Miejski konkurs plastyczny pt: „Ryby i ich środowisko naturalne”

Szkoła Podstawowa nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku serdecznie zaprasza uczniów  Szkół Podstawowych do udziału w miejskim konkursie plastycznym pt: „Ryby i ich środowisko naturalne”.

Konkurs trwać będzie od 9.12.2016r. do 17.01.2017r.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I-III.
 2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej ryby i ich środowisko w którym żyją.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w dowolnym formacie.
 4. Każdą pracę należy opisać-dołączyć metryczkę zawierającą dane: IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY, KLASĘ, IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA, NAZWĘ PLACÓWKI, NR TELEFONU.
 5. Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście do dnia 17.01.2017r. na adres wyżej wymienionej placówki – świetlicy szkolnej.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Oceniane będą: oryginalność, samodzielność, zgodność z tematem oraz pomysłowość.
 • Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca.
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi: 19.01.2017r
 • O wynikach konkursu laureatów zawiadamiamy telefonicznie
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do prac i akceptację niniejszego regulaminu, zgody na publikację materiałów multimedialnych oraz danych osobowych z przebiegu konkursu.
 • Dodatkowych informacji udzielają wychowawcy świetlicy: mgr Eliza Kikolska-Wróbel, mgr Agnieszka Koniecko, mgr Lucyna Ogrodnik, mgr Łukasz Komosa pod numerem telefonu (085) 653-43-78 wew. 17

 

W związku z organizacją konkursu „Ryby i ich środowisko naturalne” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka …………………………………………………… na stronach internetowych organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!