V Edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego dla klas 0-III „Ja i moja rodzina każdego dnia”

Obrazek wyróżniający - plastyka

Herb miasta Białegostoku

Szkoła Podstawowa Nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego
w Białymstoku
ul. Palmowa 28
tel. (85) 65-34-378 fax. 65-31-981
e-mail sp47bial@interia.pl

Regulamin
V Edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego
dla klas 0-III
„Ja i moja rodzina każdego dnia”

 

 1. Cele konkursu:
  • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
  • kultywowanie wartości rodziny jako najważniejszej komórki w rozwoju i wychowaniu człowieka
  • samodzielnie projektowanie i wykonanie pracy plastycznej na określony temat
  • rozbudzenie i prezentacja zdolności i umiejętności uczniów
 2. Zasady uczestnictwa
  • Konkurs jest adresowany do uczniów klas I – III Szkół Podstawowych Miasta Białegostoku oraz oddziałów kl. „0”
  • Data nadsyłania prac – 26.05.2017r.
 3. Kryteria oceny
  • Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych oraz przyzna nagrody w kategoriach:
   • klasy 0 – I
   • klasy II – III
  • Przy ocenie prac plastycznych będzie brała pod uwagę:
   • samodzielność wykonania,
   • estetykę pracy,
   • pomysłowość,
   • twórcze podejście do tematu.

Organizatorzy konkursu:
Anna Biryło
Bella Khunkerova

Załącznik 1

W związku z organizacją konkursu: „Ja i moja rodzina każdego dnia” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)