Miejski konkurs plastyczny: „Kartka wielkanocna”

 1. Organizator konkursu:
  Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku.
 2. Temat:
  Tematem konkursu jest kartka z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 3. Cel konkursu:

  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • kultywowanie tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi,
  • rozwijanie wyobraźni, a także pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 4. Uczestnicy:
  Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – III.
 5. Warunki konkursu:

  • każdy uczestnik może dostarczyć jedną kartkę,
  • technik wykonania prac jest dowolna,
  • format kartki max. A4,
  • każda kartka powinna mieć niezapisany środek,
  • praca musi posiadać przytwierdzoną tabliczkę z danymi uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, wiek, imię i nazwisko opiekuna,
  • prace należy dostarczyć osobiście do sali nr 106 (I piętro) lub wysłać pocztą na adres:
   Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku
   ul. Palmowa 28
   15-795, Białystok
 6. Terminy:
  Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.03.2017 r.
 7. Ocena prac:
  Przy ocenie kartek komisja zastosuje następujące kryteria:

  • estetyka wykonania,
  • walory artystyczne pracy,
  • zastosowane techniki,
  • nawiązanie do tradycji.
 8. Postanowienia ogólne:

  • nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 7.04.2017 r.
  • prace przechodzą na własność organizatora i wezmą udział w kiermaszu szkolnym z którego dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne,
  • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Ewa Wojciuk (sala nr 106), nr kom. 669 429 105.

 

Załącznik nr 1

W związku z organizacją konkursu: „Kartka wielkanocna”  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)