Miejski konkurs plastyczny „Wiosenne kwiaty”

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego
Palmowa 28 w Białymstoku
ogłasza miejski konkurs plastyczny pod tytułem:
Wiosenne kwiaty

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej;
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody;
 • Zwrócenie uwagi na piękno wiosennych kwiatów.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III;
 • Technika wykonania prac jest dowolna;
 • Każdą prace należy zaopatrzyć w informację: imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwa szkoły, imię
  i nazwisko opiekuna;
 • Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę opatrzoną podpisem rodziców/opiekunów uczestnika konkursu (załącznik 1);
 • Kryteria oceny to: oryginalność, pomysłowość i różnorodność ujęcia tematu oraz estetyka wykonania pracy;
 • Prace należy dostarczyć osobiście do sali nr 1 lub wysłać pocztą na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku
  ul. Palmowa 28
  15-795, Białystok
 • Termin nadsyłania prac upływa z dniem 08.05.2017r.
 • Każda placówka może dostarczyć max. 3 prace;
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora;
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.05.2017r. o wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i będą prezentowane w szkolnym korytarzu.

Organizator : Joanna Kieda

 

Załącznik 1

W związku z organizacją konkursu: „Wiosenne kwiaty” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

…………………………………….

podpis rodzica (opiekuna prawnego)