6 edycja Festiwalu piosenki z czasów Babci i Dziadka

Herb miasta Białegostoku

VI Edycja Festiwalu piosenki z czasów Babci i Dziadka

Miejski konkurs, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas 0-III

Cele konkursu:

  • Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych i wokalnych.
  • Wzmacnianie więzi z rodziną, dziadkami,
  • Odczuwanie uczuć i pragnień bliskich sobie ludzi,
  • Okazywanie szacunku do dawnej kultury i zwyczajów,
  • Ukazywanie wartości odległych czasów.

Kategorie wiekowe: 

I kategoria – dzieci lat 6 – 7                II kategoria – dzieci lat 8 – 9

III kategoria– dzieci z babciami i dziadkami

Kryteria oceniania: 

Jury oceniać będzie: walory głosowe, dykcję, interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, ogólny wyraz artystyczny(przebranie, akompaniament).

Termin eliminacji:
Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu:
28 marca 2017r. godz. 15.30– stołówka szkolna.

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 6 do 9lat.
2. Każda placówka może zgłosić do 3 solistów.
3. Każdy z uczestników przygotowuje jedną piosenkę śpiewaną kiedyś przez dziadków, pradziadków lub z ich czasów (mile widziane piosenki z 20-lecia międzywojennego lub żołnierskie) Prosimy, aby czas trwania prezentowanej piosenki nie przekraczał 2 minut.
4. Utwór można wykonać zarówno z własnym akompaniamentem jak i podkładem muzycznym.
5. Podkład muzyczny należy dostarczyć w formie elektronicznej do organizatorów festiwalu przesyłając plik muzyczny (Mp3), na adres myszalinda@poczta.fm
lub kontaktując się osobiście w terminie do 22.03.2017r. (sala 109 lub 106).
6. Nad przesłuchaniami będzie czuwać jury, które wyłoni laureatów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub przedłużenia konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.
8. W dniu 27.03.2017r. na stronie szkoły zostanie opublikowana lista uczestników
oraz kolejność ich występowania.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronach internetowych SP 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu. Pisemne potwierdzenie prawnego opiekuna dziecka- zgłoszenie.

Inauguracja konkursu:
 Nagrody oraz dyplomy wręczone zostaną laureatom w dniu 05.04.2017r. w Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, podczas którego nagrodzeni laureaci proszeni będą
o ponowne wykonanie swoich utworów.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22.03.2017r.Prosimy wysyłać je na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO
UL. PALMOWA 28 W BIAŁYMSTOKU
(z dopiskiem „FESTIWAL PIOSENKI Z CZASÓW BABCI I DZIADKA”)

elektronicznie lub telefonicznie (organizatorzy konkursu):
Agnieszka Myszkowska myszalinda@poczta.fm tel. 607703830
Ewa Wojciuk ewadw@interia.eu tel. 669429105

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko solisty………………………………………………………………
Wiek dziecka……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………
Tytuł wykonywanego utworu…………………………………………………
Numer szkoły i nr telefonu …………………………………………

W związku z organizacją „Festiwalu piosenki z czasów Babci i Dziadka” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.
……………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

6 festiwal piosenki z czasów Babci i Dziadka