Miejski konkurs recytatorski: „Dobrze wiem, co jem”

Miejski konkurs recytatorski: "Dobrze wiem, co jem"

MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI :
„DOBRZE WIEM, CO JEM”

Cele konkursu:
• promowanie zdrowego odżywiania się,
• kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowego trybu życia,
• rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów.
1. Organizator
• Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku.
Osoby odpowiedzialne: Ewa Wojciuk, Emilia Przystupa, Urszula Falkowska.
2. Uczestnicy
• W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas: O, I, II i III.
• Każdy z uczestników wykonuje indywidulanie jeden wiersz dowolnego autora (mile widziane własne wiersze) mówiący o zdrowym odżywianiu.
• Maksymalnie może wziąć udział 4 uczniów z jednej szkoły.
3. Kryteria oceny jury
• Dobór repertuaru – wiersz odpowiednio dobrany do rozwoju mowy dziecka, oraz jego możliwości intelektualnych.
• Ogólny wyraz artystyczny – odpowiedni strój, postawa, staranna wymowa, gestykulacja, mimika.
• Interpretacja utworów – recytacja, dykcja, prawidłowa wymowa.
• Opanowanie pamięciowe.
4. Nagrody
• Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach:
I kategoria – klasy O i I
II kategoria – klasy II i III
5. Data i miejsce konkursu
• Konkurs odbędzie się 19 czerwca 2017r. o godz. 15.00 w szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku ul. Palmowa 28
(w dolnej świetlicy).
6. Zgłoszenia
• Uczestników konkursu należy wysyłać do 12.06.2017r. na: ewadw@interia.eu
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
• Prosimy o dostarczenie w dniu konkursu zgody na udział w konkursie
(załącznik nr 1).
• Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 669-429-105.

Organizatorzy:
Ewa Wojciuk
Urszula Falkowska
EmiliaPrzystupa

Załącznik 1
W związku z organizacją konkursu: „Dobrze wiem, co jem” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

…………………………………….
podpis rodzica (opiekuna prawnego)