisowej stosuje się w bieżących pracach pisemnych i ustnych, w zeszytach,

kartach samodzielnej pracy ucznia w formie punktowej: 6p., 5p., 4p., 3p., 2p., 1p.

4.   Bieżące ocenianie ucznia odnotowuje się również w dziennikach zajęć, wpisując cyfrę oznaczającą liczbę punktów,

odpowiednio: 6, 5, 4, 3, 2, 1

    5.   Kryteria oceny opisowej:

a) 6 punktów lub cyfrę 6 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

● prezentuje umiejętności i wiadomości na poziomie celującym;

● rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne (zadania twórcze, trudne, złożone), których wykonanie wymaga

transferu wiedzy i zastosowania jej w nowych sytuacjach;

● wykazuje się kreatywnością w nowych sytuacjach edukacyjnych.

b) 5 punktów lub cyfrę 5 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

● wykorzystuje zdobyte umiejętności w nowych sytuacjach edukacyjnych;

c) 4 punkty lub cyfrę 4 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

● potrafi w dowolnej formie zaprezentować umiejętności i wiadomości w zakresie pozwalającym na rozumienie

większości relacji między elementami treści nauczania;

● samodzielnie rozwiązuje  typowe zadania praktyczne i teoretyczne.

d) 3 punkty lub cyfrę 3 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

● prezentuje umiejętności i wiadomości ujęte w podstawowych wymaganiach programowych na danym etapie

edukacji wczesnoszkolnej, a zatem posiada umiejętności umożliwiające dalsze uczenie się i umiejętności

niezbędne w życiu;

● rozwiązuje proste zadania, czasem przy pomocy nauczyciela.

e) 2 punkty lub cyfrę 2 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

● prezentuje umiejętności konieczne w zakresie ustnego i pisemnego sposobu porozumiewania się na lekcji

i w życiu codziennym. Posiada więc umiejętności ujęte w podstawowych wymaganiach programowych, ale ich

nie wyczerpuje. Ograniczony zakres umiejętności ucznia nie przekreśla możliwości dalszego poznawania treści

programowych;

● rozwiązuje typowe, proste zadania przy pomocy nauczyciela.

f) 1 punkt lub cyfrę 1 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

● nie opanował umiejętności i wiadomości nawet w zakresie koniecznych wymagań programowych;

● nie przejawia chęci i nie ma motywacji do nauki.

    6.   Nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia obowiązkowe w klasach I – III stosują kryteria oceniania przyjęte

w kształceniu zintegrowanym.

7.   Klasyfikowanie semestralne i roczne jest oceną opisową osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia

z uwzględnieniem uwag przekazanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, którzy są zobligowani

do przekazania ich wychowawcy.

8.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na określeniu rozpoznanych przez nauczyciela poziomów i postępów

w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań wynikających z obowiązującego

programu.

9.   Przy ocenie semestralnej i rocznej osiągnięć edukacyjnych dziecka w klasach I – III przyjmuje się następujące

nazewnictwo poziomów osiągnięć:

a) Poziom celujący  (6p.)  w stosunku do wymagań programowych, uzyskuje uczeń, który:

● potrafi zaprezentować umiejętności i wiadomości znacznie wykraczające poza wymagania programowe dla

danego poziomu edukacji;

● wykazuje się kreatywnością w nowych sytuacjach edukacyjnych.

 

b) Poziom bardzo dobry (5p.) w stosunku do wymagań programowych, uzyskuje uczeń, który:

              ● potrafi zaprezentować umiejętności i wiadomości określone jako pełne wymagania programowe na danym

poziomie edukacji wczesnoszkolnej;

● rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne (zadania twórcze, trudne, złożone), których wykonanie wymaga

transferu wiedzy i zastosowania jej w nowych sytuacjach.

          c) Poziom dobry (4p.) prezentuje uczeń, który:

● potrafi w dowolnej formie zaprezentować umiejętności i wiadomości w zakresie pozwalającym na rozumienie

większości relacji między elementami treści nauczania;

● samodzielnie rozwiązuje  typowe zadania praktyczne i teoretyczne.

          d) Poziom dostateczny  (3p.) uzyskuje uczeń, który:

● prezentuje umiejętności i wiadomości ujęte w podstawowych wymaganiach programowych na danym etapie

edukacji wczesnoszkolnej, a zatem posiada umiejętności umożliwiające dalsze uczenie się i umiejętności

niezbędne w życiu;

● rozwiązuje proste zadania, czasem przy pomocy nauczyciela.

          e) Poziom dopuszczający (2p.) uzyskuje uczeń, który:

● prezentuje umiejętności konieczne w zakresie ustnego i pisemnego sposobu porozumiewania się na lekcji

i w życiu codziennym. Posiada więc umiejętności ujęte w podstawowych wymaganiach programowych, ale ich

nie wyczerpuje. Ograniczony zakres umiejętności ucznia nie przekreśla możliwości dalszego poznawania treści

programowych;

● rozwiązuje typowe, proste zadania przy pomocy nauczyciela.

          f) Poziom niedostateczny (1p.) prezentuje ucznia, który:

● nie nabył umiejętności koniecznych w zakresie ustnego i pisemnego sposobu porozumiewania się na lekcji

i w życiu codziennym. Nie posiada umiejętności ujętych w zakresie koniecznych wymagań programowych;

● nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o niskim stopniu trudności;

● nie przejawia chęci i nie ma motywacji do nauki;

● nie rokuje nadziei na opanowanie treści poziomu koniecznego w klasie programowo wyższej.

 

 

10. Przy ocenie semestralnej informacje dotyczące osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania dziecka, skierowane

do rodziców w formie pisemnej lub ustnej, uzupełnia się tabelą  wskazującą poziom osiągnięć dziecka dwa razy

do roku.

11. Ocena działalności artystycznej i sprawności ruchowej  polega przede wszystkim na określeniu stopnia zaangażowania

i stosunku dziecka do podjętych działań.

12. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nauczyciel sporządza ocenę opisową

dotychczasowych osiągnięć ucznia na potrzeby tej placówki.

13. Uczniowie z dysfunkcjami psychofizycznymi, posiadający wymagane przepisami orzeczenia, są oceniani zgodnie

z kryteriami przyjętymi powyżej. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,

stosuje się w każdym przypadku ocenę opisową wg indywidualnie przyjętych kryteriów.