System oceniania – Geografia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r., Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a także Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, SSO.

 1. Nauczanie geografii odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym wydawnictwa Nowej Ery, pt: „Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa” autorstwa Ewy Marii Tuz, Barbary Dziedzic, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.
 2. Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w kl. V – 1 godz./tyg., w kl. VI – 1 godz./tyg., w kl. VII – 2 godz./tyg., w kl. VI – 1 godz./tyg.
 3. Przedmiotowy system oceniania z geografii ma na celu:
  • kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
  • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
  • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  • dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
  • umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność i zaangażowanie w praktyce.
 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z geografii w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
 6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, specyficznych trudnościach w uczeniu się,
  • objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole.
 7. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  1. prace pisemne:
   • sprawdziany (klasówki) obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,
   • kartkówki dotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane,
  2. praca i aktywność na lekcji,
  3. odpowiedzi ustne,
  4. prace domowe,
  5. wyniki pracy grupowej,
  6. prace długoterminowe np. obserwacje przyrodnicze, referaty, prezentacje multimedialne, plakaty,
  7. aktywność poza lekcyjna np. osiągnięcia w konkursach, akcjach charytatywnych, proekologicznych.
 8. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).
 9. Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika papierowego i elektronicznego .
 10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
  • na najbliższym po sprawdzianie dyżurze, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu,
  • na zebraniach ogólnych,
  • w czasie dni otwartych.
 12. Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych, poprzez:
  • informację ustną,
  • wpisy do zeszytu przedmiotowego,
  • wpisy do dziennika papierowego i elektronicznego.
 13. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną:
  • oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do uzupełnienia braków.
  • wszystkie oceny ze sprawdzianów uzasadniane są przez nauczyciela pisemnie w formie dołączonego komentarza, w którym są wskazane:
   • opanowane umiejętności,
   • częściowo opanowane umiejętności
   • nie opanowane umiejętności,
   • sposoby zniwelowania zaistniałych braków.

  Informacja ta przekazywana jest rodzicom przez uczniów w postaci metryczki do testu. Podpisana przez rodziców z powrotem trafia do nauczyciela.

 14. W ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym w klasach V- VIII obowiązuje następująca skala ocen i ich skróty:
  • 6 – celujący /cel/
  • 5 – bardzo dobry /bdb/
  • 4 – dobry /db/
  • 3 – dostateczny /dst/
  • 2 – dopuszczający /dop/
  • 1 – niedostateczny /ndst/
 15. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „ –” przy ocenie. Nauczyciel może te znaki stosować również jako sposób oceny pracy ucznia: zebranie trzech znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą, zebranie trzech znaków „-”daje ocenę niedostateczną.
 16. Dopuszcza się stosowanie skrótu w dzienniku: np. – nieprzygotowany, nb. – nieobecny.
 17. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.
 18. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia ucznia.
 19. Obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:
  • nauczyciel ustala termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
  • sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości,
  • sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną, a kartkówka do 20 minut,
  • uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania
  • nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie, ocenę i recenzję sprawdzianu,
  • nauczyciel omawia i poprawia błędy uczniów na sprawdzianie wspólnie z uczniami na zajęciach edukacyjnych, a ocenę wpisuje do dziennika papierowego i elektronicznego,
  • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi na sprawdzianie w formie ustalonej z nauczycielem,
  • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem do tygodnia od powrotu do szkoły, gdy powodem był dłuższy pobyt w szpitalu do dwóch tygodnie od powrotu do szkoły,
  • uczeń może poprawić raz każdą ocenę z prac pisemnych: ze sprawdzianów i kartkówek z trzech tematów,
  • poprawa powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni od oddania i omówienia pracy w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem,
  • ocena otrzymana za poprawianą pracę pisemną wpisana jest jako kolejna do dziennika, do wystawienia oceny na semestr obie są równorzędne,
  • uczeń nie może poprawiać ocen z kartkówek z jednego tematu lekcji, odpowiedzi ustnych oraz z innych form oceniania ucznia,
  • prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 20. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
  • poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny
  • 30%-49% – dopuszczający
  • 50%-74% – dostateczny
  • 75%-89% – dobry
  • 90%- 95% – bardzo dobry
  • 96%-100% – celujący.
 21. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
  • poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów- niedostateczny
  • 20%-39%- dopuszczający
  • 40%-54%- dostateczny
  • 55%-70%- dobry
  • 71%- 90%- bardzo dobry
  • 91%-100%- celujący.
 22. Nie ocenia się ucznia:
  • w klasach V – VIII w pierwszym tygodniu września,
  • do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (min. tygodniowej),
  • w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 23. 23. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez negatywnych skutków. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym wpisując datę zaistnienia zdarzenia.
 24. W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań – ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi:
  • stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych,
   2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
   3. uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
   4. osiąga sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych,
  • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
   2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
  • stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej przedmiotu,
   2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
  • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
   2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
  • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
   1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
   2. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;
  • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych),
   2. nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 25. Należy dostosować wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo do:
  • wydłużonego czasu pracy,
  • obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych,
  • mniejszej ilości zadań,
  • indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy,
  • innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych.
 26. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych w danej klasie.
 27. Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów.
 28. Ocena semestralna wynika z ocen bieżących, ale nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 29. Oceny klasyfikacyjne z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących.
 30. W klasach integracyjnych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego, współorganizującego kształcenie integracyjne.
 31. Szkolne wyniki klasyfikacji (śródrocznej i rocznej) zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Opracował nauczyciel geografii SP47 w Białymstoku, wrzesień 2017r.