Miejski Konkurs Plastyczno-Literacki „Bezpieczne wakacje”

Szkoła Podstawowa nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
15-795 Białystok
ul. Palmowa 28
tel. 85 6534 378
zaprasza do udziału w
Miejskim Konkursie Plastyczno-Literackim
„Bezpieczne wakacje”

Cele konkursu:

  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,
  • propagowanie bezpiecznego spędzania czasu wśród dzieci podczas wakacji,
  • rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich.

Warunki uczestnictwa:

  • konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • prace mogą być wykonane dowolną techniką, i z dowolnych materiałów, format A4 lub w formie spisanych w punktach zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji, (ew. krótkie teksty literackie),
  • uczestnik może zgłosić do konkursu jedną tematyczną pracę,
  • pod uwagę będzie brana samodzielność prac, estetyka, pomysłowość, trafne i konkretne ujęcie tematu niebezpieczeństw czyhających na dzieci podczas pobytu nad wodą, w lesie, na wsi itp.

Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres szkoły, imię, nazwisko i nr telefonu opiekuna.
Prace należy dostarczać do SP nr 47 w Białymstoku do dnia 9 czerwca. Laureatów konkursu powiadomimy telefonicznie.
Organizatorzy:
Barbara Kowalczuk, Dorota Szewko tel.605541739

 

W związku z organizacją konkursu: „Bezpieczne wakacje” : wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)