System oceniania – Język Angielski, kl. 4-7 (nowa podstawa)

Realizowany program:
w klasach IV-VII – „Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

1.    Obszary podlegające ocenianiu:
•    wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia
2.    Skala ocen – zgodnie z ogólnoszkolnym systemem oceniania
3.    Warunki oceny semestralnej, rocznej:
•    ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią. Decydujący wpływ na tę ocenę ma przyrost wiedzy i umiejętności oraz wkład pracy ucznia.
4.    Formy sprawdzania wiadomości uczniów:
1.    Sprawdziany (prace klasowe, testy gramatyczno-leksykalne)
•    sprawdziany zapowiadane są tydzień wcześniej
•    uczeń nie może pisać pracy w innym terminie (oprócz usprawiedliwionej nieobecności)
•    sprawdzian trwa 45 min o obejmuje materiał realizowany między testami
•    kryteria – zadania oceniane są w punktach, które przeliczane są na ocenę zgodnie z proporcją:
•    100-96% – ocena celująca (6)
•    95-90% – ocena bardzo dobra (5)
•    89-75% – ocena dobra (4)
•    74-50% – ocena dostateczna (3)
•    49-30% – ocena dopuszczająca (2)
•    29-0% – ocena niedostateczna (1)
Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe:
– stosuje się dostosowanie wymagań edukacyjnych, oraz form i metod pracy w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii, jak też od lekarza. Uczniowie ci mają prawo do: wydłużonego czasu pracy, indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy, innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań testowych oraz obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych:
•    100% – 91% – celujący
•    90% – 71% – bardzo dobry
•    70% – 55% – dobry
•    54% – 40% – dostateczny
•    39% – 20% – dopuszczający
•    19% – 0% – niedostateczny
2.    Kartkówki
•    kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich tematów nie muszą być zapowiedziane
•    kryteria – zadania oceniane są w punktach, które przeliczane są na ocenę zgodnie
z proporcją:
•    100 – ocena celująca (6)
•    99-90% – ocena bardzo dobra (5)
•    89-75% – ocena dobra (4)
•    74-50% – ocena dostateczna (3)
•    49-30% – ocena dopuszczająca (2)
•    29-0% – ocena niedostateczna (1)
•    proporcje przeliczania punktów na ocenę dla uczniów z obniżonymi kryteriami wymagań:
•    100-91% – ocena celująca (6)
•    90-71% – ocena bardzo dobra (5)
•    70-55% – ocena dobra (4)
•    54-40% – ocena dostateczna (3)
•    39-19% – ocena dopuszczająca (2)
•    18-0% – ocena niedostateczna (1)
3.    Pisemne prace domowe
•    prace wymagające krótszego czasu na przygotowanie mogą być zadawane z lekcji na lekcję
•    na wykonanie trudniejszych zadań uczeń otrzyma tydzień
•    prace domowe sprawdzane są na bieżąco i mogą być oceniane
•    trzy razy w semestrze uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć, o czym powinien poinformować nauczyciela przed lekcją. Prawo to nie przysługuje uczniom
w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów i recytacji. Nieprzygotowanie się do lekcji oznacza się w dzienniku symbolem „np”
4.    Odpowiedzi ustne
•    podczas odpowiedzi ocenie podlega: poprawność merytoryczna i językowa, samodzielność odpowiedzi, umiejętność wyrażania myśli
5.    Aktywność na lekcji
•    praca na lekcji oceniana jest plusami – trzy plusy to ocena bardzo dobra
•    wyczerpujące, rzeczowe, twórcze wypowiedzi ucznia w czasie lekcji mogą być ocenione od 5 do 6
6.    Recytacje i prezentacje scenek
•    zapowiadane są przynajmniej tydzień wcześniej
•    podlegają ocenie z uwzględnieniem wkładu pracy i możliwości uczniów
5.    Kryteria ocen:
Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności w zakresie treści nauczania wprowadzanych na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia.
W zakresie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań, tzn. ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi.
•    ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości
w pełni spełniają zakres wymagań na ocenę bardzo dobrą i wykorzystuj je w nietypowych sytuacjach problemowych
•    ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
•    w zakresie gramatyki i słownictwa
•    potrafi poprawnie operować prostymi strukturami
•    potrafi budować spójne zdania
•    stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania
•    używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym
•    w zakresie słuchania i czytania
•    potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
•    potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
•    potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną
•    potrafi rozpoznać uczucia i reakcje wypowiadającego się
•    potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki
•    potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela
•    w zakresie mówienia
•    potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość
•    potrafi mówić spójnie bez zawahań
•    posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów
•    dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
•    umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
•    można go zrozumieć bez trudności
•    w zakresie pisania
•    potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo
•    potrafi w spójny sposób zorganizować tekst
•    w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty
•    pisze teksty o odpowiedniej długości
•    używa prawidłowej pisowni i interpunkcji
•    ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
•    w zakresie gramatyki i słownictwa
•    potrafi poprawnie operować większością prostych struktur
•    potrafi budować zdania w większości wypadków spójne
•    na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania
•    używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym
•    w zakresie słuchania i czytania
•    potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
•    potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach
i rozmowach
•    potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
•    potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje wypowiadającego się
•    potrafi rozróżnić dźwięki
•    potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela
•    w zakresie mówienia
•    przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość
•    potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem
•    posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy
•    dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
•    umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
•    można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności
•    w zakresie pisania
•    potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo
•    pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne
•    w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca
•    pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
•    używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji
•    ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
•    w zakresie gramatyki i słownictwa
•    potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami
•    potrafi budować zdania niekiedy spójne
•    czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania
•    używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym
•    w zakresie słuchania i czytania
•    potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów
•    potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
•    potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
•    potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje wypowiadającego się
•    potrafi rozróżnić większość dźwięków
•    potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela
•    w zakresie mówienia
•    czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość
•    potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem
•    posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów
•    dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
•    umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
•    można go zazwyczaj zrozumieć
•    w zakresie pisania
•    próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo
•    potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny
•    w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów
•    zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
•    używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
•    ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
•    w zakresie gramatyki i słownictwa
•    potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur
•    potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne
•    dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania
•    czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa
•    w zakresie słuchania i czytania
•    potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów
•    potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
•    potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
•    potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje wypowiadającego się
•    potrafi rozróżnić niektóre dźwięki
•    potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi
•    w zakresie mówienia
•    czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami
•    potrafi czasami mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem
•    posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów
•    dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
•    rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie
•    można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością
•    w zakresie pisania
•    ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo
•    tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji
•    w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty
•    zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
•    używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
•    ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych za strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej.
6.    Ocenianie ma charakter ciągły i jest jawne dla ucznia oraz rodzica, a stopnie wystawiane są systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia.

7.    Zasady udostępniania prac pisemnych rodzicom/opiekunom
Prace pisemne udostępniane są rodzicom/opiekunom w ciągu 2 tygodni od wystawienia oceny na cotygodniowych dyżurach nauczycielskich i w czasie dni otwartych.
•    Wszystkie odpowiedzi ustne, krótkie formy pisemne oraz bieżące aktywności uczniów będą uzasadniane ustnie w obecności ucznia i klasy ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz możliwości ich uzupełnienia.
•    Prace pisemne podsumowujące dany dział/ zakres materiału będą uzasadniane
w sposób pisemny z wyszczególnieniem umiejętności, które uczeń opanował, opanował częściowo i nie opanował ze wskazaniem w jaki sposób może to poprawić. Uzasadnienie będzie przekazywane rodzicom do podpisania poprzez ucznia bezpośrednio po wystawieniu oceny. Uczeń odnosi podpisaną metryczkę na następną lekcję.
8.    Zasady poprawiania wyników:
•    Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny ze:
– sprawdzianu (testu) na podsumowanie działu
– kartkówki obejmującej minimum 3 ostatnie tematy
Poprawa odbywa się jeden raz w przeciągu 2 tygodni, w terminie ustalonym przez nauczyciela. Obie oceny są równorzędnie ważne.
Nie poprawiamy ocen z innych form aktywności.
•    w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości w określonym przez nauczyciela terminie. Sposób sprawdzenia tego materiału określa nauczyciel