System oceniania – Język Angielski, kl. 2-3

Realizowany program:
•    w klasach II-III – „Program nauczania języka angielskiego. Dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej kl. I – III.”, DKW-4014-163/00

1.    Obszary podlegające ocenianiu:
wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia
2.    Skala ocen – zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
W klasach I-III w ciągu semestru uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w formie punktowej:
6 punktów, 5 punktów, 4 punkty, 3 punkty, 2 punkty, 1 punkt. Bieżące ocenianie ucznia odnotowuje się w dziennikach zajęć wpisując cyfrę oznaczającą liczbę punktów – odpowiednio 6,5,4,3,2,1. 3.
3.    Warunki oceny semestralnej, rocznej:
ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią. Decydujący wpływ na tę ocenę ma przyrost wiedzy i umiejętności oraz wkład pracy ucznia. Na bieżąco oceniane są: zaangażowanie i zachowanie uczniów, umiejętność współpracy, przygotowanie do zajęć.
4.   Formy sprawdzania wiadomości uczniów:
1.    Sprawdziany (prace klasowe, testy gramatyczno-leksykalne)
•    sprawdziany zapowiadane są tydzień wcześniej
•    uczeń nie może pisać pracy w innym terminie (oprócz usprawiedliwionej nieobecności)
•    sprawdzian trwa 45 min o obejmuje materiał realizowany między testami
•    kryteria – zadania oceniane są w punktach, które przeliczane są na ocenę zgodnie
z proporcją:
•    100-96% – ocena celująca (6)
•    95-90% – ocena bardzo dobra (5)
•    89-75% – ocena dobra (4)
•    74-50% – ocena dostateczna (3)
•    49-30% – ocena dopuszczająca (2)
•    29-0% – ocena niedostateczna (1)
•    u uczniów z orzeczeniem o obniżeniu progu wymagań stosuje się następujące kryteria:
•    100-91% – ocena celująca (6)
•    90-71% – ocena bardzo dobra (5)
•    70-55% – ocena dobra (4)
•    54-40% – ocena dostateczna (3)
•    39-20% – ocena dopuszczająca (2)
•    19-0% – ocena niedostateczna (1)
2.    Kartkówki
•    kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich tematów nie muszą być zapowiedziane
•    kryteria – zadania oceniane są w punktach, które przeliczane są na ocenę zgodnie
z proporcją:
•    100% – ocena celująca (6)
•    99-90% – ocena bardzo dobra (5)
•    89-75% – ocena dobra (4)
•    74-50% – ocena dostateczna (3)
•    49-30% – ocena dopuszczająca (2)
•    29-0% – ocena niedostateczna (1)
•    u uczniów z orzeczeniem o obniżeniu progu wymagań stosuje się następujące kryteria:
•    100-91% – ocena celująca (6)
•    90-71% – ocena bardzo dobra (5)
•    70-55% – ocena dobra (4)
•    54-40% – ocena dostateczna (3)
•    39-20% – ocena dopuszczająca (2)
•    19-0% – ocena niedostateczna (1)
3.    Pisemne prace domowe
•    prace wymagające krótszego czasu na przygotowanie mogą być zadawane z lekcji na lekcję
•    na wykonanie trudniejszych zadań uczeń otrzyma tydzień
•    prace domowe sprawdzane są na bieżąco i mogą być oceniane
•    trzy razy w semestrze uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć, o czym powinien poinformować nauczyciela przed lekcją. Prawo to nie przysługuje uczniom w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów i recytacji. Nieprzygotowanie się do lekcji oznacza się
w dzienniku symbolem „np”
3) Pisemne prace domowe
Prace wymagające krótszego czasu na przygotowanie mogą być zadawane z lekcji na lekcję. Na wykonanie trudniejszych zadań uczeń otrzyma tydzień. Prace domowe sprawdzane są na bieżąco i mogą być oceniane
4) Aktywność na lekcji
praca na lekcji oceniana jest plusami – trzy plusy to ocena bardzo dobra wyczerpujące, rzeczowe, twórcze wypowiedzi ucznia w czasie lekcji mogą być ocenione od 5 do 6

5. Kryteria ocen:
Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności w zakresie treści nauczania wprowadzanych na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia. W zakresie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań, tzn. ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi.
Poziom celujący otrzymuje uczeń, który:
•    opanował fonetycznie materiał językowy i bezbłędnie wymawia poznane zwroty i wyrażenia,
•    płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację,
•    opanował w pełni poznane słownictwo, tj. bardzo dobrze identyfikuje angielskie słowo z przedmiotem, obiektem lub ich cechami (kolorem, wielkością, ilością), potrafi nazywać czynności, posiada bogaty zasób słownictwa, w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela,
•    rozumie tekst słuchany i potrafi odpowiedzieć na pytania do niego,
•    prawidłowo rozwiązuje zadania na lekcji,
•    bezbłędnie pisze z pamięci, potrafi napisać krótki tekst według wzoru,
•    czyta bardzo płynnie, bezbłędnie wymawiając poszczególne słowa,
•    jest wyjątkowo aktywny na lekcji, bardzo systematycznie odrabia wszystkie
•    prace domowe i wykazuje duże zainteresowanie językiem angielskim.
Poziom bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
•    popełnia drobne, nieliczne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
•    opanował większość nowych słów i zwrotów,
•    w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela,
•    uczeń płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację,
•    rozumie tekst słuchany i odpowiada na pytania do niego,
•    prawidłowo rozwiązuje zadania na lekcji,
•    bezbłędnie przepisuje tekst, potrafi z pamięci bezbłędnie zapisać poszczególne wyrazy,
•    czyta bardzo płynnie, popełniając nieliczne, drobne błędy w wymowie,
•    jest bardzo aktywny na lekcji, systematycznie odrabia większość prac domowych i wykazuje duże zainteresowanie językiem angielskim.
Poziom dobry otrzymuje uczeń, który:
•    popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
•    opanował około 80 % nowego słownictwa,
•    odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela,
•    na ogół rozumie pytanie i pojmuje jego sens,
•    recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki, może mieć jednak niewielkie problemy z wymową i intonacją,
•    prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela,
•    rozumie tekst słuchany i z drobnymi błędami odpowiada na pytania do niego,
•    popełnia nieliczne błędy przepisując tekst, sporadycznie popełnia błędy pisząc z pamięci,
•    czyta średnio płynnie, czasami popełniając błędy w wymowie,
•    jest dość aktywny na lekcji, zdarza mu się jednak nie odrobić pracy domowej.
Poziom dostateczny otrzymuje uczeń, który:
•    popełnia poważniejsze błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
•    posiada ubogi zasób słownictwa (opanował około połowy poznanych słów i zwrotów) i ma spore trudności w identyfikacji nazwy z przedmiotem, robi błędy przepisując słowa z tablicy, często pisze tak jak słyszy,
•    odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela, jego wypowiedzi są mało spójne,
•    nie zawsze rozumie treść i sens pytania
•    z problemami mówi poznany wierszyk, rymowankę, czy śpiewa poznaną piosenkę, ma spore problemy z poprawną wymową,
•    rozumie niektóre wyrazy i zwroty w wysłuchanym tekście,
•    popełnia wiele błędów pisząc z pamięci,
•    czyta średnio płynnie, popełniając poważniejsze błędy w wymowie,
•    nie jest zbyt aktywny na lekcji, dość często nie odrabia pracy domowej, wykazuje średnie zainteresowanie przedmiotem.
Poziom dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
•    popełnia błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
•    potrafi powtórzyć za nauczycielem najprostsze słowa, pozostałe sprawiają mu ogromne trudności,
•    nie zna podstawowego słownictwa, opanował około 30 % poznanych słów i zwrotów,
•    na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela,
•    ma trudności w zrozumieniu poleceń, często wymaga ich powtórzenia,
•    ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym,
•    jest mało aktywny, często nie odrabia prac domowych,
•    popełnia rażące błędy w pisowni, nie potrafi przepisać tekstu z tablicy, podręcznika,
•    czyta mało płynnie popełniając dużą ilość błędów w wymowie,
•    potrafi zapamiętać jedynie najprostsze i charakterystyczne słowa, podobne do słów w języku polskim.
Poziom niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
•    popełnia duże błędy w wymowie, myli słowa
•    opanował znikomą część słów i zwrotów, nie zna podstawowych słów,
•    nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi zidentyfikować nazwy z przedmiotem bądź połączyć wyrazu z odpowiednią ilustracją,
•    na ogół nie rozumie treści i sensu pytania,
•    nie rozumie tekstu słuchanego,
•    nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań na lekcji,
•    nie potrafi napisać poprawnie najprostszych słów, pisze tak jak słyszy, nie potrafi przepisać tekstu,
•    czyta mało płynnie popełniając rażącą ilość błędów w wymowie,
•    notorycznie nie odrabia prac domowych, nie wykazuje najmniejszego zainteresowania językiem angielskim.
6. Ocenianie ma charakter ciągły i jest jawne dla ucznia oraz rodzica, a stopnie wystawiane są systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia.
7. Zasady udostępniania prac pisemnych rodzicom/opiekunom
•    Wszystkie odpowiedzi ustne, krótkie formy pisemne oraz bieżące aktywności uczniów będą uzasadniane ustnie w obecności ucznia i klasy ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz możliwości ich uzupełnienia.
•    Prace pisemne podsumowujące dany dział/ zakres materiału będą uzasadniane
w sposób pisemny z wyszczególnieniem umiejętności, które uczeń opanował, opanował częściowo i nie opanował ze wskazaniem w jaki sposób może to poprawić. Uzasadnienie będzie przekazywane rodzicom do podpisania poprzez ucznia bezpośrednio po wystawieniu oceny. Uczeń odnosi podpisaną metryczkę na następną lekcję.

8. Zasady poprawiania wyników:
•    Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny ze:
– sprawdzianu (testu) na podsumowanie działu
– kartkówki obejmującej minimum 3 ostatnie tematy
Poprawa odbywa się jeden raz w przeciągu 2 tygodni, w terminie ustalonym przez nauczyciela. Obie oceny są równorzędnie ważne.
Nie poprawiamy ocen z innych form aktywności.
•    w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości w określonym przez nauczyciela terminie. Sposób sprawdzenia tego materiału określa nauczyciel.