Miejski konkurs pt. „Moje ukochane zwierzęta”

Obrazek wyróżniający - plastyka

Organizator konkursu:
Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku.

Cele konkursu:

 • poznawanie królestwa zwierząt,
 • wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i kontaktami z nimi,
 • motywowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o środowisku naturalnym człowieka i jego zagrożeniach we współczesnym świecie.

Regulamin konkursu:
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie dzieci z przedszkoli, a także uczniów szkół podstawowych.
Pracę plastyczną należy wykonać dowolną techniką w formacie A4.
Tematem pracy ma być zwierzę dzikie, domowe lub gatunki ginące.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

 • przedszkolaki
 • klasy I-III

Kryteria oceny pracy plastycznej:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • oryginalność interpretacji plastycznej tematu, samodzielność i indywidualizm,
 • poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi,

Nagrody:

Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy za wyróżnienia.

Przewiduje się urządzenie wystawy pokonkursowej.

Prace dostarczamy w nieprzekraczalnym terminie 10 czerwca 2017r. do Sekretariatu szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
ul. Palmowa 28
15-795 Białystok
tel. 85 653 43 78          fax 85 653 19 81

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu zamieszczonym poniżej.

661-597-111

Do pracy należy dołączyć:

 • adres i telefon szkoły,
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek autora (klasę),
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

Załącznik nr 1

W związku z organizacją konkursu: „Moje ukochane zwierzęta” : wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

Dorota Hapunik